Zoekresultaat 1 - 10 van 152 resultaten

 • Parkeerontheffing voetgangersgebied (verzinkbare palen)

  Om met uw (vracht)auto toegang te verkrijgen tot voetgangersgebied moet u een ontheffing aanvragen. Op basis van kentekenherkenning krijgen ontheffinghouders toegang tot het voetgangersgebied. Met een ontheffing kan u alleen korte tijd stilstaan voor het laden en het lossen. Over de mogelijkheden voor langer parkeren in de binnenstad vindt u meer informatie op de pagina parkeertarieven. Het aanvragen van een ontheffing kunt u online doen. Gebruik de knop 'Parkeerontheffing voetgangersgebied aanvragen'. U kunt vervolgens inloggen met DigiD of als bedrijf met eHerkenning en betalen via iDeal. De verwerking van de ontheffing duurt maximaal 5 werkdagen. Deze ontheffing is geldig tot einde van de verleende termijn en wordt niet automatisch verlengd. Er vindt geen restitutie plaats bij korter gebruik. Aanvragen parkeerontheffing voetgangersgebied   Waar zijn de voetgangersgebieden? De gebieden in Terneuzen die als voetgangersgebied zijn aangemerkt, kunt u zien op het overzicht voetgangersgebieden. Deze gebieden zijn gesloten voor het verkeer door middel van verzinkbare palen of alleen op bepaalde tijden vrij toegankelijk voor laden en lossen: In Terneuzen zijn De Arsenaalstraat, Vlooswijkstraat, Noordstraat en Markt een voetgangersgebied. De Nieuwstraat in Terneuzen is alleen vrij toegankelijk op maandag t/m vrijdag van 7:00 uur tot 17:30 uur. Voor de overige uren wordt voor de Nieuwstraat geen parkeerontheffing uitgegeven. In Axel is de inrit alleen vrij toegankelijk op maandag t/m donderdag van 7:00 uur tot 21:00 uur, op vrijdag van 7:00 uur tot 21:30 uur en in het weekend van 16:00 uur tot 21:00 uur. De uitrit is altijd gesloten. Let op: de palen gaan op de genoemde eindtijden automatisch omhoog. U kunt na deze tijd niet vrij uitrijden. Voorwaarden Om in aanmerking te komen voor een ontheffing moet u aantonen dat het noodzakelijk is dat u in het voetgangersgebied moet zijn. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat u daar een bedrijf heeft of bewoner of leverancier binnen het gebied bent. Kosten In 2024 kost een parkeerontheffing voor het voetgangersgebied € 23,70. Wijzigingen Heeft u (tijdelijk) een ander auto? Dan moet u ons op de hoogte stellen. Gebruik hiervoor ook de knop 'Parkeerontheffing voetgangersgebied aanvragen'. U logt in met DigiD of als bedrijf met eHerkenning . U kiest vervolgens voor de optie 'wijzigen kenteken'. Nadat wij de betaling hebben ontvangen is uw ontheffing binnen twee werkdagen actief. Storing melden Bent u in het bezit van een ontheffing maar is er een storing? Tijdens kantooruren kunt u bellen met de gemeente via 14 0115. Buiten kantooruren kunt u de storing bij de politie melden. Meer informatie Heeft u nog vragen? Vul het contactformulier in of bel met 14 0115.

 • Milieuklachten (geluid, stof en geur)

