Zoekresultaat 11 - 19 van 19 resultaten

 • Horecabedrijf starten

  Indien u een horecazaak wilt beginnen, krijgt u te maken met diverse wetten en regels. Wetten en regels Een aantal van deze wetten en regels waarmee u rekening dient te houden bij het starten van een horecabedrijf zijn: Bestemmingsplan Brandveiligheid Milieu Horecabedrijf exploitatievergunning Alcoholvergunning Wet Bibob. Aanvragen voor het verkrijgen van een exploitatievergunning en een alcoholvergunning zullen worden getoetst aan de Wet Bibob. Dit betekent dat aanvragers een vragenformulier moeten invullen en de daarbij gevraagde gegevens dienen aan te leveren. Terras Gokautomaten (Ver)bouwen en reclame. Het kan zijn dat voor het (ver)bouwen van het pand en het plaatsen van reclame een omgevingsvergunning nodig is. Legeskosten. Voor het in behandeling nemen van aanvragen voor verschillende bovengenoemde vergunningen of meldingen bent u legeskosten verschuldigd. De tarieven kunt u vinden in de legesverordening van de gemeente Brunssum. Ondernemersloket Wij adviseren u om tijdig contact op te nemen met het ondernemersloket van de gemeente Brunssum voor het starten van een horecabedrijf. Neem voor het maken van een afspraak contact op met de gemeente.   

 • Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

  Werkgevers en andere organisaties kunnen om een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) vragen. In deze verklaring staat dat u geen relevante strafbare feiten op uw naam heeft staan. Deze verklaring is bijvoorbeeld verplicht voor onderwijzers, taxichauffeurs en mensen in de kinderopvang. Aanvragen Persoonlijk U maakt voor het persoonlijk aanvragen aan de balie eerst een afspraak. Voor deze aanvraag heeft u een ingevuld aanvraagformulier nodig. Meestal krijgt u het aanvraagformulier van degene die de VOG van u wil hebben. U kunt het formulier ook downloaden op justis.nl. De organisatie die de VOG van u wil hebben, moet het formulier eerst helemaal invullen en ondertekenen. Pas daarna kunt u de aanvraag doen. Maak online een afspraak Digitaal Het is ook mogelijk dat u een digitaal formulier ontvangt via bijvoorbeeld uw (nieuwe) werkgever. De VOG wordt dan middels die link digitaal aangevraagd, zonder tussenkomt van de gemeente. Kosten Een VOG voor natuurlijke personen kost € 41,35. Indien de organisatie die de VOG nodig heeft aangesloten is bij de COVOG, kunt u de VOG digitaal aanvragen (vraag dit na bij uw organisatie). Deze bedraagt € 33,85. De VOG voor bedrijven kost € 207,-. De VOG voor vrijwilligers is gratis wanneer de vrijwilligersorganisatie is aangemeld bij www.gratisvog.nl. Meenemen Het ingevulde aanvraagformulier Een geldig identiteitsbewijs (Paspoort, ID-kaart of rijbewijs) Komt u het uittreksel voor iemand anders aanvragen Het ingevulde aanvraagformulier Een ingevulde schriftelijke machtiging (pdf, 446 kb) Een kopie van het geldige identiteitsbewijs van de persoon voor wie u de aanvraag doet Een geldig legitimatiebewijs van de gemachtigde (Paspoort, ID-kaart of rijbewijs) Online VOG check Heeft u een Verklaring Omtrent het Gedrag nodig voor een baan of stage en wilt u vooraf weten wat u kansen zijn om een VOG te krijgen dan kunt u de VOG-check doen. De VOG-check berekent aan de hand van een serie vragen of u een hoge, gemiddelde of lage kans heeft op een VOG in diverse branches – nu én in de toekomst. De VOG-check is een initiatief van Screeningsautoriteit Justis, onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid.  Wilt u kijken wat uw kansen zijn om een VOG te krijgen, doe dan de VOG-check. Meer informatie Verklaring Omtrent het Gedrag op de website van het Ministerie van Veiligheid en Justitie

