Zoekresultaat 1 - 10 van 76 resultaten

 • Parkeerontheffing voetgangersgebied (verzinkbare palen)

  Om met uw (vracht)auto toegang te verkrijgen tot voetgangersgebied moet u een ontheffing aanvragen. Op basis van kentekenherkenning krijgen ontheffinghouders toegang tot het voetgangersgebied. Met een ontheffing kan u alleen korte tijd stilstaan voor het laden en het lossen. Over de mogelijkheden voor langer parkeren in de binnenstad vindt u meer informatie op de pagina parkeertarieven. Het aanvragen van een ontheffing kunt u online doen. Gebruik de knop 'Parkeerontheffing voetgangersgebied aanvragen'. U kunt vervolgens inloggen met DigiD of als bedrijf met eHerkenning en betalen via iDeal. De verwerking van de ontheffing duurt maximaal 5 werkdagen. Deze ontheffing is geldig tot einde van de verleende termijn en wordt niet automatisch verlengd. Er vindt geen restitutie plaats bij korter gebruik. Aanvragen parkeerontheffing voetgangersgebied   Waar zijn de voetgangersgebieden? De gebieden in Terneuzen die als voetgangersgebied zijn aangemerkt, kunt u zien op het overzicht voetgangersgebieden. Deze gebieden zijn gesloten voor het verkeer door middel van verzinkbare palen of alleen op bepaalde tijden vrij toegankelijk voor laden en lossen: In Terneuzen zijn De Arsenaalstraat, Vlooswijkstraat, Noordstraat en Markt een voetgangersgebied. De Nieuwstraat in Terneuzen is alleen vrij toegankelijk op maandag t/m vrijdag van 7:00 uur tot 17:30 uur. Voor de overige uren wordt voor de Nieuwstraat geen parkeerontheffing uitgegeven. In Axel is de inrit alleen vrij toegankelijk op maandag t/m donderdag van 7:00 uur tot 21:00 uur, op vrijdag van 7:00 uur tot 21:30 uur en in het weekend van 16:00 uur tot 21:00 uur. De uitrit is altijd gesloten. Let op: de palen gaan op de genoemde eindtijden automatisch omhoog. U kunt na deze tijd niet vrij uitrijden. Voorwaarden Om in aanmerking te komen voor een ontheffing moet u aantonen dat het noodzakelijk is dat u in het voetgangersgebied moet zijn. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat u daar een bedrijf heeft of bewoner of leverancier binnen het gebied bent. Kosten In 2024 kost een parkeerontheffing voor het voetgangersgebied € 23,70. Wijzigingen Heeft u (tijdelijk) een ander auto? Dan moet u ons op de hoogte stellen. Gebruik hiervoor ook de knop 'Parkeerontheffing voetgangersgebied aanvragen'. U logt in met DigiD of als bedrijf met eHerkenning . U kiest vervolgens voor de optie 'wijzigen kenteken'. Nadat wij de betaling hebben ontvangen is uw ontheffing binnen twee werkdagen actief. Storing melden Bent u in het bezit van een ontheffing maar is er een storing? Tijdens kantooruren kunt u bellen met de gemeente via 14 0115. Buiten kantooruren kunt u de storing bij de politie melden. Meer informatie Heeft u nog vragen? Vul het contactformulier in of bel met 14 0115.

 • Milieuklachten (geluid, stof en geur)

