Zoekresultaat 1 - 10 van 35 resultaten

 • Bijstand voor zelfstandigen aanvragen (Bbz-uitkering)

  Heeft u als zelfstandig ondernemer financiële ondersteuning nodig? Of bent u net gestart en kunt u daar nog niet van rondkomen? U kunt als ondernemer geen bijstandsuitkering aanvragen. Misschien heeft u recht op bijstand voor zelfstandigen (Bbz-uitkering). Dit kan een rentedragende lening (bedrijfskapitaal) zijn of een aanvulling op uw inkomen tot bijstandsniveau. De gemeente bepaalt of u in aanmerking komt voor een uitkering of een lening. Voorwaarden U bent 18 jaar of ouder, maar nog niet pensioengerechtigd U moet leven van de inkomsten uit uw bedrijf. Uw bedrijf moet levensvatbaar zijn: na de financiële ondersteuning verdient u naar verwachting voldoende om van te leven en om aan uw zakelijke en privé-verplichtingen te voldoen De hoogte van de uitkering hangt af van uw gezinssituatie, uw woonsituatie en uw inkomen U hebt geen andere mogelijkheden om aan geld te komen en u hebt onvoldoende spaargeld. Het inkomen en spaargeld van uw partner tellen mee U werkt per jaar 1.225 uur of meer (gemiddeld 23,5 uur per week) voor uw eigen bedrijf of zelfstandig beroep U hebt alle diploma's en vergunningen die voor uw bedrijf of zelfstandig beroep nodig zijn  Uw bedrijf moet in Nederland gevestigd zijn Bijzonderheden Uw inkomen wordt aangevuld tot bijstandsniveau (Rijksoverheid.nl) De hoogte en duur van de uitkering hangt af van uw gezinssituatie, uw woonsituatie en uw inkomen. Inkomen en spaargeld van uw partner tellen mee Het hangt van uw inkomen en vermogen af of u de uitkering moet terugbetalen Het rentepercentage voor de rentebedragen lening ligt wettelijk vast Een bedrijfseconomisch onderzoek is doorgaans onderdeel van de procedure Aanvraag U maakt telefonisch een afspraak bij het Serviceplein via 14 0172. Alle zaken op gebied van werk en inkomen worden namelijk voor de gemeente Kaag en Braassem uitgevoerd door het Serviceplein van de gemeente Alphen aan den Rijn. U krijgt tijdens de afspraak advies over hoe u de bijdrage kunt aanvragen. Tips Bent u 55 jaar of ouder, maar te jong voor AOW en stopt u als zelfstandig ondernemer omdat u onvoldoende inkomsten uit uw bedrijf haalt. Dan kunt u een IOAZ-uitkering aanvragen.

