Zoekresultaat 11 - 20 van 34 resultaten

 • Buurtfonds - Buurtnatuur en buurtwater

  De provincie wil buurtparticipatie bij natuur- en waterprojecten, zoals waterberging in de bebouwde omgeving, stimuleren. Dit zorgt voor positieve effecten op het klimaat, het waterbewustzijn, educatie en een duurzame leefomgeving. Ook de leefbaarheid van buurten wordt met deze subsidie versterkt. Het gaat om projecten die zich richten op het aanbrengen van meer watergerelateerd groen in buurten. Ook het stimuleren van waterberging en infiltratie in bebouwd gebied of het aanleggen van groen op plekken die eerst verhard waren, komen in aanmerking voor een subsidie. Tot slot kan ook subsidie worden aangevraagd voor een het gezamenlijk aanleggen van groene daken met minimaal 3 eigenaren.

 • Verkeer en vervoer - Snelfietsroutes

  Gemeenten of een samenwerkingsverband van gemeenten kunnen voor het aanleggen van een snelfietsroute(deel) een subsidie aanvragen. Ook voor het aanleggen of aanpassen van een kunstwerk, voetgangersvoorziening, bewegwijzering, markering of verlichting ten behoeve van de snelfietsroute kan subsidie worden aangevraagd.  

 • Gedoogbeschikking

  Voor het milieu, de natuur en de omgeving binnen de provincie gelden regels die zijn vastgelegd in de omgevingsverordening van de provincie. Wanneer u zich niet kunt houden aan deze regels, dan kunt u onder bepaalde omstandigheden bij de provincie een gedoogverklaring aanvragen. Een gedoogverklaring betekent dat de provincie verklaart tijdens een bepaalde periode niet handhavend tegen de activiteit op te treden.

 • Buurtfonds - Schoolpleinen van de toekomst

  Verenigingen en stichtingen met een doelstelling op het gebied van onderwijs kunnen voor projecten die zich richten op het stimuleren van de realisering van gezonde, klimaatbestendige en groene schoolpleinen, een subsidie ontvangen.

 • Energie - Radartechniek windturbines

  1. Subsidie kan worden aangevraagd door: 
   1. een exploitant van één of meerdere windturbines; 
   2. een samenwerkingsverband van exploitanten van een verzameling windturbines. 
  2. Indien een samenwerkingsverband, zoals bedoeld in het eerste lid, onder b, geen rechtspersoonlijkheid bezit: 
   1. wordt subsidie aangevraagd door een deelnemer van het samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid, en 
   2. draagt het project de instemming van alle deelnemers van het samenwerkingsverband. 

 • Economie, kennis en talentontwikkeling - Oplossen arbeidsmarktinfarct

  Adviesbureaus, ondernemingen die de regionale economische ontwikkeling in Noord-Brabant bevorderen en samenwerkingsverbanden van twee of meer onderwijsinstellingen of werkgeversorganisaties kunnen voor projecten die gericht zijn op het ontwerpen van een business case t.b.v. de uitvoering van arbeidsmarktprojecten een subsidie ontvangen.  

 • Natuur - Versnelling herstel stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden

  Subsidie kan worden verstrekt voor projecten gericht op het versnellen of intensiveren van het herstel van stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden of stikstofgevoelige habitattypen of soorten door middel van:

  1. bosrevitalisering;
  2. maatregelen ter verbetering van de kwaliteit van natuurgebieden;
  3. hydrologische maatregelen.

 • Natuur - Biodiversiteit en leefgebieden; bosrevitalisering

  Rechtspersonen, een samenwerkingsverband van rechtspersonen of een samenwerkingsverband van rechtspersonen en natuurlijke personen kunnen subsidie aanvragen voor maatregelen die voorkomen op de Maatregelenkaart of in de Toelichting Maatregelenkaart. Het moeten projecten zijn gericht op bosrevitalisering.

 • Bijdrageregeling SmartwayZ.nl - Slimme mobiliteit maatregelen infrastructurele deelopgave A67

  Gemeente Eindhoven kan voor projecten gericht op aan de infrastructurele deelopgave gerelateerde Slimme Mobiliteit maatregelen binnen de corridor A67 (mijden en spreiden van verkeer) een bijdrage ontvangen.

 • Bijdrageregeling Water en Bodem - Projecten ten behoeve van Kaderrichtlijn Water en Deltaplan Hoge Zandgronden

  Een bijdrage op grond van deze regeling kan worden aangevraagd door waterschap Aa en Maas, Brabantse Delta, de Dommel en Rivierenland.

  Een bijdrage kan worden verstrekt voor projecten gericht op de volgende activiteiten:

  1. verdrogingsbestrijding;
  2. beek- en kreekherstel;
  3. opheffen van knelpunten vismigratie;
  4. klimaatrobuuste waterberging landelijk gebied;
  5. klimaatadaptatiemaatregelen ten behoeve van het verminderen van wateroverlast in bebouwd gebied;
  6. klimaatrobuuste watersystemen;
  7. efficiënt watergebruik;
  8. ruimtelijke adaptatie.