Zoekresultaat 1 - 10 van 102 resultaten

 • Gedragingen in waterwingebieden, ontheffing

  U kunt ontheffing vragen voor gedragingen in waterwingebieden voor:

  • het hebben, gebruiken, vervoeren of op of in de bodem brengen van schadelijke stoffen;
  • het tot stand brengen, hebben of gebruiken van constructies met het doel het vervoeren, bergen, opslaan, overslaan, storten of verzinken van schadelijke stoffen door, op of in de bodem;
  • het aanleggen, hebben of reconstrueren van wegen, parkeergelegenheden, terreinen die voor gemotoriseerd verkeer openstaan, waterwegen of spoorwegen;
  • het tot stand brengen van zwembaden;
  • het tot stand brengen van een gebouw in de zin van de Woningwet;
  • het oprichten, in exploitatie nemen of hebben van boorputten;
  • het dieper roeren dan 1 meter onder het maaiveld van de grond of anderszins werken op of in de bodem uit te voeren of te doen uitvoeren.

  Daarnaast kan ontheffing worden verleend voor:

  • begraafplaatsen of terreinen voor de uitstrooiing van as respectievelijk voor kampeergelegenheden, recreatiecentra of kampementen die op het tijdstip van inwerkingtreding van de verordening dan wel op het tijdstip van de aanwijzing van een waterwingebied, bestaan of in aanleg zijn

 • Actieplan geluid

  Als u dicht bij een drukke provinciale weg, spoorweg of regionale luchthaven woont, kunt u daarvan geluidsoverlast hebben. Ook een school of ziekenhuis kan last hebben van het geluid. De provincie stelt elke 5 jaar een actieplan geluid vast waarin het geluidsbeleid staat. Dit beleid gaat over de geluidsbelasting van belangrijke wegen, spoorwegen en luchthavens die de provincie beheert.

  Een actieplan geluid bestaat uit verschillende onderdelen. Iedereen kan het actieplan bekijken.

  In een actieplan geluid staat onder andere:

  • een samenvatting van het plan
  • een beschrijving van de wegen, spoorwegen en luchthavens (geluidsbronnen)
  • het aantal bewoners dat last heeft van een geluidsbron
  • belangrijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de geluidshindersituatie
  • het geluidsbeleid voor de komende 5 jaar
  • een evaluatie van het vorige actieplan
  • financiële informatie
  • de reactie van de provincie op de meningen over het ontwerp-actieplan

  De bescherming van stille gebieden is een verplicht onderdeel van het geluidsbeleid. Dit zijn speciaal door de provincie aangewezen gebieden met een lagere geluidsbelasting dan andere gebieden.

 • Aanwijzing bedrijven voor bodemonderzoek

  Bent u eigenaar van een bedrijf dat bedrijventerreinen gebruikt? Dan kunt u een overeenkomst sluiten met de Stichting Bodemsanering in gebruik zijnde bedrijfsterreinen (BSB) voor een bodemonderzoek. Dit doet u vrijwillig.

  Wilt u niet deelnemen aan de BSB-operatie? Dan kan de provincie uw bedrijf verplichten om een verkennend onderzoek uit te voeren. Dit heet een aanwijzing tot het verrichten van bodemonderzoek. Blijkt uit het verkennend bodemonderzoek dat er sprake is van bodemverontreiniging, dan moet u een uitgebreider bodemonderzoek uitvoeren. Op basis van dit onderzoek beslist de provincie of bodemsanering noodzakelijk is. Doet uw bedrijf ook na de aanwijzing nog steeds geen onderzoek? Dan kan de provincie een bevel geven om uitgebreider onderzoek te doen.

  Binnen de provincie Zeeland ligt de uitvoering in handen van de Stichting BSB-Zuid. Deze stichting nodigt bedrijven met in gebruik zijnde bedrijfsterreinen, die voldoen aan de criteria van het Besluit Verbond, uit tot het vrijwillig verrichten van een vooronderzoek en een verkennend bodemonderzoek. Daartoe dient het bedrijf een overeenkomst te sluiten met de Stichting BSB-Zuid. Het betreft bedrijven op terreinen waar activiteiten plaatsvinden of in het verleden hebben plaatsgevonden die potentieel bodembedreigend zijn.

 • Vaststellen hogere grenswaarde geluidsbelasting

  Er zijn regels voor hoeveel geluid bijvoorbeeld het verkeer, treinen en industriegebieden mogen maken. Dat noemen we de geluidsbelasting.

  De provincie kan in specifieke gevallen een hogere grenswaarde voor geluidsbelasting vaststellen bij:

  • grote industriegebieden waarvoor de provincie de geluidsregels vaststelt
  • provinciale wegen
  • lokale spoorwegen

  De provincie kan soms ook een hogere waarde vaststellen als u dat vraagt. Dit kan alleen als er echt geen andere mogelijkheid is.

