Zoekresultaat 1 - 10 van 26 resultaten

 • Evenementen op of aan het water, toestemming

  Bent u van plan om op of aan het Kanaal door Walcheren een evenement te organiseren? Dan moet u dit aanvragen bij de provincie.

  Evenementen kunnen zijn zwem-of roeiwedstrijden.

 • Bijzonder transport provinciale vaarweg, ontheffing

  Wilt u bijzonder transport vervoeren over het Kanaal door Walcheren? Of wilt u varen met een schip waarvan de toegestane afmetingen niet voldoen aan de gestelde eisen?

  In deze gevallen dient u ontheffing aan te vragen van de Waterverordening Zeeland bij de provincie.

 • Bebouwingsvrije stroken, ontheffing

  Bebouwingsvrije stroken

  1. Het is verboden langs wegen buiten de bebouwde kom bouwwerken te maken of te hebben binnen een afstand uit de as van de hoofdverkeersbaan of, indien de weg twee hoofdverkeersbanen heeft, uit de as van de dichtstbij gelegen hoofdverkeersbaan, van:
   - 40 meter voor wegen die in beheer zijn bij de provincie;
   - 20 meter voor wegen die niet in beheer zijn bij de provincie.
  2. Het is verboden bestaande bouwwerken binnen de in het eerste lid bedoelde stroken te vernieuwen, te wijzigen of uit te breiden. Dit verbod geldt niet voor interne verbouwingen en vernieuwingen van ondergeschikte betekenis waardoor de bebouwde oppervlakte niet wordt vergroot.

 • Koninklijke onderscheidingen, toekenning

  Ieder jaar reikt de burgemeester koninklijke onderscheidingen uit aan mensen die zich om verschillende redenen inzetten binnen en voor de samenleving. Als u vindt dat iemand voor een onderscheiding in aanmerking komt, dan kunt u voor die persoon een aanvraag indienen bij de gemeente. Soms overhandigt de Commissaris van de Koning een onderscheiding. Bijvoorbeeld aan een burgemeester.

 • Verzamelen onderwaterorganismen, ontheffing

  Artikel 4.5.2.1
  Het is een ieder die zich langs, te, op of onder een oppervlaktewater bevindt verboden, zonder ontheffing van Gedeputeerde Staten:

  • waterplanten en wieren uit te steken, af te snijden of anderszins te verwijderen, voorhanden te hebben of te vervoeren;
  • waterdieren nodeloos te verontrusten, te vangen, te doden, voorhanden te hebben of te vervoeren;
  • voorwerpen bij zich te hebben die kennelijk tot doel hebben een onder a of b verboden handeling te verrichten.

  Artikel 4.5.2.2
  De aanvraag om een ontheffing als bedoeld in artikel 4.5.2.1 wordt in enkelvoud ingediend.

  Zeeland kent een rijk onderwaterleven. Het mariene onderwatermilieu is een van de ruimtelijke kwaliteiten die Zeeland als provincie kenmerkt. De onderwaterflora en -fauna in Zeeland, met name die in de Delta, is uitgestrekt en niet alleen van belang uit het oogpunt van natuur maar zeker ook vanuit een recreatief oogpunt. Steeds meer watersporters weten de Delta als aantrekkelijk onderwatersportgebied te vinden. Deze toenemende belangstelling leidt helaas ook tot het 'oogsten' van met name commercieel interessante schaal- en schelpdieren, zoals kreeften en oesters, maar ook andere soorten, zoals anemonen voor aquaria.

  De onderwaterflora en -fauna wordt slechts voor een beperkt deel beschermd door specifieke natuurwetgeving zoals de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet. Ook de Visserijwet kent een beperkte bescherming.

  Omdat de provincie Zeeland de karakteristieke onderwaterflora en -fauna bescherming wil bieden, is in deze Provinciale Milieuverordening een regeling opgenomen die het verbiedt om, zonder dat men daartoe over de benodigde ontheffing beschikt, waterplanten of -dieren behorend tot de onderwaterflora en -fauna te bemachtigen en in bezit te hebben. De regeling heeft als strekking om diegenen die moedwillig waterplanten of waterdieren uit het water halen in beschermde gebieden te sanctioneren.

