Zoekresultaat 1 - 10 van 14 resultaten

 • Automatische incasso

  Met een automatische incasso geeft u ons toestemming om het totaalbedrag van uw belastingaanslag van uw rekening af te schrijven. Dit doen wij in maandelijkse termijnen. Op welke manier leest u hieronder. Een bedrag tot en met € 50,00 schrijven wij in 2 termijnen van uw rekening af. Een bedrag van € 50,01 tot en met € 100,00 schrijven wij in 4 termijnen van uw rekening af. Een bedrag vanaf € 100,01 schrijven wij in 10 termijnen van uw rekening af. Als u heeft gekozen voor betaling via automatische incasso dan staat dit op het aanslagbiljet vermeld.  Heeft u ons een machtiging tot automatische incasso gegeven tijdens het lopende jaar en is het totale bedrag hoger dan € 100,00? Dan is het aantal termijnen afhankelijk van het aantal maanden waarin dat jaar nog een bedrag van uw rekening kan worden afgeschreven. Als u geen gebruik maakt van de automatische incasso moet u het totaalbedrag binnen 2 maanden na dagtekening van het aanslagbiljet in één keer betalen. Machtigen Wilt u de gemeentelijke belastingen met een automatische incasso betalen? U kunt ons machtigen met het online formulier dat hieronder staat. Automatische incasso aanvragen Log in met uw DigiD-gebruikersnaam en -wachtwoord. Wilt u de aanvraag niet online doen? Download dan de machtigingskaart (pdf, 28,6Kb) en stuur deze naar de gemeente. U kunt ook een machtigingskaart ophalen tijdens de openingstijden van het gemeentekantoor. Wijzigen rekeningnummer U kunt de wijziging van het rekeningnummer (IBAN) van uw automatische incasso online doorgeven. Rekeningnummer automatische incasso wijzigen Log in met uw DigiD-gebruikersnaam en -wachtwoord. Wilt u de wijziging niet online doorgeven? U kunt de wijziging ook schriftelijk of per e-mail aan ons doorgeven. Bekijk onze contactgegevens. Stopzetten U kunt het stopzetten van uw automatische incasso online doorgeven. Stopzetten automatische incasso Log in met uw DigiD-gebruikersnaam en -wachtwoord. Wilt u het stopzetten niet online doorgeven? Download dan de rode kaart (pdf, 28,6Kb) en stuur deze ingevuld naar ons. Het is ook mogelijk om de kaart af te halen tijdens de openingstijden van het gemeentekantoor. Terugstorten U kunt een specifieke overboeking laten terugstorten op uw rekening. U hoeft hierbij geen reden op te geven. U moet hiervoor contact opnemen met uw bank.

 • Venten

  Venten is het verkopen van goederen van huis tot huis of op straat, zonder vaste plaats. Degene die dat doet wordt een venter genoemd. De venter blijft alleen op een bepaalde plaats staan voor het bedienen van klanten. Wilt u venten in de gemeente Heerde? Dan moet u dit bij ons melden. Doe uw melding minimaal 4 weken voor het begin van de activiteit. Een melding doorgeven kost niets. Wat zijn de voorwaarden? Het venten mag maximaal 2 weken duren. Het venten mag niet op zondag gebeuren. Het venten moet tussen 08.00 en 21.00 uur gebeuren. Het venten moet gebeuren onder toezicht van een meerderjarige persoon. De venter moet zich kunnen legitimeren en een kopie van deze melding kunnen tonen. Tijdens het venten mag geen papier of ander materiaal (afval) in de omgeving achterblijven. Tijdens het venten moeten aanwijzingen van de politie of ambtenaren van de gemeente Heerde worden opgevolgd. Een melding doen Kan met het volgende formulier: Venten melden Log in met eHerkenning of DigiD Wilt u uw melding liever schriftelijk doorgeven? Download dan het formulier Venten melden (pdf, 186kb). Vul het in en stuur het naar ons op. Welke informatie moet u aanleveren bij uw melding? Een omschrijving van de producten die u wilt verkopen. De datum en het tijdstip van het venten. De locaties van het venten. Wat doen wij met uw melding? Wij bekijken of u alle gegevens heeft ingevuld. Als er gegevens missen, vragen wij u om uw melding aan te vullen met de ontbrekende gegevens. Doet u dit niet, dan is uw melding niet-ontvankelijk en nemen wij uw melding niet in behandeling. Wij toetsen uw melding aan de Algemene plaatselijke verordening. U ontvangt een schriftelijke reactie op uw melding.