 • Parkeerontheffing blauwe zone

  In Brunssum is géén betaald parkeren. Wel telt de gemeente een aantal parkeerschijfzones (blauwe zones). In deze blauwe zones mag gedurende beperkte tijd geparkeerd worden (u dient daarvoor te beschikken over een parkeerschijf). Parkeerschijfzones Brunssum telt een aantal parkeerschijfzones (blauwe zones). In deze zones mag slechts gedurende beperkte tijd geparkeerd worden (u dient daarvoor te beschikken over een parkeerschijf). De aangewezen blauwe zones in Brunssum zijn: Lindeplein Doorvaartplein parkeerplaats Hokkelbergh parkeerplaats Wilhelminaplein parkeerplaats Koutenveld (gedeeltelijk) parkeerstrook in de Rumpenerstraat parkeerstrook in de Kerkstraat parkeerstrook in de Schildstraat parkeerstrook in een deel van de Kerkeveldstraat parkeerstrook Ir. Op den Kampstraat Ontheffing Binnen de gemeente Brunssum zijn een aantal gebieden aangewezen waarvan bewoners een ontheffing kunnen aanvragen op de tijdbeperking voor een bijhorende blauwe zone. Deze aangewezen gebieden en bijhorende blauwe zones zijn hieronder in de tabel te zien. Aangewezen gebied Toegewezen parkeerlocatie Kerkstraat 1a t/m 304 en Schiffelerstraat 1 t/m 15 (oneven) Koutenveld Raadhuisstraat 4 t/m 12, Kerkstraat 7, 15, 19 en Schiffelerstraat 1C, 1E, 1F Hockelbergh Wilhelminastraat 1a t/m 1c, Julianastraat 47 t/m 59 en Pastoor Savelbergstraat 51 t/m 151 Wilhelminaplein Koutenveld 2 t/m 6 (even), Schiffelerstraat 12 t/m 20 (even), Victoria 2 t/m 10 (even) Victoria (tijdelijk) Doorvaartstraat 15 t/m 21 en Passage 12 t/m 50 Doorvaartplein Ir. Op den Kampstraat 1 t/m 70 Ir. Op den Kampstraat Lindeplein 1 t/m 33 Lindeplein (1a en 1c) Een grafische weergave van het aangewezen gebied is onderaan deze pagina te vinden. Per woning wordt maximaal één ontheffing op kenteken verstrekt. De ontheffing is 1 jaar geldig met een vaste looptijd van 1 januari tot en met 31 januari in het volgende jaar.  Voorwaarden De aanvraag van een parkeerontheffing wordt getoetst aan de volgende voorwaarden: Aanvrager moet ingeschreven staan als inwoner van de gemeente Brunssum en binnen het aangewezen gebied wonen om in aanmerking te komen voor een ontheffing van de bijhorende parkeerschijfzone. Aanvrager moet voor het parkeren afhankelijk zijn van één van de parkeerpleinen waar de parkeerschijfzone van kracht is. De aanvrager mag dus niet beschikken over een eigen parkeerplaats, oprit of garage. Aanvrager moet het voertuig op eigen naam hebben staan. Aanvrager kan niet beschikken over een eigen parkeergelegenheid, al dan niet op eigen erf. Per parkeerlocatie zijn een maximumaantal ontheffingen uit te geven. Wanneer dit aantal wordt overschreden zal de aanvraag worden geweigerd en wordt u op een wachtlijst geplaatst. Aanvragen Digitaal Uw aanvraag kunt u digitaal indienen. Aanvragen of wijzigen ontheffing parkeerschijfzone (blauwe zone) (inloggen met DigiD) Post Beschikt u niet over DigiD? U kunt dan ook het aanvraagformulier ontheffing parkeerschijfzone (blauwe zone) downloaden en naar de gemeente sturen. Wijziging kenteken doorgeven Bent u in het bezit van een ontheffing en wilt u een wijziging van het kenteken van uw auto doorgeven? Ook dit kan via het digitale formulier of het analoge formulier. Kosten Een parkeerontheffing kost € 11,75. Aangewezen gebied Meer informatie Beleidsregels parkeerontheffingenbeleid parkeerschijfzones centrum gemeente Brunssum 2020 

 • Rioolaansluiting

  De gemeente is verantwoordelijk voor het inzamelen en afvoeren van afvalwater. Woningen en andere gebouwen hebben daarvoor een aansluiting op het gemeentelijk riool. Aanvraag (nieuwe) rioolaansluiting Digitaal Aanvraagformulier rioolaansluiting (inloggen met DigiD) E-mail of post Aanvraagformulier rioolaansluiting (pdf, 161 kb) Kosten De kosten voor een rioolaansluiting kunt u vinden in de legesverordening. Voorwaarden De gemeente handhaaft bij het aanleggen van een nieuwe rioolaansluiting een aantal Algemene voorwaarden. Rioolonderhoud De eigenaar en/of gebruiker van een pand is verantwoordelijk voor het gebruik van de rioolaansluiting. Constateert u een verstopping? Onderzoek waar de verstopping zit. U kunt hier eventueel een particulier bedrijf voor inhuren. De verstopping kan op eigen of gemeentelijk terrein zitten. Zit de verstopping op eigen terrein? Dan moet u de kosten zelf betalen. Is het gemeentelijk deel verstopt? De gemeente zal (indien er sprake is van een defect) het defect herstellen op basis van kosten van ongelijk.  Als u op het drukriool bent aangesloten kunt u contact opnemen met de gemeente.

