Zoekresultaat 1 - 4 van 4 resultaten

 • Ondersteuning toekomstbestendige werklocaties, subsidie

  DoelHet bevorderen van de toekomstbestendigheid van Noord-Hollandse werklocaties door het begeleiden en initiëren van duurzame maatregelen, visievorming en de organisatie beheer op bedrijventerreinen en winkelgebieden. Doelgroep Gemeenten Openbaar lichaam Ondernemingen en organisaties voor het beheer van een bedrijventerrein of winkelgebied ActiviteitenDe provincie geeft subsidie voor het toekomstbestendig maken van een bedrijventerrein in Noord-Holland dat zich richt op een van de volgende onderwerpen: het inrichten of versterken van een samenwerkingsverband; het begeleiden en initiëren van duurzame maatregelen; het uitvoeren van onderzoek naar intensief ruimtegebruik; het uitvoeren van onderzoek naar de economische of maatschappelijke waarde; het opstellen van regionale en lokale visies voor bedrijventerreinen en kantoorlocaties. De provincie geeft subsidie voor het toekomstbestendig maken van een winkelgebied in Noord-Holland dat zich richt op een van de volgende onderwerpen: het oprichten of versterken van een samenwerkingsverband; het begeleiden en initiëren van duurzame maatregelen; het opstellen van een lokale of regionale, op transformatie gerichte detailhandel- of binnenstadvisie. Berekening subsidie50% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 25.000,-, genoemd in artikel 2, eerste lid, onderdeel a en b en tweede lid onderdeel a en b.50% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 10.000,-, genoemd in artikel 2, eerste lid, onderdeel c en tweede lid onderdeel c. SubsidieplafondVoor deze regeling is in totaal € 850.000,- (het subsidieplafond) beschikbaar.Dit plafond is opgesplitst in 2 deelplafonds: Subsidieplafond bedrijventerreinen€ 600.000,- Subsidieplafond winkelgebieden € 250.000,- Wilt u in aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door.

 • Kleine Infrastructuur Noord-Holland, subsidie

  Het doel van deze subsidieregeling is tweeledig: De verkeersveiligheid bevorderen zoals omschreven in het beleidsplan de ‘Opgave Verkeersveiligheid Noord-Holland 2030’ Het aanleggen en verbeteren van  doorfietsroutes zoals omschreven in het beleidsplan ‘Actieagenda actieve mobiliteit 2022-2027’ DoelgroepSubsidie wordt verstrekt aan beheerders of eigenaren van openbare wegen als bedoeld in de Wegenwet in de onderstaande vijf Noord-Hollandse regio’s: Zuid-Kennemerland en IJmond Westfriesland Gooi en Vechtstreek Kop van Noord-Holland Regio Alkmaar Zie ook de kaartviewer voor de afbakening van de regio’s. ActiviteitenSubsidie wordt verstrekt voor de realisatie van infrastructurele maatregelen ter bevordering van de verkeersveiligheid en/of de regionale fietsbereikbaarheid. Hierbij dient ook een koppeling te worden gemaakt met de ontwerpstandaarden van het CROW, zoals vermeld in de CROW kennisbank. De provincie geeft subsidie voor: het aanleggen of aanpassen van wegen of voetpaden met als hoofddoel het verbeteren van de verkeersveiligheid; het aanleggen of aanpassen van fietspaden of fietsstraten met als hoofddoel het verbeteren van de verkeersveiligheid; het aanleggen of aanpassen van fietspaden of fietsstraten op een doorfietsroute met als hoofddoel het verbeteren van het regionaal fietsnetwerk; het in combinatie met activiteiten a, b of c laten uitvoeren van een Ontwerptoets verkeersveiligheid voor het aanleggen of aanpassen van wegen, voetpaden of fietsstraten. Voor de definities van de gebruikte begrippen verwijzen wij u naar artikel 1 van de uitvoeringsregeling. Berekening subsidieActiviteit a = maximaal 55% subsidieActiviteit b = maximaal 75% subsidieActiviteit c = maximaal 90% subsidieActiviteit d = 55% subsidie met een maximaal subsidiebedrag van € 5.000,-. Indien de activiteiten binnen de aanvraag gedeeltelijk anderszins worden gesubsidieerd, wordt een zodanig subsidiebedrag vastgesteld, dat het totaal van alle subsidies niet meer bedraagt dan 90% van de subsidiabele projectkosten. In totaal mogen de subsidiabele kosten maximaal € 3.500.000 per project bedragen. Subsidie wordt NIET verstrekt voor de kosten van: saneringskosten kosten voor beheer of onderhoud engineeringskosten overige bijkomende kosten, niet zijnde Kabels en Leidingen vastgoedkosten risicoreservering SubsidieplafondVoor deze regeling is in 2024 in totaal € 12.200.000,- (het subsidieplafond) beschikbaar.* Regionale deelplafonds Totaal    € 4.100.000 Regio Alkmaar  €    913.000 Zuid-Kennemerland en IJmond  € 1.306.000 Kop van Noord-Holland  €    557.000  Westfriesland  €    653.000 Gooi en Vechtstreek  €    671.000 Doorfietsroutenetwerk  € 4.000.000 Algemeen deelplafond  € 4.100.000 *Aanvragen om subsidie worden per regionaal deelplafond, behandeld op volgorde van ontvangst. Indien door honorering van de aanvraag het toepasselijke regionale deelplafond geheel of gedeeltelijk wordt overschreden, wordt de aanvraag op volgorde van ontvangst geheel of gedeeltelijk gehonoreerd ten laste van het algemene deelplafond, totdat dit plafond is bereikt. Wilt u in aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door. Informeel voorgesprekTer voorbereiding op een subsidieaanvraag bestaat er de mogelijkheid tot een adviserend voorgesprek. Het doel van het voorgesprek is dat een aanvrager na afloop een weloverwogen en complete aanvraag kan opstellen die meer kans maakt op subsidie. Een voorgesprek kunt u aanvragen via dit digitale formulier. Meer informatie over het voorgesprek staat in de Handleiding bij deze regeling (zie onder ‘Meer informatie’).

