Zoekresultaat 1 - 10 van 21 resultaten

 • Ontgrondingsvergunning

  Bent u van plan de bodem af te graven? Dan heeft u een ontgrondingsvergunning nodig.

 • Omgevingsvergunning wateronttrekkingsactiviteit

  Wateronttrekkingsactiviteiten zijn bijvoorbeeld: het oppompen van water uit grondwater of oppervlaktewater om er drinkwater van te maken. Of het gebruik van rivierwater voor koeling in een productieproces.

 • Meldingsplicht voor verontreiniging bodem oppervlaktewater

  Als u op de hoogte bent van verontreiniging van de bodem of de oever van een oppervlaktewater, meld dit zo snel mogelijk aan de beheerder van het water.
  Veroorzaakt u deze verontreiniging? Dan bent u verplicht alle maatregelen te nemen om verontreiniging of aantasting te voorkomen of te beperken.

 • Bijdrageregeling Rivierverruimingsprojecten Maas - Rivierverruimingsproject Verlengde brug Veerweg Alphen

  Provincie Gelderland kan een bijdrage ontvangen voor activiteiten gericht op de voorbereiding en de realisatie van het project Verlengde brug veerweg Alphen, bedoeld in de bevoegdhedenovereenkomst.

 • Ontgronding, schadevergoeding

  Lijdt u schade door het verlenen, intrekken of wijzigen van een ontgrondingsvergunning? Dan kunt u in aanmerking komen voor een schadevergoeding. U vraagt de schadevergoeding aan bij de provincie. Of bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) voor ontgrondingen in Rijkswater.

 • Bijdrageregeling Rivierverruimingsprojecten Maas - Deltaprogramma Maas

  Waterschap Aa en Maas kan een bijdrage ontvangen voor activiteiten gericht op administratieve ondersteuning en procesmatige begeleiding van het DP Maas.

 • Bijdrageregeling Rivierverruimingsprojecten Maas - Hoogwaterveiligheid 's-Hertogenbosch Crèvecoeur

  Waterschap Aa en Maas kan een bijdrage ontvangen voor activiteiten gericht op de voorbereiding en uitvoering van het project Hoogwaterveiligheid ’s-Hertogenbosch, Crèvecoeur, als bedoeld in de startbeslissing.

 • Bijdrageregeling Rivierverruimingsprojecten Maas - Meanderende Maas

  Waterschap Aa en Maas kan een bijdrage ontvangen voor activiteiten gericht op de MIRT- planuitwerking en de realisatie van het project Meanderende Maas, zoals bedoeld in de bestuursovereenkomst en het addendum.

 • Schadevergoeding voor onttrekken grondwater of infiltreren water

  Is er schade aan niet-verplaatsbare goederen die u heeft of gebruikt? En komt dat door het onttrekken van grondwater of door infiltratie van water waarvoor een vergunning is verleend? Dan kunt u de schade terughalen bij de veroorzaker van de schade. Mogelijke vormen van schade zijn:

  • aan gewassen
  • aan veedrenkputten
  • aan bossen
  • aan gebouwen
  • aan ecologische waarde

  Komen de partijen er samen niet uit wie de schade moet vergoeden? Dan kunnen zij via de provincie om advies vragen van een landelijke, onafhankelijke commissie (CDG). Deze commissie adviseert over het verband tussen de schade en de onttrekking/infiltratie. Ook over de eventuele hoogte van de schadevergoeding. De provincie betaalt de kosten van zo’n onderzoek.

  Soms is het niet duidelijk wie de veroorzaker van de schade is. Bijvoorbeeld als de niet-verplaatsbare goederen in een gebied liggen waar meerdere onttrekkingen tegelijkertijd plaatsvinden. Is het ook na onderzoek door de commissie niet (of niet snel genoeg) duidelijk wie de veroorzaker is? Dan kan de provincie op uw verzoek de schadevergoedingskosten betalen.

 • Inrichtingsprogramma en inrichtingsbesluit bekijken

  Een inrichtingsprogramma met een inrichtingsbesluit kan belangrijke gevolgen voor u hebben. Daarom kunt u het inrichtingsprogramma en inrichtingsbesluit gratis bekijken.

  In een gebiedsgericht inrichtingsprogamma staat hoe de provincie het landelijk gebied wil inrichten. Bijvoorbeeld waar er ruimte is voor landbouw of natuur. Een inrichtingsprogramma is een vertaling van het beleid van de provincie naar concrete plannen. Denk bijvoorbeeld aan:

  • veranderingen in het systeem van wegen en oppervlaktewateren
  • aanpassingen van gebieden in verband met:
   • natuur
   • cultuurwaarde
   • landschapswaarde
   • recreatie
    enzovoort

  In een inrichtingsbesluit staan regels die gelden in een gebied en die gaan over:

  • herverkaveling
  • het openstellen of afsluiten van wegen voor het verkeer
  • het verdelen van eigendom, beheer en onderhoud van bijvoorbeeld wegen en gebieden.

  In de voorbereidende fase maakt de provincie een opzet voor een inrichtingsprogramma en een inrichtingsbesluit. Deze opzet kunt u online bekijken. De provincie meldt in de Staatscourant en in lokale dag- of nieuwsbladen dat u het programma en het besluit kunt bekijken.

  Als de provincie het inrichtingsplan en/of het inrichtingsbesluit wil aanpassen dan kunt u deze ook bekijken. Ook dan meldt de provincie dat in de Staatscourant en in lokale dag- of nieuwsbladen.