Zoekresultaat 1 - 10 van 10 resultaten

 • Investeringen voor landschapselementen Noord-Holland 2024, subsidie

  DoelMet deze regeling willen we bijdragen aan de groenblauwe dooradering in het landelijk gebied.   Doelgroep Samenwerkingsverbanden van landbouwers   Activiteiten De provincie geeft subsidie voor investeringen t.b.v. herstel en aanleg van landschapselementen. Voorbeelden hiervan zijn: ·     houtwallen en –singels, elzensingels, (knot)bomen en –bomerijen, heggen, struweelhagen en randen, tuunwallen, half- en hoogstamboomgaarden, hakhoutbosjes, grienden, bosjes, eendenkooien; ·     natuurvriendelijke oevers, rietzomen en kleine rietpercelen, poelen, wielen, (cultuurhistorische) sloten; ·     botanische hooilandranden en –weideranden, kruidenrijke akkerranden, bloemenblokken en keverbanken, bloemdijken, insectenrijke graslandranden;  ·     (historische) dijken met beplanting. Deze investeringen dienen wel plaats te vinden op landbouwgronden. Landschapselementen zijn mogelijk op het erf indien deze direct aansluitend op landbouwgrond wordt gerealiseerd.   Berekening subsidie ·  De hoogte van de te verlenen subsidie bedraagt minimaal € 100.000, -.  ·  De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten. ·  De subsidie bedraagt 70% van de subsidiabele kosten voor investeringen die gericht zijn op de ·  waterkwantiteit.   Subsidieplafond Voor deze regeling is in totaal € 5.357.021, -  (het subsidieplafond) beschikbaar. Wilt u in aanmerking komen voor subsidie? Lees het openstellingsbesluit door.

 • Regievoering transformatorstations en tracés Noord-Holland 2021, vervallen

  Hieronder vindt u de relevante informatie met betrekking tot de voorbije openstelling van de uitvoeringsregeling regievoering transformatorstations en tracés Noord-holland 2021

 • Oplossingen bij Netcongestie Noord-Holland (SON), vervallen

  Hieronder vindt u de relevante informatie met betrekking tot de voorbije openstellingen van de uitvoeringsregeling Oplossingen bij Netcongestie Noord-Holland (SON).

 • Oplossingen bij Netcongestie Noord-Holland (SON), subsidie

  Doel QUOTE  * " ... (zie bijvoorbeeld de overweging in besluit uitvoeringsregeling, maar wees héél beknopt. Voorbeeld: ‘Verkeerveilig gedrag bevorderen van scholieren in het basis- en voortgezet onderwijs) " Het door middel van slimme meet en monitoringssystemen inzicht te krijgen in het eigen elektriciteitsverbruik of het eigen elektriciteitsverbruik achter de aansluiting te regelen om zo het bestaande elektriciteitsverbruik te reduceren of slimmer te spreiden gedurende de dag teneinde de extra vraag naar elektriciteit voor groei of verduurzaming tijdens de piekuren te verkleinen. DoelgroepEen rechtspersoon die eigenaar of huurder is van een opstal waar het project betrekking op heeft met een aansluiting op het elektriciteitsnet. ActiviteitenDe provincie geeft subsidie voor kosten van het energiemanagement systeem of slimme meter (die real-time monitoring en beheer van het energieverbruik uitvoert),externe expertise en het inregelen van de software en de slimme sturingssoftware. Berekening subsidie QUOTE  * " percentage " 50% van de noodzakelijke kosten tot maximaal €  QUOTE  * " bedrag " 15.000,- . SubsidieplafondVoor deze regeling is in totaal €  QUOTE  * " bedrag " 500.000,-  (het subsidieplafond) beschikbaar. Wilt u in aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door.

