Zoekresultaat 1 - 10 van 17 resultaten

 • Buitenreclame

  Er zijn verschillende vormen van buitenreclame. Op deze pagina leest u meer over de mogelijkheden.

   

  Citydisplays

  Wilt u uw lokale evenement, circus, kermis, beurs of braderie onder de aandacht brengen? Dit kan alleen via de permanente reclameborden (Citydisplays). De Citydisplays hangen aan de lichtmasten en hebben twee zijden waarop affiches getoond worden.

  De gemeente heeft met Hoffman Outdoor Media B.V. een overeenkomst gesloten voor de exploitatie van 80 Citydisplays in Amstelveen. Hoffman Outdoor Media B.V. verzorgt voor u het plaatsen en verwijderen van de affiches. U kunt via hen ook uw affiche laten ontwerpen en/of drukken. Voor de voorwaarden, prijzen en de beschikbaarheid kunt u contact opnemen via het telefoonnummer: (050) 525 05 25, of per e-mail: info@hoffman.info.

  Reclame op bushokjes en reclamezuilen

  In Amstelveen worden door ExterionMedia B.V. reclame-uitingen aangebracht op bushokjes en reclamezuilen. Daarnaast heeft ExterionMedia B.V. een zelfreinigend invalidentoilet bij het busstation op het Stadshart in exploitatie. Voor informatie kunt u de website van ExterionMedia B.V. bekijken. 

  Lichtmastreclame

  Bedrijven of instellingen kunnen de route naar hun vestiging verduidelijken door middel van (on)verlichte verwijzingsborden aan lichtmasten. De gemeente heeft de mogelijkheid voor het aanbrengen van reclame aan lichtmasten uitbesteed aan het Nationaal Publiciteits Bureau (NPB) zij zijn telefonisch te bereiken op: (023) 5384844

  Vrije plakzuilen

  U kunt affiches voor niet-commerciële doeleinden plakken op de hiervoor bestemde vrije plakzuilen. Hiervoor kunt u behangplaksel gebruiken. Het is echter geen vrijbrief om alles te kunnen zeggen wat u maar wilt. Er wordt van u verwacht dat uw uitingen passen binnen de kaders van de Nederlandse wetgeving. De overtuigingen dienen dus vrij te zijn van beledigingen en ongewenst taalgebruik. 

  Flyers

  Het is in Amstelveen toegestaan om onder bepaalde voorwaarden gedrukte of geschreven stukken, afbeeldingen of proefmonsters aan het publiek uit te reiken of te flyeren zonder vergunning. Op de pagina Reclamemateriaal verspreiden kunt u zien aan welke voorwaarden u zich moet houden.

 • Rechten van betrokkenen

  Wat u moet weten

  U hebt een aantal rechten die u kunt uitoefenen om grip te houden op uw persoonsgegevens. Deze rechten worden hieronder aan u uitgelegd.

  Recht op inzage

  Het inzagerecht biedt u de mogelijkheid om na te gaan welke persoonsgegevens van u worden verwerkt. Het recht van inzage heeft alleen betrekking op uw eigen persoonsgegevens en niet op die van een ander persoon. Als u jonger bent dan zestien jaar of als u onder curatele bent gesteld, dan kan alleen uw wettelijk vertegenwoordiger namens u een inzageverzoek doen.

  In bepaalde gevallen kan de gemeente hier kosten voor in rekening brengen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u verzoekt om meerdere kopieën en bij onredelijke, herhaaldelijke en/of excessieve verzoeken.

  Recht op correctie

  Wanneer u onjuistheden heeft gevonden in uw persoonsgegevens, kunt u bij de gemeente een verzoek indienen om uw gegevens te corrigeren, aan te vullen of af te schermen. Hetzelfde kunt u doen als gegevens onvolledig zijn.

  Voorbeeld: U heeft opgemerkt dat bepaalde persoonsgegevens die de gemeente van u gebruikt niet kloppen en/of niet compleet zijn. Daarom vraagt u de gemeente om uw gegevens aan te passen of aan te vullen. U dient hiertoe een verzoek tot rectificatie in.

  Let op: Het recht op correctie geldt niet als u het niet eens bent met een professionele indruk, mening of conclusie.

  Recht op beperking

  U kunt de gemeente verzoeken de verwerking van uw gegevens te beperken. Dat kan alleen als:

  • de gegevens misschien niet kloppen en de gemeente deze moet controleren.
  • de gemeente de gegevens onterecht verwerkt heeft, maar u niet wilt dat de gemeente ze verwijdert.
  • de gemeente deze gegevens niet meer nodig heeft, maar u wel voor een rechtsvordering.
  • u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en de gemeente moet beoordelen of uw belang groter is dan dat van de gemeente.

  Recht op verwijdering

  U kunt verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens. U dient in uw verzoek duidelijk aan te geven welke persoonsgegevens om welke reden(en) gewist moeten worden.

  Voorbeeld: U heeft opgemerkt dat de gemeente uw Wmo dossier, ondanks de verlopen wettelijk bepaalde bewaartermijn, nog steeds in bezit heeft. Daarom vraagt u de gemeente om uw gegevens verwijderen. U dient hiertoe een verzoek tot verwijdering in.