  Heeft u een klacht over geur-, geluid- of stofoverlast veroorzaakt door een bedrijf of vereniging (horeca, evenement, ...)? Wilt u melding maken van lucht-, water- of bodemverontreiniging in uw omgeving? Wilt u een misstand melden, zoals het dumpen of verbranden van afval, illegale ontgrondingen of bodemsanering of illegale kap van bomen? Neem dan contact op met het Milieumeldpunt van de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD Zeeland).   Milieuklacht over een bedrijf melden NIET voor het milieumeldpunt Klachten over de volgende zaken kunt u aan de gemeente doorgeven met een MOR-melding: Overlast van hondenpoep; Gedumpte vuilniszakken binnen de bebouwde kom; Zwerfvuil binnen de bebouwde kom; Plaagdieren of ongedierte; (achterstallig) groenonderhoud; Verkeersoverlast; Het (niet) legen van afvalcontainer of openbare prullenbak; Geluidsoverlast van knalapparaten; Stankoverlast door een kachel of haard van de buren (niet door een bedrijf); Stankoverlast door het vuilverbranding; Overlast van een bouwplaats   Klachten over industrie (risicovolle bedrijven) (zoals fakkelen) Klachten veroorzaakt door risicovolle bedrijven, te weten Air Liquide, Cargill, Dow Benelux, ICL IP, Feralco Nederland (RIE4), Indaver IWS, Maschem, Oil Tanking Terneuzen, Rosier Nederland, Terneuzen Powder Technologie, Vlaeynatie en Yara Sluiskil, kunt u rechtstreeks melden bij DCMR Milieudienst Rijnmond via telefoonnummer 0888-333 555 of via het meldpunt van de DCMR. Voor vragen over toezicht bij deze bedrijven kunt u terecht op de website van DCMR Milieudienst Rijnmond. Klachten over de nieuwe sluis in Terneuzen Klachten veroorzaakt door de bouw van de nieuwe sluis in Terneuzen kunt u daarnaast ook melden op het meldpunt van de nieuwe sluis. Op de website van de nieuwe sluis kunt u tevens zien welke werkzaamheden er op dit moment bezig zijn en welke werkzaamheden er de komende tijd gepland staan. Wat te doen bij burenoverlast? Bij burenoverlast, zoals geluidsoverlast, overlegt u eerst met de buren zelf. Levert een gesprek met uw buren niets op, dan schakelt u buurtbemiddeling in. Indien nodig roept u de hulp van derden in. Dit kan de politie zijn via 0900-8844 of indien van toepassing de woonstichting. Misdaad anoniem melden Wilt u anoniem een melding maken van misdaad, dan kan dat via het landelijk meldpunt waar wij bij zijn aangesloten.  

 • Snuffelmarkt

  Een snuffelmarkt is een markt in een voor het publiek toegankelijk gebouw. Er zijn hoofdzakelijk tweedehands en ongewone goederen te koop. Of er worden diensten aangeboden vanaf een standplaats. Volgens artikel 3.121 in de verordening fysieke leefomgeving van gemeente Terneuzen heeft u voor een snuffelmarkt altijd een vergunning nodig. Klik op de knop 'Evenementenvergunning aanvragen'. U heeft hiervoor DigiD nodig of eHerkenning voor bedrijven. Doe uw aanvraag minimaal twaalf weken van te voren. Evenementenvergunning aanvragen als burger Evenementenvergunning aanvragen als organisatie Heeft u nog vragen? Vul het contactformulier in of bel met team Vergunningen en Handhaving, tel 14 0115.

 • Kadastrale gegevens

  Verschillende kadastrale gegevens kunt u bij het kadaster opvragen (met een kopie van de kaart). Er zijn aan deze dienstverlening wel kosten verbonden. Bekijk de kosten. Deze gegevens kunt u bijvoorbeeld nodig hebben bij erfgrensconflicten. Of als u wilt weten wie de eigenaar van een stuk grond is. Ook dan kunt u bij het kadaster terecht. U kunt ook direct digitaal uw aanvragen bij het Kadaster doen.