  Ontheffing van dit verbod kan worden verleend voor educatieve of onderzoeksdoeleinden. Dit doel moet duidelijk blijken uit de bij de aanvraag overlegde gegevens. Het verbod is niet van toepassing voor degene die beschikt over een geldige ontheffing op grond van de Visserijwet of een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998. Sportvissers die vissen op basis van een VISpas, dan wel vissen met de toegestane middelen in kustwater vallen evenmin onder het verbod.

   

 • Opheffing school Wet op de expertisecentra, kennisgeving

  De directie van een school voor volwassenonderwijs is verplicht het opheffingsbesluit van de school of van een nevenvestiging aan diverse instanties en personen te melden.

  U meldt als directeur de schoolopheffing aan:

  • minister
  • provincie en
  • Inspectie van het Onderwijs

  U meldt het besluit binnen 2 weken na de beslissing. Meer informatie over de kennisgeving vindt u in de Wet op de expertisecentra.

 • FinanciĆ«le stukken provincie, inzage

  De financiële stukken van de provincie zijn openbaar. Financiële stukken zijn bijvoorbeeld:

  • de programmabegroting
  • het jaarverslag
  • de jaarrekening

  Iedereen kan deze stukken inzien. De provincie maakt via een openbare kennisgeving bekend wanneer de stukken beschikbaar zijn. Op verzoek liggen de stukken ter inzage in het provinciehuis. Ook kunt u de stukken digitaal bekijken. 

 • Agrarisch natuur- en landschapsbeheer, subsidie

  Agrarische collectieven kunnen subsidie aanvragen voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Deze subsidieaanvraag heet een gebiedsaanvraag.

  Een agrarisch collectief is een samenwerkingsverband tussen boeren en andere beheerders van landbouwgrond.

  De subsidie is geldig voor een periode van 6 jaar.

 • Uitzichtstroken, ontheffing

  Uitzichtstroken

  1. Het is verboden op en langs wegen buiten de bebouwde kom bouwwerken, wallen, beplanting, gewassen, terreinafscheidingen en andere uitzichtbelemmerende voorwerpen te hebben dan wel te maken, respectievelijk aan te brengen, tot een grotere hoogte dan 0,75 meter boven de kruin van de weg, binnen een strook die begrensd wordt door de as van de hoofdverkeersbaan en een denkbeeldige lijn tussen twee willekeurige punten van die as op een onderlinge afstand van maximaal
   1. 280 meter bij autowegen;
   2. 200 meter bij voorrangswegen, niet zijnde autowegen, en wegen met voorrangskruispunten;
   3. 135 meter bij andere dan de hiervoor bedoelde wegen.
  2. De onderscheiden afstanden zijn afstanden gemeten over de as van de betrokken verkeersbaan.
  3. Het verbod in het eerste lid, aanhef, geldt eveneens binnen gebieden bij kruisingen en aansluitingen van wegen buiten de bebouwde kom, die worden begrensd door denkbeeldige lijnen die de hierna omschreven punten van de samenkomende wegen onderling verbinden:
   1. bij kruisingen en aansluitingen van zijwegen met autowegen, de punten in de as van de hoofdverkeersbaan van de autoweg op een afstand van 300 meter ter weerszijden van het snijpunt van de assen van de hoofdverkeersbanen van de samenkomende wegen en een punt in de as van de hoofdverkeersbaan van de zijweg op 10 meter afstand uit het genoemde snijpunt, met inachtneming van het gestelde in het derde lid en onverminderd het bepaalde in het vierde lid;
   2. bij kruisingen en aansluitingen van zijwegen met wegen waarop het verkeer voorrang heeft, de punten in de as van de hoofdverkeersbaan van de voorrangsweg op een afstand van 200 meter ter weerszijden van het snijpunt van de assen van de hoofdverkeersbanen van de samenkomende wegen en een punt in de as van de hoofdverkeersbaan van de zijweg op 10 meter afstand uit het genoemde snijpunt, met inachtneming van het gestelde in het derde lid en onverminderd het bepaalde in het vierde lid;
   3. bij kruisingen en aansluitingen van gelijkwaardige wegen de punten in de assen van de hoofdverkeersbanen van de samenkomende wegen op 40 meter afstand uit het snijpunt van die assen.
  4. Bij autowegen met twee hoofdverkeersbanen en dito voorrangswegen is de dichtst bij de zijweg gelegen hoofdverkeersbaan bepalend voor de toepassing van het tweede lid.
  5. Ten aanzien van parallelwegen of fietspaden die deel uitmaken van autowegen of wegen waarop het verkeer voorrang heeft, is het tweede lid, aanhef, van overeenkomstige toepassing voor gebieden die worden begrensd door denkbeeldige lijnen tussen punten op de buitenzijkant van de parallelweg of het fietspad, op een afstand van 75 meter ter weerszijden van het snijpunt van die buitenzijkant met de as van de van de hoofdverkeersbaan van de zijweg en een punt in die as op 5 meter buiten het genoemde snijpunt.
  6. Het verbod als bedoeld in het tweede lid, aanhef en onderdeel c, geldt niet voor bomen, mits deze hoog zijn opgesnoeid en tussen de stammen voldoende doorzicht voor verkeersdeelnemers aanwezig is.