 • Zienswijze ontwerpbestemmingsplan indienen

  U bent het niet eens met een voorgenomen besluit over een ontwerpbestemmingsplan. Dan kunt u binnen de periode dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt (6 weken) een reactie indienen bij de gemeenteraad. Zo'n reactie heet een zienswijze. De gemeente maakt een voorgenomen besluit bekend aan betrokkenen door publicatie op de website www.overheid.nl. Voorwaarden de zienswijze wordt binnen de inzageperiode (6 weken) ingediend de zienswijze wordt bij/ter attentie van de gemeenteraad ingediend de zienswijze is inhoudelijk gemotiveerd de zienswijze is voorzien van adres- en contactgegevens Voldoet de zienswijze niet aan één van de vereisten, dan kan de zienswijze inhoudelijk niet worden behandeld. Deze wordt dan niet-ontvankelijk verklaard. Kosten Aan het indienen van een zienswijze zijn geen kosten verbonden. Als u na vaststelling van het bestemmingsplan beroep aantekent bij de Raad van State, dan zijn daar wel proceskosten aan verbonden. Bijzonderheden Een zienswijze moet voldoen aan een aantal wettelijke vereisten. Als uw zienswijze niet aan één van deze vereisten voldoet, wordt u (als dit mogelijk is) in de gelegenheid gesteld om dit voor een bepaalde datum te herstellen. De gemeenteraad houdt eventueel rekening met ingediende zienswijzen en neemt hierover een besluit. Als u vindt dat uw zienswijze niet of onvoldoende is meegewogen, kunt u in beroep gaan tegen het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van het bestemmingsplan. De afhandelingstermijn is afhankelijk van meerdere factoren, hierdoor kan de afhandeling langer duren. U wordt hierover bij uw indiening geïnformeerd. Aanvraag Vermeld op uw aanvraag: naam en zaaknummer van het ontwerpbestemmingsplan reden van uw zienswijze of u voor uzelf of namens iemand een zienswijze indient als u namens iemand een zienswijze indient de naam van degene die u heeft gemachtigd en de reden van machtiging naam en contactgegevens (telefoonnummer en/of e-mailadres) van indiener of uw persoonsgegevens bij publicatie van de zienswijze wel of niet zichtbaar mogen zijn. Stuur de volgende bijlage(n) mee: een handtekeninglijst van alle indieners (indien van toepassing) machtiging om namens iemand een zienswijze in te dienen (indien van toepassing). Zienswijze indienen via onlineregelen.kaagenbraassem.nl U logt in met DigiD of eHerkenning. U ontvangt na indienen een ontvangstbevestiging met een nadere toelichting. U kunt uw zienswijze binnen de inzageperiode ook schriftelijk (per post) of mondeling indienen. Als u van de mogelijkheid gebruik wilt maken om een mondelinge reactie in te brengen, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via 071 3327272 om een afspraak te maken.

 • Adopteer een rotonde

  In samenwerking met de Rotondespecialist biedt de gemeente drie rotondes aan ter adoptie. Bedrijven adopteren een rotonde bij de Rotondespecialist. In ruil voor het betaalde bedrag, zorgt de Rotondespecialist vervolgens voor het onderhoud van de rotonde. De Rotondespecialist werkt daarbij samen met de stichtingen Groei & Bloei en Groen Licht. Als tegenprestatie mogen de bedrijven een reclamebord op ‘hun’ rotonde neerzetten. Het gaat om de rotondes bij: de Lasso in Roelofarendsveen Stationsstraat in Roelofarendsveen Meerkreuk in Oude Wetering. Heeft u interesse in de adoptie van een rotonde, dan kunt u contact opnemen met de Rotondespecialist op het telefoonnummer 030 260 02 13 of via www.adopteereenrotonde.nu.

 • Loterijvergunning

  Als u een loterij wilt organiseren moet u een vergunning bij de gemeente aanvragen. Het prijzengeld mag niet hoger zijn dan € 4500,-. Is het prijzengeld meer dan € 4500,-  dan moet u bij de kansspelautoriteit een aanvraag indienen; dit kan via de website kansspelautoriteit.nl. Voorwaarden U moet de vergunning minimaal 2 weken voor de lotenverkoop aanvragen de waarde van de prijzen mag niet hoger zijn dan € 4500,- het is verplicht om de opbrengst van de loterij te besteden aan doelen van algemeen belang, zoals de bouw van een clubhuis of de renovatie van een kerk. Een loterij organiseren die een individueel belang dient of een commercieel belang heeft, mag niet minimaal 40% van uw opbrengst gaat naar het algemeen belang uiterlijk 3 maanden na de trekking moet u een financiële verantwoording indienen. Kosten De kosten zijn € 32,65 voor het in behandeling nemen van de aanvraag. Verenigingen en stichtingen hoeven geen leges te betalen; deze vallen onder de legesvrijstelling. Aanvraag U vermeld bij de aanvraag: bestemming van de opbrengst datum loterij, aantal loten, prijs per lot startdatum verkoop loten en totale waarde van prijzen wijze van loterij-trekking en naam notariskantoor gegevens administratie met totale inkomsten, uitgaven en opbrengst. Loterijvergunning aanvragen via onlineregelen.kaagenbraassem.nl U logt in met eHerkenning. Heeft u geen eHerkenning dan kunt u dit aanvragen via ons contactformulier. Geef dan naast de benodigde aanvraaggegevens ook de gegevens van de vereniging door. 