  Heeft u een klacht over geur-, geluid- of stofoverlast veroorzaakt door een bedrijf of vereniging (horeca, evenement, ...)? Wilt u melding maken van lucht-, water- of bodemverontreiniging in uw omgeving? Wilt u een misstand melden, zoals het dumpen of verbranden van afval, illegale ontgrondingen of bodemsanering of illegale kap van bomen? Neem dan contact op met het Milieumeldpunt van de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD Zeeland).   Milieuklacht over een bedrijf melden NIET voor het milieumeldpunt Klachten over de volgende zaken kunt u aan de gemeente doorgeven met een MOR-melding: Overlast van hondenpoep; Gedumpte vuilniszakken binnen de bebouwde kom; Zwerfvuil binnen de bebouwde kom; Plaagdieren of ongedierte; (achterstallig) groenonderhoud; Verkeersoverlast; Het (niet) legen van afvalcontainer of openbare prullenbak; Geluidsoverlast van knalapparaten; Stankoverlast door een kachel of haard van de buren (niet door een bedrijf); Stankoverlast door het vuilverbranding; Overlast van een bouwplaats   Klachten over industrie (risicovolle bedrijven) (zoals fakkelen) Klachten veroorzaakt door risicovolle bedrijven, te weten Air Liquide, Cargill, Dow Benelux, ICL IP, Feralco Nederland (RIE4), Indaver IWS, Maschem, Oil Tanking Terneuzen, Rosier Nederland, Terneuzen Powder Technologie, Vlaeynatie en Yara Sluiskil, kunt u rechtstreeks melden bij DCMR Milieudienst Rijnmond via telefoonnummer 0888-333 555 of via het meldpunt van de DCMR. Voor vragen over toezicht bij deze bedrijven kunt u terecht op de website van DCMR Milieudienst Rijnmond. Klachten over de nieuwe sluis in Terneuzen Klachten veroorzaakt door de bouw van de nieuwe sluis in Terneuzen kunt u daarnaast ook melden op het meldpunt van de nieuwe sluis. Op de website van de nieuwe sluis kunt u tevens zien welke werkzaamheden er op dit moment bezig zijn en welke werkzaamheden er de komende tijd gepland staan. Wat te doen bij burenoverlast? Bij burenoverlast, zoals geluidsoverlast, overlegt u eerst met de buren zelf. Levert een gesprek met uw buren niets op, dan schakelt u buurtbemiddeling in. Indien nodig roept u de hulp van derden in. Dit kan de politie zijn via 0900-8844 of indien van toepassing de woonstichting. Misdaad anoniem melden Wilt u anoniem een melding maken van misdaad, dan kan dat via het landelijk meldpunt waar wij bij zijn aangesloten.  

 • Snuffelmarkt

  Een snuffelmarkt is een markt in een voor het publiek toegankelijk gebouw. Er zijn hoofdzakelijk tweedehands en ongewone goederen te koop. Of er worden diensten aangeboden vanaf een standplaats. Volgens artikel 3.121 in de verordening fysieke leefomgeving van gemeente Terneuzen heeft u voor een snuffelmarkt altijd een vergunning nodig. Klik op de knop 'Evenementenvergunning aanvragen'. U heeft hiervoor DigiD nodig of eHerkenning voor bedrijven. Doe uw aanvraag minimaal twaalf weken van te voren. Evenementenvergunning aanvragen als burger Evenementenvergunning aanvragen als organisatie Heeft u nog vragen? Vul het contactformulier in of bel met team Vergunningen en Handhaving, tel 14 0115.

