Zoekresultaat 1 - 10 van 10 resultaten

 • Vuur stoken of afval verbranden

  U mag geen vuur stoken in de open lucht en/of afval verbranden. Barbeque's, vuurkorven, fakkels en sfeerhaarden zijn alleen toegestaan als dit geen gevaar of hinder geeft voor de omgeving. Let daarom goed op de windrichting. Op grond van de Wet milieubeheer geldt er zowel voor particulieren als bedrijven een algemeen verbod om zich van afvalstoffen te ontdoen door deze te verbranden. Er bestaan voldoende andere manieren van verwijdering en verwerking die veel minder overlast veroorzaken en milieuvriendelijker zijn. Organische afvalstoffen kunnen bijv. worden versnipperd, gecomposteerd of worden ingeleverd bij de milieustraat als snoeiafval. Particulieren hebben daarnaast de mogelijkheid om gebruik te maken van de regeling voor grof huishoudelijk afval. Stookontheffing Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen kan er een stookontheffing worden verleend voor het verbranden van schoon slootmaaisel of snoeihout. Hiervoor kunt u dan een gratis stookontheffing aanvragen. Druk hiervoor op de knop 'Stookontheffing aanvragen'. Doe uw aanvraag minimaal acht weken van te voren. U heeft hiervoor eHerkenning of DigiD nodig.   Stookontheffing aanvragen met eHerkenning Stookontheffing aanvragen met DigiD Wilt u vuur stoken tijdens een openbaar evenement zoals een kerstbomenverbranding of een paasvuur? Kijk dan op vuur stoken bij een evenement. Voorschriften stookontheffing Om gevaar en overlast voor de omgeving te beperken, worden er de volgende voorwaarden aan de ontheffing verbonden: de stooklocatie mag niet binnen de bebouwde kom (zoals die op grond van de wegenverkeerswetgeving is begrensd en aangewezen) liggen het is niet toegestaan om te stoken bij smogfase twee en drie het verkeer en omwonenden mogen geen overlast ondervinden van het stoken alle omwonenden worden tijdig door u op de hoogte gesteld het is niet toegestaan om te stoken op een wijze, dat gevaar ontstaat voor overslag van het vuur de stookplaats dient ten minste op een afstand van dertig meter te zijn gelegen van een gebouw van derden of een opstapeling van oogstproducten en op een afstand van ten minste honderd meter van een bos of van een natuurgebied de stooklocatie moet ten minste één meter vanaf de (openbare) weg of vanaf de insteek van een sloot zijn gelegen het stoken is niet toegestaan op bermen van wegen en (taluds van) dijken en watergangen het vuur moet onder toezicht staan van een meerderjarig persoon alle aanwijzingen en bevelen van brandweer, politie en daartoe bevoegde ambtenaren dienen onverwijld en nauwkeurig te worden opgevolgd de houder van de ontheffing is aansprakelijk voor alle schade, ontstaan tengevolge van het gebruikmaken van de ontheffing bezoekers mogen alleen bovenwinds staan opgesteld op een afstand van minimaal 5 meter van de vuurhaard het te verbranden materiaal mag uitsluitend bestaan uit schoon hout of (indien aangegeven) slootmaaisel het gebruik van andere vervliegende of snel ontvlambare stoffen, zoals bijvoorbeeld benzine of petroleum, is in zijn geheel niet toegestaan het terrein en de directe omgeving dient te allen tijde bereikbaar en toegankelijk te blijven voor hulpverleningsdiensten het (kampvuur)terrein en de omgeving dient 24 uur na beëindigen van de verbranding in de oorspronkelijke staat te zijn teruggebracht. De resten dienen te worden afgevoerd naar een erkend verwerker het verbranden van slootmaaisel mag uitsluitend plaatsvinden binnen de periode van 1 september tot 1 maart het verbranden van snoeihout mag uitsluitend plaatsvinden binnen de periode 1 januari tot 1 mei Een ontheffing moet ieder jaar opnieuw worden aangevraagd. Een kopie van de ontheffing wordt gezonden aan Politie Zeeland. Meer informatie Zie ook de webpagina Hout stoken. Heeft u nog vragen? Vul het contactformulier in of bel met team Vergunningen en Handhaving, tel 14 0115.  

