Zoekresultaat 1 - 10 van 11 resultaten

 • Pand van de gemeente kopen

  De gemeente verkoopt soms panden, bijvoorbeeld een voormalige school, een wijkcentrum of een kantoorgebouw. Hoe deze gebouwen worden aangeboden, kan per geval verschillen.

 • Woonwagen of woonwagenstandplaats huren

  In de gemeente kunt u op bepaalde plaatsen in een woonwagen wonen. U kunt hiervoor een woonwagenstandplaats of een woonwagen huren. Op een woonwagenstandplaats kunt u een eigen woonwagen neerzetten. U heeft dan een omgevingsvergunning nodig.

 • Een pand van de gemeente gebruiken

  De gemeente verhuurt gebouwen aan culturele instellingen en welzijnsinstellingen. U maakt met de gemeente afspraken over het gebruik van het pand.

  Het is ook mogelijk om een eenmalige activiteit zoals een evenement of een tentoonstelling te organiseren. U moet soms speciale maatregelen nemen of een vergunning aanvragen.

 • Zakenpaspoort aanvragen

  U kunt een zakenpaspoort aanvragen als u vaak naar het buitenland reist. Dit paspoort heeft 66 pagina’s in plaats van 34. U heeft dan meer ruimte voor visa en stempels. Als u 18 jaar of ouder bent, is uw paspoort 10 jaar geldig. Voor iedereen onder de 18 jaar is het paspoort 5 jaar geldig. In uw paspoort staat tot welke datum het geldig is.

  Reist u met kinderen? Zij moeten een eigen paspoort of identiteitskaart hebben. 

 • Gemeente aansprakelijk stellen

  Het kan gebeuren dat u schade lijdt door de gemeente. Bijvoorbeeld:

  • een ongeval door een stoeptegel die verkeerd ligt
  • een auto-ongeluk door een glad wegdek
  • schade door een vuilniswagen of een ander voertuig van de gemeente

  U kunt dan de gemeente aansprakelijk stellen. De gemeente beoordeelt of zij inderdaad aansprakelijk is voor de schade. Is dit zo, dan krijgt u uw kosten deels of volledig vergoed.

 • Trouwen in Nederland als u in het buitenland woont

  Ook als u niet in Nederland woont, kunt u hier trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan. U of uw partner moet dan wel de Nederlandse nationaliteit hebben. U kunt zelf kiezen in welke gemeente u wilt trouwen of het partnerschap wilt aangaan.

 • Adresonderzoek aanvragen

  Een adresonderzoek is een administratief onderzoek. De gemeente onderzoekt of de mensen die ingeschreven staan op het adres daar ook wonen.

  Het is belangrijk dat deze gegevens kloppen. Staat er iemand op uw adres ingeschreven terwijl hij niet bij u woont? Dan kunt u misschien geen huurtoeslag krijgen. Ook kan een persoon die onterecht op een adres staat ingeschreven fraude plegen. Bijvoorbeeld door toeslagen aan te vragen.

  Instanties kunnen ook om een adresonderzoek vragen als zij adresgegevens uit de basisregistratie personen gebruiken.

 • Klacht over discriminatie melden

  In de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (Wga) is vastgelegd dat het college van iedere gemeente haar inwoners toegang biedt tot een antidiscriminatievoorziening (adv). De adv van de gemeente Hellendoorn is Artikel 1 Overijssel. Een adv heeft twee wettelijke taken.

   1. onafhankelijke bijstand verlenen aan personen bij de afwikkeling van hun discriminatieklachten en

   2. registratie van klachten

  Wanneer u als burger ongelijk behandeld te worden of gediscrimineerd wordt, kunt u dus terecht bij Artikel 1 Overijssel. Deze organisatie kijkt samen met u naar wat tegen deze ongelijke behandeling og discriminatie gedaan kan worden. Bijvoorbeeld hulp bieden bij het indienen van een klacht of bij het doen van aangifte. Artikel 1 Overijssel adviseert en ondersteunt individuele personen en organisaties kosteloos bij gevallen en gevoelens van discriminatie. De voornaamste discriminatiegronden zijn afkomst, geloofsovertuiging, sekse, seksuele gerichtheid, leeftijd en handicap/chronische ziekte. De meest voorkomende maatschappelijke terreinen waarover discriminatie gemeld wordt zijn de arbeidsmarkt, de woonomgeving, collectieve voorzieningen, commerciële dienstverlening en de horeca. Bij de behandeling van klachten wordt het principe van hoor en wederhoor toegepast. Uitgangspunt is de dialoog tot stand te brengen om verandering te bewerkstelligen. Daarbij is ook aandacht voor het weerbaarder maken van de indiener van een klacht. Ook kan Artikel 1 Overijssel ondersteuning bieden indien een uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens gevraagd wordt.

 • Informatie over aanbestedingen

  De gemeente Hellendoorn heeft een inkoop- en aanbestedingsbeleid en vastgestelde algemene inkoopvoorwaarden.

  Hiermee wil zij bereiken dat de gemeentelijke aanbestedingen en inkopen doelmatig en volgens de geldende wet- en regelgeving geschied. De gemeente voert een innovatief inkoop- en aanbestedingsbeleid. Zij werkt daar waar mogelijk en zinvol samen met buurgemeenten om te komen tot volume voordelen en kennisuitwisseling.

  Voor opdrachten boven de Europese drempelwaarden organiseert de gemeente Hellendoorn Europese aanbestedingen. Deze aanbestedingen worden gepubliceerd op het platform Negometrix dat is gekoppeld met Tenderned.

  - Het drempelbedrag voor leveringen en diensten betreft € 215.000.

  - Het drempelbedrag voor werken betreft € 5.382.000.

  Voor opdrachten onder de Europese drempelwaarden organiseert de gemeente Hellendoorn meervoudig- en enkelvoudig onderhandse aanbestedingen. De gemeente kiest bij deze aanbestedingen zelf haar leveranciers en opdrachtnemers die voor de aanbesteding worden uitgenodigd. Om voor zulke opdrachten in aanmerking te komen kunt u zich melden bij de inkoopcoördinatoren. Het aanmelden betekent niet dat u automatisch meedoet. Wel maakt u zich door te melden kenbaar bij de gemeente, zodat u meer kans heeft om uitgenodigd te worden.

  Voor meer informatie over ons inkoop- en aanbestedingsbeleid kunt u contact opnemen met de inkoopcoördinator.

   

   

 • Geheimhouding persoonsgegevens aanvragen

  In de basisregistratie personen (BRP) staan de persoonsgegevens van alle inwoners van de gemeente. De overheid mag deze gegevens gebruiken. Bijvoorbeeld voor kinderbijslag, studiefinanciering en pensioen. Soms worden uw gegevens ook aan anderen doorgegeven. Wilt u weten welke instellingen uw gegevens krijgen? Kijk dan op de website Wiekrijgtmijngegevens.nl.

  Wilt u niet dat uw gegevens worden doorgegeven? Vraag dan aan de gemeente om geheimhouding van uw persoonsgegevens. U hoeft daar geen specifieke reden voor op te geven. U kunt de geheimhouding ook weer laten stoppen.

  Gaat u verhuizen naar een andere gemeente? U hoeft in de nieuwe gemeente niet opnieuw geheimhouding aan te vragen.

  In sommige gevallen moet de gemeente uw persoonsgegevens toch doorgeven. Ook als u geheimhouding heeft aangevraagd. Dit gebeurt als overheidsinstellingen uw gegevens willen hebben. Bijvoorbeeld de Belastingdienst of de Sociale Verzekeringsbank (SVB).