Zoekresultaat 1 - 10 van 20 resultaten

 • Airco of warmtepomp plaatsen bij woning

  Als u een airco of warmtepomp plaatst, moet u op een aantal dingen letten. Soms heeft u een vergunning nodig. Wat moet u weten Het gaat om het plaatsen van een airco of warmtepomp aan de buitenkant van uw woning. De installatie mag niet meer dan 40 decibel aan geluid maken, gehoord vanaf de erfgrens. Dit is de grens tussen uw huis of tuin en uw buren. Er wordt rekening gehouden met tonaal geluid. Dat is als 1 toon er duidelijk hoorbaar bovenuit klinkt. In dat geval is maximaal 35 decibel toegestaan. Het kan ook zijn dat de installatie tussen 19.00 en 7.00 uur op stil kan. In dat geval mag de airco overdag 45 decibel aan geluid maken. Of 40 decibel als er sprake is van tonaal geluid. Als de installatie meer geluid maakt, moet u maatregelen nemen. Bijvoorbeeld een kast eromheen (laten) bouwen. Controleer of u een omgevingsvergunning nodig heeft om de installatie te plaatsen.

 • Ontheffing verkeersregels en verkeerstekens

  Soms kunt u zich niet houden aan enkele verkeersregels of verkeerstekens. Omdat u anders uw werkzaamheden of activiteiten niet goed kunt uitvoeren. Hiervoor moet u van de gemeente toestemming krijgen. Dit noemen we een ontheffing reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV). Aanvragen Aanvraagformulier ontheffing RVV Stuur het ingevulde en ondertekende formulier op naar: Gemeente Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser E-mail: gemeente@losser.nl Wat moet u weten Een ontheffing moet u minimaal 8 weken van tevoren aanvragen. U kunt een ontheffing aanvragen voor bijvoorbeeld: Tegen de richting van een eenrichtingsweg inrijden Stilstaan in een straat waar dit eigenlijk verboden is Parkeren in een straat waar een parkeerverbod geldt Met een voertuig rijden op een fietspad Vervoeren van personen achter een gemotoriseerd voertuig (bijvoorbeeld een huifkar achter een trekker) U krijgt alleen een ontheffing als: U kunt aantonen dat dit nodig is voor het goed uitvoeren van werkzaamheden of activiteiten U duidelijk de locatie(s) aangeeft waarop de ontheffing van toepassing moet zijn De verkeersveiligheid niet in gevaar is Kosten € 47,80

 • Omgevingsvergunning slopen

  Als u een gebouw of bouwwerk wilt slopen, heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig. In veel gevallen is een sloopmelding voldoende. Controle en aanvraag Controleer via het Omgevingsloket of u een vergunning moet aanvragen voor uw werkzaamheden. U kunt uw vergunningaanvraag of melding meteen indienen via het Omgevingsloket. Via dit landelijke loket komt uw aanvraag of melding bij de gemeente Losser terecht. Sloopmelding U doet een sloopmelding: Als er asbest wordt verwijderd, gesloopt of gedemonteerd tijdens werkzaamheden De hoeveelheid bouw- en sloopafval 10 m3 of meer is Let op: voor het verwijderen van asbest geldt geen ondergrens in m3. Sloopvergunning U vraagt een vergunning aan voor: Beschermd monument Gebouw of bouwwerk in beschermd dorpsgezicht Gebouw of bouwwerk waarvoor een vergunningplicht is vastgelegd, bijvoorbeeld in een bestemmingsplan Gebouw of bouwwerk waarvoor een vergunningplicht is opgenomen in een provinciale of gemeentelijke verordening

 • Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

  Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. U heeft dit nodig als u gaat werken in bijvoorbeeld de kinderopvang of het onderwijs. Uw werkgever, vereniging of stichting stuurt u een ingevuld aanvraagformulier voor een VOG. Als u dit formulier heeft aangevuld, maakt u hier een foto of scan van. Dan vraagt u online uw VOG aan. Hiervoor heeft u DigiD nodig. VOG aanvragen Visum, chauffeurskaart, emigratie of exploitatievergunning Vul zelf het aanvraagformulier Verklaring omtrent het gedrag in. Wat moet u weten U kunt ook langskomen in ’t Lossers Hoes om een VOG aan te vragen. Bel 053 - 537 74 44 voor het maken van een afspraak. Dit neemt u mee: Ingevuld aanvraagformulier Verklaring omtrent het gedrag. Het formulier krijgt u van uw werkgever, vereniging of stichting. Uw paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument. Ingevuld machtigingsformulier, als u voor iemand anders een VOG aanvraagt. Pinpas, de kosten betaalt u in ’t Lossers Hoes. Het ministerie van Justitie en Veiligheid behandelt uw aanvraag. U krijgt binnen 4 weken een brief. Kosten € 41,35 VOG aanvragen vanuit het buitenland Als u in het buitenland woont en een VOG nodig hebt, vraagt u uw VOG aan bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. VOG-check U kunt ook eerst bekijken of u een hoge, gemiddelde of lage kans op een VOG heeft. Doe de VOG-check bij Justis.