 • Milieuvergunning en -melding

  Wanneer u een bedrijf start of uw bedrijf uitbreidt, kan dat invloed hebben op de omgeving. U krijgt dan te maken met milieuregels, bijvoorbeeld op het gebied van geluid, afvalstoffen, lucht en bodem. Mogelijk moet u een melding milieubeheer doen of een omgevingsvergunning aanvragen. Dit hangt af van de mate waarin uw bedrijf het milieu belast. Op de website van RUD Zeeland vindt u meer informatie hierover. RUD Zeeland Uw melding/aanvraag wordt behandeld door Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD Zeeland), het centrale milieuloket van Zeeland. Zij verzorgen deze taken namens de dertien Zeeuwse gemeenten, het waterschap Scheldestromen en de provincie Zeeland. Wij adviseren u om altijd eerst contact op te nemen met de RUD Zeeland

 • Wegslepen voertuigen op de openbare weg

  Bij de gemeente en de politie komen regelmatig klachten binnen over aanhangwagens, caravans en kampeerwagens die langdurig op de openbare weg staan geparkeerd. Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Terneuzen mogen deze voertuigen niet langer dan drie achtereenvolgende dagen op de openbare weg staan. Staan voertuigen langer dan drie achtereenvolgende dagen op de openbare weg? Dan brengt de toezichthouder een sticker aan op het voertuig. Daarop staat voor welke datum de eigenaar het voertuig van de openbare weg moet verwijderen. Ook vermeldt de sticker het overtreden voorschrift. Onderneemt de eigenaar geen actie? Dan verwijderen wij het voertuig van de openbare weg en voeren het af naar de gemeentelijke vestiging ‘De Koegors’, Koegorsstraat 4 in Terneuzen. Daar bewaren we het voertuig ten hoogste dertien weken. De gemeente publiceert deze verwijdering en de opslag van het voertuig in de gemeentelijke rubriek van het Zeeuws Vlaams Advertentieblad. Daarin vragen we de eigenaar contact op te nemen. Als de eigenaar zich meldt kan deze het voertuig terug krijgen, na betaling van de kosten van verwijdering en opslag. Meldt de eigenaar zich niet? Dan verkopen of vernietigen wij het voertuig.

 • Geregistreerd partnerschap omzetten in huwelijk

  Heeft u een geregistreerd partnerschap en wilt u trouwen met uw geregistreerd partner? Dan kunt u uw geregistreerd partnerschap laten omzetten in een huwelijk. Dit doet u bij de gemeente. Het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk is in elke gemeente mogelijk. De omzetting vindt plaats door middel van een akte van omzetting. Een huwelijk kan niet worden omgezet in een geregistreerd partnerschap.   Maak telefonisch een afspraak voordat u langskomt, via telefoonnummer 14 0115. Meenemen Een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of verblijfsvergunning)

 • Puinbreker

  Het gebruik van een (mobiele) puinbreker moet u ten minste vijftien werkdagen voor aanvang bij ons melden. Dit kan digitaal, u ondertekent het formulier dan met eHerkenning voor bedrijven of met DigiD voor particulieren.   Puinbreker gebruik melden   Melden aanvang werkzaamheden Als u van plan bent om de puin te breken via een mobiele breker moet u: Minimaal vijftien werkdagen voor aanvang dit schriftelijk melden bij de Gemeente Terneuzen, team Vergunningen en Handhaving. U doet dit door dit formulier met de gevraagde bijlagen te mailen naar omgevingsvergunning@terneuzen.nl (let op: maximaal 10 MB per mail). Minimaal twee werkdagen voor aanvang van de breekwerkzaamheden de gemeente Terneuzen op de hoogte te stellen door een e-mail te sturen naar: omgevingsvergunning@terneuzen.nl Voorwaarden Belangrijke voorschrfiten uit het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval: Het puin dient vrij te zijn van schadelijke stoffen. Het is verboden puin te breken afkomstig van elders. Puinbreken mag uitsluitend gebeuren in de directe nabijheid vanwaar het afval vrijkomt en ten hoogste voor een periode van drie maanden. Vorming van stof wordt voorkomen en daarvoor dient er een doelmatige sproei-installatie aanwezig te zijn. Bouw- en sloopafval worden opgeslagen op een vlakke harde bodem. Binnen vijf werkdagen na beëindiging van breekwerkzaamheden zijn alle sporen van het mobiel puinbreken en bijhorende opslagfaciliteiten verwijderd. Op de locatie (of nabij de puinbreker) dient een logboek aanwezig te zijn. Puinbreken mag alleen maar plaatsvinden tussen 07.00 en 19.00 uur en niet op zaterdagen, zondagen en feestdagen. Geluid : Op de gevel van woning of ander geluidsgevoelige ruimte mag ten hoogste een geluidbelasting LA,rt veroorzaakt worden van: 75 dB(A) indien maar maximaal vijf werkdagen breekwerkzaamheden 70 dB(A) indien maar maximaal vijftien werkdagen breekwerkzaamheden 65 dB(A) indien meer dan vijftien werkdagen breekwerkzaamheden 60 dB(A) indien het een gevel betreft van een school, verpleeg- of ziekenhuis. Wat moet er in het logboek staan? Gegevens omtrent de bronsterkte LWA van de puinbreker; Inspectie- en onderhoudsschema puinbreker Kalibratie weegeenheid puinbreker Afschrift van deze melding/tekening Andere certificaten en keuringen Registratie puinbreker (5 jaar bewaren) Per werkdag moet je de volgende hoeveelheden registreren: Hoeveelheid sloop- en bouwafval die wordt bewerkt. Hoeveelheid puingranulaat die wordt afgevoerd. Hoeveelheid/aard van de ontstane afvalstoffen en de wijze waarop ze nuttig worden toegepast. Meer informatie Beschikt u niet over eHerkenning of DigiD, dan kunt u het 'Meldingsformulier mobiel breken bouw- en sloopafval' downloaden. U kunt dit formulier downloaden en mailen naar omgevingsvergunning@terneuzen.nl (let op: maximaal 10 MB per mail). Heeft u nog vragen? Vul het contactformulier in of bel met team Vergunningen en Handhaving, tel 14 0115.