 • Vuur stoken of afval verbranden

  U mag geen vuur stoken in de open lucht en/of afval verbranden. Barbeque's, vuurkorven, fakkels en sfeerhaarden zijn alleen toegestaan als dit geen gevaar of hinder geeft voor de omgeving. Let daarom goed op de windrichting. Op grond van de Wet milieubeheer geldt er zowel voor particulieren als bedrijven een algemeen verbod om zich van afvalstoffen te ontdoen door deze te verbranden. Er bestaan voldoende andere manieren van verwijdering en verwerking die veel minder overlast veroorzaken en milieuvriendelijker zijn. Organische afvalstoffen kunnen bijv. worden versnipperd, gecomposteerd of worden ingeleverd bij de milieustraat als snoeiafval. Particulieren hebben daarnaast de mogelijkheid om gebruik te maken van de regeling voor grof huishoudelijk afval. Stookontheffing Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen kan er een stookontheffing worden verleend voor het verbranden van schoon slootmaaisel of snoeihout. Hiervoor kunt u dan een gratis stookontheffing aanvragen. Druk hiervoor op de knop 'Stookontheffing aanvragen'. Doe uw aanvraag minimaal acht weken van te voren. U heeft hiervoor eHerkenning of DigiD nodig.   Stookontheffing aanvragen met eHerkenning Stookontheffing aanvragen met DigiD Wilt u vuur stoken tijdens een openbaar evenement zoals een kerstbomenverbranding of een paasvuur? Kijk dan op vuur stoken bij een evenement. Voorschriften stookontheffing Om gevaar en overlast voor de omgeving te beperken, worden er de volgende voorwaarden aan de ontheffing verbonden: de stooklocatie mag niet binnen de bebouwde kom (zoals die op grond van de wegenverkeerswetgeving is begrensd en aangewezen) liggen het is niet toegestaan om te stoken bij smogfase twee en drie het verkeer en omwonenden mogen geen overlast ondervinden van het stoken alle omwonenden worden tijdig door u op de hoogte gesteld het is niet toegestaan om te stoken op een wijze, dat gevaar ontstaat voor overslag van het vuur de stookplaats dient ten minste op een afstand van dertig meter te zijn gelegen van een gebouw van derden of een opstapeling van oogstproducten en op een afstand van ten minste honderd meter van een bos of van een natuurgebied de stooklocatie moet ten minste één meter vanaf de (openbare) weg of vanaf de insteek van een sloot zijn gelegen het stoken is niet toegestaan op bermen van wegen en (taluds van) dijken en watergangen het vuur moet onder toezicht staan van een meerderjarig persoon alle aanwijzingen en bevelen van brandweer, politie en daartoe bevoegde ambtenaren dienen onverwijld en nauwkeurig te worden opgevolgd de houder van de ontheffing is aansprakelijk voor alle schade, ontstaan tengevolge van het gebruikmaken van de ontheffing bezoekers mogen alleen bovenwinds staan opgesteld op een afstand van minimaal 5 meter van de vuurhaard het te verbranden materiaal mag uitsluitend bestaan uit schoon hout of (indien aangegeven) slootmaaisel het gebruik van andere vervliegende of snel ontvlambare stoffen, zoals bijvoorbeeld benzine of petroleum, is in zijn geheel niet toegestaan het terrein en de directe omgeving dient te allen tijde bereikbaar en toegankelijk te blijven voor hulpverleningsdiensten het (kampvuur)terrein en de omgeving dient 24 uur na beëindigen van de verbranding in de oorspronkelijke staat te zijn teruggebracht. De resten dienen te worden afgevoerd naar een erkend verwerker het verbranden van slootmaaisel mag uitsluitend plaatsvinden binnen de periode van 1 september tot 1 maart het verbranden van snoeihout mag uitsluitend plaatsvinden binnen de periode 1 januari tot 1 mei Een ontheffing moet ieder jaar opnieuw worden aangevraagd. Een kopie van de ontheffing wordt gezonden aan Politie Zeeland. Meer informatie Zie ook de webpagina Hout stoken. Heeft u nog vragen? Vul het contactformulier in of bel met team Vergunningen en Handhaving, tel 14 0115.  

 • Kadastrale gegevens

  Verschillende kadastrale gegevens kunt u bij het kadaster opvragen (met een kopie van de kaart). Er zijn aan deze dienstverlening wel kosten verbonden. Bekijk de kosten. Deze gegevens kunt u bijvoorbeeld nodig hebben bij erfgrensconflicten. Of als u wilt weten wie de eigenaar van een stuk grond is. Ook dan kunt u bij het kadaster terecht. U kunt ook direct digitaal uw aanvragen bij het Kadaster doen.

