Zoekresultaat 1 - 6 van 6 resultaten

 • Besluit over voorschot op uitkering vragen (Voorziening onverwijlde bijstand)

  De gemeente beslist of u een bijstandsuitkering krijgt en eventueel een voorschot. Voor de aanvullende bijstand voor ouderen (AIO) neemt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) deze beslissing.U heeft een uitkering aangevraagd, maar u krijgt in de tussentijd geen voorschot van de gemeente? Of zij geven u te weinig voorschot voor bijstand of de aanvullende bijstand voor ouderen (AIO) van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). U kunt dan gebruikmaken van de voorziening onverwijlde bijstand. U dient een verzoek in bij de provincie.

 • Projectbesluit windenergie

  U kunt bij Provinciale Staten een verzoek indienen voor aanleg of uitbreiding van een installatie voor windenergie. De provincie heeft de bevoegdheid een terrein aan te wijzen en zo nodig een inpassingsplan daarvoor te maken.

 • Lozing afvalwater in de bodem

  Het is in principe verboden om afvalwater te lozen in of op de bodem, maar er zijn uitzonderingen. Voor het lozen van afvalwater in de bodem heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig. Deze vraagt u meestal aan bij de gemeente. Soms moet u een vergunning aanvragen bij de provincie of het waterschap. Soms hoeft u alleen een melding te doen.

 • Ontgronding, schadevergoeding

  Lijdt u schade door het verlenen, intrekken of wijzigen van een ontgrondingsvergunning? Dan kunt u in aanmerking komen voor een schadevergoeding. U vraagt de schadevergoeding aan bij de provincie. Of bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) voor ontgrondingen in Rijkswater.

 • HIRB+ duurzaamheid Noord-Holland 2023, subsidie

  DoelHet verduurzamen van bedrijventerreinen is belangrijk om de CO2 uitstoot te verminderen. De provincie Noord-Holland wil met deze subsidie de verduurzaming op Noord-Hollandse bedrijventerreinen stimuleren. DoelgroepSubsidie kan worden verstrekt aan: een ondernemer of vastgoedeigenaar met een gebouw op een bedrijventerrein OF een samenwerkingsverband van minimaal 3 ondernemers en/of vastgoedeigenaren en maximaal 5 ondernemers of vastgoedeigenaren met een gebouw op een bedrijventerrein. ActiviteitenDe provincie geeft subsidie voor het realiseren van fysieke duurzaamheidsmaatregelen die zijn gericht op energie besparing, gebruik en opwek van duurzame energie, zoals genoemd in Bijlage 1 van de regeling, aan een gebouw(en) op een bedrijventerrein in Noord-Holland. Berekening subsidie10% van de noodzakelijke kosten voor zonnepanelen (hybride/zon-PV).20% van de subsidiabele kosten voor de overige activiteiten zoals genoemd in Bijlage 1.Deze subsidie bedraagt tezamen maximaal € 60.000,-- voor individuele aanvrager als ondernemer of vastgoedeigenaar en € 200.000,-- tezamen voor ondernemers en/of vastgoedeigenaren in een samenwerkingsverband.  SubsidieplafondVoor deze regeling is in totaal € 2.050.000,-- (het subsidieplafond) beschikbaar. Wilt u in aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door.

 • Activiteiten uitvoeren binnen stiltegebied, ontheffing

  In een stiltegebied mag u in principe geen storend geluid maken. Wilt u toch activiteiten uitvoeren die de stilte verstoren? In de meeste gevallen mag dit alleen als u hiervoor toestemming heeft.