 • Versterking en verduurzaming regionale Technologie- en Techniekcampussen, vervallen

  Hieronder vindt u de relevante informatie met betrekking tot de voorbije openstelling van de Uitvoeringsregeling Versterking en verduurzaming regionale Technologie- en Techniekcampussen.

 • Cofinanciering Europese programma’s EFRO en Just Transition Fund-IJmond Noord-Holland

  DoelDe provincie Noord-Holland wil de innovatieve kracht in de provincie versterken. We stimuleren met deze regeling het gebruik van Europese subsidies en we investeren in duurzaamheid. Wij verlenen cofinanciering aan projecten die subsidie ontvangen op grond van onderstaande Europese programma’s: Kansen voor West 3 Interreg Northsea region Interreg North-West Europe Just Transition Fund-IJmond Graag bespreken wij uw project van tevoren met u. Neem hiervoor contact op met ons Adviespunt Europese Subsidies: europesesubsidies@noord-holland.nlInterreg: tessel.van.de.ven@noord-holland.nlKansen voor West 3: tessa.de.boer1@noord-holland.nl Voor projecten binnen JTF-IJmond hoeft u geen contact met ons op te nemen. DoelgroepDe provincie verleent cofinanciering aan aanvragers die een subsidie hebben ontvangen van één van de volgende Europese programma’s: Kansen voor West 3 Interreg Northsea region Interreg North-West Europe Just Transition Fund-IJmond Heeft u nog geen beschikking of subsidiecontract van het Europese programma ontvangen? Dan kunt u uw aanvraag voor cofinanciering al wel indienen. U stuurt ons de beschikking / het contract dan later toe. ActiviteitenDe activiteiten moeten mede uitvoering geven aan actueel provinciaal beleid op het gebied van één of meerdere van onderstaande thema’s:         wonen, ruimtelijke ordening, gezonde leefomgeving en mobiliteit;         natuur en landelijk gebied, inclusief stikstof en biodiversiteit;         klimaat en energietransitie, inclusief klimaatadaptatie; of         economie, leefbaarheid en cultuur, inclusief circulaire economie en arbeidsmarkt en onderwijs. Berekening cofinanciering15 % van de binnen genoemde Europese programma's erkende subsidiabele kosten tot een maximum van € 100.000,- SubsidieplafondVoor deze regeling is in totaal € 2.623.000,- (het subsidieplafond) beschikbaar. Wilt u in aanmerking komen voor cofinanciering? Lees de uitvoeringsregeling door.