Zoekresultaat 1 - 8 van 8 resultaten

 • Dijkverbeteringsplannen, goedkeuring en terinzagelegging

  De aanleg, verlegging of versterking van een primaire waterkering moet gebeuren volgens een vastgesteld projectplan. Dit plan moet eerst door de provincie worden

 • Ontgronding, schadevergoeding

  U kunt een schadevergoeding aanvragen voor schade die u lijdt door een ontgrondingsvergunning.

 • Landinrichtingsplan, inzage

  Een landinrichtingsplan kan belangrijke gevolgen voor u hebben. Daarom kunt u een landinrichtingsplan kosteloos inzien bij de provincie. In een landinrichtingsplan zet de

 • Intrekken/wijzigen vergunning onttrekken grondwater of infiltreren water, schadevergoeding

  Het kan voorkomen dat uw vergunning om grondwater te onttrekken of om water te infiltreren ingetrokken of gewijzigd wordt. Als u hierdoor schade lijdt of zal lijden, dan kunt u schadevergoeding krijgen. 

 • Ontgronding, vergunningvrij

  U heeft een ontgrondingsvergunning nodig als u de bodem wilt gaan afgraven. Dit geldt voor land (het maaiveld) en de waterbodem. Haalt u

 • Grondwateronttrekking, provinciale heffing

  Voor het onttrekken van grondwater kan een heffing worden ingesteld door de provincie in de vorm van een provinciale belasting. U bent belastingplichtig indien u houder bent van een inrichting die is ingeschreven in het register van inrichtingen en die is aangewezen bij de verordening waaruit de belasting voortkomt. 

 • Watervergunning

  Als u activiteiten verricht in oppervlaktewater of met grondwater, is een melding hiervan vaak voldoende. In sommige gevallen heeft u een watervergunning nodig. Het gaat hierbij om het onttrekken van water aan de grond of het lozen van grondwater, oppervlaktewater of regenwater (hemelwater).

 • Ontgrondingsvergunning

  Iedereen die de bodem gaat afgraven, heeft een ontgrondingsvergunning nodig. Ontgronding betekent dat u de bodem afgraaft en daardoor verlaagt. Dit geldt voor land (het maaiveld) en de waterbodem. U haalt hierbij een grondlaag weg zoals klei, veen, zand of grind.