Zoekresultaat 131 - 135 van 135 resultaten

 • Wegen, straten, fietspaden en trottoirs, onderhoud

  Indien u klachten of opmerkingen heeft over het onderhoud of de kwaliteit van de gemeentelijke infrastructuur kunt u een melding openbare ruimte indienen.   Melding doen als burger Melding doen zonder DigiD Melding doen als organisatie   Wat valt onder de gemeentelijke infrastructuur? Wij zijn verantwoordelijk voor het aanleggen en onderhouden van de hele openbare infrastructuur binnen de bebouwde kom van onze gemeente. Hieronder vallen alle asfalt-, klinker- en onverharde wegen, pleinen, voetpaden en fietspaden, maar ook viaducten, rotondes, speelplaatsen, stoplichten, verkeersborden en -tekens en straatmeubilair zoals banken en vuilnisbakken. In het kader van ''duurzaam veilig verkeer' zijn wij ook verantwoordelijk voor het aanleggen en onderhouden van verkeersremmende maatregelen, zoals drempels, wegversmallingen en dergelijke. Wegenbeheer Plan Het onderhoud aan gemeentelijke verhardingen is opgenomen in het Wegenbeheer Plan. Dit plan komt tot stand door het uitvoeren van globale visuele inspecties van de verhardingen conform de wegenbeheer systematiek van het CROW (kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte). Naar aanleiding van deze inspecties wordt aan de hand van de mate en ernst van de geconstateerde schadebeelden en de beschikbare middelen een onderhoudsplanning gemaakt voor de komende jaren. Deze planning wordt om de twee jaar geactualiseerd met de gegevens van nieuwe inspecties.

 • Jodiumtabletten als bescherming bij kernongeval

  Bij een kernongeval kan de overheid de instructie geven om jodiumtabletten in te nemen. Werking jodiumtabletten Jodiumtabletten (kaliumjodide) bieden bescherming tegen radioactief jodium dat bij een kernongeval kan vrijkomen. Radioactief jodium kan via de luchtwegen of via besmet voedsel in het lichaam terechtkomen en op termijn schildklierkanker veroorzaken. Jodiumtabletten zijn nuttig voor kinderen en volwassenen van 40 jaar en jonger. Bij mensen boven de 40 jaar is de kans op het krijgen van schildklierkanker door straling heel klein en wegen de positieve gevolgen van het innemen van een jodiumtablet niet op tegen de mogelijke bijwerkingen. Volwassenen boven de 40 jaar wordt het  dan ook afgeraden om jodiumtabletten in te nemen. Verspreiding jodiumtabletten Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft alle inwoners tot 40 jaar in juli 2021 jodiumtabletten gestuurd. Bij vijf of meer personen binnen die leeftijdscategorie per huishouden, werden er twee doosjes tabletten verstuurd naar dat adres. Deze groep inwoners heeft in 2013 ook al jodiumtabletten gehad. Omdat de houdbaarheidsdatum daarvan bijna verstreken was, verstuurde het ministerie nieuwe tabletten. Oude jodiumtabletten kunt u inleveren bij uw apotheek of bij de milieustraat van de gemeente. Geen jodiumtabletten in huis? Bent u jonger dan 40 jaar, inwoner van Terneuzen en heeft u geen tabletten ontvangen? U kunt dan terecht bij de publieksbalie van de gemeente Terneuzen. Wij zorgen ook voor de uitgifte van de jodiumtabletten aan nieuwe inwoners (tot 40 jaar), zwangere vrouwen en pasgeborenen. Dit is georganiseerd in nauwe samenwerking met de veiligheidsregio en het ministerie van VWS. Let op! Let op: Neem niet op eigen initiatief een jodiumtablet in. Een jodiumtablet heeft uitsluitend een beschermende werking wanneer deze op het juiste moment wordt ingenomen. Volg hierbij de instructies op van de overheid. Meer weten? Informatie over de verspreiding en het gebruik van jodiumtabletten staat op: www.waaromkrijgikjodiumtabletten.nl. Heeft u daarna nog vragen? Bel dan met de Rijksoverheid op telefoonnummer 1400. Wilt u weten wat de overheid doet bij een nucleair incident? Of wat u kunt doen om u voor te bereiden? Kijk dan op de website www.zeelandveilig.nl/gevaren/nucleair-incident.  