  Let op: Het recht op verwijdering geldt niet in gevallen waarin:

  • de gemeente of anderen het recht hebben op de informatie die u wilt wissen.
  • de gemeente wettelijk verplicht is de gegevens te bewaren of een taak van algemeen belang moet uitoefenen.
  • de gegevens van belang zijn voor de volksgezondheid en wij deze mogen verwerken.
  • de gemeente uw gegevens nodig heeft voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doelen.
  • de gemeente uw gegevens nodig heeft voor een rechtsvordering.

  Recht op bezwaar

  U kunt bezwaar indienen tegen het verwerken van uw persoonsgegevens. Als u een bezwaar indient tegen de verwerking van uw persoonsgegevens maakt de gemeente een afweging. U moet kunnen aantonen dat de verwerking nadelige effecten voor u kan hebben. U kunt altijd bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als deze verwerking in strijd is met de wet. Bijvoorbeeld wanneer de verwerking van persoonsgegevens verboden is of wanneer ze langer dan de toegestane termijn worden bewaard.

  Let op: Als het gaat om een gegevensverwerking, die noodzakelijk is om een wettelijke bepaling na te leven of noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, kan uw bezwaar ongegrond worden verklaard.

  Verzoek indienen

  U moet inloggen met Digid. Zo kan de gemeente vaststellen dat de juiste persoon het verzoek indient.

   

 • Reinigen openbare weg

  De gemeente reinigt openbare wegen, pleinen en voetgangersgebieden. Dit gebeurt volgens een vast rooster. Net als het ophalen van afval en het legen van de afvalbakken. Heeft u klachten over deze dienst? Of vindt u dat uw omgeving ernstig is vervuild? Geef snel en eenvoudig uw melding door via de Fixi-app of website: waar en wanneer het u uitkomt. Uw melding wordt zo snel mogelijk in behandeling genomen.

 • Bestemmingsplan, wijzigen

  De gemeente kan een bestemmingsplan wijzigen. Bijvoorbeeld als het beleid verandert. Als de gemeente dat doet, kan dat ineens botsen met uw plannen om te bouwen of verbouwen. U kunt eerst aan de gemeente vragen of u mag afwijken van het bestemmingsplan. Meer daarover leest u bij 'Bestemmingsplan, afwijking'.

 • Graffiti melden en verwijderen

  Soms spuiten vandalen muren onder met graffiti. Of worden stickers of posters opgeplakt zonder toestemming. De daders blijven vaak onbekend. De gemeente zorgt ervoor dat haar eigen gebouwen schoon worden gemaakt. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld speelpleinen, vuilnisbakken en bruggen.

  Meld het bij de gemeente als een gebouw of ander object van de gemeente is beklad. Geef snel en eenvoudig uw melding door via de Fixi-app of website: waar en wanneer het u uitkomt. De gemeente neemt uw melding over de graffiti of het wildplakken zo spoedig mogelijk in behandeling.

  Is er graffiti gespoten op uw eigendom? Bijvoorbeeld op uw bedrijfspand, woning of schutting? Dan bent u zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van de graffiti.

  Is uw gebouw een monument? Bel dan de gemeente voor overleg.

 • Subsidie tegemoetkoming energiekosten maatschappelijke instellingen

  Vraag eenmalig subsidie aan voor een tegemoetkoming in gestegen energiekosten in 2023. De subsidie is beschikbaar voor maatschappelijke instellingen met problemen door een hoge energierekening.  

 • Afspraak maken Klein Chemisch Afval

  Onder Klein Chemisch Afval (KCA) vallen producten die bij niet-gescheiden inzameling schadelijk zijn voor het milieu of veiligheidsrisico's voor burgers en inzamelaars met zich meebrengen.

  Sommige producten zijn goed herbruikbaar. Chemisch afval is te herkennen aan een speciaal symbool op de verpakking: een afvalcontainer met een kruis er doorheen. Op de pagina Soorten afval kunt u nalezen wat u wel en niet kunt aanbieden.

 • Dood dier gevonden

  Dode dieren (kadavers) kunnen een gevaar opleveren voor uw gezondheid. Het is verstandig zieke en dode dieren niet met blote handen aan te raken. Ze kunnen een besmettingsgevaar vormen. Dode, wilde dieren meldt u via de Fixi-app of website: waar en wanneer het u uitkomt. Bij spoed en in het weekend kunt u een melding doen via het algemene nummer (020) 540 49 11. Dode huisdieren meldt u bij de dierenambulance De Ronde Venen.

 • Kapotte straatverlichting melden

  De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van de openbare verlichting. Het onderhoud verloopt volgens een vastgelegde planning. Dit betekent dat alleen bij storingen die de (verkeers)veiligheid en de openbare orde in gevaar brengen direct onderhoud wordt gepleegd. U meldt een storing met Fixi.

 • Demonstratie of betoging houden

  Iedereen mag een betoging of demonstratie organiseren, mits iedereen zich hierbij aan de wet houdt. U dient uw demonstratie uiterlijk vier werkdagen van te voren digitaal te melden bij de gemeente. De gemeente kan voorschriften en beperkingen aan een demonstratie opleggen. Ook kunnen er tijdens een demonstratie aan de deelnemers aanwijzingen worden gegeven als dat noodzakelijk is ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en om wanordelijkheden te bestrijden of te voorkomen.