 • Mestopslag op akkers

  Wilt u mest opslaan dan gelden hiervoor de eisen uit paragraaf 3.4.5. van het Activiteitenbesluit. Voor de tijdelijke opslag van vaste mest dient u een melding te doen. Wilt u mest langer opslaan of in een andere samenstelling, dan gelden hiervoor andere regels. Het meldingsformulier kan hier niet voor worden gebruikt.   Melding tijdelijke mestopslag als burger Melding tijdelijke mestopslag als organisatie Melding tijdelijke mestopslag met buitenlandse adresgegevens U kunt de melding online indienen, maak uw keuze uit de knoppen. U heeft hiervoor als organisatie eHerkenning en als burger DigiD nodig. Doe uw melding minimaal vier weken voordat de inrichting wordt opgericht. Voorwaarden Een mestopslag valt onder deze melding als: De opslag van de vaste mest is tijdelijk De hoeveelheid mest is minimaal 10 m3 en maximaal 600 m3 De duur van de mestopslag is minimaal twee weken en maximaal een half jaar Voor de tijdelijke mestopslag gelden de volgende voorschriften voor de ligging: De opslag moet op ten minste vijf meter van de insteek van het oppervlaktewater liggen De opslag ligt op ten minste 100 meter van een object categorie I (bebouwde kom met stedelijk karakter, ziekenhuis, sanatorium, internaat en objecten voor verblijfsrecreatie) De opslag ligt op ten minste 100 meter van een object categorie II (bebouwde kom of aaneengesloten woonbebouwing van beperkte omvang in een overigens agrarische omgeving en objecten voor dagrecreatie) De opslag ligt op ten minste 50 meter van een object: categorie III (verspreid liggende niet-agrarische bebouwing die aan het betreffende buitengebied een overwegende woon of recreatiefunctie verleent), categorie IV (woning behorend bij een agrarisch bedrijf, niet zijnde een veehouderij waar meer dan 50 of meer mestvarkenseenheden (mve) op grond van een vergunning of Amvb mogen zijn en verspreid liggende niet agrarische bebouwing), categorie V (woningen, behorend bij een veehouderij waar 50 mve of meer op grond van een vergunning of Amvb aanwezig mogen zijn. Voor de tijdelijke mestopslag gelden verder nog de volgende specifieke voorschriften: De opslag moet plaatsvinden op een absorberende laag van tenminste 0,15 meter en een organisch stofgehalte van ten minste 2% (bv turf). Als de mest wordt verwijderd/uitgereden, moet ook de absorberende laag worden verwijderd. Er moet worden gezorgd dat de contact met hemelwater zoveel mogelijk wordt voorkomen. Dat kan bv door het aanbrengen van een overkapping, zeil enz. Mestopslag bij een kinderboerderij Bij kinderboerderijen moet een afstand van 50 meter in acht worden genomen, indien dit niet mogelijk is dient de mest in een afgesloten voorziening te worden opgeslagen en ten minste eenmaal per twee weken worden afgevoerd. Meer informatie Heeft u nog vragen? Vul het contactformulier in of bel met team Vergunningen en Handhaving, tel 14 0115.  