 • Kleine Infrastructuur Noord-Holland, subsidie

  Het doel van deze subsidieregeling is tweeledig: De verkeersveiligheid bevorderen zoals omschreven in het beleidsplan de ‘Opgave Verkeersveiligheid Noord-Holland 2030’ Het aanleggen en verbeteren van  doorfietsroutes zoals omschreven in het beleidsplan ‘Actieagenda actieve mobiliteit 2022-2027’ DoelgroepSubsidie wordt verstrekt aan beheerders of eigenaren van openbare wegen als bedoeld in de Wegenwet in de onderstaande vijf Noord-Hollandse regio’s: Zuid-Kennemerland en IJmond Westfriesland Gooi en Vechtstreek Kop van Noord-Holland Regio Alkmaar Zie ook de kaartviewer voor de afbakening van de regio’s. ActiviteitenSubsidie wordt verstrekt voor de realisatie van infrastructurele maatregelen ter bevordering van de verkeersveiligheid en/of de regionale fietsbereikbaarheid. Hierbij dient ook een koppeling te worden gemaakt met de ontwerpstandaarden van het CROW, zoals vermeld in de CROW kennisbank. De provincie geeft subsidie voor: het aanleggen of aanpassen van wegen of voetpaden met als hoofddoel het verbeteren van de verkeersveiligheid; het aanleggen of aanpassen van fietspaden of fietsstraten met als hoofddoel het verbeteren van de verkeersveiligheid; het aanleggen of aanpassen van fietspaden of fietsstraten op een doorfietsroute met als hoofddoel het verbeteren van het regionaal fietsnetwerk; het in combinatie met activiteiten a, b of c laten uitvoeren van een Ontwerptoets verkeersveiligheid voor het aanleggen of aanpassen van wegen, voetpaden of fietsstraten. Voor de definities van de gebruikte begrippen verwijzen wij u naar artikel 1 van de uitvoeringsregeling. Berekening subsidieActiviteit a = maximaal 55% subsidieActiviteit b = maximaal 75% subsidieActiviteit c = maximaal 90% subsidieActiviteit d = 55% subsidie met een maximaal subsidiebedrag van € 5.000,-. Indien de activiteiten binnen de aanvraag gedeeltelijk anderszins worden gesubsidieerd, wordt een zodanig subsidiebedrag vastgesteld, dat het totaal van alle subsidies niet meer bedraagt dan 90% van de subsidiabele projectkosten. In totaal mogen de subsidiabele kosten maximaal € 3.500.000 per project bedragen. Subsidie wordt NIET verstrekt voor de kosten van: saneringskosten kosten voor beheer of onderhoud engineeringskosten overige bijkomende kosten, niet zijnde Kabels en Leidingen vastgoedkosten risicoreservering SubsidieplafondVoor deze regeling is in 2024 in totaal € 12.200.000,- (het subsidieplafond) beschikbaar.* Regionale deelplafonds Totaal    € 4.100.000 Regio Alkmaar  €    913.000 Zuid-Kennemerland en IJmond  € 1.306.000 Kop van Noord-Holland  €    557.000  Westfriesland  €    653.000 Gooi en Vechtstreek  €    671.000 Doorfietsroutenetwerk  € 4.000.000 Algemeen deelplafond  € 4.100.000 *Aanvragen om subsidie worden per regionaal deelplafond, behandeld op volgorde van ontvangst. Indien door honorering van de aanvraag het toepasselijke regionale deelplafond geheel of gedeeltelijk wordt overschreden, wordt de aanvraag op volgorde van ontvangst geheel of gedeeltelijk gehonoreerd ten laste van het algemene deelplafond, totdat dit plafond is bereikt. Wilt u in aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door. Informeel voorgesprekTer voorbereiding op een subsidieaanvraag bestaat er de mogelijkheid tot een adviserend voorgesprek. Het doel van het voorgesprek is dat een aanvrager na afloop een weloverwogen en complete aanvraag kan opstellen die meer kans maakt op subsidie. Een voorgesprek kunt u aanvragen via dit digitale formulier. Meer informatie over het voorgesprek staat in de Handleiding bij deze regeling (zie onder ‘Meer informatie’).

 • NSP: uitvoering van LEADER-projecten, subsidie

  DoelDe subsidie is voor initiatieven in de Kop van Noord-Holland en Westfriesland die de leefbaarheid van het platteland willen verbeteren. Beide LEADER gebieden hebben hun eigen Lokale Ontwikkelingsstrategieën( LOS).Projecten dienen aan te sluiten op deze LOS. De doelen in de Kop van Noord-Holland zijn te vinden in de Lokale Ontwikkelingsstrategie LEADER Kop van Noord-Holland 2023-2027. De doelen in Westfriesland staan in de Lokale ontwikkelingsstrategie ‘Westfriesland gaat LOS!’. Doelgroep Natuurlijke personen Rechtspersonen samenwerkingsverbanden van bovenstaande partijen. Subsidiabele activiteitenU kunt per gebied subsidie aanvragen voor een van de volgende projecten Kop van Noord-HollandProjecten die bijdragen aan de thema’s uit de LOS (subsidie is maximaal €250.000,-) Voorzieningen in kleine kernen Cultuur in kleine kernen Lokale duurzame oplossingen Lokaal voedsel WestfrieslandProjecten die bijdragen aan de thema’s uit de LOS (subsidie is maximaal €250.000,-) Vitaal Westfriesland Beleefbaar Westfriesland Duurzaam Westfriesland Pilotprojecten; vooronderzoek voor innovatieve ideeën. (subsidie is maximaal €25.000,-) Berekening subsidieVoor alle projecten krijgt u 50 % van de subsidiabele kosten vergoed. SubsidieplafondSubsidieplafond Het budget voor LEADER-gebied Westfriesland is € 3.106.570,-. Het budget voor LEADER-gebied Kop van Noord-Holland is € 3.180.231,-  

