Zoekresultaat 1 - 7 van 7 resultaten

 • Projectplan voor dijkversterkingen, goedkeuring vragen

  Een primaire waterkering beschermt een gebied tegen overstromingen. Denk hierbij aan dijken of duinen. De primaire waterkering biedt bescherming tegen overstromingen vanuit het buitenwater (de grote rivieren of de zee). Deze waterkeringen zijn bij wet (Waterwet) aangewezen. De meeste primaire keringen zijn in beheer bij waterschappen maar ook Rijkswaterstaat beheert een deel daarvan. Als een beheerder een waterkering wil wijzigen, aanbrengen of aanleggen dan stelt deze een plan op, het projectplan. In dat plan wordt de voorkeursoplossing toegelicht en gemotiveerd en staat hoe rekening is gehouden met de overige belangen in het gebied. Iedereen kan het ontwerp van het projectplan inzien en een zienswijze hierop geven. Dit kan tijdens de inzageperiode op het provinciehuis of het waterschapskantoor (of dat van Rijkswaterstaat) en eventueel bij de betrokken gemeenten. Hierna stelt de beheerder het plan vast en legt het ter goedkeuring voor aan de provincie.

 • Beperkingengebiedactiviteit lokale spoorweg

  Deze activiteit geldt per 1 januari 2024 ná de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Heeft u voor 1 januari 2024 een vergunningaanvraag ingediend? Dan behandelen wij uw aanvraag volgens de oude regelgeving van vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

  Het is belangrijk dat treinverkeer veilig kan plaatsvinden. Daarnaast moet er voldoende ruimte blijven voor eventuele uitbreidingen van het spoor. Om deze redenen gelden er beperkingen in het gebied direct naast een spoorweg. Zo'n gebied noemen wij een beperkingengebied spoorweg.

  Als u werkzaamheden wilt verrichten binnen een beperkingengebied lokale spoorweg, dan moet u vooraf een vergunning aanvragen bij de provincie Flevoland. U kunt hierbij denken aan leidingen en kabels aanleggen, bouwen, slopen, objecten plaatsen of verwijderen etc.

  U vraagt dan in het Omgevingsloket een omgevingsvergunning aan voor een Beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een lokale spoorweg.

 • Plaatsen of aanleggen van objecten in een beperkingengebied met betrekking tot een burgerluchthaven van regionale betekenis

  Deze activiteit geldt per 1 januari 2024 ná de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Heeft u voor 1 januari 2024 een vergunningaanvraag ingediend? Dan behandelen wij uw aanvraag volgens de oude regelgeving van vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

  Uit veiligheidsoverwegingen mogen gebouwen en objecten in de buurt van luchthavens maximaal een bepaalde hoogte hebben. Daarnaast mogen uw activiteiten geen belemmeringen vormen voor het goed functioneren van een luchthaven. Tenslotte moet er voldoende ruimte rondom een luchthaven blijven voor eventuele uitbreiding.

  Om deze redenen moet u een vergunning aanvragen wanneer u een object wilt plaatsen in de buurt van een luchthaven.  

  Nu kent Nederland luchthavens van nationale betekenis en luchthaven van regionale betekenis. Schiphol en de vliegvelden Eelde, Lelystad, Maastricht en Rotterdam gelden als luchthavens van nationale betekenis. Kleinere vliegvelden in Nederland gelden als luchthavens van regionale betekenis.

  Wanneer u een object wilt plaatsen in de buurt van een luchthaven van nationale betekenis moet u een vergunning aanvragen bij het Rijk.

  Wanneer u een object wilt plaatsen in de buurt van een luchthaven van regionale betekenis moet u een vergunning aanvragen bij de provincie.

  U vraagt in het Omgevingsloket een omgevingsvergunning aan voor de activiteit Plaatsen of aanleggen van objecten in een beperkingengebied met betrekking tot een burgerluchthaven van regionale betekenis.

 • Schade door uitoefening waterbeheertaak , schadevergoeding

  Het kan voorkomen dat u schade lijdt door de uitoefening van een taak of bevoegdheid van de provincie in het kader van het waterbeheer. In dat geval kunt u een verzoek indienen bij de instantie die gaat over de uitoefening van die taak of bevoegdheid.