  Ontheffing of omgevingsvergunning
  Roerende zaken opslaan

  Op grond van artikel 2.2 (sub j en k) van de wet Algemene bepalingen omgevingsrecht geldt dat wanneer in een Provinciale verordening een ontheffing is vereist om roerende zaken op te slaan in het daarbij aangewezen gedeelte van de Provincie, dit verbod geldt als een verbod om deze activiteit uit te voeren zonder Omgevingsvergunning. Nu in artikel 11 van de Wegenverordening Zeeland 2010 is bepaald dat het verboden is om in uitzichtstroken uitzichtbelemmerende voorwerpen te hebben geldt dat als het uitzichtbelemmerend voorwerp aan te merken is als een roerende zaak voor deze handeling een Omgevingsvergunning aangevraagd te worden bij het bevoegd gezag indien u in strijd met dit verbod handelt. U wordt in dit verband verwezen naar www.omgevingsloket.nl.

 • Zaken en activiteiten langs wegen, ontheffing

  Zaken en activiteiten langs wegen
  Het is verboden op terreinen langs een weg:

  • masten, palen, afrasteringen en andere terreinafscheidingen, borden, spandoeken, vlaggen of andere voorwerpen aan te brengen of te hebben binnen een afstand van 1,80 meter uit een verkeersbaan, niet zijnde een fietspad of ander pad, dan wel binnen een afstand van 0,60 meter uit een fietspad of ander pad;
  • binnen een afstand van 5 meter uit de buiteninsteek van bermsloten die niet staan aangegeven in een legger als bedoeld in artikel 78, tweede lid, van de Waterschapswet, beplanting, grondwallen of andere zaken aan te brengen die het onderhouden van die sloot met machines vanaf de landzijde belemmeren, indien op de wegberm aanwezige beplanting of andere obstakels verhinderen zulk onderhoud vanaf de weg uit te voeren;
  • handelingen te verrichten die de hoogteligging van die terreinen binnen een afstand van 7 meter uit de grens van de weg meer dan 0,50 meter beneden het oorspronkelijke niveau brengt;
  • loslopende dieren te houden indien geen deugdelijke maatregelen zijn genomen om te verhinderen dat die dieren op de weg kunnen komen.

  Ontheffing of omgevingsvergunning
  Handelsreclame
  Op grond van artikel 2.2 (sub h en i) van de wet Algemene bepalingen omgevingsrecht geldt dat wanneer in een Provinciale verordening een ontheffing is vereist om handelsreclame te maken met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats (zoals de openbare weg) dit verbod geldt om deze activiteit uit te voeren zonder Omgevingsvergunning. Nu in artikel 9 van de Wegenverordening Zeeland 2010 is bepaald dat het onder andere verboden is om masten, palen, borden, spandoeken, vlaggen etc. te plaatsen langs de weg, geldt dat als deze activiteit betrekking heeft op handelsreclame hiervoor een Omgevingsvergunning aangevraagd te worden bij het bevoegd gezag indien u in strijd met dit verbod handelt. U wordt in dit verband verwezen naar www.omgevingsloket.nl.