Zoekresultaat 11 - 20 van 21 resultaten

 • Ruimen van graven

  Wanneer wordt een graf geruimd? Als het grafrecht van een particulier graf niet wordt verlengd. Of wanneer de periode van 30 jaar voor een algemeen graf voorbij is. Ruimen van graven is in Putten (nog) niet nodig. Verzoek om te ruimen Rechthebbenden mogen een aanvraag doen om een particulier graf te laten ruimen. De beheerder verzameld de menselijke resten. Deze resten blijven onderin het graf aanwezig. Hiermee is een graf geschikt gemaakt voor nieuwe bijzetting(en).  Verzoek om een graf te laten ruimen online doorgeven via DigiD Formulier verzoek om een graf te laten ruimen downloaden Op de Oude Algemene Begraafplaats maakt ruimen van een graf plaats voor twee bijzettingen. Op de Nieuwe Algemene Begraafplaats maakt ruimen van een graf ook plaats voor twee bijzettingen. Op de Algemene Begraafplaats Schootmanshof maakt ruimen plaats voor één bijzetting.  Is de wettelijke grafrusttermijn van tien jaar nog niet voorbij? Het graf wordt niet geruimd. Verordening Wilt u een verzoek om een graf te laten ruimen doorgeven? Lees dan eerst: hoofdstuk 6, artikel 24 van de verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen.

 • Ontheffing geluidshinder

  Wilt u een klein evenement, een activiteit of een incidentele festiviteit organiseren? En verwacht u zoveel geluid te veroorzaken dat dit overlast geeft? Dan kunt u een ontheffing geluidshinder aanvragen. Ontheffing geluidshinder online aanvragen via DigiD of eHerkenning

 • Legesheffing

  De gemeente brengt legeskosten in rekening voor geleverde diensten. Denk bijvoorbeeld aan: Voltrekken van een huwelijk. Aanvraag van een paspoort of rijbewijs. Aanvraag omgevingsvergunning. In de verordening vindt u een overzicht van de producten en diensten waar wij legeskosten voor vragen. Let op: u bent legeskosten verschuldigd voor het in behandeling nemen van een aanvraag. Wordt een aangevraagde vergunning niet verleend? Dan moet u als nog de legeskosten betalen. Wetgeving Verordening op de heffing en invordering van leges Contactgegevens T (0341) 359 750 E belastingen@putten.nl Bezwaar en Beroep Bent u het niet eens met de legesheffing? Maak dan binnen 6 weken bezwaar. Het bezwaarschrift dient u in bij de heffingsambtenaar van de gemeente Putten, Postbus 400, 3880 AK Putten. Bent u het niet eens met de uitspraak op bezwaar? Dien dan beroep in bij de Rechtbank Gelderland.

 • Structurele subsidie algemene activiteiten

  Heeft uw organisatie geld nodig om sommige producten en activiteiten te leveren? Vraag een subsidie aan bij de gemeente. In een beschikking spreken de organisatie en de gemeente af wat de producten of activiteiten zijn. Na 12 maanden beoordelen wij de uitgaven. De aanvrager levert een verslag in over de inhoud en een financieel verslag. Is het resultaat negatief? De gemeente mag de subsidie (voor een deel) terug vragen. U kunt de subsidie van 2025 aanvragen voor 1 oktober 2024. Aanvraagformulier (PDF) downloaden voor structurele subsidie algemene activiteiten

 • Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

  Openbare geestelijke gezondheidszorg is er voor mensen die hulp zoeken of hulp nodig hebben. Deze mensen zien daar vaak zelf geen nut meer in. Denk aan woningvervuilers, zwerfjongeren, daklozen of straatprostituees, maar ook mensen die eenzaam, dement, depressief of langdurig verslaafd zijn. Schakel deze zorg in als iemand in uw omgeving dat nodig heeft. De openbare geestelijke gezondheidszorg zorgt voor opvang en hulp.  

 • Incidentele subsidie algemeen

  De incidentele subsidie wordt verstrekt om de financiering van een activiteit/evenement rond te krijgen. Dit geldt alleen voor activiteiten die niet door kunnen gaan als de gemeente geen subsidie geeft. Evenementen die in het centrum van Putten plaatsvinden komen niet voor de incidentele subsidie in aanmerking. Zij kunnen aanspraak maken op subsidie bij Stichting Ondernemersfond Putten (SOP).   Incidentele subsidie algemeen online aanvragen

 • Laptop-regeling voor kind

  Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? En heeft u een kind in groep 7/8 of op het voortgezet onderwijs? Dan kunt u geld krijgen voor de kosten van een laptop en/of printer. Een laptop is vaak nodig om opdrachten voor school te maken, maar is wel een flinke uitgave. U vraagt dit aan bij Stichting Leergeld Randmeren. Aanvragen Aanvraag bij Stichting Leergeld Randmeren

 • Individuele inkomenstoeslag

  De individuele inkomenstoeslag is een regeling voor mensen die drie jaar of langer een minimuminkomen hebben uit werk of uitkering. Daarbij is er geen enkel uitzicht op verbetering van dit inkomen. De toekenning is voor een periode van 12 maanden. De hoogte van het bedrag wordt door de gemeente berekend. U krijgt de toeslag alleen als u aan de voorwaarden voldoet. Bent u helemaal arbeidsongeschikt? Ook dan kan het zijn dat u recht hebt op de individuele inkomenstoeslag. Aanvraagformulier individuele inkomenstoeslag downloaden (PDF)