  Op 1 januari 2007 is de Wet geluidhinder gewijzigd en geeft de provincie alleen nog hogere grenswaarden af bij reconstructies van provinciale wegen en de wijziging van de geluidzone rond de regionale industrieterreinen. Regionale industrieterreinen in Zeeland zijn Arnestein (gemeente Middelburg), Schelde Buitenhaven (gemeente Vlissingen), Vlissingen-Oost (gemeenten Vlissingen en Borsele) en de industrieterreinen Terneuzen-West, Oostelijke Kanaaloevers, Sluiskil-Oost, Axelse Vlakte en Poel en Gellinkpolder (gemeente Terneuzen).

 • Vrijstelling voor ontgrondingsvergunning

  U heeft een ontgrondingsvergunning nodig als u de bodem wilt gaan afgraven. Dit geldt voor land (het maaiveld) en de waterbodem. Haalt u een grondlaag weg, zoals klei, veen, zand of grind? Dan hoeft u soms geen vergunning aan te vragen. De Ontgrondingenverordening Zeeland 2002 begint met een opsomming van vrijstellingen van de vergunningplicht.

  Het gaat hierbij om:

  • het aanleggen, onderhouden, wijzigen of opruimen van waterstaatswerken, uit te voeren door of in opdracht van overheidslichamen;
  • het aanleggen, onderhouden, verruimen of verdiepen van greppels, sloten, grachten of andere watergangen door of in opdracht van overheidslichamen; 
  • het aanleggen, onderhouden, verruimen of verdiepen van greppels, sloten, grachten of andere watergangen anders dan bedoeld onder b, voor zover deze een bovenbreedte hebben of krijgen van niet meer dan 5 meter, een bodembreedte van niet meer dan 1,50 meter en een diepte van niet meer dan 1 meter beneden het vastgestelde zomerpeil of, bij gebreke daarvan, 2,50 meter beneden de gemiddelde hoogteligging van het aangrenzende terrein; 
  • het door of in opdracht van overheidslichamen aanleggen, wijzigen of opruimen van parkeerterreinen, vliegvelden, industrieterreinen, vuilstortplaatsen, bouwterreinen, sportterreinen, parken, plantsoenen en soortgelijke voorzieningen, waarvoor het ter plaatse geldende ruimtelijke besluit ingevolge van de Wet Ruimtelijke Ordening geen belemmering vormt; 
  • de normale uitoefening van het land-, tuin- of bosbouwbedrijf;
  • het uitvoeren van ontgrondingen, waarbij niet meer dan 1000 m³ wordt ontgraven en waarvoor het ter plaatse geldende ruimtelijk besluit ingevolge de Wet Ruimtelijke Ordening geen belemmering vormt; 
  • het maken, onderhouden, wijzigen of opruimen van bouwwerken krachtens een daartoe door het bevoegde bestuursorgaan verleende vergunning;
  • het doen van archeologische opgravingen door een rijksdienst, provinciale dienst, instelling voor wetenschappelijk onderwijs of een gemeente die daarvoor een vergunning heeft ingevolge de Monumentenwet;
  • de uitvoering van werken in gebieden die vallen onder de werking van de Natuurbeschermingswet; 
  • het uitvoeren van ontgrondingen op grond van een door Gedeputeerde Staten vastgesteld natuurontwikkelingsproject.

  Ook in de Ontgrondingenwet zijn enkele gevallen genoemd van het zonder vergunning mogen ontgronden:

  • werkzaamheden bij overstromingen of dreigend gevaar van dijkdoorbraken; 
  • uitvoering van landinrichtingsplannen volgens de Landinrichtingswet: als daarvoor grond van elders moet komen, dan is voor die graafwerkzaamheden wel een vergunning nodig;
  • uitvoering van bodemsanering, gebaseerd op een provinciaal milieuprogramma: ook hiervoor geldt dat als grond van elders moet komen, daarvoor een vergunning is vereist.

  Voor alle graafwerkwerkzaamheden die hier niet aan bod zijn geweest, moet zonder meer een ontgrondingenvergunning worden aangevraagd.

  Kijk voor meer informatie over ontgrondingen bij 'Ontgrondingsvergunning' in dit loket.

 • Geluidbelastingkaart inzien

  Als u dicht bij een drukke provinciale weg of spoorweg woont, kunt u geluidsoverlast hebben van het weg- of spoorverkeer. Ook een school of ziekenhuis aan een (spoor)weg kan last hebben van het geluid. De provincie maakt elke 5 jaar een geluidbelastingkaart om u een overzicht te geven van de geluidsbronnen. Een geluidbelastingkaart bestaat uit tabellen en een geografische kaart. Iedereen mag de geluidbelastingkaart bekijken.