 • Brandveilig gebruik van gebouw of tent

  Om een bouwwerk met meerdere personen te kunnen gebruiken moet het bouwwerk brandveilig zijn. U moet hiervoor een goedgekeurde actuele melding of vergunning voor brandveilig gebruik kunnen overleggen. U kunt een vergunning aanvragen of melding doen via het Omgevingsloket. Een melding is gratis. Verandert er iets aan de inrichting of situatie, dan moet u altijd een nieuwe melding doen of nieuwe vergunning aanvragen.   Wanneer moet ik een melding doen? U heeft een goedgekeurde melding 'bouwwerk brandveilig gebruiken' nodig bij: gebruik van een bouwwerk met meer dan 50 personen gebruik van een tijdelijk bouwsel (tent, tribune) met meer dan 150 personen kamergewijze verhuur van een woning of ander bouwwerk (door 5 of meer afzonderlijke bewoners) Let op: valt een tijdelijk bouwsel binnen een evenementenvergunning dan is er geen aparte melding nodig. Melding brandveilig gebruik doen Wanneer heb ik een vergunning nodig? U heeft een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig bij gebruik van een bouwwerk als: nachtverblijf voor meer dan 10 personen dagverblijf voor meer dan 10 kinderen onder de 12 jaar dagverblijf voor meer dan 10 lichamelijk of geestelijk gehandicapte personen Omgevingsvergunning aanvragen Welke punten zijn belangrijk? De brandweer (Veiligheidsregio Zeeland) controleert of een gebouw brandveilig is. Waar gaat het dan om: Voldoende en duidelijk zichtbare vluchtroutes naar de openbare weg Vrije vluchtroutes: deuren/openingen goed bereikbaar, niet op slot, vrij van obstakels, duidelijk aangegeven Voldoende brandveiligheidsvoorzieningen: brandblussers, brandmelders, noodverlichting Brandveilige feestversiering, stands, kramen, podia en dergelijke Duidelijke veiligheidsinstructies, ontruimings- en vluchtplan Opstelling inventaris, draairichting nooddeuren, maximaal aantal personen per ruimte, brand- en rookwerende scheidingen Meer informatie Bovenstaande informatie kunt u nalezen in het Bouwbesluit en het Besluit brandveilig gebruik. Heeft u nog vragen? Vul het contactformulier in of bel met team Vergunningen en Handhaving, tel 14 0115.

 • Vuur stoken bij een evenement

  U mag geen vuur stoken in de open lucht. Rookwaren en kaarsen mogen wel, behalve als er een rookverbod geldt. Vuur voor bakken en braden mag alleen als dit niet gevaarlijk is voor de omgeving. Gaat het om een openbaar evenement zoals een paasvuur, vreugdevuur of kerstbomenverbranding? Dan kunt u gratis een ontheffing aanvragen op het verbod vuur te stoken (stookontheffing). Doe uw aanvraag minimaal acht weken van te voren.   Stookontheffing evenement aanvragen als burger Stookontheffing evenement aanvragen als organisatie   Voorwaarden bij een stookontheffing De stooklocatie ligt niet binnen de bebouwde kom; Het verkeer en omwonenden mogen geen overlast ondervinden van het stoken; U stelt omwonenden op tijd op de hoogte; U mag niet stoken bij smogfase twee en drie; U mag niet stoken op een wijze waarbij gevaar ontstaat voor overslag van het vuur; U mag niet stoken op bermen van wegen en (taluds van) dijken en watergangen; Het te verbranden materiaal mag alleen bestaan uit schoon hout (of als aangegeven slootmaaisel); U mag geen gebruik maken van vervliegende of snel ontvlambare stoffen zoals benzine of petroleum; De stookplaats moet op een afstand van ten minste 30 meter liggen van een gebouw van derden; De stookplaats moet op een afstand van ten minste 30 meter liggen van een hoop oogstproducten; De stookplaats moet op een afstand van ten minste 100 meter liggen van een bos of natuurgebied; De stooklocatie moet op een afstand van ten minste 1 meter liggen van de (openbare) weg; De stooklocatie moet op een afstand van ten minste 1 meter liggen vanaf de insteek van een sloot; Bezoekers mogen alleen bovenwinds staan opgesteld op een afstand van ten minste 5 meter van de vuurhaard; Het terrein en de directe omgeving moet altijd bereikbaar en toegankelijk zijn voor hulpdiensten; Het vuur moet onder toezicht staan van een meerderjarig persoon; Alle aanwijzingen en bevelen van brandweer, politie en daartoe bevoegde ambtenaren dienen onverwijld en nauwkeurig te worden opgevolgd; Het (kampvuur)terrein en de omgeving moet binnen 24 uur na beëindigen van het evenement in zijn oorspronkelijke staat zijn teruggebracht. De resten van het kampvuur moet u afvoeren naar een erkend verwerker; De houder van de ontheffing is aansprakelijk voor alle schade, ontstaan tengevolge van het gebruikmaken van de ontheffing; Een ontheffing moet u ieder jaar opnieuw aanvragen. Meer informatie Heeft u nog vragen? Vul het contactformulier in of bel met team Vergunningen en Handhaving, tel 14 0115.