 • Niet-productieve investeringen op niet-landbouwbedrijven, subsidie

  De ‘niet productieve investeringen op niet-landbouwbedrijven’ is onderdeel van hoofdstuk 2 paragraaf 4 van de Uitvoeringsregeling Europese Landbouwsubsidies Noord-Holland 2023-2027. Deze regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)  Voor wieDe subsidie is voor partijen die willen bijdragen aan de water- en klimaatdoelen. Het doel is om zo de biodiversiteit te vergroten en de kwaliteit van de leefgebieden te verbeteren. De volgende partijen kunnen een subsidie ontvangen: natuurlijke personen en rechtspersonen samenwerkingsverbanden van natuurlijke personen en rechtspersonen U komt in aanmerking voor deze subsidie als u actief bent in een van de volgende beheergebieden: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Hoogheemraadschap van Rijnland Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

 • NSP LEADER beheerkosten, subsidie

  LEADER beheerkosten is onderdeel van hoofdstuk 2 paragraaf 8 van de Uitvoeringsregeling Europese Landbouwsubsidies Noord-Holland 2023-2027. De subsidie is voor de kosten die u als Lokale Actiegroep (LAG) maakt voor de uitvoering van de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS).Deze regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) Voor wieSubsidie kan worden verstrekt aan: een LAG ; rechtspersonen; ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid. LEADER is een gebiedsgerichte aanpak waarbij de LAG voor een gebied een LOS maakt. In Noord-Holland zijn er twee LEADER gebieden; De Kop van Noord-Holland en West-Friesland.

 • Cofinanciering Europese programma’s EFRO en Just Transition Fund-IJmond Noord-Holland

  DoelDe provincie Noord-Holland wil de innovatieve kracht in de provincie versterken. We stimuleren met deze regeling het gebruik van Europese subsidies en we investeren in duurzaamheid. Wij verlenen cofinanciering aan projecten die subsidie ontvangen op grond van onderstaande Europese programma’s: Kansen voor West 3 Interreg Northsea region Interreg North-West Europe Just Transition Fund-IJmond Graag bespreken wij uw project van tevoren met u. Neem hiervoor contact op met ons Adviespunt Europese Subsidies: europesesubsidies@noord-holland.nlInterreg: tessel.van.de.ven@noord-holland.nlKansen voor West 3: tessa.de.boer1@noord-holland.nl Voor projecten binnen JTF-IJmond hoeft u geen contact met ons op te nemen. DoelgroepDe provincie verleent cofinanciering aan aanvragers die een subsidie hebben ontvangen van één van de volgende Europese programma’s: Kansen voor West 3 Interreg Northsea region Interreg North-West Europe Just Transition Fund-IJmond Heeft u nog geen beschikking of subsidiecontract van het Europese programma ontvangen? Dan kunt u uw aanvraag voor cofinanciering al wel indienen. U stuurt ons de beschikking / het contract dan later toe. ActiviteitenDe activiteiten moeten mede uitvoering geven aan actueel provinciaal beleid op het gebied van één of meerdere van onderstaande thema’s:         wonen, ruimtelijke ordening, gezonde leefomgeving en mobiliteit;         natuur en landelijk gebied, inclusief stikstof en biodiversiteit;         klimaat en energietransitie, inclusief klimaatadaptatie; of         economie, leefbaarheid en cultuur, inclusief circulaire economie en arbeidsmarkt en onderwijs. Berekening cofinanciering15 % van de binnen genoemde Europese programma's erkende subsidiabele kosten tot een maximum van € 100.000,- SubsidieplafondVoor deze regeling is in totaal € 2.623.000,- (het subsidieplafond) beschikbaar. Wilt u in aanmerking komen voor cofinanciering? Lees de uitvoeringsregeling door.

 • Transformatorstations en tracés Noord-Holland, subsidie

  Doel QUOTE  * " ... (zie bijvoorbeeld de overweging in besluit uitvoeringsregeling, maar wees héél beknopt. Voorbeeld: ‘Verkeerveilig gedrag bevorderen van scholieren in het basis- en voortgezet onderwijs) " Het versnellen van gemeentelijke procedures voor electriciteitsnetuitbreidingen in Noord-Holland. DoelgroepGemeenten in de provincie Noord-Holland. ActiviteitenDe provincie geeft subsidie voor gemeentelijke activiteiten voor projecten die leiden tot de uitbreiding van het elektriciteitsnet, in de vorm van nieuwbouw en/of uitbreiding van bestaande transformatorstations van 10 kilovolt of meer, en/of nieuwbouw of uitbreiding van bestaande tracés tussen transformatorstations van 10 kilovolt of meer. Subsidiabele kosten:·       de inzet of inhuur van personeel ten behoeve van onderzoek, procesbegeleiding, advisering, participatie, communicatie en toezicht tijdens ruimtelijke planvorming, bestemmings- of omgevingsplanprocedures, vergunningprocedures en uitvoering;·       onderzoek en advisering ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing van locatiekeuzes of ten behoeve van de locatiekeuze voor een transformatorstation of tracé;·       het opstellen of laten opstellen van overeenkomsten. Berekening subsidie50% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 30.000,-.  SubsidieplafondVoor deze regeling is in totaal € 600.000 (het subsidieplafond) beschikbaar. Wilt u in aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door.