 • Gebruiksmelding besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen

  Vanaf 1 januari 2018 geldt het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen. U moet een gebruiksmelding indienen wanneer er op grond van andere wetgeving geen brandveiligheidseisen zijn gesteld. U doet deze gebruiksmelding minstens 4 weken voordat u gebruik maakt van de tijdelijke verblijfsruimte op een plaats. Melding indienen Voor het indienen van de melding vult u het meldingsformulier in. Formulier brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (PDF, 246 kb) Het ingevulde formulier kunt u sturen naar loketvergunningen@brunssum.nl. Levert u het liever persoonlijk in? Maak dan telefonisch een afspraak. Wanneer is een melding verplicht? Er moet een gebruiksmelding ingediend worden wanneer er een activiteit georganiseerd wordt: op een plaats en daar ook een tijdelijke verblijfsruimte (bouwsel) zoals een feestweide, bijeenkomsttent, tribune, podium plaatst; of een andere constructie aanwezig is en er geen vergunning brandveilig gebruik nodig is; of geen evenementenvergunning met brandveiligheidseisen is verleend en ten minste één van de onderstaande situaties optreedt: in een tijdelijke verblijfsruimte bedrijfsmatig of voor verzorging nachtverblijf biedt aan meer dan 10 personen; in de tijdelijke verblijfsruimte verzorging biedt aan meer dan 10 personen onder 12 jaar of meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen; een tijdelijke verblijfsruimte heeft die is bestemd voor meer dan 150 personen. een melding is ook verplicht in alle gevallen dat u een activiteit op een plaats organiseert en u de brandveiligheid op een andere manier wilt regelen dan door toepassing van de concrete voorschriften in de hoofdstukken 3 tot en met 5 van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen. Wat heb ik nodig? Voeg de volgende bijlagen toe bij uw melding: Situatieschets met noordpijl. Plattegrond op schaal of met maatvoering waarop de aanwezige bouwsels groter dan 25 m2 zijn aangegeven. Plattegrond van iedere verblijfsruimte (bv. bijeenkomsttent, tribune) die is bestemd voor meer dan 150 mensen, waarbij de hoogste bezetting van die verblijfsruimte wordt opgegeven. Per verblijfsruimte wordt aangegeven: de voor personen beschikbare oppervlakte; de gebruiksbestemming; de opstelling van inventaris en van de in artikel 5.5 van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen bedoelde inrichtingselementen en indien aanwezig: brand- en rookwerende scheidingsconstructies; vluchtroutes; draairichting van de doorgangen als bedoeld in artikel 4.16; nooduitgangen en vluchtroutes, met aanduiding van de breedte daarvan; vluchtrouteaanduidingen als bedoeld in artikel 4.15; noodverlichting als bedoeld in artikel 4.3; brandblusvoorzieningen als bedoeld in artikel 4:20, en brandweeringang als bedoeld in artikel 4.24. Wat kost het? Aan het doen van een melding zijn geen kosten verbonden. Vragen over deze pagina? Of heeft u niet gevonden wat u zocht? Neem dan gerust contact met ons op.    

