Zoekresultaat 1 - 10 van 98 resultaten

 • Eikenprocessierups

  Mensen en dieren kunnen veel last hebben van de eikenprocessierups. Bijvoorbeeld jeuk, rode huiduitslag en last van de ogen en bij het ademhalen. Dit komt door de brandhaartjes van de rupsen. De klachten kunnen 2 weken duren. Ziet u eikenprocessierupsen? Laat het ons weten. Meld eikenprocessierupsen Let op: Zit er een nest op uw eigen terrein? U bent zelf verantwoordelijk voor het laten verwijderen van het nest. Probeer een nest van processierupsen niet zelf te bestrijden of te verwijderen. Regel zelf dat er iemand komt om de nesten te bestrijden. Zitten het nest op gemeentegrond? Wij huren dan een gespecialiseerd bedrijf in. Deze bedrijven halen de nesten weg, ook oude nesten. Als een plek bekend is doen we een rood-wit lint om de boom. Of de rupsen worden weggehaald is afhankelijk van de locatie waar de boom staat. U kunt ons ook bellen om een melding te doen. Bekijk de eikenprocessierups bomenkaart Op de kaart kunt u met behulp van kleuren zien wat er gebeurd als er de eikenprocessierups ontdekt wordt. Kleur (prioriteit) Actie Rood (prioriteit 1) De boom staat in een omgeving waar sprake is van veel beweging. Bijvoorbeeld bij scholen, speel- en sportvoorzieningen en intensief fiets- en/of voetgangersverkeer. In deze gebieden wordt actief geïnventariseerd op de aanwezigheid van de eikenprocessierups. De rups wordt weggezogen. Deze gebieden zijn rood gemaakt op de kaart. Oranje (prioriteit 2) De boom staat in een omgeving waar sprake is van minder beweging. Bijvoorbeeld woonwijken, seniorenvoorzieningen en de aanwezigheid van bebouwing. ER wordt actief geïnventariseerd op de aanwezigheid van de eikenprocessierups. De bestrijding heeft een minder hoge prioriteit dan in een “rood” gebied. De rups wordt wel weggezogen maar daar kan enige tijd overheen gaan. Geel (prioriteit 3) De boom staat in een gebied waar sprake is van minder beweging en de bestrijding een lagere prioriteit heeft dat in een “rood of oranje” gebied. Er wordt geïnventariseerd op basis van een melding.  Wordt de eikenprocessierups aangetroffen dan wordt deze wel weggezogen maar daar kan enige tijd overheen gaan. Groen (prioriteit 4) De boom staat in een omgeving waar sprake is van zeer geringe beweging. Hierbij valt te denken aan de buitengebieden. Er wordt geïnventariseerd op basis van een melding en er sprake is van bewoning in de directe omgeving van het nest.

 • Bingo of loterij organiseren

  Wilt u een bingo of loterij organiseren voor uw vereniging? Hiervoor heeft u toestemming nodig. Laat het ons op tijd weten. Vraag voor een loterij een vergunning bij ons aan. Een klein kansspel zoals een bingo of prijsvraag hoeft u alleen maar te melden. Bij een kansspel gaat het geld naar een goed doel. Bijvoorbeeld een nieuw clubhuis, instrumenten voor de muziekvereniging of renovatie van de kerk.

 • Nadeelcompensatie

  In de Omgevingswet is in de wet (artikel 15.1) vastgelegd bij welke besluiten recht op nadeelcompensatie kan ontstaan. Nadeelcompensatie is van toepassing op besluiten die onder de  Omgevingswet vallen. Schade kan een gevolg zijn van een regel in het omgevingsplan, een verleende omgevingsvergunning (of weigering daarvan), een projectbesluit, een maatwerkvoorschrift of een programma als bedoeld in de Omgevingswet. Wanneer de schade voor vergoeding in aanmerking komt spreken we van nadeelcompensatie.

 • Wijziging doorgeven bijstandsuitkering

  Krijgt u een bijstandsuitkering? En is er iets veranderd in uw situatie? Dan heeft dit waarschijnlijk invloed op uw uitkering. Geef wijzigingen daarom direct aan ons door. Waarom moet ik wijzigingen doorgeven? In de wet staat dat u wijzigingen moet doorgeven. Dit heet de inlichtingenplicht. U moet alles doorgeven wat van invloed kan zijn op de hoogte of uw recht op een uitkering. Geeft u een wijziging niet of te laat door? Dan kan dat gevolgen hebben voor uw uitkering. U moet dan bijvoorbeeld geld aan ons terugbetalen. Of misschien krijgt u een boete. De wet waar dit in staat, is de participatiewet.  Hoe snel moet ik de wijziging doorgeven? Geef uw wijziging binnen 5 werkdagen door. Dit zijn 5 dagen vanaf het moment dat de wijziging ingaat. Uw inkomsten geeft u maandelijks voor de 28e van de lopende maand aan ons door.