 • Bijdrage kosten leerlingenvervoer

  Het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) behandelt de aanvragen voor een bijdrage in de kosten voor het leerlingenvervoer. Ga naar lereninzeeland.nl voor meer informatie. Aanvragen Op de website van het RBL kunt u het aanvraagformulier downloaden. Het aanvraagformulier stuurt u op naar het RBL samen met een inkomensverklaring (voorheen IB60-verklaring). De inkomensverklaring vraagt u aan bij de Belastingdienst. Vraag om de verklaringen van het belastbaar inkomen van beide ouders. De verklaring is niet nodig voor leerlingen die naar een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs gaan. Als de leerling meerderjarig is en handelingsbekwaam, kan hij of zij de aanvraag zelf doen.

 • Belastingen, algemene informatie

  U ontvangt van Sabewa Zeeland een gecombineerd aanslagbiljet “gemeentelijke heffingen” waarop verschillende soorten belastingen voorkomen. Als dat voor u geldt, ziet u op het aanslagbiljet ook de WOZ-waarde. Ook wel de WOZ-beschikking genoemd Sabewa Zeeland verzorgt de belastingen van de gemeente Terneuzen voor de volgende soorten belastingen: Afvalstoffenheffing Forensenbelasting Hondenbelasting Onroerende zaakbelasting Rioolheffing Toeristenbelasting BIZbijdrage Op de website van Sabewa vindt u uitleg over de verschillende belastingsoorten en over de tarieven die bij deze belastingen horen. Verder vind u meer informatie en formulieren voor verschillende aanvragen ook op de website van Sabewa-Zeeland

 • Jeugd en gezin

  Wij vinden het belangrijk dat jongeren actief kunnen meedoen in de samenleving en zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Soms lukt dat niet zonder hulp. De gemeente kan u dan misschien verder helpen. Wmo- of jeugdmelding maken   Opgroeien en opvoeden aan-z Voor vragen over opgroeien en het opvoeden van kinderen en jongeren kunt u terecht bij Jeugd en Gezin aan-z. Zij bieden informatie, hulp, advies en ondersteuning voor alle jeugdige mensen en hun (pleeg)ouders en zoeken samen met u naar een passend antwoord.Op de website van aan-z vindt u informatie over gezinsbegeleiding, het Jongeren Informatiepunt (JIP), cursussen, informatieve bijeenkomsten en nog veel meer. Contact telefoon 0115-56 30 15 e-mail jeugdengezin@aan-z.eu bezoekadres Jacob Catsstraat 7 in Terneuzen aan-z is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. GGD GGD Zeeland is er voor alle kinderen van 0 tot 19 jaar. Zij zijn er voor vragen en advies over opgroeien, opvoeden en ouderschap op alle leeftijden. Zij doen dit via contactmomenten op het consultatiebureau, op basisscholen en in het voortgezet onderwijs. Op de website van de GGD vindt u o.a. informatie over jeugdgezondheidszorg, het consultatiebureau en inenten. De Kindertelefoon De Kindertelefoon is er voor alle kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar die in vertrouwen willen praten. Bij pesten, problemen thuis, een vraag over verliefdheid of verkering of ruzie met vrienden kun je bellen of chatten met De Kindertelefoon. Je kan ook eerst bij de verschillende artikelen voor kinderen en jongeren op de site kijken. Misschien kun je daar je antwoord vinden. De Kindertelefoon is gratis te bereiken via 0800-432. Jeugdhulp Op de pagina Jeugdhulp vindt u alle informatie hierover. Ik word 18 jaar Bijna 18, bijna volwassen! Tijd voor een feestje! Maar… weet je ook wat er allemaal verandert en wat je moet regelen voordat je 18 jaar wordt? Je krijgt allerlei nieuwe verantwoordelijkheden. Nu regelen bijvoorbeeld je ouders/verzorgers je zorgverzekering nog, maar straks moet je dat zelf doen. Heb je al een DigiD en regel jij je eigen bankzaken en/of toeslagen? Bijvoorbeeld een zorgtoeslag. Plan 18 Op Plan 18 zie je wat er allemaal nog meer voor jou gaat veranderen en wat je zelf kunt doen om alles zo goed mogelijk te regelen. Je kunt een plan maken waarin je al je doelen zet die je wilt behalen, voordat je achttien bent. Zo kom je niet voor verrassingen te staan. Praat erover met je ouders, verzorgers of je vrienden. Misschien kunnen zij je verder helpen. Jongeren Informatie Punt Heb je vragen of wil je meer weten? Neem dan contact op met het JIP (Jongeren Informatie Punt) van aan-z. Daar helpen ze je graag. Het WhatsAppnummer is 06- 23 38 93 35. Je kunt ze ook een mailtje sturen, of bereiken via Instagram of Facebook. Jongerenloket Heb je vragen over een opleiding of werk en inkomen? Neem dan contact op met het jongerenloket. Zij kunnen je helpen met bijvoorbeeld het aanvragen van een uitkering of het zoeken naar een baan of woning. Voor meer informatie over het jongerenloket kun je terecht op de website of stuur een mailtje. Jeugdhulp vanaf 18 jaar Als je 18 jaar wordt val je niet meer onder de Jeugdwet. Heb je ook na je 18e jaar zorg of ondersteuning nodig, dan kan dat via een andere wet geregeld worden. Bijvoorbeeld vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz). Neem voordat je 18 wordt contact op met aan-z. Zij kunnen je hier bij helpen. Meer informatie Wat we doen kunt u lezen in ons beleidsplan Iedereen aan boord. Daarnaast hebben we de Verordening sociaal domein gemeente Terneuzen 2023 voor onze gemeente opgesteld. In deze verordening staan regels over het aanvragen van voorzieningen op het gebied van jeugdhulp. Ten slotte hebben we ook nog de Nadere regels jeugdhulp 2022 en de Beleidsregels jeugdhulp 2022 vastgesteld. Hierin staan regels over de uitvoering van de verordening.    

