Zoekresultaat 1 - 6 van 6 resultaten

 • Digitale zienswijze indienen

  Een zienswijze indienen kan tijdens de periode dat het ontwerpbesluit ter inzage ligt.

 • Zienswijze indienen

  Een zienswijze kunt u schriftelijk of mondeling indienen bij de provincie.

 • Transitie landbouw - Investeren in dierenwelzijn vleeskuikens

  Subsidie kan worden verstrekt voor projecten gericht op het realiseren van extra staloppervlak van een dierenverblijf ten behoeve van een buitenuitloop om zo aan de voorwaarden van het Beter Leven Keurmerk te voldoen,  waarbij er geen uitbreiding van het aantal vleeskuikens zich voordoet.

 • Melding over provinciale wegen

  U belt met 073 - 680 73 68, wanneer de veiligheid of doorstroming op één van de provinciale wegen acuut belemmerd wordt. Een provinciale weg heeft altijd een N-nummer. Het telefoonnummer is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

 • Klacht over de provincie indienen

  Wanneer kan ik een klacht indienen?

  U kunt een klacht indienen wanneer:

  • de gedraging minder dan 1 jaar geleden plaatsvond;
  • u niet de mogelijkheid had om bezwaar te maken of in beroep te gaan.

  Hoe kan ik een klacht indienen?

  U kunt uw klacht op verschillende manieren indienen:

  Mondeling

  U kunt telefonisch contact opnemen via 073 – 681 28 12.

  Digitaal

  U kunt uw klacht digitaal indienen. Hiervoor heeft u DigiD of e-Herkenning nodig.

  Schriftelijk

  U kunt uw klacht per post (ter attentie van HAC, postbus 90151, 5200 MC ’s-Hertogenbosch) of per e-mail indienen.

  Andere klachten of meldingen

  Wanneer uw klacht gaat over de toestand van een provinciale weg of de situatie op die weg (verkeersveiligheid, bebording, bereikbaarheid) maak dan hier een melding. Als u een klacht heeft op het gebied van milieu (geur-, geluid, stofhinder), maak dan hier een melding.

  Wat moet ik vermelden in mijn klacht?

  Voor de behandeling van uw klacht is het belangrijk dat u in ieder geval de volgende informatie aan ons doorgeeft:

  • uw naam en adres;
  • de datum;
  • de inhoud van de klacht;
  • tegen wie de klacht wordt ingediend;
  • uw telefoonnummer (niet verplicht).

  Hoe verloopt de behandeling van een klacht?

  De provincie wil zowel mondelinge als schriftelijke klachten zorgvuldig afdoen. Wij nemen altijd telefonisch contact op om de klacht te bespreken. Dit kan voldoende zijn om de klacht af te handelen, maar alleen als dit naar uw tevredenheid gebeurt (informele afhandeling).

  Leent uw klacht zich niet voor informele afhandeling? Of bent u daarmee niet tevreden? Dan volgt de formele procedure. Dat houdt in dat de hoor- en adviescommissie uw klacht verder in behandeling neemt en advies zal uitbrengen over uw klacht. De provincie neemt daarna een beslissing op de klacht.

  Binnen welke termijn volgt een beslissing op de klacht?

  De provincie moet binnen 10 weken een beslissing nemen over uw klacht. Deze termijn kan met 4 weken worden verlengd. Verder uitstel is alleen met uw instemming mogelijk.

  Bent u niet tevreden over de afhandeling van een klacht?

  Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht of het resultaat daarvan? Dan kunt u een klacht indienen bij de Nationale ombudsman. In de beslissing op uw klacht leest u hier meer over. U kunt ook de internetpagina van de Nationale ombudsman raadplegen of bellen met het gratis telefoonnummer 0800-33 55 555.

 • Bezwaar maken tegen besluit van provincie

  Waartegen kan ik bezwaar maken?

  Als u het niet eens bent met een besluit van de provincie en u heeft belang bij dit besluit, dan kunt u daartegen meestal bezwaar maken. Onderaan ieder besluit staat binnen welke termijn u een bezwaarschrift kunt indienen en aan wie u dat moet adresseren. Als u bij ons geen bezwaar kunt maken, maar er wel een andere rechtsgang mogelijk is (zoals het indienen van beroep bij een andere instantie), staat dat ook onder het besluit. 

  Let op: Als u bezwaar wilt maken tegen een besluit van de belastingsamenwerking gaat u naar de website van belastingsamenwerking: https://www.bwbrabant.nl/bezwaar. 

  Hoe kan ik een bezwaar indienen? 

   U kunt uw bezwaar op verschillende manieren indienen: 

  Digitaal 

  U kunt uw bezwaar digitaal indienen. Hiervoor heeft u DigiD of eHerkenning nodig. 

  Schriftelijk 

  U kunt uw bezwaar per post (ter attentie van HAC, postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch) of per e-mail indienen. 

  Wat moet ik vermelden in mijn bezwaarschrift? 

  In het bezwaarschrift zet u: 

  • uw naam en adres; 
  • de datum, het kenmerk en een omschrijving van het besluit waarmee u het niet eens bent; 
  • de reden waarom u het niet eens bent met het besluit; 
  • de datum van uw bezwaarschrift en uw handtekening; 

  Binnen welke termijn moet ik bezwaar maken? 

  U heeft 6 weken de tijd om bezwaar te maken. Deze termijn begint te lopen op de dag na verzending van het besluit. Als het niet lukt om op tijd de motivering in te dienen, kunt u alvast een bezwaarschrift zonder motivering indienen. Dit heet een pro-forma bezwaarschrift. U krijgt dan de gelegenheid om binnen een bepaalde termijn de motivering aan te vullen. 

  Maakt u bezwaar namens iemand anders?

  Wanneer u namens iemand anders bezwaar maakt, dan moet u een schriftelijke machtiging bijvoegen van degene namens wie u het bezwaarschrift indient. Bezwaarschriften namens een rechtspersoon, zoals een vereniging of stichting, moeten zijn ondertekend door de personen die volgens de statuten daartoe bevoegd zijn. Vaak zijn dit twee bestuurders gezamenlijk. Raadpleeg de statuten van uw rechtspersoon om te zien wie moeten ondertekenen. 

  Wilt u meer weten over de behandeling van een bezwaarschrift? 

   Wanneer u een bezwaarschrift heeft ingediend en het bezwaarschrift compleet is, nemen we het bezwaar in behandeling. Op dat moment ontvangt u meer informatie over het verdere verloop van de procedure. Deze informatie kunt u ook hier vinden; brochure.