Zoekresultaat 1 - 10 van 12 resultaten

 • Stimulerend energietoezicht bedrijven Noord-Holland, subsidie

  DoelFinanciële ondersteuning bieden aan Noord-Hollandse gemeenten voor de uitvoering van stimulerend energietoezicht bij bedrijven met een wettelijke energiebesparingsverplichting.  DoelgroepSubsidie wordt verstrekt aan gemeenten in de provincie Noord-Holland, die het Energiebesparingsakkoord Noord-Hollandse bedrijven 2022-2025 hebben ondertekend.   ActiviteitenSubsidie kan worden verstrekt voor door de subsidieontvanger in afstemming met de omgevingsdiensten uit te voeren activiteiten in de periode 2022-2026 in het kader van het Traject Stimulerend Toezicht. Berekening subsidie50% van de noodzakelijke kosten tot maximaal het bedrag dat voor de desbetreffende gemeente is vastgesteld in de tabel die als bijlage 2 bij de uitvoeringsregeling is gevoegd. SubsidieplafondVoor deze regeling is in totaal € 8.000.000,-- (het subsidieplafond) beschikbaar.Dit plafond is opgesplitst in deelplafonds per gemeente (zie bijlage 2 van de uitvoeringsregeling). Wilt u in aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door.

 • Woonakkoorden Noord-Holland, subsidie

  DoelDe regeling heeft als doelstelling om subsidie te verlenen aan gemeenten voor het uitvoeren van activiteiten die aansluiten bij de afspraken in het door de regio en door Gedeputeerde Staten overeengekomen woonakkoord, vanwege het belang van de regionale samenwerking tussen gemeenten, het stimuleren van de woningmarkt en verbetering van bestaande bouw. DoelgroepSubsidie wordt verstrekt aan de Regio Gooi en Vechtstreek en gemeenten in de provincie Noord-Holland, die aanvragen namens een regio. NB. Het indienen van bovenregionale aanvragen is ook mogelijk; 1 regio kan een aanvraag indienen voor een project waar meerdere gemeenten/regio’s aan deelnemen. ActiviteitenDe provincie geeft subsidie voora. het opstellen van een woonakkoord als bedoeld in de Woonagenda provincie Noord-Holland 2020-2025;b. het uitvoeren van de acties en afspraken die volgen uit het tussen de gemeenten in de regio en Gedeputeerde Staten vastgestelde woonakkoord. Berekening subsidie De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 25.000,- voor een aanvraag om subsidie op grond van artikel 4, onder a, en 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 150.000,- voor een aanvraag om subsidie op grond van artikel 4, onder b. Indien de aanvraag ziet op het doen van onderzoek bedraagt de subsidie 50 % van de subsidiabele kosten met een maximum van € 75.000,-. Indien de activiteit op grond van een andere uitvoeringsregeling wordt gesubsidieerd, wordt het subsidiebedrag zodanig berekend dat het totaal aan subsidies niet meer bedraagt dan 50 % van de totale projectkosten. SubsidieplafondVoor deze regeling is in totaal € 2.519.000,-- (het subsidieplafond) beschikbaar. Wilt u in aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door.

 • POP3: Samenwerking voor innovaties (in het kader van EIP) Noord-Holland, vervallen

  Deze openstelling (§ 8) richt zich op “Samenwerking voor innovatie (in het kader van EIP (Europees Partnerschap voor innovatie))” voor onze doelen de Voedselvisie 2020-2030. Deze openstelling is bedoeld voor de ondersteuning van het ontwikkelen en valideren van praktische kennis en technologie met een groep van ondernemers, die met name resulteert in technische innovatie, productinnovatie, procesinnovatie, organisatie-innovatie, innovatie in businessconcepten en/of uiteindelijk in systeeminnovatie. Het gaat om innovaties binnen de agri&food sector maar ook om cross-overs met andere sectoren en markten, die betrekking hebben op de thema’s: regeneratieve landbouw en/of kringlooplandbouw en/of korte ketens. Deze regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).PIM organiseert deze zomer nog voor de sluiting de zogenaamde POP spreekuren in de weken van 26 tot en met 30 juli én van 9 tot en met 13 augustus.Tijdens de spreekuren geven adviseurs van PIM hun advies voor het nog beter maken of scherper opschrijven van uitgewerkte EIP/POP projectvoorstellen.Klik op deze link voor het plannen van een afspraak: https://www.pimnh.nl/agenda: spreekuren POP3 subsidie  