 • Brandveilig gebruik van gebouw of tent

  Om een bouwwerk met meerdere personen te kunnen gebruiken moet het bouwwerk brandveilig zijn. U moet hiervoor een goedgekeurde actuele melding of vergunning voor brandveilig gebruik kunnen overleggen. U kunt een vergunning aanvragen of melding doen via het Omgevingsloket. Een melding is gratis. Verandert er iets aan de inrichting of situatie, dan moet u altijd een nieuwe melding doen of nieuwe vergunning aanvragen.   Wanneer moet ik een melding doen? U heeft een goedgekeurde melding 'bouwwerk brandveilig gebruiken' nodig bij: gebruik van een bouwwerk met meer dan 50 personen gebruik van een tijdelijk bouwsel (tent, tribune) met meer dan 150 personen kamergewijze verhuur van een woning of ander bouwwerk (door 5 of meer afzonderlijke bewoners) Let op: valt een tijdelijk bouwsel binnen een evenementenvergunning dan is er geen aparte melding nodig. Melding brandveilig gebruik doen Wanneer heb ik een vergunning nodig? U heeft een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig bij gebruik van een bouwwerk als: nachtverblijf voor meer dan 10 personen dagverblijf voor meer dan 10 kinderen onder de 12 jaar dagverblijf voor meer dan 10 lichamelijk of geestelijk gehandicapte personen Omgevingsvergunning aanvragen Welke punten zijn belangrijk? De brandweer (Veiligheidsregio Zeeland) controleert of een gebouw brandveilig is. Waar gaat het dan om: Voldoende en duidelijk zichtbare vluchtroutes naar de openbare weg Vrije vluchtroutes: deuren/openingen goed bereikbaar, niet op slot, vrij van obstakels, duidelijk aangegeven Voldoende brandveiligheidsvoorzieningen: brandblussers, brandmelders, noodverlichting Brandveilige feestversiering, stands, kramen, podia en dergelijke Duidelijke veiligheidsinstructies, ontruimings- en vluchtplan Opstelling inventaris, draairichting nooddeuren, maximaal aantal personen per ruimte, brand- en rookwerende scheidingen Meer informatie Bovenstaande informatie kunt u nalezen in het Bouwbesluit en het Besluit brandveilig gebruik. Heeft u nog vragen? Vul het contactformulier in of bel met team Vergunningen en Handhaving, tel 14 0115.

 • Vuur stoken bij een evenement

  U mag geen vuur stoken in de open lucht. Rookwaren en kaarsen mogen wel, behalve als er een rookverbod geldt. Vuur voor bakken en braden mag alleen als dit niet gevaarlijk is voor de omgeving. Gaat het om een openbaar evenement zoals een paasvuur, vreugdevuur of kerstbomenverbranding? Dan kunt u gratis een ontheffing aanvragen op het verbod vuur te stoken (stookontheffing). Doe uw aanvraag minimaal acht weken van te voren.   Stookontheffing evenement aanvragen als burger Stookontheffing evenement aanvragen als organisatie   Voorwaarden bij een stookontheffing De stooklocatie ligt niet binnen de bebouwde kom; Het verkeer en omwonenden mogen geen overlast ondervinden van het stoken; U stelt omwonenden op tijd op de hoogte; U mag niet stoken bij smogfase twee en drie; U mag niet stoken op een wijze waarbij gevaar ontstaat voor overslag van het vuur; U mag niet stoken op bermen van wegen en (taluds van) dijken en watergangen; Het te verbranden materiaal mag alleen bestaan uit schoon hout (of als aangegeven slootmaaisel); U mag geen gebruik maken van vervliegende of snel ontvlambare stoffen zoals benzine of petroleum; De stookplaats moet op een afstand van ten minste 30 meter liggen van een gebouw van derden; De stookplaats moet op een afstand van ten minste 30 meter liggen van een hoop oogstproducten; De stookplaats moet op een afstand van ten minste 100 meter liggen van een bos of natuurgebied; De stooklocatie moet op een afstand van ten minste 1 meter liggen van de (openbare) weg; De stooklocatie moet op een afstand van ten minste 1 meter liggen vanaf de insteek van een sloot; Bezoekers mogen alleen bovenwinds staan opgesteld op een afstand van ten minste 5 meter van de vuurhaard; Het terrein en de directe omgeving moet altijd bereikbaar en toegankelijk zijn voor hulpdiensten; Het vuur moet onder toezicht staan van een meerderjarig persoon; Alle aanwijzingen en bevelen van brandweer, politie en daartoe bevoegde ambtenaren dienen onverwijld en nauwkeurig te worden opgevolgd; Het (kampvuur)terrein en de omgeving moet binnen 24 uur na beëindigen van het evenement in zijn oorspronkelijke staat zijn teruggebracht. De resten van het kampvuur moet u afvoeren naar een erkend verwerker; De houder van de ontheffing is aansprakelijk voor alle schade, ontstaan tengevolge van het gebruikmaken van de ontheffing; Een ontheffing moet u ieder jaar opnieuw aanvragen. Meer informatie Heeft u nog vragen? Vul het contactformulier in of bel met team Vergunningen en Handhaving, tel 14 0115.