  Op de geluidbelastingkaart staat:

  • de geluidbelasting van de (spoor)wegen in het jaar voor de vaststelling van de geluidbelastingkaart
  • het aantal geluidsgevoelige objecten en bewoners dat te maken heeft met bepaalde geluidswaarden. Voorbeelden van geluidsgevoelige objecten zijn woningen, scholen en ziekenhuizen.

 • Zwembad openen, wijzigen of uitbreiden

  Als u een zwembad wilt openen, moet u dat melden bij de provincie. Ook een wijziging of uitbreiding moet u melden. Onder de meldingsplicht vallen:

  • openbare zwembaden
  • semi-openbare zwembaden in bijvoorbeeld hotels, campings en sauna's
  • peuterbaden
  • medische baden
  • zwembaden in de open lucht, bijvoorbeeld een deel van een vijver, meer of rivieroever

  U doet een melding in het Omgevingsloket voor een van de volgende activiteiten:

  • Gelegenheid bieden tot zwemmen of baden in een badwaterbassin voor eenmalig gebruik
  • Gelegenheid bieden tot zwemmen of baden in een badwaterbassin waarin het water wordt gedesinfecteerd
  • Gelegenheid bieden tot zwemmen of baden in een zwemvijver
  • Gelegenheid bieden tot zwemmen of baden in overige badwaterbassin

  De melding is noodzakelijk zodat Gedeputeerde Staten kunnen bepalen of uw plannen kunnen voldoen aan de wetgeving en/of aanvullende voorschriften nodig zijn.

 • Informatie aanvragen of klachten indienen over zwembaden

  Plekken waar u kunt zwemmen of baden moeten schoon en veilig genoeg zijn. De provincie controleert dat. Het gaat dan niet alleen om openbare zwembaden, maar bijvoorbeeld ook om zwemvijvers, zwembaden in hotels en baden in spa’s.

  Wilt u weten of een openbare zwem- of badgelegenheid schoon en veilig is? Neem dan contact op met de provincie. Klachten over veiligheid en hoe schoon het is, meldt u ook bij de provincie.

 • Meldingsplicht voor verontreiniging bodem oppervlaktewater

  Als u op de hoogte bent van verontreiniging van de bodem of de oever van een oppervlaktewater, meld dit zo snel mogelijk aan de beheerder van het water.
  Veroorzaakt u deze verontreiniging? Dan bent u verplicht alle maatregelen te nemen om verontreiniging of aantasting te voorkomen of te beperken.

 • Inzage provinciaal projectbesluit

  De provincie kan besluiten om een project uit te voeren dat voor de provincie belangrijk is. De provincie kan dat zelf besluiten maar u kunt zo’n project ook bij de provincie aanvragen.

  U kunt daarbij denken aan het uitbreiden van een provinciale weg, uitbreiden van het elektriciteitsnetwerk, aanwijzen van gebieden voor zonnepanelen, aanleggen van een groot industriëel bedrijventerreinen, versterken van Natuurnetwerk Nederland (NNN) etc. Bij een project dat voor de hele provincie belangrijk is, neemt de provincie de beslissing (en niet de gemeente of het Rijk).

  In zo'n projectbesluit kunnen regels staan die gelden als voorwaarden om een vergunning te krijgen. Zonder een vergunning kunt u het project niet uitvoeren. Daarnaast kan de provincie in een projectbesluit regels zetten die automatisch in een gemeentelijk omgevingsplan komen te staan. Zo kan de provincie gemeentelijke regels overrulen om een project dat voor de hele provincie belangrijk is, te kunnen uitvoeren.

  Het vaststellen van een projectbesluit gaat in een aantal fasen:

  • Voornemen. De provincie maakt bekend dat ze een bepaald probleem in de provincie in de ruimtelijke omgeving gaat onderzoeken. Daarna mag iedereen met een oplossing komen voor het probleem.
  • Voorkeursbeslissing. De provincie kijkt naar alle oplossingen die binnen zijn gekomen en kiest de beste. Die noemt de provincie de voorkeursbeslissing. Onderdeel van de voorkeursbeslissing kan het ontwerp zijn van een projectbesluit. U vindt de voorkeursbeslissing op de website van de provincie en op Omgevingsloket.nl. U heeft 6 weken de tijd om te reageren op de voorkeursbeslissing.
  • Projectbesluit. Ten slotte neemt de provincie een definitief besluit. Als u het niet eens bent met het projectbesluit, dan kunt u ertegen in beroep gaan bij de Raad van State.

  Wanneer de provincie een projectbesluit uitvoert, kan zij voor onderdelen van het project aparte regels maken. Dit doet de provincie met een uitvoeringsbesluit van een projectbesluit. Ook zo’n besluit kunt u bekijken op de website van de provincie en op het Omgevingsloket.