Zoekresultaat 11 - 20 van 56 resultaten

 • Vaarvergunningen

  Als u wilt varen in het gebied van het Hoogheemraadschap van Rijnland, dan heeft u soms een vaarvergunning nodig. Kijk voor het overzicht en het aanvragen van een vaarvergunning op de website van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Snelvaarverbod Braassemermeer Op het Braassemermeer geldt een snelvaarverbod. Er mag niet sneller worden gevaren dan 12 km per uur. Als u op het Braassemermeer sneller wilt varen dan 12 km per uur, dan heeft u een ontheffing nodig.  U kunt de volgende ontheffingen aanvragen: Jaarontheffing (vaste of bedrijfsontheffing) Een jaarontheffing is geldig voor een periode van een jaar. Het seizoen loopt van 1 april en met 31 maart. Het aanvragen van een snelvaarontheffing voor het nieuwe seizoen per 1 april 2024 mogelijk via onderstaande button. Jaarontheffing snelvaarvergunning via onlineregelen.kaagenbraassem.nl U logt in via DigiD of eHerkenning. Dagontheffing Een dagontheffing is geldig voor een dag. Een dagontheffing kost € 48,95. Dagontheffingen worden afgegeven met een maximum van vier per dag, en zijn verkrijgbaar bij het veerpont Paddegat in Woubrugge. Telefoonnummer 0172 519329. Kijk voor meer informatie op www.vanleersum.com. Kosten Het tarief voor de jaarontheffing seizoen 1 april 2024 tot en met 31 maart 2025 bedraagt € 322,65 Voor het doorgeven van een wijziging (nieuw registratiekenteken) betaalt u van 1 april 2024 tot en met 31 maart 2025 € 28,35. Voorwaarden U heeft een vaarbewijs. De ontheffing geldt uitsluitend voor het gebied van het Braassemermeer, met uitzondering van de met boeien gemarkeerde vaargeul en met uitzondering van het stiltegebied Braassemermeer. Zie ook de Voorschriften snelvaren Braassemermeer hieronder. Voorschriften snelvaren Braassemermeer Wie mogen de ontheffing gebruiken 1. ontheffingen zijn persoonsgebonden. Dit houdt in dat de ontheffinghouder altijd zelf in (als bestuurder of passagier) of aan de boot (als waterskiër) aanwezig moet zijn. Enige uitzondering hierop zijn de partner en de bloed- en aanverwanten tot en met de tweede graad van de ontheffinghouder, mits deze als bestuurder/schipper in het bezit is van een wettelijk voorgeschreven geldig vaarbewijs; 2. als de ontheffing geldt voor een bedrijf mag het vaartuig uitsluitend worden bestuurd door personeelsleden van het bedrijf voor zover deze in het bezit zijn van een wettelijk voorgeschreven geldig vaarbewijs en deze ontheffing voor de bedrijfsuitoefening wordt gebruikt; Uitzonderingen a. als de bedrijfsbeoefening een proefvaart behelst, is het toegestaan om de boot door een derde te laten besturen onder voorwaarde dat deze in het bezit is van een wettelijk voorschreven geldig vaarbewijs. Het personeelslid, die in het bezit is van een wettelijk voorgeschreven geldig vaarbewijs, dient te allen tijde in de boot aanwezig te zijn; b. tijdens trainingen om de waterskivaardigheden van de instructeur op peil te houden, is het toegestaan om de boot door een derde, in het bezit van een wettelijk voorgeschreven geldig vaarbewijs, te laten besturen; Wanneer niet 3. van de ontheffing mag geen gebruik worden gemaakt: tussen zonsondergang en zonsopgang en niet later dan 22.00 uur en niet vroeger dan 08.00 uur; als het zicht minder bedraagt dan 500 meter; Waar niet 4. binnen een afstand van 150 meter van een oever; 5. binnen een afstand van 150 meter van een aanleggelegenheid of zweminrichting; 6. het in voorschrift 4 en 5 genoemde verbod geldt niet voor het afvaren en aanleggen ten behoeve van het trekken van beoefenaars van waterskiën, planking en dergelijke