 • Milieuvergunning/milieumelding voor bedrijfsmatige activiteiten

  Bedrijven hebben voor het starten of wijzigen van hun bedrijfsmatige activiteiten soms een omgevingsvergunning nodig. Of moeten vooraf een melding maken. Vergunning Voert u of bent u voornemens om milieubelastende activiteiten uit te voeren? Deze kunt u vinden in hoofdstuk 3 van het ‘Besluit activiteiten leefomgeving’ (Bal). Dan heeft u een vergunning nodig. Deze vraagt u aan via het Omgevingsloket. Via deze site beoordeelt u ook welke regels gelden. En of er een vergunning of melding nodig is. In het omgevingsloket geeft u aan welke milieubelastende activiteiten u gaat uitvoeren op uw perceel. Een aanvraag omgevingsvergunning vertelt ons dat u een milieubelastende activiteit gaat starten of aanpassen. De aanvraag voor een melding vraagt u minimaal 4 weken voordat u gaat starten met uw activiteit aan. Vanuit de gemeente ontvangt u bericht of u met uw activiteiten mag starten. Het bedrijf is er zelf voor verantwoordelijk dat het blijft voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Milieuregelgeving niet nageleefd? Het bevoegd gezag kan wel (achteraf) via het milieutoezicht vanuit de omgevingsdienst handhavend optreden. Melding Wilt u een activiteit starten of wijzigen? Soms is dan alleen een melding nodig. Meer hierover leest u op Informatie over milieumelding of vergunning. In hoofdstuk 4 van het ‘Besluit activiteiten leefomgeving’ (Bal) zijn de milieubelastende activiteiten genoemd waarvoor de meldingsplicht geldt. Voor deze activiteiten moet u dus een melding aanvragen. Een melding maakt u via de landelijke site AIM (Activiteitenbesluit Internet Module). Via deze site beoordeelt u ook welke regels gelden. En of er een melding of vergunning nodig is. Een melding vertelt ons dat u een activiteit gaat starten of aanpassen. Er is geen sprake van een ‘toestemming’ vanuit de gemeente. Het bedrijf is er zelf voor verantwoordelijk het blijft voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Milieuregelgeving niet nageleefd? Het bevoegd gezag kan wel (achteraf) via het milieutoezicht vanuit de omgevingsdienst handhavend optreden. Richtlijn Industriële Emissies Voert u binnen uw bedrijf activiteiten uit die staan genoemd in Richtlijn Industriële Emissies (de opvolger van de IPPC-richtlijn)? Dan heeft u ook een vergunning nodig. Verandert u iets in uw bedrijf of bedrijfsvoering? Of gaat u uitbreiden met het uitvoeren met een milieubelastende activiteit? Dan moet u hiervoor een vergunning aanvragen. Deze kunt u aanvragen via het Omgevingsloket. Geuremissie industrie Bij een melding of een aanvraag omgevingsvergunning controleert de gemeente of provincie ook de geurhinder van uw bedrijf. Bij het tegengaan van geurhinder moet u de beste beschikbare technieken (BBT) gebruiken. Op de website van Kenniscentrum IPLO vindt u een Handleiding geur voor de industrie. Agrarische sector en glastuinbouw Gaat u een glastuinbouwbedrijf beginnen? Of gaat u uitbreiden of veranderen, zoals een andere teelt of verhuur van land? Of wilt u een lozing vanuit uw bedrijf veranderen? Dan moet u dat melden bij het waterschap en de gemeente met het omgevingsloket. Betreft uw bedrijf het houden van dieren en valt uw bedrijf onder de IPPC richtlijn? Wilt u uitbreiden met een milieubelastende activiteit, een milieubelastende activiteit wijzigen of meer of andere dieren gaan houden? Dan heeft u daarvoor een vergunning nodig. Contactgegevens T (0341) 359 611

 • Bouw- en grondverklaring

  Soms heeft u voor het aanvragen van een hypotheek een bouw- en grondverklaring nodig. Zo heeft u schriftelijk bewijs over de aanwezigheid van: Een (verwijderde) olietank. Mogelijke vervuiling van de grond Bepalingen uit een bestemmingsplan. Opvragen bodeminformatie Gaat u een woning of bedrijfspand (ver)bouwen? Dan bent u vóórdat u start verplicht om bodeminformatie op te vragen. Alleen op deze manier weet u wat de kwaliteit van de bodem is. In sommige gevallen moet u een bodemonderzoek laten uitvoeren. Ook kan het zijn dat de grond gezuiverd (gesaneerd) moet worden, voordat u de werkzaamheden kunt starten. U kunt bij de gemeente of provincie informatie opvragen over de bodem van een bepaalde locatie. Ga naar de pagina Bodemonderzoek Bodeminformatie gemeente Putten Voor de meest locaties in Putten is de gemeente Putten bevoegd gezag. De gemeente samen met de Omgevingsdienst Veluwe. Om bodeminformatie op te vragen kunt u mailen naar info@odveluwe.nl. Bodeminformatie provincie Gelderland Voor sommige locaties in Gelderland is de provincie het bevoegd gezag. Bodeminformatie over deze locaties kunt u ook vinden op de website van de provincie Gelderland.