Zoekresultaat 11 - 20 van 152 resultaten

 • Saneringsprogramma industrielawaai

  Als een industrieterrein gesaneerd wordt, kan dat gepaard gaan met veel lawaai. Om de geluidsbelasting terug te dringen tot een acceptabel niveau, heeft de provincie een saneringsprogramma voor industrielawaai opgesteld. U kunt informatie hierover opvragen bij de provincie.

 • Wedstrijden op de weg, ontheffing

  U bent verplicht om een ontheffing aan te vragen als u wedstrijden wilt houden op de openbare weg. U vraagt de ontheffing aan bij de beheerder van die weg. De ontheffing wordt alleen verleend als er aantoonbaar maatregelen zijn getroffen om deelnemers en organisatoren te verzekeren. Hierbij geldt de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen.

 • Projectbesluit windenergie

  Uw bedrijf wil een installatie voor windenergie aanleggen met een capaciteit tussen de 5 en 100 megawatt. Of u wilt een bestaande installatie uitbreiden. Dan moet hiervoor toestemming aan de provincie vragen. Hiervoor dient u bij de provicie een verzoek in voor een projectbesluit.

 • Subsidie Wolfwerende rasters Drenthe 2023 (2)

  Na jaren van afwezigheid is de wolf terug in Drenthe. De verwachting is dat er in de komende jaren zich meer wolven vestigen in Nederland en dat er mogelijk meerdere roedels gevormd worden. Mogelijk dus ook in onze provincie. Ook is de verwachting dat meerdere solitaire, zwervende wolven Nederland zullen bezoeken de komende jaren. De meeste wolven zijn afkomstig uit Duitsland. 

 • Cofinancieringsaanvraag REP-SNN

  Bij een aanvraag voor het OP-EFRO-programma kan provinciale cofinanciering worden aangevraagd.  De provinciale cofinanciering is bedoeld om de kansen te vergroten van Drentse instellingen en bedrijven bij Europese projectaanvragen. Hierdoor kunnen deze instellingen en bedrijven beter gebruik maken van de Europese subsidiemogelijkheden.

 • Bodemsanering, wijziging saneringsplan

  Met dit formulier kunt u een melding maken van een wijziging van het saneringsplan op grond van artikel 39 lid 4 van de Wet bodembescherming en de provinciale omgevingsverordening Drenthe.

 • Vaststellen hogere grenswaarde geluidsbelasting

  In Nederland zijn er regels voor maximale geluidsbelasting. De provincies, gemeenten en het Rijk mogen in sommige gevallen een hogere grenswaarde voor de geluidsbelasting vaststellen. Als u vindt dat op een locatie een hogere grenswaarde nodig is, dan kunt u hiervoor een aanvraag indienen.

 • Bodemsanering, Nazorgplan

  Dit formulier is bestemd voor het aanvragen van een besluit over instemming met een nazorgplan als bedoeld in artikel 39d, juncto 28 van de Wet bodembescherming.

 • Bodemsanering, melding bodemverontreiniging

  U meldt verontreiniging of aantasting van de bodem zo snel mogelijk nadat u dit heeft gemerkt. Dit geldt ook als u activiteiten die de bodem kunnen verontreinigen of aantasten doet of laat doen. De hier bedoelde activiteiten staan in de Wet bodembescherming. Het gaat bijvoorbeeld om:  handelingen die erosie (afbraak), verdichting (samenpakking) of verzilting (verzouting) van de bodem tot gevolg kunnen hebben; handelingen waarbij bepaalde stoffen op of in de bodem terecht moeten gaan komen om de structuur of de kwaliteit van de bodem te beïnvloeden; en  andere handelingen waarbij ingrepen worden verricht of stoffen worden gebruikt die de bodem kunnen verontreinigen of aantasten.

 • Evaluatieverslag bodemsanering

  Heeft u een bodemverontreiniging verwijderd, verplaatst of geïsoleerd? Stuur een evaluatieverslag naar de provincie wanneer u klaar bent met de sanering.