Zoekresultaat 1 - 10 van 14 resultaten

 • Landinrichtingsplan, inzage

  Wordt er een landinrichtingsplan opgesteld bij u in de buurt? Dit kan voor u belangrijke gevolgen met zich meebrengen. Daarom kunt u kosteloos het voorbereidende landinrichtingsprogramma inzien en eventuele bezwaren indienen bij de provincie.

 • Vergunning voor onttrekken grondwater of infiltreren water

  Wilt u grondwater onttrekken of infiltreren? Dan moet u een omgevingsvergunning hebben.

 • Ontheffing Omgevingsverordening

  Wilt u iets doen dat volgens de regels in de Omgevingsverordening verboden is? U kunt in bepaalde gevallen toestemming aan de provincie vragen.

 • Provinciale heffing voor grondwateronttrekking

  In de meeste gevallen moet u aan de provincie belasting betalen voor het onttrekken van grondwater. Hoeveel belasting u moet betalen, is afhankelijk van de hoeveelheid grondwater die u onttrekt. U kunt de aangifte doen bij de provincie.

 • Meldingsplicht voor verontreiniging bodem oppervlaktewater

  Merkt u een verontreiniging of aantasting van bodem of oever op? Meld dit dan zo snel mogelijk bij de waterbeheerder. Dit is meestal Rijkswaterstaat, het waterschap of de provincie.

 • Projectbesluit windenergie

  Uw bedrijf wil een installatie voor windenergie aanleggen met een capaciteit tussen de 5 en 100 megawatt. Of u wilt een bestaande installatie uitbreiden. Dan moet hiervoor toestemming aan de provincie vragen. Hiervoor dient u bij de provicie een verzoek in voor een projectbesluit.

 • Schadevergoeding voor onttrekken grondwater of infiltreren water

  Bent u eigenaar of gebruiker van niet-verplaatsbare goederen, bijvoorbeeld van grond of een huis? En lijdt u of heeft u schade geleden door de onttrekking of de infiltratie van (grond)water, waarbij onduidelijk is wie de veroorzaker is? Dan kunt u misschien een schadevergoeding krijgen. U kunt de vergoeding bij de provincie aanvragen.

 • Inzage provinciaal projectbesluit

  De provincie kan besluiten om een project uit te voeren dat voor de hele provincie belangrijk is. Denk daarbij aan infrastructuur, grote bedrijventerreinen, uitbreiding natuurgebieden enzovoorts. Een deel van de regels uit een projectbesluit komt in het omgevingsplan van de gemeente terecht. Andere regels gelden als een soort vergunningvoorschriften bij de uitvoering van het projectbesluit van de provincie.

 • Omgevingsvergunning water

  Gaat u activiteiten of werkzaamheden uitvoeren in de buurt van een dijk of water? Of wilt u afvalwater lozen? Dan heeft u misschien een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit nodig. Soms moet u alleen een melding doen of een ontheffing aanvragen.Bij wie u een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit moet aanvragen of een melding moet doen, heeft te maken met waar u gaat werken. Weet u niet zeker waar uw activiteit onder valt? Neem contact op met de provincie of met het waterschap waar u de activiteiten gaat uitvoeren.

 • Schadevergoeding voor ontgronding

  Lijdt u schade door het verlenen, intrekken of wijzigen van een ontgrondingsvergunning? Dan kunt u misschien een schadevergoeding krijgen. U vraagt de schadevergoeding aan bij de provincie. Of bij Rijkswaterstaat voor ontgrondingen in Rijkswater en de Noordzee.