Zoekresultaat 1 - 6 van 6 resultaten

 • Landinrichtingsplan, inzage

  Wordt er een landinrichtingsplan opgesteld bij u in de buurt? Dit kan voor u belangrijke gevolgen met zich meebrengen. Daarom kunt u kosteloos het voorbereidende landinrichtingsprogramma inzien en eventuele bezwaren indienen bij de provincie.

 • Provinciale heffing voor grondwateronttrekking

  In de meeste gevallen moet u aan de provincie belasting betalen voor het onttrekken van grondwater. Hoeveel belasting u moet betalen, is afhankelijk van de hoeveelheid grondwater die u onttrekt. U kunt de aangifte doen bij de provincie.

 • Meldingsplicht voor verontreiniging bodem oppervlaktewater

  Merkt u een verontreiniging of aantasting van bodem of oever op? Meld dit dan zo snel mogelijk bij de waterbeheerder. Dit is meestal Rijkswaterstaat, het waterschap of de provincie.

 • Inzage provinciaal projectbesluit

  De provincie kan besluiten om een project uit te voeren dat voor de hele provincie belangrijk is. Denk daarbij aan infrastructuur, grote bedrijventerreinen, uitbreiding natuurgebieden enzovoorts. Een deel van de regels uit een projectbesluit komt in het omgevingsplan van de gemeente terecht. Andere regels gelden als een soort vergunningvoorschriften bij de uitvoering van het projectbesluit van de provincie.

 • Inzage provinciaal inpassingsplan

  Om dingen te kunnen regelen die voor de provincie belangrijk zijn, kan de provincie voor een bepaald gebied een inpassingsplan opstellen. Regels uit het inpassingsplan worden onderdeel van een gemeentelijk omgevingsplan. De provincie maakt vooraf eerst een ontwerpinpassingsplan. Iedereen kan dit plan bekijken tijdens de inzageperiode van 6 weken. Ook kan iedereen er dan op reageren. U kunt het ontwerpinpassingsplan bekijken op de website van de provincie, op de website Ruimtelijkeplannen.nl of op het provinciehuis.

 • Schade door uitoefening waterbeheertaak, schadevergoeding

  Het kan voorkomen dat u schade lijdt door werkzaamheden in het waterbeheer. In dat geval kunt u een verzoek indienen bij de instantie die de werkzaamheden uitvoert. Bij regionale wateren is dat het waterschap of de provincie. Gaat het om rijkswater? Dan doet u het verzoek bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). U komt alleen in aanmerking voor een schadevergoeding als het gaat om schade die niet voor uw rekening hoort te komen.