 • Nederlander worden

  Iemand kan Nederlander worden door: geboorte of erkenning door naturalisatie of optie U kunt bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente de Nederlandse nationaliteit aanvragen. U moet hiervoor eerst telefonisch een afspraak maken voor een intakegesprek: 0598 652222.

 • Groenstrook kopen

  Als naast uw woning, tuin of land een stuk gemeentegrond ligt (snippergroen), kunt u deze openbare groenstrook aan uw eigen grond toevoegen. Voor het kopen van gemeentegrond moet u betalen.  Wilt u grond van de gemeente kopen? Doe dan een verzoek bij ons. We stellen een aantal voorwaarden aan de verkoop van groenstroken/snippergroen. We controleren bij elk verzoek tot aankoop of het aan deze voorwaarden voldoet.

 • Burgerinitiatief

  De gemeenteraad en het college vinden het erg belangrijk dat inwoners van de gemeente meedoen aan de maatschappij om zo de leefbaarheid te bevorderen. Bewoners die een goed idee hebben kunnen (financiële) steun aanvragen voor een burgerinitiatief. Wie kan het aanvragen? U bent:  inwoner of organisatie zonder winstoogmerk actief in Veendam Dan kunt u een aanvraag doen voor subsidie uit het fonds Burgerinitiatieven. Er zijn nog meer regelingen voor subsidie. Het fonds Burgerinitiatieven vult deze regelingen aan. Het fonds Burgerinitiatieven is in 2016 ingesteld door de gemeenteraad. Het is bedoeld voor particulieren of organisaties zonder winstoogmerk. Een initiatief moet erop gericht zijn om bewoners uit verschillende buurten, wijken en dorpen met elkaar in contact te brengen. Zo vergroten we samen de onderlinge betrokkenheid. Bewoners participatie start bij initiatieven van inwoner Elk plan dat een bijdrage levert aan de leefbaarheid en de (ver)binding onderling kan worden ingediend. Een plan kan betrekking hebben op een buurt of wijk, maar kan ook heel goed geschikt zijn voor alle inwoners van Veendam. Na afloop van ieder kwartaal beoordelen we de ingediende initiatieven. Deze toetsen we en leggen we met een advies voor aan het college. U kunt hele jaar door initiatieven insturen. Een initiatief mag in principe niet met terugwerkende kracht worden aangevraagd.

 • Gehandicaptenparkeerplaats

  Bent u gehandicapt en kunt u uw auto niet bij uw huis in de buurt parkeren? U kunt misschien een gehandicaptenparkeerplaats krijgen. Dit is een parkeerplaats met een bord waarop uw kenteken staat. U moet wel een gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurders hebben. Andere bewoners mogen bezwaar maken tegen de gehandicaptenparkeerplaats. Heeft u een nieuwe auto? En heeft u al een gehandicaptenparkeerplaats? Vergeet dit dan niet aan ons door te geven.

 • Uittreksel basisregistratie personen

  Een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) is een schriftelijk bewijs waarin staat dat u in deze gemeente staat ingeschreven.  Er bestaan verschillende soorten uittreksels uit de Basisregistratie personen. Zo kunnen er uittreksels worden afgegeven met daarop bijvoorbeeld: uw nationaliteit  sinds wanneer u op uw adres woont burgerlijke staat gezinssamenstelling Wat erop staat, hangt af van de situatie waarvoor het uittreksel nodig is. Zorg daarom dat u van tevoren goed weet wat erop moet komen te staan.  Op een uittreksel uit de basisregistratie staat in ieder geval: uw volledige geslachts- en voorna(a)m(en)  uw geboortedatum en -plaats  uw huidige adres  de datum van afgifte  Een uittreksel uit de basisregistratie is niet nodig voor inschrijving leerlingen bij scholen. Het uittreksel uit de Basisregistratie personen (BRP) wordt vaak verward met een uittreksel Burgerlijke stand, waarin persoonsgegevens uit een akte staan. Bijvoorbeeld de geboorteakte. Het uittreksel uit de Burgerlijke stand kan ook afgegeven worden op een speciaal formulier, dat in meerdere talen is opgesteld. Dit doen we als u het nodig heeft voor internationaal gebruik. Vroeger heette de BRP gemeentelijke basisadministratie (GBA). Een uittreksel GBA is dus hetzelfde als een uittreksel BRP. 

 • Bezwaar en beroep

  Als u het niet eens bent met een schriftelijk besluit van de gemeente, kunt u hiertegen bezwaar maken. Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift dan kunt u hiertegen in beroep gaan bij de rechtbank. Wilt u bezwaar maken tegen gemeentelijke belastingen of uw WOZ-beschikking kijk dan op de pagina: Bezwaar tegen belasting gemeente