van en naar een startplaats, mits daarbij de kortst mogelijke weg wordt gevolgd en geen hinder of gevaar wordt veroorzaakt; 7. binnen een afstand van 75 meter langs geankerde schepen en visbootjes; 8. binnen een afstand van 75 meter langs zwemmers, watersporters en deelnemers aan zeilwedstrijden of andere sportevenementen; 9. binnen een afstand van 75 meter van start, finish, wedstrijdbanen of van de aan het evenement deelnemende vaartuigen of personen; Wat mag niet 10. harder varen dan 12 km/h op de overige delen van de plassen en vaarwegen naar de plassen; 11. varen met een grotere snelheid dan 70 km/h; 12. varen met een zgn. jet-ski of waterscooter; 13. varen zonder gesloten uitlaat; 14. waterskiën/planking te beoefenen met behulp van een zgn. skifree; 15. het onder invloed van alcoholhoudende drank of andere middelen besturen van een snelle motorboot. Hiermee wordt bedoeld: elke stof waarvan de bestuurder/schipper weet of redelijkerwijs moet weten, dat het gebruik de stuurvaardigheid kan verminderen. Dit verbod geldt eveneens voor de in voorschrift 17 bedoelde watersportbeoefenaars en de daar vermelde tweede persoon; 16. achter de motorboot parachuteskiën met gebruikmaking van een parasail of deltawing, vliegeren, slepen of voorttrekken uitgezonderd de beoefenaars van het waterskiën en planking; Veiligheid 17. bij het trekken van waterskiërs, plankeurs en dergelijke moet naast degene, die de boot in feite bestuurt, nog een tweede persoon als uitkijk aan boord zijn, Deze persoon, die de leeftijd van ten minste 15 jaar heeft bereikt, moet letten op de getrokken persoon of personen; 18. alle opvarenden moeten tijdens het varen gebruik maken van de daarvoor bestemde vaste zitplaatsen, terwijl niet meer opvarenden aan boord mogen zijn dan het aantal zitplaatsen; Algemeen 19. de ontheffing, het registratiebewijs van de snelle motorboot, het verzekeringsbewijs en het vaarbewijs van de bestuurder/schipper moeten in de boot aanwezig zijn en moet op eerste vordering van de politie en/of toezichthoudende ambtenaren getoond worden; 20. de bestuurder/schipper van de snelle motorboot is verplicht de van toepassing zijnde voorschriften gesteld in het “Binnenvaartpolitiereglement”, de "Scheepvaartverkeerswet” en de aan deze ontheffing verbonden voorschriften strikt na te leven; 21. bevelen en aanwijzingen gegeven door politie en/of toezichthoudende ambtenaren moeten stipt en onmiddellijk worden opgevolgd; 22. bij niet of niet behoorlijke naleving van een of meer van de voorschriften kan de ontheffing worden ingetrokken. Bezwaarclausule Begunstigde beschikking Wij wijzen u erop dat op grond van de Algemene wet bestuursrecht belanghebbenden gedurende 6 weken vanaf de dag volgende op de datum van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift kunnen indienen bij ons college. Een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. De wet voorziet wel in de mogelijkheid van schorsing of een andere voorziening ter zake: hangende de beslissing op het bezwaarschrift kunnen belanghebbenden een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Een afschrift van het bij ons college ingediende bezwaarschrift dient meegezonden te worden. Leges Met betrekking tot het legesbedrag kunt u op grond van de Algemene wet inzake de rijksbelastingen gedurende zes weken vanaf de dag volgende op de datum van verzending van dit besluit bij de heffingsambtenaar een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen. Een bezwaarschrift schort de verplichting tot betaling niet op. Indien u in uw bezwaarschrift de wens daartoe te kennen geeft, zult u worden gehoord.  

