Zoekresultaat 1 - 10 van 46 resultaten

 • Bibob

  In gemeente Smallingerland vinden we veilig wonen en ondernemen belangrijk. Daarom hebben we een aantal regels opgesteld die moeten voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt van onze diensten, zoals een vergunningaanvraag. Deze regels staan in de Wet Bibob: Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. Vergunningen en andere activiteiten Om te voorkomen dat bepaalde vergunningen, subsidies, vastgoedtransacties of overheidsopdrachten worden misbruikt voor criminele activiteiten, is de Wet Bibob ingevoerd. In gemeente Smallingerland voeren we bij verschillende vergunningen en verschillende andere activiteiten een Bibob-toets uit.  Bibob-toets Bij een Bibob-toets doen wij als gemeente onderzoek naar u als persoon of als ondernemer. Als wij zo'n onderzoek doen, laten we dat altijd aan u weten. De uitkomsten van dit onderzoek zijn vertrouwelijk. Zowel de gemeente als u hebben geheimhouding over de uitkomsten en mogen hierover niets naar buiten brengen. Beschermen Als gemeente willen we voorkomen dat we ongewild en onbewust criminele activiteiten mogelijk maken. Met de regels in de Wet Bibob beschermen we u als inwoner of de concurrentiepositie van u, als betrouwbare ondernemer. Bibob in beeld Bij deze vergunningen of activiteiten wordt een Bibob-toets uitgevoerd:     Vergunning Branche Omgevingsvergunning milieu afvalbranche vuurwerkbranche Omgevingsvergunning bouw drugsbranche horecabranche kamerverhuurbranche zonneparken zorginstellingen woonwagenterrein vliegveld Drachten kansspelbranche prostitutiebranche Alcoholvergunning   Exploitatievergunning horeca coffeeshops speelautomatenhallen seksinrichtingen/escortbedrijven smartshops, headshops, growshops belwinkels nachtwinkels Evenementenvergunning vechtsportgala's vliegveld Drachten Bij deze activiteit doen we soms een Bibob-toets, maar dat gebeurt niet altijd:   Activiteit vastgoedtransacties subsidies overheidsopdrachten Icoontjes gemaakt door Freepik (Flaticon) en gemeente Almelo. Meer informatie Meer informatie over de Wet Bibob staat op de website van Justis.

 • Calamiteit of geweld bij Wmo-zorg melden

  Aanbieders die ondersteuning bieden vanuit de Wmo zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg. U bent daarom wettelijk verplicht om calamiteiten en geweldsincidenten te melden bij de toezichthouder van de gemeente. Dat doet u binnen drie werkdagen na de gebeurtenis. Hiermee helpt u de kwaliteit van zorg te verbeteren. Bent u geen zorgverlener, maar wel betrokken bij een calamiteit of geweldsincident in de Wmo? Dan kunt u zelf ook melding maken. Calamiteit of geweldsincident melden Wanneer melden U meldt alle calamiteiten en geweldsincidenten. Denk daarbij aan: het onverwacht of onbedoeld overlijden van een cliënt. elke suïcide van een cliënt of suïcidepoging met schadelijk gevolg, die mogelijk samenhangt met van tekortkomingen in de zorg. elke gebeurtenis die zorgt of kan zorgen voor ernstig of blijvend lichamelijk letsel. elke gebeurtenis die zorgt of kan zorgen voor ernstig psychisch lijden. ernstig grensoverschrijdend gedrag, zoals fysiek, psychisch of seksueel misbruik door hulpverleners of door andere cliënten. Na uw melding Na uw melding start de toezichthouder Wmo een vooronderzoek naar de calamiteit of het geweldsincident. We nemen contact met u op over de vervolgstappen. In het Protocol Calamiteiten en Geweldsincidenten leest u meer over het proces. Incidenten bij andere soorten zorg Calamiteiten en geweldsincidenten bij andere zorgsoorten kunt u melden bij de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). U kunt hier ook terecht voor meer informatie. Meer informatie Twijfelt u of er sprake is van een calamiteit of een geweldsincident? Neem dan contact op met de toezichthouder Wmo. U kunt ons bellen op telefoonnummer 0512-581234. Of stuur een e-mail naar of toezichthouderwmo@smallingerland.nl.

 • Omgevingsgerichte Woonvisie 2020-2025

  Op omgevingsgerichte wijze is in Smallingerland gewerkt aan het opstellen van een nieuwe en ambitieuze Woonvisie 2020-2025. Inwoners, ondernemers, bouwbedrijven en ontwikkelaars, corporaties en maatschappelijke organisaties hadden hierbij een belangrijke rol. Op 6 oktober 2020 heeft de raad de Woonvisie 2020-2025 vastgesteld. Met de nieuwe woonvisie geeft de gemeente richting aan de woningmarktontwikkelingen in Smallingerland. Ook fungeert de woonvisie als leidraad bij veel ruimtelijke en woningbouw vraagstukken. Verder is in de woonvisie een woningbouwprogramma voor de komende vijf jaren opgenomen. Bekijk de Woonvisie 2020-2025 (pdf). De gemeenteraad heeft op 7 maart 2023 het Addendum (aanvulling) op de Woonvisie 2020 – 2025 vastgesteld.