 • Stremmingen voor het scheepvaartverkeer

  Gaat u varen? Dan is het handig om te weten wanneer de bruggen open en dicht gaan. Alle informatie over vaarwegen vindt u op de website van de Rijksoverheid. Op de website vaarweginformatie.nl staan de scheepvaartberichten van alle vaarwegen, bruggen en sluizen in heel Nederland. Hier staan korte en lange stremmingen, gehele of gedeeltelijke stremmingen en bijzonderheden zoals evenementen waardoor enige hinder voor het scheepvaartverkeer kan ontstaan.

 • Bodeminformatie opvragen

  U kunt de bodemkwaliteit van uw perceel laten onderzoeken. Uit het onderzoek kan informatie komen die u bijvoorbeeld kan helpen bij de beslissing of u een woning of bedrijfspand wilt kopen. Aanvraag Doe uw aanvraag bij het Bodem Informatie Punt (BIP) van de Omgevingsdienst West-Holland. Het BIP beheert de gegevens van alle bij de Omgevingsdienst bekende bodemonderzoeken, ondergrondse tanks en historische bedrijfsactiviteiten. Tips U vindt ook bodeminformatie via het Bodemloket van Rijkswaterstaat. Het Bodemloket geeft inzicht in de bij de overheid bekende gegevens. Ook ziet u waar vroeger (bedrijfs)activiteiten hebben plaatsgevonden die de bodemkwaliteit beïnvloed kunnen hebben.

 • In gebreke stellen bij te laat beslissen

  Voor aanvragen en bezwaren geldt een termijn waarbinnen de gemeente een besluit moet nemen. Dit heet de beslistermijn. Is de gemeente te laat met beslissen? Dan heeft u mogelijk recht op een dwangsom en kunt u direct beroep instellen bij de rechter. U moet dan eerst de gemeente in gebreke stellen. Hiermee geeft u de gemeente de gelegenheid alsnog binnen 2 weken een beslissing te nemen. Doet zij dit niet, dan heeft u in veel gevallen recht op een dwangsom en kunt u zelfs beroep instellen bij de rechter. De maximale hoogte van de dwangsom bedraagt € 1.440. Voorwaarden de wettelijke beslistermijn van uw aanvraag of bezwaar is verstreken uw aanvraag of bezwaar is ontvankelijk en u bent belanghebbende. Kosten Geen. Bijzonderheden Bij een aanvraag is de beslistermijn meestal 8 weken. Bij een bezwaar kan de beslistermijn 6 tot 12 weken zijn. Soms gelden andere termijnen op grond van wetgeving. De beslistermijn mag worden verlengd als voor een zorgvuldig besluit extra tijd nodig is. Indien dit van toepassing is, laat de gemeente u dit binnen de wettelijke termijn weten. Uw aanvraag is (nog) niet compleet. De gemeente vraagt om aanvullende informatie en geeft aan binnen hoeveel tijd u deze informatie moet aanleveren. Deze extra tijd komt bovenop het aantal weken dat nodig is om een beslissing te nemen. Kijk voor meer informatie over dwangsom bij te laat beslissen op Rijksoverheid.nl. U heeft geen recht op een dwangsom in geval van verzoeken in het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur. Aanvraag Vermeld op uw aanvraag: onderwerp aanvraag of bezwaar zaaknummer of kenmerk datum van aanvraag of bezwaar. Ingebrekestelling bij te laat beslissen indienen via onlineregelen.kaagenbraassem.nl  U logt in met DigiD of eHerkenning. U ontvangt binnen 2 weken een reactie.

