Zoekresultaat 1 - 10 van 12 resultaten

 • Flyeren

  Voor het uitdelen van flyers (geschreven en/of gedrukte stukken) is geen vergunning vereist. Flyeren is toegestaan in alle winkelstraten, behalve op de marktpleinen (bij het Lelycentre en Agorahof in het Stadshart) als daar markt wordt gehouden. U moet dan toestemming vragen aan de marktmeester....

 • Ondergrondse tanks verwijderen

  Voor ondergrondse tanks voor de opslag van vloeibare brandstof of afgewerkte olie gelden speciale regels. Bij verwijdering van de tank moeten de daarbij behorende leidingen en appendages binnen acht weken worden verwijderd. Ook moet er een bodemonderzoek worden uitgevoerd naar mogelijke verontreiniging...

 • Samplen, uitdelen gratis producten

  Voor samplen (het uitdelen van gratis producten) heeft u een vergunning nodig.

 • Vervoer gevaarlijke stoffen

  Het vervoer van gevaarlijke stoffen mag alleen via wegen die daarvoor zijn aangewezen. Deze wegen staan aangegeven op een kaart . Buiten deze aangewezen wegen is het vervoer van gevaarlijke stoffen in principe niet toegestaan. De gemeente kan hiervoor een ontheffing verlenen.

 • Geluidmelding (incidentele festiviteit)

  Inrichtingen die vallen onder het Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) hebben de mogelijkheid om 12 keer per jaar een melding te doen van een zgn. “incidentele festiviteit”. Deze melding is bedoeld voor het produceren van meer geluid dan op grond van de regelgeving...

 • Demonstratie, betoging of samenkomst organiseren

  Wanneer u een demonstratie, betoging of samenkomst wilt organiseren op een openbare plaats, moet u hiervan minimaal 48 uur van te voren schriftelijk melding doen bij de burgemeester. De burgemeester kan voorschriften verbinden aan de demonstratie, betoging of samenkomst om de openbare orde en veiligheid...

 • Uitkering oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

  U bent zelfstandig ondernemer bent van 55 jaar of ouder, maar hebt nog niet de pensioengerechtigde leeftijd. U wilt stoppen met uw bedrijf vanwege onvoldoende inkomsten. Dan kunt u een beroep doen op de IOAZ.  U moet een IOAZ-uitkering aanvragen voordat u met uw zelfstandig beroep of eigen bedrijf...

 • Vlag voor evenement

  Voor gemeentelijke gelegenheden kan een gemeentevlag geleend worden bij de receptie van de Stadswinkel. De vlag van gemeente Lelystad is geel met blauw. Vlaggen kunnen niet bij de gemeente gekocht worden, dit kan wel via https://www.vlaggen.nl/ .

 • Verhuizen - vestiging vanuit buitenland

  Als u zich vanuit het buitenland voor langere tijd (in een half jaar tenminste vier maanden) in Nederland vestigt, meldt u dit bij de gemeente. U dient binnen 5 dagen na de verhuizing persoonlijk aangifte te doen. Read this text in English

 • Betaling gemeentelijke belastingen

  Alle gemeentelijke belastingen staan vermeld op één aanslagbiljet. Het totale bedrag van de aanslag kunt u gespreid over het gehele jaar betalen Op het aanslagbiljet staan de betaaltermijnen vermeld. De betaaltermijn is afhankelijk van de belastingsoort en het bedrag van de aanslag.