 • Meldingsplicht sloopactiviteit

  De hoeveelheid sloopafval per sloopactiviteit is bepalend voor de vraag of een sloopmelding verplicht is. Als er naar inschatting minimaal 10m3 afval vrijkomt dan is een sloopmelding verplicht. Dit is verplicht om de veiligheid en gezondheid van mensen te beschermen. Een sloopmelding geldt als pas als een geldige sloopmelding als alle benodigde stukken tijdig zijn aangereikt. Een complete sloopmelding bevat:  de melding via het Omgevingsloket; een situatietekening; veiligheids- en werkplan. Let op:  Als het bouwwerk al lang leegstaat, dan wordt het misschien bewoond door diersoorten zoals vleermuizen. In dat geval is ook een QuickScan Flora & Fauna nodig.  gaat het om een sloopactiviteit die betrekking heeft op een bouwwerk van vóór 1 januari 1994? Dan moet u een asbestinventarisatierapport (opgesteld door een erkend bureau) aanleveren bij de sloopmelding. Als daaruit blijkt dat asbest aanwezig is, dan tevens een werk- en veiligheidsplan voor de asbestverwijdering. Heeft u bepaalde stukken niet aangeleverd, dan neemt de gemeente contact met u op om de melding alsnog compleet te maken.  Uitzonderingen op de meldingsplicht De meldingsplicht voor sloopactiviteiten is niet verplicht als het gaat om: een (ingeschatte) hoeveelheid sloopafval van maximaal 10 m3 die bij de sloopwerkzaamheden is ontstaan. Let op: als het om asbest gaat, geldt deze uitzondering niet het slopen van een seizoensgebonden bouwwerk slopen op grond van een maatwerkvoorschrift. Hiervan is sprake als gemeente Brunssum in individuele gevallen met maatwerkvoorschriften afwijkt van de algemene rijksregels (Bbl) slopen op grond van een besluit tot oplegging van een last onder bestuursdwang of last onder dwangsom het professioneel verwijderen van asbesthoudende materialen in bepaalde installaties en constructies Tijdig indienen melding De melding voor de sloopactiviteit moet minimaal 4 weken voor het begin van de sloopwerkzaamheden zijn ingediend. In de volgende gevallen is het toegestaan om de melding minimaal 1 week voor het begin van de sloopwerkzaamheden in te dienen. Dat mag wanneer het gaat om: het verwijderen van asbest vanwege reparatiewerkzaamheden of mutatie-onderhoudswerkzaamheden* aan een bouwwerk dat in gebruik is. Daarbij geldt de voorwaarde dat er (bij langer dan 1 week) onnodige leegstand zou ontstaan of dat bewoners een ernstige belemmering van het gebruiksgenot van het bouwwerk zouden ondervinden.  *) Mutatie-onderhoudswerkzaamheden zijn onderhoudswerkzaamheden die plaatsvinden bij de wisseling van huurders van huurwoninge een particulier die maximaal 35 m2 van de volgende asbesthoudende materialen in z'n geheel verwijdert uit een woonfunctie of nevengebruiksfunctie: geschroefde golfplaten met hechtgebonden asbestvezels (geen dakleien) vloertegels niet-gelijmde vloerbedekking Kosten Aan het indienen van een sloopmelding zijn geen kosten verbonden   Melden Digitaal U geeft de melding door via het Omgevingsloket. Kosten Aan het indienen van de melding zijn geen kosten verbonden.

 • Horecabedrijf exploitatievergunning

  Als u een horecaonderneming start of overneemt, hebt u een exploitatievergunning horecabedrijf nodig. In de exploitatievergunning staan voorwaarden. Deze hebben te maken met o.a. openbare orde en veiligheid. Deze voorwaarden staan in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Aanvragen In een persoonlijk gesprek met de gemeente vraagt u de vergunning aan. Neem voor het inplannen van de afspraak contact op met de gemeente.

 • Omgevingsvergunning voor een uitweg (inrit)

  De aanvraag voor zo’n omgevingsvergunning kan digitaal of persoonlijk in de Gemeentewinkel. Aanvragen Digitaal U kunt uw aanvraag doen via het Omgevingsloket. De aanvraag is compleet als u naast het volledig ingevulde aanvraagformulier ook een foto en/of tekening met plattegrond en de afmeting van de te realiseren in-/of uitweg digitaal heeft bijgevoegd Persoonlijk Doet u de aanvraag liever aan de balie? Maak dan eerst telefonisch een afspraak. Ook als de informatie in het Omgevingsloket niet duidelijk dan kunt u telefonisch contact opnemen. Toetsingscriteria Uw aanvraag wordt getoetst. Een omgevingsvergunning voor een uitweg kan geweigerd in het belang van:  een veilig gebruik van de weg;  het noodzakelijk behoud van een openbare parkeerplaats;  de bescherming van de openbare groenvoorzieningen;  de bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving;  Of bij strijdigheid met het Omgevingsplan;  als er sprake is van een uitweg van een perceel dat al door een andere uitweg wordt ontsloten, en de aanleg van deze tweede uitweg ten koste gaat van een openbare parkeerplaats. Wilt u een vergunning voor een 2e inrit op een perceel? Maak dan altijd eerst een afspraak.  Kosten Er zijn kosten verbonden aan de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een uitweg. De kosten voor de aanvraag bedragen € 49,60. Daarnaast bent u kosten verschuldigd voor de verplichte publicatie- en advertentiekosten en deze bedragen € 11,30. Nadat de omgevingsvergunning is verleend, zullen stoepranden met een schuin gedeelte voor uw rekening worden aangelegd. Hier zijn ook kosten aan verbonden. Dit kost voor particulieren: Voor een volledige inrit, tot maximaal 5 meter € 942,75. Voor elke extra meter inrit € 188,55. Voor bedrijven gelden andere tarieven. Neem hiervoor contact op met de gemeente. Vragen over deze pagina? Of heeft u niet gevonden wat u zocht? Neem dan gerust contact met ons op.  