 • Vuurwerk

  Vuurwerk kopen en afsteken Vuurwerk mag u op de laatste 3 werkdagen van het jaar kopen bij een erkende handelaar. Op elk vuurwerkproduct moet goede Nederlandstalige gebruiksinformatie staan. Lees de regels voor het kopen van vuurwerk op rijksoverheid.nl. U mag vuurwerk afsteken tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur. Op de verpakking staat of u 12, 16 of 18 moet zijn om het te mogen afsteken. Op andere tijden is het verboden vuurwerk af te steken. Alleen professionele bedrijven mogen dat. Lees de regels voor het afsteken van vuurwerk op rijksoverheid.nl. Verkoop Op 3 dagen per jaar mag vuurwerk worden verkocht. Die dagen zijn: 29, 30 en 31 december. Is 1 van deze dagen een zondag? Dan mag u in plaats van die dag vuurwerk verkopen op 28 december. Voor de verkoop van consumentenvuurwerk hoeft u geen (verkoop)vergunning meer aan te vragen. Wilt u consumentenvuurwerk verkopen, dan moet u voldoen aan de bepalingen genoemd in de Winkeltijdenwet en het Vuurwerkbesluit. U leest waar u rekening mee moet houden bij het opslaan en verkopen van vuurwerk op Ondernemersplein.nl. Deze regels staan ook in het Vuurwerkbesluit op overheid.nl. Opslag U mag geen vuurwerk opslaan zonder toestemming. Wilt u minder dan 10.000 kilo consumentenvuurwerk opslaan? Doe dan een Melding vuurwerkbesluit op informil.nl. Consumentenvuurwerk is het vuurwerk dat inwoners tijdens oud en nieuw zelf afsteken. Slaat u meer dan 10.000 kilo consumentenvuurwerk op? Of wilt u professioneel vuurwerk opslaan? Dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen. De omgevingsvergunning vraagt u aan bij het  . Overlast en gevaar Overlast of vermoeden van opslag van illegaal vuurwerk kunt u telefonisch melden bij de politie 0900-8844.of Meld Misdaad Anoniem 0800-7000. Neem bij acuut (levens)gevaar, als er direct actie genomen moet worden door bijvoorbeeld de politie rechtstreeks contact op met de politie via telefoonnummer 112.

 • Marina van der Velde-Menting erepenning

  Vanwege haar verdiensten als eerste kroonbenoemde burgemeester van de gemeente Kaag en Braassem is de gemeentelijke erepenning naar oud-burgemeester Van der Velde–Menting vernoemd. De erepenning is een blijk van grote waardering. Deze wordt uitgereikt aan personen die een bijzondere inspanning hebben verricht voor de gemeenschap van Kaag en Braassem. De erepenning kan worden toegekend aan zowel inwoners als niet-inwoners. Kent u zo’n persoon? Dan kunt u deze persoon voordragen. Voorwaarden De erepenning wordt in bijzondere gevallen toegekend:  als blijk van waardering en erkentelijkheid aan degene die zich voor de gemeente of de plaatselijke gemeenschap in hoge en bijzondere mate verdienstelijk heeft gemaakt als onderscheiding aan een inwoner van de gemeente, die door zijn grote en algemeen erkende verdiensten op enigerlei gebied zich deze toekenning waardig heeft gemaakt als onderscheiding van waardering en erkentelijkheid aan een inwoner van de gemeente, die een uitzonderlijke prestatie heeft verricht. Aanvraag Vermeld op uw aanvraag: beschrijf de werkzaamheden van deze persoon of organisatie reden waarom deze persoon/organisatie de erepenning verdient gegevens persoon of organisatie. Voordracht Erepenning indienen via onlineregelen.kaagenbraassem.nl U logt in met DigiD.

