Zoekresultaat 1 - 10 van 93 resultaten

 • Afwijken van het bestemmingsplan

  Als u een bouwplan heeft, moet u controleren of uw plannen in het bestemmingsplan van de gemeente passen. Passen uw plannen niet in het bestemmingsplan? Vraag dan aan de gemeente of u mag afwijken van het bestemmingsplan.  Er zijn verschillende manieren waarop u van het bestemmingsplan kunt afwijken: Tijdelijke afwijking (voor maximaal 10 jaar) Binnenplanse en buitenplanse afwijking  Met een speciaal (groter) project: stuur met uw aanvraag een goede ruimtelijke onderbouwing mee. Ga bijvoorbeeld in op de gevolgen voor het milieu of de bodem. Of leg uit waarom de grond archeologische waarde heeft. Wijst de gemeente uw verzoek af? Dan kunt u  vragen of de gemeente het bestemmingsplan wil wijzigen.

 • Inburgeren

  Tijdens het inburgeren leert u Nederlands. En u leert meer over het leven in Nederland. Als u verplicht moet inburgeren, krijgt u een brief van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). U krijgt ook een uitnodiging van de gemeente voor een afspraak, een brede intake. Tijdens die afspraak onderzoekt de gemeente samen met u uw situatie en uw mogelijkheden. De gemeente maakt vervolgens een plan hoe u moet inburgeren. Dit heet het Plan inburgering en participatie (PIP). Hierin staat onder andere: welke lessen u gaat volgen welke hulp u kunt krijgen hoe u de inburgering afsluit. Dit is een examen of een afsluitend gesprek. U moet binnen 3 jaar inburgeren. Deze termijn gaat in op het moment dat u bericht krijgt dat u moet inburgeren. Verder moet u ook de participatieverklaring ondertekenen. Dit is een onderdeel van het inburgeren. U krijgt hierover bericht van de gemeente. U kunt ook vrijwillig inburgeren. Bijvoorbeeld voor naturalisatie of voor een sterkere verblijfsvergunning. Lees meer over vrijwillig inburgeren op IND.nl.

 • Activiteit organiseren

  Is de criteria voor een groot evenement niet voor u van toepassing dan kunt u volstaan met een melding. Zeven dagen voorafgaand aan de activiteit doet u de melding.  Een melding is noodzakelijk voor de veiligheid en gezondheid van bezoekers en om overlast te voorkomen. Een klein evenement (activiteit) is bijvoorbeeld een rommelmarkt, straatfeest of buurtbarbecue. Op kleine evenementen zijn weinig mensen aanwezig. Kleine evenementen zorgen ook voor weinig overlast voor bewoners en verkeer. U moet een klein evenement melden bij de gemeente.

 • Uittreksel uit basisregistratie personen opvragen

  In de basisregistratie personen (BRP) staan gegevens van alle inwoners van Nederland. U kunt een kopie van uw eigen gegevens opvragen. Dit heet een uittreksel. Hierop staan onder andere uw naam, geboortedatum, geboorteplaats en huidige adres. Instanties kunnen om een uittreksel uit de BRP vragen. Aanvragen U kunt digitaal aanvragen of u maakt een afspraak en komt persoonlijk naar het gemeentehuis. Maak uw keuze: Digitale aanvraag uittreksel BRP Afspraak maken 

