Zoekresultaat

131 - 137 van de 137 Resultaten
Toon producten van Noardeast-Fryslân
 • Schouwsloot

  Eens in de 12 jaar controleert Wetterskip Fryslân het waterpeil in de schouwsloten. Schouwsloten waarin minder dan 50 centimeter water staat moeten gebaggerd worden. Eigenaren van de schouwsloten hebben daarover in 2018 een brief van het Wetterskip gekregen.

  Hierin staat het verzoek de sloot voor 1 november 2018 te baggeren. Mocht de sloot niet voor 1 november 2018 gebaggerd zijn, dan wordt de termijn met één jaar verlengd. Dan moet uiterlijk 1 november 2019 de sloot gebaggerd zijn. Het uitbaggeren is een gezamenlijke verplichting voor de gemeente en de eigenaar. De gemeente is namelijk voor de helft eigenaar van de sloot.

 • Bijstand

  Bijstand is een uitkering van de gemeente voor mensen die te weinig geld hebben om van te leven. Deze uitkering is geregeld in de Participatiewet. Bijstand is bedoeld voor de noodzakelijke kosten, zoals huur, eten, kleding en een zorgverzekering.

  U kunt ook hulp krijgen bij het vinden van een baan, zodat u weer een eigen inkomen krijgt. Wilt u zich inschrijven als werkzoekende en/of een uitkering aanvragen? Kijk dan eerst op www.werk.nl en maak gebruik van de digitale inschrijfmogelijkheid. Als u geen mogelijkheden heeft om gebruik te maken van de digitale inschrijfmogelijkheid kunt u zich tijdens openingstijden melden in het gemeentehuis van de gemeente Dantumadiel.

 • Subsidie vanaf € 5.000,-

  Voor het aanvragen van een eenmalige subsidie vanaf € 5.000,- wordt de Subsidieregeling Versnellingsagenda ieder jaar in de maanden januari, mei en september door de gemeente Noardeast-Fryslân opengesteld.

  De beoordeling van alle subsidieaanvragen die tijdens zo’n periode zijn ingediend, wordt na afloop van een periode gedaan door de Regioboard. In de Regioboard zitten vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid. De Regioboard kent alle ingediende subsidieaanvragen op basis van een beoordelingskader punten toe, zodat een rangschikking ontstaat. 


  Het beoordelingskader vindt u hier. 

  Aan de hand van deze rangschikking ontvangt de beste beoordeelde subsidieaanvraag als eerste subsidie, daarna de volgende in de rangschikking en zo verder totdat het beschikbare budget voor de betreffende periode op is. Als de Regioboard onvoldoende punten aan een subsidieaanvraag toekent, wordt sowieso geen subsidie beschikbaar gesteld.

 • Gezondheidsverklaring

  Wilt u een rijbewijs voor vrachtwagen of bus aanvragen? Heeft u een beperking of bent u 75 jaar of ouder en wilt u uw rijbewijs vernieuwen? In deze gevallen heeft u een verklaring nodig dat u geschikt bent om te rijden. Het CBR beoordeelt of u rijgeschikt bent. U vult daarvoor een Gezondheidsverklaring in op Mijn CBR of u haalt het formulier bij de gemeente vandaan.

 • Stempas

  Kiezers krijgen - uiterlijk 14 dagen voor de verkiezingen - op hun huisadres een uitnodiging om te stemmen: een stempas. Met een stempas kan de kiezer in elk stembureau binnen de gemeente stemmen.  De kiezer neemt deze pas op de dag van stemming mee naar het stembureau, samen met een identiteitsbewijs. Dit mag overigens ook een maximaal 5 jaar verlopen ID-bewijs zijn. Is een kiezer niet in de gelegenheid om zelf zijn stem uit te brengen, dan kan hij dit bij volmacht door iemand anders laten doen.

  Op de stempas staat het adres van het voor de kiezer dichtstbijzijnde stembureau. Dit neemt niet weg dat een kiezer in een stembureau naar keuze binnen de gemeente zijn stem kan uitbrengen

 • Asbest verwijderen

  Zoals u weet is asbest gevaarlijk als de asbestvezels vrij komen. Wanneer de vezels worden ingeademd kunnen deze na verloop van tijd tot ernstige ziektes leiden (bijv. longkanker). Het bewerken (zagen, boren, breken etc) van asbest is daarom niet toegestaan. Sinds 1994 is het verboden asbest te gebruiken, verwerken en voor handen te hebben. Zit asbest in een gebouw dan mag het wel blijven zitten, zolang er maar geen vezels vrijkomen. Het verwijderen van asbest is natuurlijk ook toegestaan. Daar horen regels bij om er voor te zorgen dat er zo weinig mogelijk vezels vrij kunnen komen. De hoofdregel is dat je asbest alleen mag verwijderen nadat je een sloopmelding hebt gedaan, en daar een positieve reactie van ons op hebt gekregen.

 • Kwijtschelding

  Als u een laag inkomen heeft, kunt u in aanmerking komen voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. U hoeft de belasting dan niet of niet volledig te betalen. De gemeente maakt gebruik van de ruimst mogelijke kwijtscheldingsnormen en houdt bij het beoordelen, rekening met uw inkomen, uitgaven en bezittingen.

  Onderstaande belastingsoorten komen in aanmerking voor kwijtschelding.

  • Afvalstoffenheffing (exclusief extra containers)
  • Rioolheffing
  • Onroerende zaakbelasting (OZB)
  • Belasting roerende woon- en bedrijfsruimten

  Voor de overige belastingen kunt u geen kwijtschelding aanvragen.

  Voordat u gaat aanvragen

  Voordat u een verzoek om kwijtschelding indient, is het aan te raden, dat u eerst, onderstaande veel gestelde vragen even raadpleegt: (uiteraard indien van toepassing).

Verfijn zoekopdracht

Bevoegd gezag

Digitaal aanvragen

Acties