 • Subsidie energiemaatregelen sportverenigingen

  De landelijke subsidieregeling “Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties” heeft als doel energiebesparende maatregelen en duurzame energie te stimuleren bij sportaccommodaties. Voor sportverenigingen is de energierekening zo’n 10-20% van de begroting. Hier is vaak veel winst op te behalen. Zij kunnen daarom subsidie aanvragen voor maatregelen zoals LED verlichting, isolatie, zonnepanelen en zonneboilers. Subsidiebedragen en budget Sportverenigingen kunnen subsidie aanvragen voor 30% van de kosten van energiebesparende maatregelen, sportstichtingen 15%. Deze subsidie is alleen beschikbaar voor investeringen van meer dan €3000,-. Als de vereniging eerst een energieadvies laat maken wordt de subsidie met €500,- verhoogd. Er kan maximaal €125.000,- subsidie per aanvrager per jaar worden aangevraagd. Arbeidskosten zijn niet subsidiabel. De subsidieregeling loopt tot en met 2020 en heeft een budget van 6 miljoen euro per jaar. Aanvraag Jaarlijks in januari kan de subsidie worden aangevraagd via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland www.rvo.nl. Hiervoor hebt u eHerkenning met niveau 1 nodig. Zonder deze eHerkenning kunt u geen digitale aanvraag indienen via het eLoket. Meer informatie De voorwaarden en de maatregelenlijst staan op www.rvo.nl, zoek op “subsidieregeling energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties”. Op deze website is ook een stappenplan voor de subsidie te downloaden. Vragen kunt u ook per telefoon stellen aan de helpdesk van RVO via het nummer 088-042.42.42.

 • Geslachtsnaam (achternaam) kiezen voor uw kind

  Als ouders mag u kiezen welke achternaam uw eerste kind krijgt: die van u, van uw partner of een combinatie van de achternamen van beide ouders. Let op! Dit is alléén mogelijk als één van de ouders de Nederlandse nationaliteit bezit. Voorbeeld: Ouders de Vries en Jansen krijgen in 2024 hun eerste kind. Zij kunnen kiezen voor de achternamen: de Vries Jansen de Vries Jansen Jansen de Vries Wat u moet weten U kunt alleen bij uw eerste kind de achternaam kiezen. Alle kinderen die u daarna samen krijgt, krijgen automatisch dezelfde achternaam als het eerste kind. Bij de keuze voor de achternaam moet u samen aanwezig zijn. Omdat de moeder niet altijd aanwezig kan zijn bij de geboorteaangifte is het handig om dit vóór de geboorte te regelen. Kiest u geen achternaam of heeft u de keuze niet op tijd vastgelegd? Dan bepaalt de wet welke achternaam uw kind krijgt. Welke naam dat is, hangt af van uw persoonlijke situatie. Meer informatie leest u hierover op de website van de Rijksoverheid. Als ouders van kinderen, die geboren zijn tussen 1 januari 2016 t/m 31 december 2023, de achternamen wijzigen naar een gecombineerde achternaam, dan vervallen de huidige reisdocumenten (paspoorten/identiteitsbewijzen) van rechtswege. Dit brengt extra kosten met zich mee als er een nieuw reisdocument voor de kinderen nodig is (in NL pas vanaf 14 jaar verplicht). Houd hier dus rekening mee. Afspraak maken voor het vastleggen van de achternaam Meenemen u moet beiden aanwezig zijn bij de aangifte. Uw kind hoeft niet aanwezig te zijn. het identiteitsbewijs van u beiden Overgangsregeling gecombineerde achternaam In heel 2024 kunt u als ouders de naam van uw kinderen wijzigen naar een gecombineerde achternaam. Hiervoor moeten beide ouders op afspraak aan de balie komen. Voor wie geldt de overgangsregeling? Voor alle kinderen van dezelfde ouders Uw oudste kind is geboren vanaf 1 januari 2016 tot en met 31 december 2023. U bent getrouwd, u heeft een geregistreerd partnerschap of u heeft uw kinderen erkend. Wanneer is het níet mogelijk om voor een gecombineerde achternaam te kiezen? Uw oudste kind is geboren vóór 2016. U kunt de enkele achternaam van uw kind niet wijzigen in de enkele achternaam van de andere ouder. Geen gebruik gemaakt van de overgangsregeling in het jaar 2024 Heeft u één of meerdere kinderen en heeft u geen gebruik gemaakt van de overgangsregeling in het jaar 2024? Dan is het bij een volgend geboren kind, dat tussen dezelfde ouders en ná het jaar 2024 wordt geboren, niet meer mogelijk om alsnog een gecombineerde achternaam te kiezen. Het kind krijgt dan dezelfde achternaam als het eerstgeboren kind. In welke gemeente moet ik het regelen? U mag de naamskeuze regelen in de gemeente waar uw kind woont. Als uw kind niet geboren is in de gemeente waar uw kind nu woont, dan geeft de woongemeente een bericht door aan de geboortegemeente. De geboortegemeente zal dan de geboorteakte aanvullen met de informatie over de naamskeuze. Wat zijn de kosten? Voor kinderen die op of na 1 januari 2016 t/m 31 december 2023 zijn geboren, zijn de kosten voor de naamswijziging naar de gecombineerde geslachtsnaam €75,- voor het eerste kind en €50,- voor ieder volgend kind. Voor kinderen die in het overgangsjaar 2024 worden geboren, brengen wij geen kosten in rekening. Meer informatie Op de website van Rijksoverheid kunt u alle informatie vinden over de dubbele achternaam van uw kind.