 • Uitkeringsfraude melden

  Iemand die een bijstandsuitkering krijgt, moet veranderingen op tijd doorgeven. De gemeente controleert actief of iemand recht heeft op een uitkering. Denkt u dat iemand fraudeert, meld dit bij de gemeente. Heeft u zelf een uitkering? Geef veranderingen dan op tijd door. Zo voorkomt u dat u per ongeluk fraudeert. Als er twijfel is over het recht op de uitkering, start de gemeente een onderzoek. Blijkt uit het onderzoek dat u fraudeert? Dan moet u al het geld dat u teveel heeft gehad terugbetalen. Daarnaast krijgt u een boete. Voorbeelden van fraude is: niet doorgeven van een verandering in uw inkomen of vermogen, bijvoorbeeld dat u zwart werkt of een dure auto heeft niet doorgeven dat u gevangen zit niet doorgeven dat uw gezin van samenstelling verandert of dat u getrouwd of gescheiden bent, of u doet alsof u gescheiden bent  een vals adres opgeven Een onderzoek werkt zo: De gemeente verzamelt informatie en nodigt u uit voor een gesprek. De gemeente komt op huisbezoek. De gemeente start een onderzoek. Tijdens dit onderzoek kijkt de gemeente onder andere op uw adres of de informatie klopt. Denkt de gemeente dat u al lange tijd fraudeert? En meer dan een bepaald bedrag (€ 50.000) teveel heeft gekregen? Dan doet de sociale recherche een strafrechtelijk onderzoek.

 • Uittreksel of afschrift van de burgerlijke stand aanvragen

  geboorteakte overlijdensakte huwelijksakte echtscheidingsakte akte van partnerschapsregistratie akte van beëindiging partnerschap U kunt digitaal aanvragen of u maakt een afspraak en komt persoonlijk naar het gemeentehuis.  Maak uw keuze:  Digitale aanvraag uittreksel BS  Afspraak maken

 • Afvalwater lozen

  Afvalwater is water dat u kwijt wilt. U kunt afvalwater lozen in de bodem, het oppervlaktewater of het riool. U moet zich daarbij houden aan de regels. U mag bijvoorbeeld geen olie wegspoelen. Lees meer over de algemene regels op de website van InfoMil. Er zijn specifieke regels voor: Afvalwater uit een particulier huishouden. Bijvoorbeeld toiletwater of ander huishoudelijk afvalwater. Afvalwater uit een inrichting volgens de Wet Milieubeheer. Bijvoorbeeld afvalwater van een groot dierenverblijf. Afvalwater van buiten een inrichting. Bijvoorbeeld afvalwater van pleziervaartuigen of gemeentelijk afvalwater. Soms moet u ook een melding doen of een watervergunning aanvragen.