 • Gemeente aansprakelijk stellen

  Heeft u schade opgelopen door schuld van de gemeente? Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen. Aansprakelijk stellen Wat heeft u nodig? Bewijs van de opgelopen schade, bijvoorbeeld foto’s, een aanschafbon of een rekening en eventueel een schaderapport. Eventuele ondertekende getuigenverklaring(en) als er getuigen zijn. Verklaring van het voorval, bijvoorbeeld een proces-verbaal bij verkeersongelukken, een schadenota van de verzekering of informatie over de opgelopen letselschade. Handig om te weten Onderbouw uw schadeclaim zo volledig mogelijk en stuur alle bewijzen die u heeft mee. Wij zullen uw aansprakelijkstelling zo spoedig mogelijk afhandelen, of we sturen het door naar onze verzekering die de aansprakelijkstelling verder afhandelt.

 • NEE-NEE- of NEE-JA-sticker

  Met een gratis NEE-NEE-sticker of een NEE-JA-sticker op uw brievenbus ontvangt u geen ongeadresseerde reclame en folders meer. Vraag de sticker aan bij de gemeente. NEE-NEE-sticker/NEE-JA-sticker aanvragen Twee soorten stickers NEE-NEE-sticker: u krijgt geen reclamedrukwerk en geen huis-aan-huisbladen in uw brievenbus. NEE-JA-sticker: u krijgt geen reclamedrukwerk in uw brievenbus, maar wel huis-aan-huisbladen. Selectie Zelf een selectie maken van wat u wilt ontvangen, kan ook. Laat de afzenders via Postfilterweten wat u wel en niet in uw brievenbus wilt.

 • Openbare laadpaal aanvragen

  Heeft u een elektrische auto, maar geen eigen oprit? Dan kunt u een openbare laadpaal aanvragen. Een openbare laadpaal mag door iedereen met een elektrische auto worden gebruikt. Openbare laadpaal aanvragen

 • Trouwzaal gemeentehuis Drachten

  Trouwen in de trouwzaal van het gemeentehuis kan naar eigen wens worden aangekleed. Bruidsparen hebben bijvoorbeeld de mogelijkheid om de kleur van het licht in de trouwzaal te veranderen. Ook kan er gebruik worden gemaakt van de geluidsinstallatie en opname apparatuur. De trouwplechtigheid kan worden opgenomen (dvd). Ook kan er beeldmateriaal op de wand tegenover het bruidspaar geprojecteerd worden.  Neem contact op voor meer informatie of voor het reserveren van de trouwzaal in het gemeentehuis.   

 • Subsidie monumenten

  De gemeente geeft subsidie voor renovatie van gemeentelijke monumenten. U kunt deze monumentensubsidie 1 keer in de 3 jaar aanvragen.  Subsidie monumenten aanvragen Dit moet u weten De subsidieaanvraag moet  worden ingediend vóór aanvang van de werkzaamheden. De subsidie wordt verleend aan de hand van een door u ingediende begroting(en). Kijk voor de overige voorwaarden in de verordening Subsidie gemeentelijke monumenten Smallingerland.  

 • Verantwoording subsidie cultuur en cultuurhistorie

  Heeft u een eenmalige subsidie ontvangen van € 5.000,- of hoger, dan moet u hiervoor verantwoording afleggen. Dien uw verantwoording binnen 4 maanden na afloop van het evenement in. Eenmalige subsidie verantwoorden  Dit moet u weten De verantwoording voor een incidentele subsidie bestaat uit: een inhoudelijk verslag; een financieel verslag;  een accountantsverklaring (bij subsidies boven de € 50.000,-).

 • Bingo melden

  Wilt u een bingo organiseren waarmee ook prijzen gewonnen kunnen worden? Dan dient u dit te melden via evenementen@smallingerland.nl. Kosten Er zitten geen kosten verbonden aan de aanvraag.  14 dagen van te worden melden Meldt de bingo minstens veertien dagen van te voren. De gemeente kan de bingo verbieden en/of eisen stellen.  Vereniging of stichting Om een een bingo aan te vragen moet het worden georganiseerd door een Nederlandse vereniging of stichting zijn die minstens 3 jaar bestaat. De organisatie moet volgens haar statuten een duidelijk omschreven doel hebben (dat doel mag niet zijn het organiseren van kansspelen). Kopie van de statuten U moet een kopie van de statuten van uw vereniging bij uw melding voegen. Goed doel De bingo moet worden georganiseerd voor een van tevoren bekendgemaakt goed doel.  Prijzen De prijzen en premies in geld of goederen die kunnen worden gewonnen, mogen niet hoger zijn dan € 400,00 per serie (of set). In totaal mag de waarde van de te winnen prijzen of premies niet meer bedragen dan € 1.550,00 per bijeenkomst.