 • Kabel- en Leidingvergunningen / instemmingsbesluit

  Alleen Nuts-, Telecombedrijven en hun gemachtigde aannemers mogen een kabel- en leidingvergunningen / instemmingsbesluit aanvragen. Dit gaat via de AVOI-manager, een online platform. AVOI is de afkorting van de Algemene verordening ondergrondse infrastructuur gemeente Kaag en Braassem 2016 (overheid.nl). De AVOI-manager is de online omgeving waar u uw aanvragen beheert. In het Handboek kabels en leidingen bij de AVOI 2016 (overheid.nl) staat een toelichting op de regels. De tarieven staan in de Legesverordening op overheid.nl. Aanvraag Om gebruik te kunnen maken van de AVOI-manager heeft u persoonlijke inloggegevens nodig. Heeft u nog geen inloggegevens? Maak dan eerst online een account bij de AVOI-manager van Kaag en Braassem. Heeft u inloggegevens? Beheer dan online uw anvraag voor een kabel- en leidingvergunning / instemmingsbesluit. In de AVOI-manager meldt u ook graafwerkzaamheden aan en af (inclusief het invullen van een straatwerkbon).

 • Afvalstoffenheffing

  Alle huishoudens betalen afvalstoffenheffing. U betaalt deze belasting voor het ophalen en het verwerken van uw huisvuil. Gemeente Kaag en Braassem kent een basis en een variabel tarief. U ontvangt geen voorlopige aanslag voor het variabele deel van de afvalstoffenheffing. U krijgt alleen een definitieve aanslag, in het jaar erna. U ontvangt dus elk jaar één aanslag met het vaste deel voor dat jaar en één aanslag met het variabele deel van het jaar daarvoor. Tarieven afvalstoffenheffing  Vast tarief een- en meerpersoonshuishouden € 304,60 Per vuilniszak restafval (maximaal 60 liter) in verzamelcontainer  € 1,70 Tarief per aanbieding minicontainer restafval 140 liter € 5,20 Tarief per aanbieding minicontainer restafval 240 liter € 9,20 Bijzonderheden Bent u het niet eens met de aanslag, dan kunt u bezwaar maken. Voor het vaste tarief van afvalstoffenheffing kunt u kwijtschelding aan vragen. Meer informatie hierover leest u op de pagina kwijtschelding. Heeft u meer restafval door een chronische ziekte of beperking? Dan kunt u een tegemoetkoming medische afval aanvragen. Als u verhuist naar een andere woning binnen de gemeente dan verandert uw huidige aanslag niet. Als u verhuist naar een andere gemeente, dan wordt automatisch ontheffing verleend en wordt eventueel teveel betaalde belasting aan u terugbetaald. Bedrijven betalen geen afvalstoffenheffing. Zij moeten zelf zorgdragen voor de afvoer van hun afval. Meest gestelde vragen Heeft u een vraag over de afvalstoffenheffing? Kijk dan of uw vraag staat bij de Veel gestelde vragen Afvalstoffenheffing. Als uw vraag hier niet bij  staat, kunt u contact opnemen met gemeente Alphen aan den Rijn. Meer informatie Werkzaamheden op het gebied van belastingen worden uitgevoerd door de gemeente Alphen aan den Rijn. Voor vragen kunt een e-mail sturen naar belastingen@kaagenbraassem.nl of op werkdagen bellen via telefoonnummer 14 0172 (spreek in 'Alphen aan den Rijn'). 

 • Alcoholontheffing

  U wilt zwak-alcoholhoudende drank verstrekken tijdens een bijzondere gelegenheid, bijvoorbeeld een evenement. En u heeft geen bestaande horecagelegenheid, dan kunt u een tijdelijke alcoholontheffing aanvragen. U kunt voor maximaal 12 aaneengesloten dagen een ontheffing krijgen. U hoeft geen ontheffing aan te vragen als: u een alcoholvergunning heeft (alleen als het om lokaliteiten en terrassen gaat die op uw vergunning vermeld staan)  de tap geplaatst wordt op het terras u een festiviteit of activiteit in eigen horecagelegenheid organiseert u een partijencateraar bent op een besloten feest van een particulier.   Voorwaarden er is sprake van een tijdelijke en bijzondere gelegenheid er mogen alleen zwak-alcoholhoudende dranken worden verstrekt, zoals bier en wijn de leidinggevende is minimaal 21 jaar, van onbesproken gedrag en staat ingeschreven in het Register Sociale Hygiëne zie ook de Drank- en horecaverordening op overheid.nl. Kosten De kosten zijn € 40,00 voor in het behandeling nemen van de aanvraag. U betaalt met iDeal. Aanvraag Vermeld op uw aanvraag: omschrijving gelegenheid en locatie gegevens van alle leidinggevenden voor welke dagen en tijdstippen ontheffing wordt gevraagd. Stuur deze bijlage(n) mee: kopie van geldig paspoort of identiteitskaart (geen rijbewijs) van elke persoon die alcohol gaat schenken plattegrond van de locatie met tappunten. Ontheffing aanvragen via onlineregelen.kaagenbraassem.nl U logt in met eHerkenning.