 • Bovenlokale culturele evenementen Noord-Holland, vervallen

  DoelHet ondersteunen van culturele evenementen in Noord-Holland met een regionale uitstraling. DoelgroepSubsidie kan worden verstrekt aan een rechtspersoon die volgens de doelstelling van zijn statuten werkzaam is op het gebied van cultuur. ActiviteitenDe provincie geeft subsidie voor het organiseren van evenementen in Noord-Holland met een bovenlokale uitstraling op het gebied van cultuur zoals muziek, dans, toneel, beeldende kunst, media, mode, film, design, architectuur, erfgoed, vormgeving, bibliotheken, letteren, taal, literatuur, monumenten, archeologie, musea en immaterieel erfgoed of cross-overs tussen deze disciplines. Deze wordt verstrekt voor de direct aan de organisatie en uitvoering van een evenement verbonden kosten, die resteren na aftrek van bijdragen van derden en die naar het oordeel van Gedeputeerde Staten noodzakelijk zijn voor het realiseren van de gesubsidieerde activiteit. Verbonden kosten moeten gericht zijn op een of meer van de hierna genoemde kostenposten: a) Organisatiekosten;b) Beveiliging en veiligheid;c) Marketing en communicatie;d) Programmering. Berekening subsidieMaximaal 50% van de eerder genoemde kosten tot maximaal € 15.000.- SubsidieplafondVoor deze regeling is in totaal € 200.000,- (het subsidieplafond) beschikbaar. In aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door.

 • Uitvoeringsregeling subsidie 75 jaar vrijheid Noord-Holland 2019, vervallen

  Deze pagina is bedoeld voor partijen die subsidie hebben ontvangen en waarbij het project nog niet is afgerond en de subsidie nog niet is vastgesteld.

 • Landschapsontwikkeling Westeinderscheg Noord-Holland, subsidie

  DoelHet realiseren en stimuleren van de versterking van het landschap en verbetering van de toegankelijkheid voor bewoners en recreanten van de Westeinderscheg.  Doelgroep Hoogheemraadschap Rijnland en het Waterschap Amstel, Gooi en Vechtstreek; De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Haarlemmermeer en Uithoorn; Recreatie Noord-Holland, alsmede de daaronder vallende recreatieschappen (bijv. Groengebied Amstelland); Terrein beherende organisaties;  Verenigingen en stichtingen, die de behartiging van recreatieve, cultuurhistorische en natuurbelangen als hoofddoelstelling hebben; Vervoersregio Amsterdam. ActiviteitenDe provincie geeft subsidie voor uitvoering van fysieke maatregelen, die als hoofddoel bijdragen aan ten minste één van de onderstaande doelstellingen: Het versterken van de natuurwaarden of bijzondere landschappelijke waarden van de Westeinderscheg; Het verbeteren van de vindbaarheid of de zichtbaarheid van Westeinderscheg; Het verbeteren van de recreatieve bereikbaarheid van de Westeinderscheg; Het versterken van de beleefbaarheid van de Westeinderscheg; Het versterken van de herkenbaarheid van de Westeinderscheg. In aanvulling op het bovenstaande dienen de maatregelen tevens bij te dragen aan ten minste één van de onderstaande doelstellingen: Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke (agrarische) landschappen; Behoud en versterking van de biodiversiteit; Toename van recreatie in het groen. Berekening subsidie75% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 150.000,-. SubsidieplafondVoor deze regeling is in totaal € 1.600.000,- (het subsidieplafond) beschikbaar. Wilt u in aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door.

 • Boscompensatie Noord-Holland 2023, subsidie

  Om een positieve bijdrage te leveren aan het klimaat heeft de provincie Noord-Holland de Uitvoeringsregeling subsidie boscompensatie 2023 vastgesteld. Het doel van de regeling is om meer vitaal bos te verkrijgen ter compensatie van sinds 2017 in Natura 2000-gebieden gekapt bos.

 • Communicatie opvangcentra wilde dieren, vervallen

  Hieronder vindt u de relevante informatie met betrekking tot de voorbije openstelling van deze subsidieregeling.

 • Verduurzaming sportaccommodaties Noord-Holland, vervallen

  Deze pagina is bedoeld voor partijen die subsidie hebben ontvangen en waarbij het project nog niet is afgerond en de subsidie nog niet is vastgesteld.

 • Kavelruil Noordelijke Vechtstreek Noord-Holland 2022 , subsidie

  DoelVerbetering van de bereikbaarheid en de bewerkbaarheid van de in de kavelruil Noordelijke vechtstreek verkregen percelen.  Doelgroep landbouwers grondeigenaren die geen landbouwer zijn pachters ActiviteitenDe provincie geeft subsidie voor investeringen die leiden tot verbetering van de bereikbaarheid en de bewerkbaarheid van de in de kavelruil Noordelijke vechtstreek verkregen percelen. Berekening subsidie40% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 800,- per toebedeelde hectare. SubsidieplafondVoor deze regeling is in totaal € 40.000,-- (het subsidieplafond) beschikbaar. Wilt u in aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door