Zoekresultaat 1 - 10 van 182 resultaten

 • Ventvergunning

  In de gemeente heeft u  geen  ventvergunning nodig. Wel dient u op de volgende zaken te letten: het is verboden te venten indien daardoor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt; het is verboden te venten op zondagen en maandag t/m zaterdag tussen 20.00 en 08.00 uur; burgemeester en wethouders kunnen gebieden aanwijzen waar niet gevent mag worden.

 • Gearchiveerde website

  De website van de gemeente wordt dagelijks gearchiveerd volgens de archiefwet.

 • Welstand

  Als u wilt (ver)bouwen, moet u bij de gemeente een omgevingsvergunning voor bouwen aanvragen, behalve als het om een vergunningsvrij bouwwerk gaat. De gemeente controleert het bouwplan onder andere aan het bestemmingsplan, het bouwbesluit en 'redelijke eisen van welstand'. De 'redelijke eisen van welstand' staan vermeld in de welstandsnota van de gemeente Oostzaan. In het bestemmingsplan staat wat toegestaan is in het gebied waar u wilt (ver)bouwen. Regels over hoe uw verbouwing eruit mag komen te zien, vindt u ook in deze welstandsnota. Deze vindt u onder de vraag ‘Welke eisen worden gesteld’ MOOI Noord-Holland adviseurs omgevingskwaliteit MOOI Noord-Holland is de onafhankelijke en niet–commerciële adviesorganisatie op het gebied van landschap, stedenbouw, architectuur en cultuurhistorie in Noord-Holland. Deze organisatie vormt voor de gemeente Oostzaan de onafhankelijke Adviescommissie Welstand.

 • Veilig thuis meldpunt

  Veilig Thuis is het meldpunt voor kindermishandeling en huiselijk geweld. Via het landelijke telefoonnummer 0800-2000 komt u in contact met het meldpunt bij u in de buurt. Het telefoonnummer is gratis en dag en nacht bereikbaar.

 • Melding echtscheiding of einde geregistreerd partnerschap

  Is uw huwelijk door de rechter beëindigd? Meldt u dit dan bij de gemeente. Ook het einde van uw geregistreerd partnerschap, meldt u bij de gemeente. Uw geregistreerd partnerschap eindigt door een uitspraak van de rechter of een overeenkomst met uw partner. Pas als u uw echtscheiding of einde geregistreerd partnerschap laat inschrijven in de burgerlijke stand, is het definitief.

 • Loterijvergunning

  Wanneer u een loterij wilt organiseren heeft u een loterijvergunning nodig. Voor het organiseren van kleine kansspelen (zoals kienspel/bingo, vogelspiekspel en rad van avontuur) is een kennisgeving voldoende.

 • Verloren en gevonden voorwerpen

  Heeft u iets gevonden of bent u iets verloren in de gemeente? Doe daar dan aangifte van bij de gemeente. Het is verplicht om een gevonden voorwerp bij de gemeente aan te geven. U helpt hiermee niet alleen de eigenaar, maar u kunt als de eigenaar niet gevonden wordt, zelf eigenaar worden. Hier zijn wel bepaalde regels aan verbonden. U kunt ervoor kiezen om een gevonden voorwerp zelf te bewaren. Wanneer u het voorwerp zelf wilt bewaren, dient u ook aangifte bij de gemeente te doen. Bij ons aangegeven gevonden voorwerpen worden geregistreerd op de website verlorenofgevonden.nl .

 • Digitale toegankelijkheid.

  Gemeente Oostzaan voldoet deels aan de toegankelijkheidseisen uit het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid verplicht overheidsinstanties om de toegankelijkheid van hun websites en mobiele applicaties te verbeteren. En ook om verantwoording af te leggen over hoever ze daarmee zijn. Voor die verantwoording moeten overheidsinstanties een toegankelijkheidsverklaring opstellen en publiceren. U vindt deze verklaring hieronder.

 • Erkenning kind

  Erkenning betekent dat u het juridisch ouderschap van een kind op zich neemt als u niet getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap met de moeder heeft. U hoeft daarvoor niet de biologische ouder te zijn. Een erkenner moet minimaal 16 jaar oud zijn. Een kind kan alleen erkend worden als het kind in leven is. Een kind kan maar twee juridische ouders hebben. U kunt daarom alleen een kind erkennen dat nog niet twee juridische ouders heeft. Een gehuwde erkenner kan voortaan het kind erkennen van een andere persoon dan zijn (of haar) echtgenote, zonder dat een rechter eerst vaststelt dat tussen hem en het kind een nauwe persoonlijke betrekking bestaat. Dit geldt uiteraard ook voor mannen en vrouwen die buiten hun geregistreerde partnerschap een kind willen erkennen. Personen die onder curatele staan hebben toestemming van de kantonrechter nodig wanneer zij een kind willen erkennen. Mag u door bloedverwantschap niet met de moeder trouwen? Dan is erkenning niet mogelijk. U kunt op 3 momenten een kind erkennen: voor de geboorte, tijdens de geboorteaangifte en na de geboorteaangifte. Een kind erkennen kan in elke gemeente ongeacht waar het kind is geboren of waar het woont.

 • Adoptie

  Bij adoptie wordt uw adoptiekind officieel familie van u. U neemt de opvoeding en de dagelijkse zorg voor uw adoptiekind over van de biologische ouders. Om een kind uit Nederland of uit het buitenland te adopteren, moet u voldoen aan meerdere voorwaarden. Zo mag u niet de grootouder van het kind zijn en gelden er leeftijdseisen.