 • Milieuregels

  Als ondernemer moet u voldoen aan milieuregels bij het uitvoeren van sommige werkzaamheden. U moet soms een melding doen of een vergunning aanvragen. Wat moet u weten Ga zelf na of voor uw werkzaamheden milieuregels gelden. Controleer of u een melding moet doen of een vergunning moet aanvragen in het Omgevingsloket. Als u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen, regelt u dit via het Omgevingsloket. Meer informatie Informatiepunt Leefomgeving

 • Alcoholvergunning

  Horecabedrijven en slijterijen moeten een alcoholvergunning hebben. Dit geldt ook voor verenigingen, stichtingen en andere organisaties die alcohol schenken. Bijvoorbeeld: Bedrijfskantines Buurthuizen Musea Rouwcentra of crematoria Sportkantines Zorginstellingen Aanvragen Vul deze formulieren in: Formulier aanvraag Alcoholwet Model A Melding leidinggevende bij Model A Bibobvragenlijst vergunningen Stuur de ingevulde en ondertekende formulieren naar: Gemeente Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser. Wat moet u weten U vraagt een alcoholvergunning aan als: U een zaak wilt starten of overnemen De in de vergunning vermelde personen of leidinggevenden veranderen De inrichting bouwtechnisch wijzigt Voordat de gemeente een vergunning verleent, controleren we of u aan de eisen van de Alcoholwet voldoet. Het gaan dan over uw inrichting en de personen die u in de aanvraag vermeldt. Het kan zijn dat u een bestaand bedrijf op zo’n manier verandert dat het niet langer klopt met de geldende vergunning. Dan bent u verplicht dit binnen 1 maand aan de gemeente te melden. Kosten € 664,60 Meer informatie Tijdelijk alcohol schenken

 • Tijdelijk alcohol schenken

  Zonder alcoholvergunning mag u geen alcohol schenken. Voor het tijdelijk schenken van alcohol kunt u een ontheffing aanvragen. Bijvoorbeeld als u een evenement organiseert. Aanvragen Aanvraagformulier ontheffing tijdelijk alcohol schenken Stuur het ingevulde en ondertekende formulier samen met de bijlagen op naar: Gemeente Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser E-mail: gemeente@losser.nl Of breng het langs in ’t Lossers Hoes, Raadhuisplein 1 in Losser. Wat moet u weten De ontheffing wordt verstrekt voor het schenken van zwak-alcoholische dranken buiten de horeca. Onder zwak-alcoholische dranken vallen: Dranken met een alcoholpercentage van minder dan 15 procent Wijn, port, vermout en sherry, ook als het alcoholpercentage meer is dan 15 procent De ontheffing is maximaal 12 dagen geldig. Organiseert u een evenement en is een evenementenvergunning nodig, dan moet u de ontheffing minimaal 8 weken voor het evenement aanvragen. Zo niet, dan moet u de ontheffing minimaal 4 weken van tevoren aanvragen. Kosten € 89,90 Meer informatie Beleidsregels ontheffing artikel 35 Alcoholwet Losser

 • Brandveilig gebruik gebouwen

  Als er meer dan 50 mensen in uw gebouw zijn of als u kamers verhuurt, moet u een melding brandveilig gebruik doen. Bij situaties met een hoger risico moet u een omgevingsvergunning aanvragen. Controle en aanvraag Controleer via het Omgevingsloket of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen. Kies voor Bouwwerk brandveilig gebruiken. Doe na de controle een melding of vraag de vergunning aan. Wat moet u weten Om een bouwwerk brandveilig te kunnen gebruiken, moet u aan enkele eisen voldoen. Die eisen dragen bij aan het voorkomen, beperken en bestrijden. Van brand, brandgevaar en ongevallen bij brand. Een melding brandveilig gebruik is verplicht voor gebouwen waar meer dan 50 personen tegelijk aanwezig kunnen zijn. Het is ook verplicht bij kamerverhuur. Voor risicovolle vormen van gebruik is een vergunning nodig. Zoals een hotel en verhuur van een vakantiewoning voor meer dan 5 personen. Of een ziekenhuis, gevangenis, basisschool, kinderdagverblijf, dagverblijf voor gehandicapte mensen en nachtverblijf voor verzorging. De procedure duurt 26 weken. De vergunning gaat in 6 weken nadat u hierover bericht hebt gehad van ons. Ook voor tijdelijke bouwwerken bij evenementen heeft u een vergunning nodig. De aanvraag hiervan is onderdeel van de evenementenvergunning.