 • Handhavingsverzoek indienen

  Vermoedt u dat iemand iets bouwt, gebruikt zonder vergunning of dat de regels van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) worden overtreden? Dan kunt u bij de gemeente hiervoor een melding indienen of u kunt de gemeente vragen om te handhaven. U kunt alleen een verzoek tot handhaving indienen als u belanghebbende bent. Als is vastgesteld dat u belanghebbende bent wordt uw verzoek in behandeling genomen en bekeken in hoeverre sprake is van een overtreding.   Na het indienen van een handhavingsverzoek krijgt u een besluit over het vervolg van de handhavingsprocedure. U wordt hierdoor wel bekend bij de (mogelijke) overtreder. Het is niet mogelijk anoniem een handhavingsverzoek in te dienen.  Melding doen U kunt ook door een melding laten weten dat u last heeft van een ‘overtreding' van de regels. Op een melding ontvangt u geen besluit van ons. U kunt uw melding anoniem doen.  Melding situatie strijdig met wet- en/of regelgeving doen Log in met uw DigiD-gebruikersnaam en -wachtwoord. Handhavingsverzoek indienen Wilt u geen melding doen? Doe dan een handhavingsverzoek. Handhavingsverzoek indienen Log in met uw DigiD-gebruikersnaam en -wachtwoord. Wilt u het handhavingsverzoek niet online indienen? Dan kunt u het handhavingsverzoek per post indienen. Gebruik hiervoor het pdf-formulier handhavingsverzoek indienen (pdf, 126Kb).

 • Huisnummer aanvragen, wijzigen of intrekken

  Als inwoner of bedrijf kunt u bij de gemeente  Een huisnummer aanvragen; Een verzoek indienen om een huisnummer te laten wijzigen; Een verzoek indienen om een huisnummer te laten intrekken. Voor nieuwbouw of niet vergunningsvrije aan-/verbouw hoeft u geen verzoek in te dienen. Hiervoor moet u namelijk een omgevingsvergunning met de activiteit "bouwen" aanvragen. Uw omgevingsvergunningsaanvraag wordt in dat geval door de gemeente automatisch gebruikt voor de beoordeling van het toekennen van een huisnummer.

 • Asverstrooiing

  Na een crematie krijgen nabestaanden de as van de overledene niet meteen mee. De asbus met daarin de as moet minimaal 1 maand bewaard blijven. De urn blijft op het crematorium. Daarna mag u zelf beslissen wat u met de as wilt doen. U kunt bijvoorbeeld de as verstrooien, mee naar huis nemen of laten bijzetten in een urnenmuur. Wilt u de as verstrooien? U mag geen overlast veroorzaken. Daarnaast is het verboden de as te verstrooien op: de verharde weg gemeentelijke begraafplaatsen crematoriumterreinen Het is soms mogelijk een ontheffing op dit verbod te krijgen.

 • Beroepschrift indienen

  Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift? Dan kunt u in beroep tegen deze beslissing. We noemen dat een beroepschrift indienen. In onze brief met de beslissing op uw bezwaarschrift staat vermeld bij wie u in beroep kunt gaan. Dit is meestal de rechtbank. In de beroepsprocedure bent u niet verplicht een advocaat in te schakelen. Het mag wel. Ook kunt u iemand machtigen om namens u in beroep te gaan. Die persoon hoeft geen advocaat te zijn. Is uw vertegenwoordiger geen advocaat, dan moet u de persoon schriftelijk machtigen. Deze machtiging moet meegestuurd worden met het beroepschrift. Vaak krijgt u een uitnodiging voor een rechtszitting, waar u uw bezwaarschrift mondeling kunt toelichten. U mag dit door uw advocaat of gemachtigde laten doen. U mag het beroepschrift in een andere taal schrijven. Voor een goede afhandeling door de rechtbank kan een vertaling noodzakelijk zijn. U moet zelf zorgen voor deze vertaling. Wat zijn de voorwaarden? U dient het beroepschrift binnen zes weken in. Deze zes weken gaan in vanaf de verzenddatum op onze beslissing. In uw beroepschrift moet staan: uw naam en adres; de datum waarop het beroepschrift is geschreven; een omschrijving en datum van het besluit waar u het niet mee eens bent (of een kopie ervan); de reden waarom u in beroep gaat; uw handtekening; indien van toepassing: de machtiging van de vertegenwoordiger die geen advocaat is.  Stuur ook, als dat kan, een kopie mee van het besluit waar u het niet mee eens bent. Wat zijn de kosten? Kijk voor actuele tarieven op www.rechtspraak.nl. Hoe kunt u een beroepschrift indienen? U moet het beroepschrift sturen naar Rechtbank Gelderland in Arnhem. Dit moet binnen zes weken na de verzenddatum van de brief waarin het besluit staat. Voorlopige voorziening Het instellen van beroep betekent niet dat de beslissing ongeldig is. De beslissing is gewoon rechtsgeldig. Als u wilt dat de beslissing tijdens uw beroepsprocedure tijdelijk wordt opgeschort, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Hoger beroep Als u het niet eens bent met de beslissing van de rechter, kunt u binnen zes weken hoger beroep instellen. U leest bij de het vonnis van de rechtbank waar u in hoger beroep kunt gaan. Wilt u meer weten? Op www.rechtspraak.nl of www.raadvanstate.nl vindt u meer informatie over de procedures.

