Zoekresultaat 1 - 10 van 96 resultaten

 • Bisten

  Ferskillende bisten drage by oan bioferskaat

 • Klacht yntsjinje

  Ha jo in ferfelende ûnderfining mei de gemeente, wurdt jo brief net beäntwurde of ha jo it gefoel dat jo net goed holpen binne? Sa'n situaasje jout yrritaasje, stress en kostet tiid.

 • Melding woon-, werk- en leefomgeving

  Heeft u een klacht of melding over het onderhoud of de kwaliteit van uw woon-, werk- of leefomgeving? Geef dit door aan de gemeente.

 • Naamskeuze kind

  Als ouders mag u kiezen welke achternaam uw eerste kind krijgt. Die van u of van uw partner. U kiest vóór de geboorte of bij de geboorteaangifte.

 • Naamgebruik

  Heeft u een geregistreerd partnerschap of bent u getrouwd? Of is uw partnerschap of huwelijk ontbonden? Dan kunt u aangeven met welke achternaam u wilt worden aangeschreven door de overheid.

 • Net iens mei Gemeentlike Belestingen? Beswier meitsje.

  Beswier kinne jo yntsjinje as jo it net iens binne mei de WOZ-wearde of oare gegevens op it oanslachbiljet.

 • Oanjefte berte

  As in berntsje berne is docht immen, dy't by de berte oanwêzich west hat, oanjefte. Dat moat yn de gemeente dêr't it berntsje berne is.

 • Klacht indienen

  Heeft u een vervelende ervaring met de gemeente, wordt uw brief niet beantwoord, of heeft u het gevoel dat u niet goed bent geholpen? Zo’n situatie geeft irritatie, stress en kost tijd. U kunt er voor kiezen om een klacht in te dienen.

 • Nammegebrûk

  Ha jo in registrearre partnerskip of binne jo troud? Of is jo partnerskip of houlik ûnbtûn? Dan kinne jo oanjaan mei hokker efternamme jo oanskreaun wurde wolle troch de oerheid.

 • Trouwe en registrearre partnerskip

  Om trouwe te kinnen moatte jo in tal saken regelje. Foar sawol trouwe as registrearre partnerskip jilde deselde rigels. Wêr't yn dit artikel sprutsen wurdt oer trouwe, kinne jo ek registrearre partnerskip lêze.