 • Bingo, loterij of kansspel organiseren

  Als u met uw vereniging een loterij of kansspel organiseert, moet u een vergunning aanvragen. Bij een bingo of rad van avontuur hoeft u alleen een melding te doen. Melding doen Een bingo of rad van fortuin waarbij prijzen te winnen zijn, meldt u minstens 2 weken van tevoren. Melding klein kansspel Overzicht bij melding klein kansspel Stuur de ingevulde en ondertekende formulieren naar: Gemeente Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser E-mail: gemeente@losser.nl Of breng ze langs in ’t Lossers Hoes, Raadhuisplein 1 in Losser. Maximaal 2 weken na afloop moet u een financieel verslag van een klein kansspel aanleveren bij de gemeente. Voorwaarden De opbrengst is voor een goed doel. De vereniging bestaat tenminste 3 jaar. De vereniging heeft volgens de statuten een duidelijk omschreven doel, dat niets te maken heeft met een kansspel. Niemand van de vereniging heeft persoonlijk voordeel van de opbrengsten. De waarde van de te winnen prijzen is niet hoger dan € 400 per serie. De waarde van het totaal aan prijzen is niet hoger dan € 1550 per bijeenkomst. Vergunning aanvragen Als u met uw vereniging een loterij organiseert waarbij prijzen te winnen zijn, dan moet u minstens 6 weken van tevoren een vergunning aanvragen. Vergunning kansspel Stuur het ingevulde en ondertekende formulier naar: Gemeente Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser E-mail: gemeente@losser.nl Of breng het langs in ’t Lossers Hoes, Raadhuisplein 1 in Losser. Van de verloting moet u een afzonderlijke en overzichtelijke administratie voeren. Maximaal 2 weken na afloop moet u een financieel verslag van een loterij aanleveren bij de gemeente. Met toelichting en trekkingslijsten. Voorwaarden De totale netto-opbrengst is voor een goed doel. U mag alleen noodzakelijke onkosten maken. De vereniging bestaat tenminste 3 jaar. De vereniging heeft volgens de statuten een duidelijk omschreven doel, dat niets te maken heeft met een kansspel. Niemand van de vereniging heeft persoonlijk voordeel van de opbrengsten. Kinderen tot 16 jaar mogen op of aan de openbare weg geen loten verkopen. Prijzen, loterijbelasting en overige onkosten mogen samen niet meer zijn dan 50 procent van de waarde van de verkochte loten. De prijzen mogen niet bestaan uit geld, waardepapieren of alcohol. De totale waarde van de prijzen is niet meer dan € 4500. Is dit hoger, dan moet u een vergunning aanvragen bij de Kansspelautoriteit. Bij de trekking is een notaris aanwezig. Ook moet iedereen die dat wil bij de trekking aanwezig kunnen zijn.

 • Kinderopvang

  De Wet kinderopvang wil het ouders of verzorgers makkelijker maken om betaald werk te combineren met de zorg voor kinderen. Voor de opvangkosten van inwonende kinderen kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen. Landelijk Register Kinderopvang In het Landelijk Register Kinderopvang staan alle kindercentra, gastouderbureaus en gastouders waarvoor u kinderopvangtoeslag kunt krijgen. U kunt hieruit zelf een keuze maken. GGD Regio Twente controleert of ze aan de wettelijke eisen van kwaliteit en veiligheid voldoen. Kinderopvangtoeslag De Wet kinderopvang regelt dat ouders een deel van de kosten van kinderopvang vergoed krijgen. De Belastingdienst betaalt deze vergoeding uit. U moet zelf kinderopvangtoeslag aanvragen op Toeslagen.nl. Het kan dan zijn dat u geen kinderopvangtoeslag krijgt, omdat u niet aan de voorwaarden voldoet. In sommige gevallen heeft uw kind om sociale of medische redenen toch (bijzondere) kinderopvang nodig. U kunt in dat geval mogelijk een vergoeding krijgen van de gemeente Losser. Bel dan met 053 - 537 74 44. Kwaliteitseisen opvang De Wet kinderopvang stelt eisen aan de opvang in kindercentra en gastouderbureaus. Als gemeente is het onze taak toezicht te houden. Op naleving van de kwaliteitseisen door de kinderopvang én de handhaving daarvan. Hoe we dat doen, staat in de Beleidsregels gemeentelijke taken uitvoering Wet kinderopvang. Kinderopvang registeren Als u zelf een kinderopvang wilt beginnen, moet u zich registreren. Alle gastouderbureaus, kinderdagverblijven, buitenschoolse opvanglocaties en gastouders komen in het Landelijk Register Kinderopvang. Volg de instructies in dit stappenplan. Peutergroepen voor kinderen tussen 2,5 en 4 jaar Alle kinderen in de gemeente Losser van 2,5 tot 4 jaar mogen naar een peutergroep. Ze mogen 2 dagdelen (8 uur) naar de peutergroep Spelen en leren. Het consultatiebureau geeft soms het advies voor Extra spelen en leren. Dan mag uw kind 4 dagdelen (16 uur) naar de peutergroep Extra spelen en leren. U betaalt mee aan de kosten van de peutergroep. Hoeveel u betaalt, hangt af van wat u verdient. Bekijk de folder Peutergroepen in de gemeente Losser. Daarin staat meer informatie over de kosten en over de kinderdagverblijven die meedoen. U kunt ook contact opnemen met de kinderdagverblijven. Zij helpen u graag verder. Meer informatie Kinderopvang op Rijksoverheid.nl Brancheorganisatie Kinderopvang