 • Rioolverstopping

  Wij zijn verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van het rioolstelsel op gemeentegrond. Als bewoner bent u verantwoordelijk voor de riolering op uw eigen terrein. Zie figuur 1. Zit de verstopping op uw eigen terrein? Dan bent u (of de verhuurder van de woning) zelf verantwoordelijk voor het oplossen van de verstopping. Als de verstopping in gemeentegrond zit, dan zijn wij verantwoordelijk voor het oplossen van de verstopping. Dit repareren we kosteloos, behalve als de verstopping aantoonbaar veroorzaakt is door verkeerd gebruik of als het ontstoppingsstuk stuk is. Een kleine verstopping kunt u vaak verhelpen door uw afvoerputje(s) in de woning te ontstoppen. Of de zwanenhals (sifon) schoon te maken. Als dat niet helpt, moet u uw ontstoppingsstuk op de erfscheiding van uw perceel op (laten) graven en controleren (zie figuur 1). Deze kosten zijn altijd voor uw eigen rekening.                     Figuur 1: schematische weergave van de rioolaansluitingen ten opzichte van de erfgrens. Op particulier terrein bevindt zich de particuliere huisaansluiting. Hier zit ook, vlak voor de erfgrens, het ontstoppingsstuk/erfscheidingsput. Op gemeentegrond bevindt zich het gemeentelijke deel van de huisaansluiting en de gemeentelijke hoofdriolering. Hoe weet ik of de onstopping op mijn terrein of op gemeentegrond zit? Als het ontstoppingsstuk ‘droog’ staat, dan zit de verstopping in de riolering op uw terrein. Dit moet u (of de verhuurder van de woning) dan ook zelf oplossen. Als u hiervoor een ontstoppingsbedrijf inschakelt, dan zijn de kosten voor uw eigen rekening. Als het ontstoppingsstuk vol staat met water, dat zit de verstopping in het riool in gemeentegrond. Is dit het geval, neem dan altijd contact met ons op via telefoonnummer 14 0115. Buiten kantooruren belt u voor dringende zaken naar tel. 088-2052066. De verstopping verhelpen wij zo snel mogelijk en zonder kosten. Behalve als er aantoonbaar sprake is van verkeerd gebruik of als uw ontstoppingsstuk stuk is. Dan zijn de kosten voor uw rekening. Is er geen ontstoppingsstuk aanwezig? Dan ligt de grens in de huisaansluiting (rioolaansluitleiding) buiten het eigen terrein. Vanaf de erfscheiding gemeten, op 0,5 meter in gemeentegrond. Als u zonder overleg met ons zelf een ontstoppingsbedrijf inschakelt voor het verhelpen van een verstopping in het riool in gemeentegrond, dan zijn de kosten voor uw eigen rekening. Bovendien hebben derden geen toestemming om te werken in gemeentegrond. Melden van een verstopping Heeft u last van een verstopping? Wij zijn telefonisch bereikbaar via tel. 14 0115. Buiten kantoortijden kunt u voor dringende zaken bellen naar 088-2052066. Voor minder dringende gevallen kunt u ook een MOR-melding doen. Twijfelt u of de rioolverstopping zich op particulier terrein of op gemeentegrond bevindt? Neem dan altijd contact met ons op. Hoe kan ik een