 • Melding evenement

  Als u een evenement wilt organiseren, heeft u in veel gevallen een vergunning nodig. Met een melding maakt u in een vroeg stadium kenbaar dat u in het komende kalenderjaar van plan bent om een evenement te organiseren.  Evenement Een evenement is een activiteit die voor het publiek toegankelijk is, zoals bijvoorbeeld een braderie, een feest of een wandeltocht. Het is voor ons belangrijk om in een vroeg stadium een goed beeld van uw evenement te krijgen, zodat wij een inschatting kunnen maken van het eventuele risico dat het evenement met zich meebrengt. Zo kunnen wij vooraf afspraken maken met onze externe partners. Denk hierbij aan de politie en de brandweer. Reserveren Vindt uw evenement plaats in 2024? Meld dit dan voor 1 november 2023. U reserveert dan ruimte op de evenementenkalender van volgend jaar. De kans dat uw evenement niet op de gewenste datum door kan gaan, neemt namelijk toe na 1 november. Sommige weekenden zitten mogelijk zo vol, dat er vanwege veiligheidsredenen geen extra evenementen meer plaats mogen vinden. Melding- en reservingsformulier evenement via onlineregelen.kaagenbraassem.nl U logt in met DigiD of e-Herkenning.

 • Bijzonder transport, ontheffing

  U mag niet zomaar grote goederen vervoeren binnen de grenzen van de gemeente. Denk hierbij aan een groot jacht, een recreatiewoning of grote machine. Is uw transport langer, breder, hoger of zwaarder dan toegestaan? Vraag dan een ontheffing aan. Voorwaarden U kunt de ontheffing aanvragen als u voldoet aan de volgende voorwaarden: Het transport valt buiten de wettelijke transporteisen Er zijn geen alternatieven mogelijk (bijvoorbeeld transport in delen) U laadt en lost binnen de gemeente. Aanvraag U vraagt de ontheffing aan bij de RDW. De ontheffing kunt u online aanvragen. Hiervoor kunt u een internetcertificaat aanvragen via rdw.nl. Er staan verschillende soorten ontheffingen op rdw.nl. Kijk goed welke ontheffing u nodig hebt voor uw transport. Geef bij uw aanvraag de volgende informatie: de afmetingen van het transport de gewenste route het tijdstip van transport. Gerelateerde informatie Informatie voor als u gevaarlijke stoffen vervoert.

 • Basisregistraties adressen en gebouwen (BAG)

  In de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) staan de gegevens van alle adressen en gebouwen in de gemeente. Ook de standplaatsen voor woonwagens en ligplaatsen voor woonboten staan in de BAG. Zoekt u gegevens over een woning, kantoor of winkel? Dan kunt u deze digitaal opzoeken in de BAG Viewer van het Kadaster. Fout in de gegevens? Geef het door Een fout in de gegevens kan gevolgen hebben als u uw huis verkoopt, bijvoorbeeld voor het verplichte energielabel. U kunt dan vragen om de gegevens aan te passen door een terugmelding via de BAG viewer. U krijgt automatisch bericht zodra de terugmelding is verwerkt. Meer informatie Via het contactformulier kunt u uw vraag of opmerking doorgeven aan de gemeente; vermeld hierbij dat het om de BAG gaat. Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO) Wie een fout in de basisregistraties wil laten corrigeren, meldt dit bij de organisatie waar het om gaat. Maar soms lukt dat niet. Bijvoorbeeld omdat niet duidelijk is bij welke organisatie iemand moet zijn. Dan kunt u een melding doen bij het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO). Het MFO is onderdeel van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) en werkt samen met de melder en álle betrokken overheidsorganisaties, net zo lang tot gegevens weer kloppen. Het MFO is te vinden op www.rvig.nl/mfo. Via deze website kunt u ook een melding doen.