 • Spandoek, aankondigingsbord, paneel op welkomstportaal plaatsen

  Wilt u tijdelijk een spandoek ophangen of een aankondigingsbord plaatsen? Dan moet u een vergunning aanvragen. U moet uw aanvraag minimaal 6 weken van te voren indienen. Wat zijn de voorwaarden? Het spandoek, bord of paneel levert geen gevaar op maakt het beheer en onderhoud van de weg niet onmogelijk veroorzaakt geen overlast heeft geen kwetsende afbeeldingen en teksten De betreffende locatie is beschikbaar. Een vergunning aanvragen Kan met het volgende formulier: Vergunning aanvragen Log in met eHerkenning of DigiD. Wilt u uw vergunning liever schriftelijk aanvragen? Download dan het formulier Spandoek, aankondigingsbord, paneel op een welkomstportaal plaatsen (pdf, 107 Kb). Vul het in en stuur het naar ons op. Wat zijn de kosten? Het aanvragen van deze vergunning kost niets. Welke gegevens moet u aanleveren bij uw aanvraag? Het soort spandoek, bord of paneel dat u wilt gebruiken. Waar het spandoek, bord of paneel wordt opgehangen. Wanneer het spandoek, bord of paneel wordt opgehangen. Wat doen wij met uw aanvraag? Wij bekijken of u alle gegevens heeft ingevuld en aangeleverd. Als er gegevens missen, vragen wij u om uw aanvraag aan te vullen met de ontbrekende gegevens. Doet u dit niet, dan is uw aanvraag niet-ontvankelijk en nemen wij uw aanvraag niet in behandeling. Wij toetsen uw aanvraag aan de Algemene plaatselijke verordening. Wij nemen binnen 8 weken een beslissing. Deze termijn kunnen wij eenmalig verlengen met maximaal 8 weken. U ontvangt een schriftelijke beslissing op uw aanvraag. Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u bezwaar maken. Wij bekijken de zaak dan opnieuw. Wij moeten uw bezwaarschrift binnen 6 weken hebben na de verzenddatum op onze brief. In het bezwaarschrift staan: de datum, uw naam en adres, uw handtekening, met welk besluit u het niet eens bent en waarom. Voor meer informatie: www.heerde.nl/bezwaar.

 • Aansprakelijk stellen gemeente

  Denkt u dat u schade heeft aan uw eigendom(men) en/of heeft u een ongeval gehad door onze schuld van de gemeente? Dan kunt u ons aansprakelijk stellen. In dat geval kunt u ons vragen om een vergoeding van de door u geleden schade. Als u verzekerd bent, meldt u de schade bij uw verzekeraar. Zij regelen het verder met ons. Als u niet verzekerd bent, dient u de schadeclaim bij ons in. Dat kan online met het formulier hieronder. Indienen schadeclaim / aansprakelijkstelling Log in met uw DigiD-gebruikersnaam en -wachtwoord. Wilt u uw aansprakelijkstelling niet online indienen? Dan kunt u uw aansprakelijkstelling ook met een brief bij ons indienen. Welke gegevens moet u aanleveren? Naam, adres, postcode, woonplaats; Telefoonnummer en e-mailadres; IBAN (rekeningnummer); Reden van de aansprakelijkstelling; Datum en locatie van het voorval; Omschrijving van de schade en vermoedelijk schadebedrag; Bewijsstukken (bijvoorbeeld een foto van de locatie, een offerte voor het herstel van de schade). Wij beoordelen zelf uw melding. Als wij vinden dat er inderdaad sprake is van schade door ons handelen, dan krijgt u uw kosten vergoed (alles of een deel).

 • Luchtruim gebruiken

  Voor het opstijgen en landen met een heteluchtballon, kleine kabelballon of een helikopter heeft u ontheffing van de provincie nodig. Dit geldt ook voor het landen met een parachute. Wilt u meer informatie of een ontheffing aanvragen? Kijk dan op de website van de provincie Gelderland.

 • Paardenbakkenbeleid

  De gemeente is in principe en onder voorwaarden bereid medewerking te verlenen aan de realisatie en gebruik van een paardenbak bij een burgerwoning of een (agrarische) bedrijfswoning. Voor het toestaan van een paardenbak heeft de gemeente sinds 2007 beleidsregels. Het doel voor het hebben van beleidsregels voor paardenbakken is om de burger de mogelijkheid te geven om op een legale manier een paardenbak aan te leggen en te gebruiken, waarbij rekening is gehouden met de inpassing in het landschap en het voorkomen van overlast richting derden (buren). De vastgestelde beleidsregels worden als toetsingskader gehanteerd voor het aanleggen / bouwen en gebruiken van een paardenbak. Beleidsnotitie Paardenbakken in de gemeente Heerde