 • Historische bodeminformatie opvragen

  Historische bodeminformatie wordt meestal aangevraagd ter voorbereiding van een verkennend bodemonderzoek (NEN 5740). Een historisch bodemonderzoek moet voldoen aan de voorwaarden van de NEN 5725. De volgende informatie kan worden opgevraagd, indien beschikbaar: bodemonderzoeksrapporten historisch kaartmateriaal bodemkwaliteitskaart tankgegevens omgevingsvergunningen.   Historische bodeminformatie opvragen als burger Historische bodeminformatie opvragen als organisatie   Aanvraag Bovenstaande informatie kunt u online aanvragen. Maak uw keuze uit de knoppen 'Historische bodeminformatie opvragen'. U ondertekent het formulier met DigiD of met eHerkenning voor bedrijven. Hoe ontvang ik de informatie? U ontvangt de opgevraagde informatie zoveel mogelijk digitaal van ons. Milieu-, hinderwet, bouw- en/of sloopvergunningen die niet digitaal beschikbaar zijn, kunt u inzien. We maken hiervoor een afspraak met u. Kosten Het tarief voor 2023 is € 139,00 per uur. Hoe meer informatie u opvraagt, hoe hoger de kosten. U ontvangt hiervoor achteraf een acceptgiro. Meer informatie Heeft nu nog vragen? Vul het contactformulier in. Of bel met mevrouw S. Ton-Piket, afdeling Omgeving en Economie via telefoonnummer 14 0115.

 • Klachten over de dienstverlening

  Heeft u een klacht over de dienstverlening van de gemeente Terneuzen? Bijvoorbeeld een klacht over het gedrag van een medewerker van de gemeente? Of vindt u dat u lang moet wachten voordat u wordt geholpen? Dan kunt u het 'klachtenformulier' invullen.   Klacht indienen als burger Klacht indienen als organisatie   Procedure bij klachten over dienstverlening gemeente Terneuzen Eerst proberen wij de klacht in een gesprek met u op te lossen. Als dat niet lukt, wordt u uitgenodigd om tijdens een hoorzitting uw klacht verder toe te lichten. We volgen dan de officiële klachtenprocedure. Bekijk de klachtenprocedure. We streven ernaar uw klacht zo goed mogelijk te behandelen. Als u toch niet tevreden bent over de klachtbehandeling, dan kunt u zich wenden tot de Nationale ombudsman. Het is verstandig eerst te bellen. U kunt daarvoor iedere werkdag van 9:00 tot 17:00 terecht via het gratis nummer: 0800 - 33 55 555. De Nationale Ombudsman is een externe instantie die de feiten onpartijdig onderzoekt en hierover een oordeel geeft. U kunt uw klacht pas bij de Nationale Ombudsman indienen nadat de klacht eerst bij de gemeente is behandeld. Meer informatie vindt u op de website van de Nationale Ombudsman. Andere klachten Andere klachten kunt u melden via onze website. Denk daarbij aan een storing aan de openbare verlichting, een losliggende stoeptegel of zwerfafval. Meld een klacht.