 • T-tag parkeren in de parkeergarages 'Oostkolk' en 'Theaterplein'

  In de parkeergarages ‘Oostkolk’ en ‘Theaterplein’ is het mogelijk om te betalen met de t-tag. Deze betaalservice wordt geboden door Movenience. Wie al een t-tag heeft voor de Westerscheldetunnel kan datzelfde apparaatje gebruiken voor de parkeergarages maar moet zich daarvoor wel eerst aanmelden. Met een t-tag achter de voorruit van uw auto heeft u geen parkeerkaartje meer nodig en hoeft u niet langer te wachten in de rij voor de betaalautomaat. Bij het inrijden van de parkeergarage drukt op u de speciale t-tag knop en gaat de slagboom open. Bij het verlaten van de parkeergarage kunt u direct uitrijden. De t-tag registreert de parkeertijd en het verschuldigde parkeergeld wordt, net als de tol voor de Westerscheldetunnel, automatisch van uw (prepaid) tegoed afgeboekt. Deurkaart voor toegang na 21:00 uur Bij parkeergarages Oostkolk en Theaterplein in Terneuzen krijgt iedereen tijdens het inrijden met de t-tag een deurkaart. Deze deurkaart heeft u alleen nodig om 's avonds na 21.00 uur de toegangsdeur voor voetgangers te openen en voor het gebruik van de buitenlift van de parkeergarage Oostkolk. Theatertarief Het speciale theatertarief in parkeergarage Theaterplein werkt helaas niet in combinatie met het gebruik van de t-tag. Wilt u gebruik maken van het speciale theatertarief? Dan moet u gewoon een inrijkaartje nemen bij het inrijden (dus zonder de t-tag te gebruiken) en hiermee betalen bij de betaalautomaat bij de ingang naar het theater. Dit kaartje moet u ook gebruiken om de parkeergarage uit te rijden. Aanmelden voor t-tag parkeren Als u gebruik wilt maken van t-tag parkeren, dan moet u zich eerst aanmelden. Dat doet u op de website van Movenience, door te klikken op de button ‘Klant worden, Meld u aan’. U kan zich ook telefonisch aanmelden via de Klantenservice van Movenience. Deze klantendienst kan u telefonisch bereiken op werkdagen van 08:00 tot 17:00 uur met het nummer 0900 44 88 666 (vanuit buitenland: +31 (0)113 76 00 01). Wat kost het? Voor de betaalservice in de Zeeuwse parkeergarages brengt Movenience één totaalprijs  per maand/per t-tag in rekening. Daarnaast betaalt u ook het parkeergeld (via uw prepaid tegoed) van de gemeente Terneuzen (€ 0,14 per 6 minuten en max. € 4 per dag). Als u zich hebt aangemeld voor  de parkeergarages in Terneuzen, geldt deze betaalservice van Movenience ook voor de parkeergarages van Vlissingen en de twee grootste garages van Middelburg. Ook daar is van toepassing dat  de parkeergelden van de genoemde gemeenten via uw prepaid tegoed betaald worden. Meer informatie Klik hier voor uitgebreide informatie over de werking van t-tag parkeren en de kosten van deze betaalservice.