verstopping voorkomen? Het voorkomen van verstoppingen begint bij een goed rioolgebruik. De belangrijkste oorzaken van verstoppingen zijn het doorspoelen van vaste stoffen en producten op olie- en chemische basis. De gebruiker blijft verantwoordelijk voor de inhoud (lozing) van de huisaansluiting op het gemeentelijke hoofdriool. Producten en stoffen die niet thuishoren in de riolering zijn: Vaste stoffen zoals: Luiers en plakstrips daarvan, schoonmaakdoekjes op textiele basis, maandverband, inlegkruisjes, tampons, overig textiel, watten(producten), groente- en tuinafval, koffie- en etensresten, pleisters, verbandmiddelen, kattenbakkorrels, plastic enzovoort. Olie(producten) en chemische stoffen zoals: resten motor- en kruipolie, petroleum, peut, terpentine, thinner, ammoniak, chloor, vlekkenwater, beton, lijm en verfresten (ook op waterbasis), bestrijdingsmiddelen, medicijnen, fotochemicaliën, zinkhoudend afval, frituurvet, slaolie, braadvet, enzovoort. Lozing van deze producten kan leiden tot verstoppingen in de particuliere huisaansluiting, maar ook in de gemeentelijke hoofdriolering. Ook kan het lozen leiden tot forse stankoverlast, vervuiling van het milieu en verstoring van biologie. Daarnaast kunnen etensresten ook ongedierte, zoals ratten aantrekken. Het is dus beter om voor deze stoffen de daarvoor bestemde afvalcontainer te gebruiken. En olie-/chemische stoffen in te leveren bij de regionale milieustraat. Hoe zie ik een verstopping aankomen? Vaak zijn de eerste kenmerken van een verstopping het borrelen van lucht in de afvoerleiding, geluid uit de afvoerleiding en het slecht weglopen van water. Waar vind ik het ontstoppingsstuk? Het ontstoppingsstuk hoort bij uw woning. Het bevindt zich meestal tussen de woning en de erfscheiding (zie figuur 1). Over het algemeen komt de rioolbuis ter hoogte van het toilet de woning uit. Deze loopt via de kortste route naar de straat. Op de bouwtekening van uw woning treft u hoogstwaarschijnlijk nuttige informatie aan over de ligging van de riolering op uw perceel. Van een groot aantal woningen hebben wij een schets van de plaats van de particuliere huisaansluiting. U kunt deze kosteloos opvragen via telefoonnummer 14 0115 of gebruik het contactformulier. In sommige gevallen is bij de aanleg van het riool op uw perceel door de bouwers geen ontstoppingsstuk aangebracht. In dit geval moet u bij een verstopping een opening laten maken nabij de perceelgrens. Dit kan door een gat in de buis te (laten) boren. De verdere aanpak is hetzelfde als omschreven onder het kopje 'Hoe weet ik of een verstopping op mijn perceel of op gemeentegrond zit?' U kunt er ook voor kiezen om alsnog een ontstoppingsstuk te plaatsen. Bij een een volgende verstopping is de oorzaak dan makkelijker vast te stellen. De kosten zijn voor uw eigen rekening. Meer informatie Heeft u nog vragen? Vul het contactformulier in of bel met 14 0115.