Zoekresultaat 1 - 10 van 14 resultaten

 • Landinrichtingsplan, inzage

  Een landinrichtingsplan kan belangrijke gevolgen voor u hebben.

 • Landinrichtingsplan, inzage

  Wordt er een landinrichtingsplan opgesteld bij u in de buurt? Dit kan voor u belangrijke gevolgen met zich meebrengen. Daarom kunt u kosteloos het voorbereidende landinrichtingsprogramma inzien en eventuele bezwaren indienen bij de provincie.

 • Dijkverbeteringsplannen, goedkeuring en terinzagelegging

  Een primaire waterkering beschermt een gebied tegen overstromingen.

 • Dijkverbeteringsplannen, goedkeuring en terinzagelegging

  De aanleg, verlegging of versterking van een primaire waterkering moet gebeuren volgens een vastgesteld projectplan. Dit plan moet eerst door de provincie worden

 • Ontgronding, schadevergoeding

  U kunt een schadevergoeding aanvragen voor schade die u lijdt door een ontgrondingsvergunning.

 • Landinrichtingsplan, inzage

  Een landinrichtingsplan kan belangrijke gevolgen voor u hebben. Daarom kunt u een landinrichtingsplan kosteloos inzien bij de provincie. In een landinrichtingsplan zet de

 • Intrekken/wijzigen vergunning onttrekken grondwater of infiltreren water, schadevergoeding

  Het kan voorkomen dat uw vergunning om grondwater te onttrekken of om water te infiltreren ingetrokken of gewijzigd wordt. Als u hierdoor schade lijdt of zal lijden, dan kunt u schadevergoeding krijgen. 

 • Aanvragen schadevergoeding door gevolgen ontgrondingsvergunning

  U kunt een schadevergoeding aanvragen voor schade die u lijdt door een ontgrondingsvergunning.

 • Ontgronding, vergunningvrij

  U heeft een ontgrondingsvergunning nodig als u de bodem wilt gaan afgraven. Dit geldt voor land (het maaiveld) en de waterbodem. Haalt u

 • Grondwateronttrekking, provinciale heffing

  Voor het onttrekken van grondwater kan een heffing worden ingesteld door de provincie in de vorm van een provinciale belasting. U bent belastingplichtig indien u houder bent van een inrichting die is ingeschreven in het register van inrichtingen en die is aangewezen bij de verordening waaruit de belasting voortkomt.