 • Erfpacht

  Inleiding De gemeenteraad van Diemen heeft op 28 mei 2020 besloten om voor de gemeente Diemen eeuwigdurende erfpacht in te voeren. Dat betekent dat het huidige erfpachtstelsel wordt omgezet naar een eeuwigdurend stelsel. Op deze pagina vindt u informatie over deze nieuwe regeling.  Verschil tussen tijdelijke en eeuwigdurende erfpacht Tijdelijke erfpacht Alle bestaande erfpachtcontracten zijn zogenaamde tijdelijke erfpachten. Bij tijdelijke erfpacht is sprake van één tijdvak (in Diemen 75 jaar) waarna het erfpachtrecht afloopt.  Eeuwigdurende erfpacht Bij eeuwigdurende erfpacht is geen sprake van tijdvakken en eindigt het erfpachtrecht nooit. Bij het sluiten van het contract wordt de waardegrondslag bepaald van de canon. Deze wordt nooit niet meer gewijzigd. Wel wordt steeds voor een periode van vijf jaar het canonpercentage aangepast aan de ontwikkeling van de rente op de kapitaalmarkt.  Beleid erfpacht en bestuurlijke besluiten De gemeenteraad van Diemen heeft op 28 mei 2020 besloten om voor de gemeente Diemen eeuwigdurende erfpacht in te voeren. Alle bestaande tijdelijke erfpachten zullen na afloop van dat erfpachtrecht worden omgezet in een eeuwigdurend erfpachtrecht. Daarnaast heeft de gemeenteraad ingestemd met een conversieregeling. De regeling biedt erfpachters de mogelijkheid om voor afloop van het bestaand tijdelijk erfpachtrecht dit al om te zetten naar een eeuwigdurend erfpachtrecht. Via onderstaande link kunt u het raadsbesluit inzien. Raadsvoordracht en besluit herziening erfpachtstelsel  Algemene een Aanvullende Bepalingen De Algemene Bepalingen (AB2020) en Aanvullende Bepalingen zijn ook op 28 mei 2020 vastgesteld. De AB 2020 bevatten de voorwaarden die de gemeente voor alle in eeuwigdurende erfpacht uit te geven grond hanteert. De Aanvullende Bepalingen beschrijven de voorwaarden waaronder bestaande tijdelijke erfpachten omgezet kunnen worden in een eeuwigdurende erfpacht.   Het erfpachtcontract Als u besluit om vervroegd uw tijdelijk erfpachtrecht om te zetten naar een eeuwigdurend erfpachtrecht, sluit u eerst een overeenkomst met de gemeente. Daarna verwerkt de notaris deze overeenkomst in een notariële akte. Wel of niet overstappen De door de gemeenteraad vastgestelde regeling biedt de erfpachter vanaf 1 oktober 2020 de mogelijkheid op ieder door hem gewenst moment zijn tijdelijk erfpachtrecht om te zetten naar een eeuwigdurend erfpachtrecht. Iedere erfpachter kan daardoor op basis van zijn individuele omstandigheden bepalen of en wanneer hij dat wil doen. Bekijk hier de routekaart voor het overstappen van een erfpachtcontract. Hoe kan een individueel VvE lid overstappen? Als lid van een VvE is het alleen mogelijk het bestaande tijdelijke erfpachtrecht om te zetten naar een eeuwigdurend erfpachtrecht als de ledenvergadering van de VvE daartoe besluit. Individuele VvE-leden hebben wel de mogelijkheid. Vooruitlopend op zo’n besluit van de VvE al eerder afspraken met de gemeente te maken over de voorwaarden waaronder de overstap naar een eeuwigdurende erfpacht plaatsvindt. De voorwaarden worden vastgelegd in een overeenkomst die u met de gemeente sluit. De zogenaamde “obligatoire overeenkomst” wordt vervolgens in een notariële akte verwerkt. Vanaf het moment van passeren van de akte betaalt de erfpachter een jaarlijkse canon voor het eeuwigdurende erfpachtrecht of koopt die canonverlichting af.  Kosten overstappen naar eeuwigdurende erfpacht Bij het overstappen van een tijdelijke- naar eeuwigdurende erfpacht moet u rekening houden met de volgende kosten: Gemeentelijke administratiekosten in 2023 € 175,00. Overdrachtskosten. Notariële kosten bij vastleggen obligatoire overeenkomst in notariële akte. Notariële kosten bij vastleggen eeuwigdurend erfpachtrecht in notariële akte. Financiële en fiscale gevolgen Bij de omzetting naar eeuwigdurende erfpacht is overdrachtsbelasting verschuldigd. Die verplichting bestaat overigens pas wanneer bij passering van de akte het bestaande erfpachtrecht wordt omgezet in een eeuwigdurend erfpachtrecht. Op het moment van sluiten van een obligatoire overeenkomst ontstaat geen verplichting tot betaling van overdrachtsbelasting.  Als sprake is van de verplichting tot betaling van overdrachtsbelasting is de grondslag van heffing van overdrachtsbelasting het verschil tussen de waarde van het oude recht en de waarde van het nieuwe recht. Bij een eeuwigdurende erfpacht is de waarde van het nieuwe recht gelijk aan 17 * de jaarlijkse canon. De waarde van het oude recht is afhankelijk van de resterende looptijd van het bestaande recht. Materieel gezien zal het financieel effect voor de meeste erfpachters zich op basis van het huidige tarief voor de overdrachtsbelasting beperkten tot enkele honderden euro’s.  Wat is bloot eigendom? Door het verlenen van het erfpachtrecht doet de gemeente als juridisch eigenaar van de grond gedurende de looptijd van het erfpachtrecht afstand van het gebruik en genot van die grond. Wat resteert van het eigendomsrecht op de grond, nadat er erfpacht op is gevestigd, wordt de bloot eigendom genoemd. Als de gemeente de bloot eigendom verkoopt aan de erfpachter gaat het erfpachtrecht teniet en beschikt de erfpachter vanaf dat moment over het vol eigendom van de grond.  Wie kan bloot eigendom kopen en wat kost het? Particuliere eigenaren van grondgebonden kunnen de bloot eigendom van hun woning op basis van zowel hun tijdelijk erfpachtrecht als bij het omzetten naar een eeuwigdurend erfpachtrecht kopen. • Bij kopen van de bloot eigendom op basis van het bestaand tijdelijk erfpachtrecht wordt de prijs bepaald op 50% van de via taxatie vast te stellen vrije verkoopwaarde van het perceel • Bij kopen van de bloot eigendom bij omzetten naar een eeuwigdurende erfpacht wordt na afkoop van de canonverplichting de waarde van de bloot eigendom op nihil gesteld.  Op basis van de huidige marktomstandigheden is de verwachting dat koop van de bloot eigendom op basis van het tijdelijk erfpachtrecht financieel onvoordeliger is dan op basis van de nieuwe regeling. Verkoop van bloot eigendom aan eigenaren van appartementen op erfpacht is alleen mogelijk als de Vereniging van Eigenaren daartoe het initiatief neemt. In dat geval wordt geadviseerd in overleg met de gemeente te treden.  Wat kost het kopen van bloot eigendom? Voor het verkopen van het bloot eigendom brengt de gemeente € 450,00 administratieve kosten in rekening aan de erfpachter. Verder moet de erfpachter rekening houden met eventuele overdrachtsbelasting en kosten notariële kosten.  Voorbeeld overeenkomsten Eigenaren, die vanaf 1 oktober 2020 wensen over te stappen, krijgen dan een aanbieding in de vorm van een concept overeenkomst door de gemeente aangeboden. Eigenaren die al kennis willen nemen van de voorwaarden die in die overeenkomst zijn opgenomen, kunnen een voorbeeld van die overeenkomst opvragen. U wordt dan verzocht een email te sturen naar info@diemen.nl onder vermelding 2020-062523 in het onderwerp. Ook graag het adres van het erfpachtrecht vermelden. Dan sturen wij u zo spoedig mogelijk de voorbeeld overeenkomst. Meer informatie Als u aanvullende informatie wilt ontvangen of heeft u een andere vraag, dan kunt u een e-mail sturen naar info@diemen.nl. Onder vermelding van het onderwerp erfpacht, uw naam, postcode en huisnummer van het object. Als u wilt weten tegen welke financiële condities u vanaf 1 oktober 2020 uw tijdelijk erfpachtcontract kunt omzetten naar een eeuwigdurende erfpachtcontract, kan dat via DigiD. Onder het kopje Aanpak kunt u middels DigiD inzage erfpacht opvragen. De daarin gepresenteerde gegevens gelden alleen indien u in 2023 wilt overstappen.