 • Gehandicaptenparkeerkaart

  h3 { font-size: 1.2em; } Bent u gehandicapt en kunt u daardoor moeilijk lopen? Dan kunt u bij de gemeente een Europese gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. Met deze kaart kunt u parkeren op gehandicaptenparkeerplaatsen in de meeste Europese landen. De parkeerkaart is minimaal 6 maanden en maximaal 5 jaar geldig. Zowel bestuurders als passagiers kunnen deze parkeerkaart aanvragen. Het aanvragen kan niet digitaal. U moet met het ingevulde formulier langskomen aan de balie. U maakt hiervoor een afspraak. Als u al een gehandicaptenparkeerkaart heeft, dan raden wij aan om 8 weken voor de einddatum uw nieuwe kaart aan te vragen. Als de kaart klaar is, dan krijgt u bericht. U moet de kaart dan persoonlijk ophalen en ondertekenen aan de balie. Wilt u gebruik maken van voorzieningen zoals dichtbij parkeren, een rolstoel of een rollator? U vindt hierover meer informatie op onze pagina over de toegankelijkheid van onze publieksbalie.   Formulier gehandicaptenparkeerkaart printen Afspraak maken   Voorwaarden U heeft een chronische loop- of andere beperking, of u zit permanent in een rolstoel. Onder een loopbeperking verstaan we een beperking waardoor u niet zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter aan één stuk te voet kunt afleggen. U heeft onafgebroken ondersteuning nodig van de bestuurder (alleen bij passagierskaart). Een gehandicaptenparkeerkaart kan gebruikt worden in verschillende voertuigen, waaronder ook een brommobiel. Kosten In 2023 kost het in behandeling nemen van een aanvraag € 21,90. Meenemen naar de balie Het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart doet u aan de balie. U neemt mee: het ingevulde aanvraagformulier; één pasfoto; geld, u betaalt bij de aanvraag (bij voorkeur met pinpas). Een ander kan de gehandicaptenparkeerkaart ook voor u aanvragen. Het door u ingevulde aanvraagformulier inclusief recente pasfoto kan dan bij de balie ingeleverd worden. Bij een eerste aanvraag krijgt u bezoek van een externe keuringsinstantie. Deze instantie maakt een afspraak om bij u langs te komen en geeft daarna aan de gemeente een advies. Bij een volgende aanvraag is niet altijd een bezoek van een externe keuringsinstantie nodig. Geldigheidsduur De gehandicaptenparkeerkaart is meestal vijf jaar geldig. Soms adviseert de arts een kortere looptijd. Na vijf jaar of na afloop van de door de arts aangegeven periode, moet u een nieuwe kaart aanvragen. U moet dan ook opnieuw een pasfoto inleveren en betalen voor een nieuw kaart. Soms hoeft er niet opnieuw een keuring plaats te vinden. Dat is afhankelijk van uw situatie. Een gehandicaptenparkeerkaart is geldig in alle landen van de Europese Unie. Elk land heeft zijn eigen regels. Bij de kaart ontvangt u een folder met de regels in de verschillende landen. Verlies, diefstal of beschadiging Bent u uw gehandicaptenparkeerkaart verloren, is deze gestolen of is hij beschadigd geraakt? Dan kunt u aan de balie een vervangende kaart aanvragen. Hiervoor moet u weer het aanvraagformulier invullen, een pasfoto meenemen en de kosten betalen voor een nieuwe aanvraag. De vervangende kaart heeft dezelfde geldigheidsduur als uw oude kaart. In geval van verlies of diefstal moet u een officiele melding maken van het verloren voorwerp. Deze melding kunt u doorgeven via www.verlorenofgevonden.nl of aan de balie van het stadhuis. Waar kunt u gratis parkeren met een gehandicaptenparkeerkaart? Blauwe zone (in de gemeente Terneuzen) Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u uw voertuig binnen een blauwe zone overal met onbeperkte duur parkeren. De voorwaarde is dat u het overige (voet)verkeer daardoor niet mag hinderen. Betaald parkeren (in de gemeente Terneuzen) Als u op een bovengrondse parkeerplaats voor betaald parkeren staat hoeft u niet te betalen. Vergunninghouderszone (in de gemeente Terneuzen) Op parkeerplaatsen voor vergunninghouders mag u niet parkeren zonder bewonersparkeervergunning. Er is ook de mogelijkheid om een voor u gereserveerde parkeerplaats in de buurt van uw woning aan te vragen. Zie gehandicaptenparkeerplaats voor de voorwaarden en andere informatie. Markt Terneuzen De Markt is definitief afgesloten voor parkeren en verkeer. In de Zandstraat is een gehandicaptenparkeerplaats. Op deze parkeerplaats kunt u een uur gratis parkeren. U moet hiervoor de blauwezoneschijf instellen en naast de gehandicaptenparkeerkaart achter de voorruit leggen.