 • Evenementenvergunning

  Als u een evenement wilt organiseren, heeft u in veel gevallen een vergunning nodig. Een evenement is een activiteit die voor het publiek toegankelijk is zoals een braderie, feest, kermis, optocht, snuffelmarkt of sportwedstrijd. Vergunningsvrije en vergunningsplichtige evenementen Een evenement is vergunningvrij wanneer aan de algemene (en eventuele specifieke) regels wordt voldaan: het evenement duurt maximaal één dag er is een organisator bij het evenement aanwezig er zijn maximaal 150 personen tegelijkertijd aanwezig bij het gebruik van een tent(en) zijn maximaal 50 personen gelijktijdig aanwezig er worden geen alcoholhoudende dranken verkocht het evenement wordt gehouden tussen 10:00 en 00:00 uur er geen muziek ten gehore wordt gebracht na 23:00 uur het evenement niet op doorgaande wegen is en geen belemmering vormt voor het verkeer en de hulpdiensten het evenement een incidenteel karakter (maximaal twee keer per jaar) heeft omwonenden één week voor aanvang van het evenement schriftelijk door de organisator worden geïnformeerd er geen afvalstoffen worden verbrand buiten een inrichting (bijvoorbeeld hutten en bomen). Het gebruik van een barbecue valt hier niet onder indien het evenement plaatsvindt in een inrichting moet het evenement voldoen aan de voorschriften van de afgegeven gebruiksvergunning (of omgevingsvergunning voor de activiteit ‘gebruik met het oog op brandveiligheid’) of aan de regels in het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken. Naast de algemene regels gelden voor bepaalde evenementen aanvullende regels;  zoals voor: gebruik van een barbecue evenementen in gebouwen (die vallen onder een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik of een melding brandveilig gebruik)  evenementen op de weg zoals een puzzeltocht of een wielerwedstrijd het oplaten van ballonnen het houden van een optocht wedstrijden op de openbare weg, hierbij inbegrepen een openbare waterweg. Alle regels kunt u terugvinden in het evenementenbeleid op Overheid.nl. Evenementenvergunning  Wanneer een evenement niet voldoet aan één of meerdere (algemene of specifieke) regels dan is het evenement niet vergunningvrij en moet er een aanvraag ingediend worden. De vergunning wordt toegekend op basis van de door u verstrekte gegevens. Aan het toekennen van een vergunning verbindt de burgemeester voorschriften en beperkingen ter regulering van het evenement. Doe uw vergunningaanvraag ten minste 12 weken voor de gewenste datum van uw evenement. De gemeente heeft voldoende tijd nodig om uw evenement af te stemmen met politie, brandweer, GHOR en eventueel met andere organisaties. Let op: Vergunningaanvragen die niet tijdig binnenkomen of onvolledig zijn, kunnen geweigerd worden. Meer informatie vindt u in het evenementenbeleid Kaag en Braassem: Evenementenbeleid Kaag en Braassem op Overheid.nl  Handreiking Advisering op brandveiligheid bij evenementen van de Veiligheidsregio  Aanvulling evenementenbeleid vergunningsvrij plaatsen reclame op Overheid.nl. Aanvraag Als u een evenement wilt organiseren, heeft u 1 of meer van de onderstaande formulieren nodig: Aanvraagformulier evenementenvergunning via het contactformulier - wij nemen contact met u op en sturen u de benodigde formulieren. Vervolgens kunt u de aanvraag indienen. Veiligheidsplan - bijlage bij aanvraagformulier evenementenvergunning op de website van de veiligheidregio vrhm.nl  Verstrekken zwakalcoholhoudende dranken: Vraag ook een ontheffing op artikel 35 van de Alcoholwet aan, zodat u alcohol mag schenken Afwijken bestemmingsplan:  In sommige gevallen is het organiseren van een evenement op een bepaalde locatie in strijd met het bestemmingsplan. Dan moet u naast een evenementenvergunning ook nog een omgevingsvergunning aanvragen voor het afwijken van het bestemmingsplan Doorlopende evenementenvergunning voor een jaarlijks terugkerend evenement: Geef de datum van het evenement jaarlijks vόόr 1 november door. Doet u dat niet, dan vervalt de doorlopende vergunning automatisch. Het melden van uw evenement dient te gebeuren via het  Melding- en reserveringsformulier evenement.  Gebruiksmelding brandveiligheid Als uw evenement voor meer dan 50 personen plaatsvindt in een gebouw moet in bepaalde gevallen ook een gebruiksmelding brandveiligheid gedaan worden via www.omgevingsloket.nl. Melding Brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen U moet een gebruiksmelding indienen (via de website van het Omgevingsloket) wanneer u een activiteit organiseert op een plaats en daar ook een tijdelijke verblijfsruimte (bouwsel), of een andere constructie aanwezig is en er geen vergunning brandveilig gebruik nodig is en ten minste één van de onderstaande situaties optreedt: in een tijdelijke verblijfsruimte op die plaats bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf wordt geboden aan meer dan 10 personen of in een verblijfsruimte op die plaats verzorging wordt geboden aan meer dan tien personen onder 12 jaar, of aan meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen een tijdelijke verblijfsruimte op die plaats is bestemd voor meer dan 150 personen tegelijk. Bijzonderheden De evenementenvergunning kan in bepaalde situaties worden geweigerd. Wanneer de beslissing van de gemeente op uw aanvraag negatief is, heeft u de mogelijkheid hiertegen een bezwaarschrift in te dienen. Kosten Een vergunning voor het organiseren van een evenement kost in de meeste gevallen € 190,40 Meer informatie Vragen over het organiseren van een evenement kunt u stellen bij Loket dienstverlening via het contactformulier. Wij nemen binnen 5 werkdagen contact met u op om uw vraag direct te beantwoorden of om een afspraak te maken. Regels wegwerpplastic Vanaf 1 juli 2023 en vanaf 1 januari 2024 gelden nieuwe regels voor het gebruik van wegwerpplastic bij evenementen. Deze regels komen voort uit de Europese richtlijn Single Use Plastics (SUP). De regels gelden voor wegwerpbekers en -bakjes die plastic bevatten. Er zijn verschillende regels voor open evenementen en gesloten evenementen. Meer informatie vindt u op de website minderwegwerpplastic.nl. Overig Regelgeving evenementen Algemeen aanwijzingsbesluit op overheid.nl Betrek uw buurt en belanghebbenden Bent u van plan een evenement te gaan organiseren? Als organisator doet u er goed aan de belanghebbenden zo passend mogelijk te betrekken bij uw plan. Bekijk de werkwijzer op deze webpagina op de website, waarbij wij u willen helpen met het organiseren van de participatie voor uw evenement.  