 • Subsidie energiemaatregelen sportverenigingen

  De landelijke subsidieregeling “Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties” heeft als doel energiebesparende maatregelen en duurzame energie te stimuleren bij sportaccommodaties. Voor sportverenigingen is de energierekening zo’n 10-20% van de begroting. Hier is vaak veel winst op te behalen. Zij kunnen daarom subsidie aanvragen voor maatregelen zoals LED verlichting, isolatie, zonnepanelen en zonneboilers. Subsidiebedragen en budget Sportverenigingen kunnen subsidie aanvragen voor 30% van de kosten van energiebesparende maatregelen, sportstichtingen 15%. Deze subsidie is alleen beschikbaar voor investeringen van meer dan €3000,-. Als de vereniging eerst een energieadvies laat maken wordt de subsidie met €500,- verhoogd. Er kan maximaal €125.000,- subsidie per aanvrager per jaar worden aangevraagd. Arbeidskosten zijn niet subsidiabel. De subsidieregeling loopt tot en met 2020 en heeft een budget van 6 miljoen euro per jaar. Aanvraag Jaarlijks in januari kan de subsidie worden aangevraagd via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland www.rvo.nl. Hiervoor hebt u eHerkenning met niveau 1 nodig. Zonder deze eHerkenning kunt u geen digitale aanvraag indienen via het eLoket. Meer informatie De voorwaarden en de maatregelenlijst staan op www.rvo.nl, zoek op “subsidieregeling energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties”. Op deze website is ook een stappenplan voor de subsidie te downloaden. Vragen kunt u ook per telefoon stellen aan de helpdesk van RVO via het nummer 088-042.42.42.

