Zoekresultaat 1 - 10 van 425 resultaten

 • Bernpakket

  Ha jo in leech ynkommen? Fia it bernpakket kinne jo in bydrage oanfreegje foar skoalreiskes, skoalguod, kontribúsje foar bygelyks de sport of muzykferiening en sportattributen.

 • Thuisondersteuning

  Heeft u hulp nodig bij het zelfstandig wonen of uw dagelijks functioneren? Zoals bij geldzaken, uw administratie, een dagritme of contact met anderen? Dan is Thuisondersteuning mogelijk een oplossing voor u.

 • Subsidie voor sportactiviteiten

  Organiseert u in de gemeente Leeuwarden een evenement of initiatief op het gebied van sport en beweging? Misschien kunt u gebruik maken van een subsidieregeling.

 • Collectieve zorgverzekering (AV Frieso Compleet)

  Als u een minimum inkomen heeft en hoge zorgkosten, dan bent u met de collectieve zorgverzekering goed verzekerd voor minder geld. De gemeente heeft een collectieve zorgverzekering afgesloten bij zorgverzekeraar De Friesland.

 • Duurzaamheid

  Leeuwarden werkt aan een duurzame, sterke gemeente. Wij zien duurzaamheid als basis voor nieuwe ontwikkelingen in de samenleving. Met 'het Energieloket Leeuwarden' zetten we daar op in. Belangrijke uitdaging daarbij is het verduurzamen van onze woningen.

 • Utfeart regelje

  Gauris wurdt in útfeart regele troch in útfeartûndernimmer, mar dat is net ferplichte. Jo meie in útfeart ek sels regelje. Utfeartûndernimmers kinne de útfeart reservearje fia de webaginda dy't 24 oeren deis, 7 dagen wyks beskikber is. Ha jo gjin ynlochgegevens of binne jo gjin útfeartûndernimmer, nim dan kontakt op mei de gemeente Ljouwert om in tiid te reservearjen.

  Foar útfeartûndernimmers bûten de regio is der ek in mooglikheid om de oanfraachformulieren 'oanjefte begraven' en oanjefte jiskebesoarging' del te laden en op te stjoeren.

 • Klacht yntsjinje

  Ha jo in ferfelende ûnderfining mei de gemeente, wurdt jo brief net beäntwurde of ha jo it gefoel dat jo net goed holpen binne? Sa'n situaasje jout yrritaasje, stress en kostet tiid.

 • Betellingsregeling

  De maklikste wize om de oanslach te beteljen is mei in automatyske ynkasso. Dan wurdt de oanslach automatysk yn 8 moanlikse terminen betelle. Wolle jo dit net, of wolle jo yn minder as 8 moannen betelje? Dan kinne jo in betellingsregeling oanfreegje.

 • Leechsteande wenromte ferhiere

  Stiet jo wente te keap en leech? Mei in fergunning op grûn fan de leechstânswet kinne jo de wente tydlik ferhiere.

 • Subsidie Kleine producties cultuur

  Organiseert u binnen de gemeente Leeuwarden een culturele activiteit? U kunt als lokale organisatie, vereniging of (amateur) kunstenaar een bijdrage vragen voor een te organiseren culturele activiteit.