 • Inrit aanleggen

  Als u een inrit wilt maken bij uw bedrijf of huis heeft u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u een inrit wilt maken van de weg naar uw garage. Ook als de inrit over water loopt, zoals een sloot, heeft u een omgevingsvergunning nodig.

 • Vuurwerk opslaan of verkopen

  Aanvragen verkoopvergunning vuurwerk U mag 3 dagen per jaar vuurwerk verkopen aan inwoners. Die dagen zijn: 29, 30 en 31 december. Is 1 van deze dagen een zondag? Dan mag u in plaats van die dag vuurwerk verkopen op 28 december. U mag aan elke inwoner maximaal 25 kilo vuurwerk verkopen. Onder het kopje AANPAK kunt u met Digid of Eherkenning een verkoopvergunning aanvragen voor de verkoop van vuurwerk. Opslaan vuurwerk U mag geen vuurwerk opslaan zonder toestemming. Wilt u minder dan 10.000 kilo vuurwerk opslaan? Doe een 'Melding vuurwerkbesluit' bij Infomil. Slaat u meer dan 10.000 kilo vuurwerk op? Of wilt u professioneel vuurwerk opslaan? Dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen. De omgevingsvergunning vraagt u aan bij het online Omgevingsloket. Meer informatie leest u bij 'Vuurwerk afsteken'.