 • Rioolverstopping

  Wij zijn verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van het rioolstelsel op gemeentegrond. Als bewoner bent u verantwoordelijk voor de riolering op uw eigen terrein. Zie figuur 1. Zit de verstopping op uw eigen terrein? Dan bent u (of de verhuurder van de woning) zelf verantwoordelijk voor het oplossen van de verstopping. Als de verstopping in gemeentegrond zit, dan zijn wij verantwoordelijk voor het oplossen van de verstopping. Dit repareren we kosteloos, behalve als de verstopping aantoonbaar veroorzaakt is door verkeerd gebruik of als het ontstoppingsstuk stuk is. Een kleine verstopping kunt u vaak verhelpen door uw afvoerputje(s) in de woning te ontstoppen. Of de zwanenhals (sifon) schoon te maken. Als dat niet helpt, moet u uw ontstoppingsstuk op de erfscheiding van uw perceel op (laten) graven en controleren (zie figuur 1). Deze kosten zijn altijd voor uw eigen rekening.                     Figuur 1: schematische weergave van de rioolaansluitingen ten opzichte van de erfgrens. Op particulier terrein bevindt zich de particuliere huisaansluiting. Hier zit ook, vlak voor de erfgrens, het ontstoppingsstuk/erfscheidingsput. Op gemeentegrond bevindt zich het gemeentelijke deel van de huisaansluiting en de gemeentelijke hoofdriolering. Hoe weet ik of de onstopping op mijn terrein of op gemeentegrond zit? Als het ontstoppingsstuk ‘droog’ staat, dan zit de verstopping in de riolering op uw terrein. Dit moet u (of de verhuurder van de woning) dan ook zelf oplossen. Als u hiervoor een ontstoppingsbedrijf inschakelt, dan zijn de kosten voor uw eigen rekening. Als het ontstoppingsstuk vol staat met water, dat zit de verstopping in het riool in gemeentegrond. Is dit het geval, neem dan altijd contact met ons op via telefoonnummer 14 0115. Buiten kantooruren belt u voor dringende zaken naar tel. 088-2052066. De verstopping verhelpen wij zo snel mogelijk en zonder kosten. Behalve als er aantoonbaar sprake is van verkeerd gebruik of als uw ontstoppingsstuk stuk is. Dan zijn de kosten voor uw rekening. Is er geen ontstoppingsstuk aanwezig? Dan ligt de grens in de huisaansluiting (rioolaansluitleiding) buiten het eigen terrein. Vanaf de erfscheiding gemeten, op 0,5 meter in gemeentegrond. Als u zonder overleg met ons zelf een ontstoppingsbedrijf inschakelt voor het verhelpen van een verstopping in het riool in gemeentegrond, dan zijn de kosten voor uw eigen rekening. Bovendien hebben derden geen toestemming om te werken in gemeentegrond. Melden van een verstopping Heeft u last van een verstopping? Wij zijn telefonisch bereikbaar via tel. 14 0115. Buiten kantoortijden kunt u voor dringende zaken bellen naar 088-2052066. Voor minder dringende gevallen kunt u ook een MOR-melding doen. Twijfelt u of de rioolverstopping zich op particulier terrein of op gemeentegrond bevindt? Neem dan altijd contact met ons op. Hoe kan ik een verstopping voorkomen? Het voorkomen van verstoppingen begint bij een goed rioolgebruik. De belangrijkste oorzaken van verstoppingen zijn het doorspoelen van vaste stoffen en producten op olie- en chemische basis. De gebruiker blijft verantwoordelijk voor de inhoud (lozing) van de huisaansluiting op het gemeentelijke hoofdriool. Producten en stoffen die niet thuishoren in de riolering zijn: Vaste stoffen zoals: Luiers en plakstrips daarvan, schoonmaakdoekjes op textiele basis, maandverband, inlegkruisjes, tampons, overig textiel, watten(producten), groente- en tuinafval, koffie- en etensresten, pleisters, verbandmiddelen, kattenbakkorrels, plastic enzovoort. Olie(producten) en chemische stoffen zoals: resten motor- en kruipolie, petroleum, peut, terpentine, thinner, ammoniak, chloor, vlekkenwater, beton, lijm en verfresten (ook op waterbasis), bestrijdingsmiddelen, medicijnen, fotochemicaliën, zinkhoudend afval, frituurvet, slaolie, braadvet, enzovoort. Lozing van deze producten kan leiden tot verstoppingen in de particuliere huisaansluiting, maar ook in de gemeentelijke hoofdriolering. Ook kan het lozen leiden tot forse stankoverlast, vervuiling van het milieu en verstoring van biologie. Daarnaast kunnen etensresten ook ongedierte, zoals ratten aantrekken. Het is dus beter om voor deze stoffen de daarvoor bestemde afvalcontainer te gebruiken. En olie-/chemische stoffen in te leveren bij de regionale milieustraat. Hoe zie ik een verstopping aankomen? Vaak zijn de eerste kenmerken van een verstopping het borrelen van lucht in de afvoerleiding, geluid uit de afvoerleiding en het slecht weglopen van water. Waar vind ik het ontstoppingsstuk? Het ontstoppingsstuk hoort bij uw woning. Het bevindt zich meestal tussen de woning en de erfscheiding (zie figuur 1). Over het algemeen komt de rioolbuis ter hoogte van het toilet de woning uit. Deze loopt via de kortste route naar de straat. Op de bouwtekening van uw woning treft u hoogstwaarschijnlijk nuttige informatie aan over de ligging van de riolering op uw perceel. Van een groot aantal woningen hebben wij een schets van de plaats van de particuliere huisaansluiting. U kunt deze kosteloos opvragen via telefoonnummer 14 0115 of gebruik het contactformulier. In sommige gevallen is bij de aanleg van het riool op uw perceel door de bouwers geen ontstoppingsstuk aangebracht. In dit geval moet u bij een verstopping een opening laten maken nabij de perceelgrens. Dit kan door een gat in de buis te (laten) boren. De verdere aanpak is hetzelfde als omschreven onder het kopje 'Hoe weet ik of een verstopping op mijn perceel of op gemeentegrond zit?' U kunt er ook voor kiezen om alsnog een ontstoppingsstuk te plaatsen. Bij een een volgende verstopping is de oorzaak dan makkelijker vast te stellen. De kosten zijn voor uw eigen rekening. Meer informatie Heeft u nog vragen? Vul het contactformulier in of bel met 14 0115.  