  Gaat het om regionale watersystemen (het gebied binnen de dijken)? Dan is de instantie het waterschap. Gaat het om drinkwateronttrekkingen, grote industriële onttrekkingen (>150.000 m3 per jaar) of onttrekkingen voor bodemenergie? Dan moet u bij de provincie zijn. Gaat het om rijkswater? Dan doet u het verzoek bij het ministerie van infrastructuur en waterstaat (IenW). U komt alleen in aanmerking voor een schadevergoeding als het gaat om schade die redelijkerwijs niet of niet geheel voor uw rekening hoort te komen. Daarnaast moet de schade niet of niet voldoende anders verzekerd zijn.

 • Bestrijdingsmiddelen gebruiken grondwaterbeschermingsgebieden

  Let op
  Deze activiteit geldt per 1 januari 2024 ná de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De belangrijkste regels kunt u nu terugvinden in het Omgevingsverordening provincie Flevoland.

  Verboden, tenzij…
  Het is verboden om bestrijdingsmiddelen, gewasbescherming of biociden te gebruiken in een grondwaterbeschermingsgebied.

  Er geldt een uitzondering voor middelen waar uit de toelatingsbeschikking van de ctgb blijkt, dat het middel wel mag worden gebruikt in een grondwaterbeschermingsgebied. U kunt dit nazoeken in de database van het ctgb.

 • Voorval grondwaterbeschermingsgebied melden

  Let op
  Deze activiteit geldt per 1 januari 2024 ná de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De belangrijkste regels kunt u nu terugvinden in het Omgevingsverordening provincie Flevoland.

  Voorval direct melden
  In Flevoland gelden als grondwaterbeschermingsgebieden de waterwingebieden, beschermingsgebieden voor grondwater en de boringsvrije zone Zuidelijk Flevoland. Om welke gebieden het hier precies gaat, kunt u terugvinden in artikel 4.2 van de Omgevingsverordening provincie Flevoland.

  Gebeurt er iets in een grondwaterbeschermingsgebied waardoor het grondwater in gevaar komt, dan moet u dit direct bij ons melden. Dit geldt ook als u slechts getuige bent van een voorval en u er verder niet bij bent betrokken.

 • Plaatsen nieuwe windmolen

  Let op
  Deze activiteit geldt per 1 januari 2024 ná de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Heeft u voor 1 januari 2024 een projectplan ingediend? Dan behandelen wij uw aanvraag volgens de oude regelgeving van vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

  Gekozen beleid windenergie
  Windenergie is belangrijk voor het bereiken van klimaatdoelen. Tegelijkertijd hebben windmolens ook nadelen. Zo hebben windmolens een grote impact op het landschap. Verder kunnen omwonenden last hebben van de slagschaduw van de draaiende wieken. Daarnaast kunnen windmolens de vliegroute van trekvogels beïnvloeden.

  Om deze redenen heeft de provincie Flevoland gekozen voor een beleid dat is gericht op meer windenergie door minder molens. Dit willen wij bereiken door opschalen en saneren.

  Opschalen en saneren
  Uitgangspunt is dat nieuwe windmolens meer energie produceren dan oude windmolen. Dat maakt het mogelijk om met minder windmolens toch meer energie te produceren.

  Daarom mag u in Flevoland alleen nieuwe windmolens plaatsen (opschalen) wanneer u oude windmolens weghaalt (saneren).

  Daarnaast mag u alleen nieuwe windmolens plaatsen binnen het windgebied van de provincie Flevoland.

  Projectplan
  Als u nieuwe windmolens wilt plaatsen, dan moet u tijdig een projectplan indienen bij de provincie. In dit projectplan moet onder andere staan:

  • waar u de nieuwe windmolens wilt plaatsen
  • welke windmolens u gaat saneren
  • hoe u omwonenden financieel laat participeren aan uw project

  In Titel 14.1 van de Omgevingsverordening provincie Flevoland vindt u alle regels die de provincie stelt met betrekking tot het opschalen en saneren van windmolens.

  Een projectplan voor plaatsen nieuwe windmolens kunt u indienen via het Omgevingsloket.