 • Breedte- aslastbeperking, ontheffing

  Voor een aantal wegen binnen de gemeente geldt een breedte- en aslastbeperking. Hierdoor is het voor bepaalde voertuigen die de aangegeven breedte- en aslastbeperking overschrijden niet toegestaan deze wegen zonder ontheffing te berijden. In sommige gevallen kunt u een ontheffing krijgen. Voorwaarden De aanvraag om ontheffing moet ten minste 8 weken voor de geplande datum van het transport worden ingediend bij de gemeente. Als een aanvraag op een later moment wordt ingediend loopt u het risico dat er niet tijdig ontheffing kan worden verleend. Tips Voor vervoer van gevaarlijke stoffen heeft u ontheffing nodig; kijk hierbij bij transport gevaarlijke stoffen.  Aanvraag Vermeld op uw aanvraag: gegevens van het voertuig: kenteken, merk en type, aantallen assen, breedte voertuig, massa voertuig (rijklaar), de maximale massa (van de lading) die u met het voertuig wilt vervoeren en de totale massa gegevens transport: bestemming en wegen waarvoor ontheffing wordt aangevraagd. Stuur de volgende bijlage(n) mee: Kopie kentekenbewijs van het voertuig (vereist voor de verdere verwerking van uw aanvraag) Route waarvoor de ontheffing wordt aangevraagd weergegeven op een kaart. Ontheffing breedte- en aslastbeperking aanvragen via onlineregelen.kaagenbraassem.nl U logt in met eHerkenning. Let op: als de verplichte bijlagen ontbreken of als het formulier onvolledig is ingevuld, kan de gemeente uw aanvraag niet in behandeling nemen. Kosten Per voertuig worden € 50,35 leges in rekening gebracht.

 • Graf op gemeentelijke begraafplaats aanvragen

  U kunt een overledene begraven op een gemeentelijke begraafplaats of een bijzondere begraafplaats. Wilt u dit doen op één van onze gemeentelijke begraafplaatsen? Dan doet u bij de gemeente een aanvraag voor een graf. Uw begrafenisondernemer regelt dit voor u.  Voorwaarden een graf op een gemeentelijke begraafplaats krijgt u door een ‘recht tot begraven’ op een particulier graf te kopen. Dit betekent dat u een recht heeft op het graf voor een periode van 20 jaar. Na deze periode kunt u dit recht verlengen in een algemeen graf worden twee overledenen van verschillende families begraven. Algemene graven worden voor 10 jaar uitgegeven, deze periode kan niet verlengd worden. Graf of urnenplaats aanvragen De uitvaartondernemer kan een graf aanvragen bij de gemeente. Maar u mag dit ook zelf doen. Neem hiervoor contact op met team begraafplaatsbeheer. Dit kan telefonisch via 071 332 72 72.