 • Evenement organiseren

  Wilt u een evenement organiseren voor bijvoorbeeld meer dan 150 personen? Of voor meerdere dagen? Dan heeft u een evenementenvergunning nodig. Een evenement heeft een openbaar karakter. Het is dus geen besloten gelegenheid, zoals een trouwfeest of verjaardag. Let op: verkoopt en/of verspreidt u kaarten voor een besloten gelegenheid, bijvoorbeeld onder sponsoren of deelnemers? Of maakt u reclame? Dan is er ook sprake van een evenement. Voor een groot evenement moet u de vergunning minimaal twaalf weken van te voren aanvragen. Voor een middelgroot evenement moet u de vergunning minimaal acht weken van te voren aanvragen. Aan beide vergunningen zijn kosten verbonden. Maak uw keuze uit de knoppen. Als burger heeft u hiervoor  DigiD nodig, als organisatie eHerkenning.   Evenementenvergunning aanvragen als burger Evenementenvergunning aanvragen als organisatie   Wanneer is een evenement vergunningvrij? Voor een klein evenement, bijvoorbeeld een Sinterklaasintocht, buurtbarbecue, wandel- of fietstocht, braderie of optocht heeft u geen vergunning of melding nodig als: het maximaal 1 dag duurt er na 23:00 uur geen muziek meer ten gehore wordt gebracht het evenement uiterlijk om middernacht eindigt het een lokale uitstraling heeft en er dus niet op gericht is om bezoekers van buiten de wijk of kern aan te trekken tijdens het evenement geen doorgaande wegen worden afgesloten het evenement niet plaatsvindt in een (tijdelijk) bouwwerk zoals een tent of een schuur / loods het evenement niet wordt gehouden in of nabij een milieu- of natuurbeschermingsgebied het evenement geen circusvoorstelling is Vergunning aanvragen voor een middelgroot evenement Voor een middelgroot evenement, bijvoorbeeld een dorpsfeest, muziekoptreden of een grotere braderie heeft u een vergunning nodig. Hiervan is sprake als niet wordt voldaan aan één of meerdere criteria van een vergunningvrij evenement en: er muziek ten gehore wordt gebracht na 23:00u er nadere verkeersmaatregelen nodig zijn er enige hinder of overlast voor de omgeving te verwachten is, die doorgaans kan worden beperkt met standaardmaatregelen en – voorschriften Voor de aanvraag van een middelgroot evenement geldt op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening een indientermijn van minimaal 8 weken voorafgaand aan het evenement. Gebruik de knop 'Evenementenvergunning aanvragen'. U heeft hiervoor DigiD nodig of eHerkenning voor bedrijven. Vergunning aanvragen voor een groot evenement Voor een groot evenment moet u denken aan bijvoorbeeld de Havendagen in Terneuzen. Een groot evenement is een evenement waarbij te verwachten is dat er aanmerkelijke risico’s ontstaan voor de openbare orde en veiligheid, de volksgezondheid of het milieu. Dit kan worden veroorzaakt door de grote aantallen bezoekers, de forse geluidsbelasting en/of het grote aantal verkeersbewegingen. Er kan in deze gevallen niet worden volstaan met standaardvoorschriften. Extra aandacht van de Politie, Brandweer of GHOR is vereist. Voor de aanvraag van een groot evenement geldt op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening een indientermijn van minimaal 12 weken voorafgaand aan het evenement. Gebruik de knop 'Evenementenvergunning aanvragen'. U heeft hiervoor DigiD nodig of eHerkenning voor bedrijven. Andere activiteiten waarvoor u een melding of aanvraag moet doen Alcohol schenken tijdens een evenement of besloten gelegenheid Gebruik van een gebouw met meer dan 50 personen Ontheffing geluidsnorm bij festiviteit Inschrijven kermis Klein kansspel (bingo of rad van fortuin) Loterij Materiaal voor een evenement huren Snuffelmarkt Standplaats voor kraam of verkoopwagen Vuur stoken bij een evenement Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Vergunningen en Handhaving, tel.14 0115. Wilt u dat wij uw evenement vermelden op onze website, klik dan op publiciteit voor uw evenement. Inzameling geld of goederen voor goed doel (collecteren) Verkoop op openbare weg of aan huis (venten) Vuurwerk afsteken Verkeersregelaars