 • Omgevingsvergunning

  De vergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu zijn samengevoegd in de omgevingsvergunning. Zoals de bouwvergunning, sloopvergunning, milieuvergunning en kapvergunning. U kúnt met de omgevingsvergunning verschillende vergunningen in één keer regelen. U dient in dat geval één aanvraag in voor een complete procedure. Aanvragen Digitaal Via de website van het Omgevingsloket.  Persoonlijk Doet u de aanvraag liever aan de balie? Maak dan eerst telefonisch een afspraak. Ook als de informatie in het Omgevingsloket niet duidelijk is dan kunt u telefonisch contact opnemen. Omgevingsvergunning nodig of niet? Via het Omgevingsloket kunt u een vergunningcheck doen. Zo wordt duidelijk of u een vergunning nodig heeft, een melding moet doen, of geen vergunning nodig heeft. Verzoek om vooroverleg omgevingsvergunning voor grote(re) plannen Heeft u een plan om iets te doen in de leefomgeving (hieronder verstaan we de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen)? Bijvoorbeeld een woning bouwen of een appartementencomplex.  En u wilt weten of uw idee mogelijk is (denk hierbij aan regels over bouwen, geluid, bodem, natuur, verkeer, lucht, water, erfgoed en monumenten)? Of weet u al dat u een omgevingsvergunning nodig hebt? Maar wilt u weten wat er nodig is om een goede aanvraag te doen?  In beide gevallen adviseren we u om met ons in gesprek te gaan tijdens een vooroverleg. Dan kunnen we gezamenlijk bekijken wat wel en niet mogelijk is. Ook kunnen we bespreken hoe u zorgt voor een goede vergunningsaanvraag. Vaak voorkomt u hierdoor onnodige kosten. En uw aanvraag kan sneller behandeld worden.  Klein(er) plan? Wanneer u een kleiner plan heeft, zoals het aanbrengen van enkele zonnepanelen op uw dak of een oprit aanleggen, dan heeft zo’n vooroverleg geen nut (en werkt het zelfs vertragend). Mocht u een vraag hebben over zo’n plan, dan kunt u die vraag uiteraard wel stellen bij de gemeente.  Aanvragen vooroverleg Voor de grote(re) plannen kunt u een verzoek om vooroverleg omgevingsvergunning indienen via dit webformulier.  Het initiatief wordt besproken op de regietafel. Tijdens de regietafel bespreken verschillende medewerkers van de gemeente of het initiatief haalbaar en wenselijk is. Ook kunnen hieruit tips volgen voor het aanvragen van de omgevingsvergunning. Bij een ingewikkelder initiatief kan de gemeente andere overheden betrekken bij het vooroverleg. Denk bijvoorbeeld aan brandweer, omgevingsdienst, provincie en het waterschap. Het initiatief wordt dan besproken tijdens een omgevingstafel.  Let op! Voor het indienen van een verzoek om vooroverleg zijn kosten van toepassing. De kosten zijn te vinden in de legesverordening.  Boom kappen Wilt u een boom kappen? Niet iedere boom mag daarom zomaar gekapt worden. Ook niet als deze op uw grond staat. U vindt hier meer informatie, ook over de kosten die aan een vergunning verbonden zijn. Weet u niet zeker of u een kapvergunning nodig heeft voor het kappen van een boom? Neem dan contact  met ons op. Start- en gereedmelding Als u start met bouwen dan meldt u dit bij de gemeente via het formulier startmelding (inloggen met DigiD). Ook als u klaar met de bouwwerkzaamheden waarvoor u een startmelding heeft gedaan dan meldt u dit via het formulier gereedmelding (inloggen met DigiD). Zodra u beide meldingen correct heeft ingediend en er geen verdere beletsels zijn (zoals beschadiging van de openbare weg of groen door uw werkzaamheden) ontvangt u de borg terug die u bij de aanvraag van uw vergunning heeft betaald. Monument Woont u in een monument? Bij het onderhouden en restaureren van uw rijksmonument krijgt u te maken met verschillende wetten en regels. Meestal heeft u een omgevingsvergunning nodig. Lees hier meer.