 • Karakteristiek pand, gebied of object

  Met de aanduiding ‘karakteristiek' geeft de gemeente aan dat een pand, gebied of object waardevol is en wil behouden en beschermen tegen gehele of gedeeltelijke sloop. Aanwijzing status karakteristiek pand/object Als u van mening bent dat een bepaald bouwwerk of aangelegde structuur zo bijzonder is dat het aangewezen zou moeten worden als karakteristiek pand of object, dan kunt u een verzoek indienen bij het college van burgemeester en wethouders. U kunt een dergelijk verzoek indienen als (grond)eigenaar, als gemachtigde namens een (grond)eigenaar of als belanghebbende (bijvoorbeeld een stichting of vereniging die tot doel heeft het beschermen van cultuurhistorie). U kunt een voorstel indienen voor: onroerende zaken (gebouwen, bruggen, gedenkteken); aangelegde structuren (park, tuin, begraafplaats); archeologische vindplaats. Voorwaarden Het pand of object staat in de gemeente Kaag en Braassem. Als rechtspersoon kunt u aantonen, via statuut of stichtingsakte, dat behoud en bescherming van cultuurhistorie wordt nagestreefd (indien van toepassing). Bent u geen eigenaar? Dan kunt u bij afwijzing van uw verzoek geen bezwaar of beroep instellen. Aan een beschermd pand of object mogen niet zonder meer (ver)bouw-, restauratie- of sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd. Kijk voor informatie bij Bijzonderheden. Aanvraag aanwijzing status Indien u de status ‘karakteristiek pand of object’ wilt aan laten wijzen, dan kunt u hiervoor een verzoek indienen via onderstaand formulier: Aanwijzing status karakteristiek pand of object aanvragen via onlineregelen.kaagenbraassem.nl U logt in via DigiD of eHerkenning. Vermeld op uw aanvraag: welke relatie u tot het pand of object heeft; adres of locatie van beoogd pand of object; functie (of voormalige functie) van beoogd pand of object; reden van de aanvraag en een toelichting; beschrijf het contact met de eigenaar (indien van toepassing). Stuur de volgende bijlage(n) mee: kopie statuut van vereniging of stichting waaruit blijkt dat behoud en bescherming van cultuurhistorie wordt nagestreefd (indien van toepassing); foto’s van pand of object. Houd er bij deze aanvraag rekening mee dat hier legeskosten aan zijn verbonden conform artikel 2.3.1.2.1 van de gemeentelijke legesverordening. Aanvraag laten vervallen status Indien u de status van een karakteristiek pand of object wilt laten vervallen, dan kunt u hiervoor een verzoek indienen via onderstaand formulier: Laten vervallen status karakteristiek pand of object via onlineregelen.kaagenbraassem.nl U logt in via DigiD of eHerkenning. Houd er bij deze aanvraag rekening mee dat hier legeskosten aan zijn verbonden conform artikel 2.3.1.2.2 van de gemeentelijke legesverordening.  Besluit U ontvangt binnen 2 weken een reactie. Het definitieve besluit kan 4 tot 6 maanden duren. Bijzonderheden Aan een beschermd pand of object mogen niet zonder meer (ver)bouw-, restauratie- of sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd. Voor het (ver)bouwen heeft u mogelijk een omgevingsvergunning (omgevingsloket.nl) nodig. U logt in via DigiD of eHerkenning. Bij iedere aanvraag wordt gekeken of het geen afbreuk doet aan de karakteristieke waarde zoals die beschreven is in het Erfgoedregister op overheid.nl. Uw aanvraag gaat voor advies naar de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Voor karakteristieke panden, objecten en binnen een karakteristiek gebied geldt een algemeen sloopverbod. Dit betekent dat voor alle sloopwerkzaamheden een omgevingsvergunning nodig is. Het sloopverbod heeft alleen betrekking op de panden en objecten zoals omschreven in het Erfgroedregister op overheid.nl. Het sloopverbod geldt zogezegd ook in de karakteristieke gebieden. Deze gebieden zijn veelal vastgelegd in de bestemmingsplannen en die kunt u raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Op Ruimtelijke Plannen zijn deze gebieden nog gekenmerkt als 'beschermd dorpsgezicht'. Als eigenaar van een karakteristiek pand of object kunt u via het restauratiefonds.nl een financiering aanvragen. Neem vooraf contact op Neem vooraf contact op met de gemeente en voorkom dat u voor verrassingen komt te staan. In een vooroverleg kunt u uw plannen toelichten, eventueel samen met de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Zo kunnen wij, of leden van de commissie, u adviseren wat wenselijk is en wat niet en het proces van de aanvraag omgevingsvergunning mogelijk bespoedigen.