 • Parkeerboete en wielklem

  Parkeerboete van het CJIB Heeft u een parkeerboete ontvangen met de letter “M”(van Wet Mulder) rechtsboven in de brief, of een beschikking van het CJIB? Bijvoorbeeld een boete voor parkeren op een plaats waar dat niet mag? Dan moet u met vragen over deze boete contact opnemen met het CJIB. Deze boetes gaan buiten de gemeente om. Wij kunnen u hierover geen informatie geven. Ook kunnen deze boetes niet bij de gemeente worden voldaan. Parkeerboete van de gemeente Als u niet of te weinig hebt betaald voor parkeren op een plaats waar betaald parkeren geldt, dan kunt u hiervoor een parkeerboete krijgen. U ontvangt binnen een paar weken een acceptgiro thuis voor het betalen van de parkeerboete. Deze acceptgiro ontvangt u van Cannock Chase. Dit bedrijf behandelt de parkeerboetes voor de gemeente Terneuzen. Deze boetes kunnen ook aan de balie worden voldaan.  Heeft u vragen over een parkeerboete? Dan kunt u contact met ons opnemen. U kunt hiervoor het contactformulier invullen of bellen naar 14 0115. Centrum Terneuzen: wielklem Als u in het centrum van Terneuzen niet of te weinig betaalt of onterecht op een vergunninghoudersplaats parkeert, dan kunt u een parkeerboete (naheffingsaanslag) krijgen. Parkeert u lang op dezelfde plaats dan kunt u per 24 uur maximaal één parkeerboete krijgen. Als u de auto ergens anders neerzet, kunt u daar wel weer een parkeerboete krijgen. U krijgt na de derde parkeerboete een waarschuwingskaart onder de ruitenwisser van uw auto. Hierop staat dat u uw boetes snel moet betalen. Betaalt u niet? Dan kan de dag na het opleggen van de derde parkeerboete al een wielklem volgen. Is er een wielklem geplaatst? Neem eerst contact op met parkeerbeheer via telefoonnummer 0115-455 490 (maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur). Wij verwijderen de wielklem wanneer u alle openstaande parkeerboetes, de kosten voor de wielklem (in 2023: € 129,00. In 2024: € 139,00 ) plus eventuele vervolgingskosten hebt betaald. Als u niet binnen 24 uur betaalt, slepen wij het voertuig weg. Dan betaalt u bovenop de parkeerboetes, de wielklem en de vervolgingskosten ook nog voor de kosten van het wegslepen en stallingskosten. U kunt alleen met pin of creditcard betalen. U kunt op het stadhuis of de gemeentelijke locatie De Koegors de parkeerbonnen betalen. U moet in één keer het hele bedrag betalen. Er is geen betalingsregeling mogelijk. Als u een voertuig gaat ophalen, moet u een geldig identiteitsbewijs meenemen. Bezwaar Na betaling van het openstaand bedrag, kunt u binnen 6 weken na dagtekening nog bezwaar maken. U moet dit schriftelijk indienen bij: Gemeente Terneuzen, Postbus 35, 4530 AA Terneuzen. Meer informatie Beleidsregels wielklem Aanwijzingsbesluit toezichthouders eenheid handhaving openbare ruimte en parkeerbeheer