Zoekresultaat 11 - 20 van 288 resultaten

 • Zonne-energieleverende parkeerterreinen Overijssel

  Subsidie voor een energieleverend parkeerterrein in Overijssel. Met energieleverend parkeerterrein bedoelen wij een parkeerruimte waar zonnepanelen geïnstalleerd worden met oplaadfaciliteiten voor elektrische voertuigen.

 • Versterken gemeentelijke informatiepositie vakantieparken

  Subsidie voor Overijsselse gemeenten voor de inhuur van ondersteuning bij het in beeld brengen van wat er speelt op vakantieparken in hun gemeenten.

 • Natuur - Preventieve maatregelen wolvenschade

  Gedeputeerde Staten hebben de Subsidieregeling preventieve maatregelen wolvenschade vastgesteld. Houders van landschapshuisdieren met dieren in het vastgestelde leefgebied en terreinbeherende organisaties of grondeigenaren (die begrazing door schapen of geiten inzetten op eigen of beheerde terreinen, niet zijnde gemeentes of waterschappen) kunnen hiermee in aanmerking komen voor subsidie voor het nemen van preventieve maatregelen. Het doel hiervan is om schade aan deze landbouwhuisdieren, veroorzaakt door de gevestigde wolf, te voorkomen. Daarnaast draagt het besluit bij aan het voorkomen van structurele problemen met wolven en aan de wettelijke taak van de provincie tot bescherming van de wolf.

  Urgentieregeling:

  De bestaande regeling preventieve maatregelen wolvenschade is uitgebreid met een urgentie-regeling. Hiermee kunnen schapen- en geitenhouders ook buiten het vastgesteld leefgebied van de wolf subsidie aanvragen. Er moet dan wel sprake zijn van ‘urgentie'. We spreken van urgentie wanneer een zwervende wolf onverwachts opduikt in een gebied in Brabant en daar schade aanricht.

 • Levendig Brabant - Inclusief kunst- en cultuuraanbod

  Culturele instellingen en makers kunnen voor bovenlokale projecten gericht op het vergroten van het inclusief kunst- en cultuuraanbod door ontwikkeling, productie, beoefening of presentatie een subsidie ontvangen.

 • Buurtfonds - Buurtcultuur

  De provincie wil buurtcultuurprojecten stimuleren omdat deze de levendigheid in buurten versterken.

 • Bijdrageregeling Brabants Migratie Informatie Punt

  Een bijdrage op grond van deze regeling kan worden aangevraagd door:

  1. de gemeente Breda;
  2. de gemeente Eindhoven;
  3. de gemeente Helmond;
  4. de gemeente Meierijstad;
  5. de gemeente Tilburg.

 • Melden omgevingsplan, omgevingsvergunning of omgevingsvisie

  Wilt u een bestemmingsplan, omgevingsplan of omgevingsvisie vaststellen of een omgevingsvergunning verlenen? In sommige gevallen moet u ons daarbij betrekken. 

 • Cultureel erfgoed - Restauratie van rijksmonumenten

  Subsidie op grond van deze paragraaf kan worden aangevraagd door:

  • a. rechtspersonen;
  • b. natuurlijke personen.

 • Natuur - Biodiversiteit en leefgebieden; uitvoering

  Rechtspersonen, een samenwerkingsverband van rechtspersonen of een samenwerkingsverband van rechtspersonen en natuurlijke personen kunnen subsidie aanvragen voor maatregelen die voorkomen op de Maatregelenkaart of in de Toelichting Maatregelenkaart.

 • Bijdrageregeling Rivierverruimingsprojecten Maas - Rivierverruimingsproject Verlengde brug Veerweg Alphen

  Provincie Gelderland kan een bijdrage ontvangen voor activiteiten gericht op de voorbereiding en de realisatie van het project Verlengde brug veerweg Alphen, bedoeld in de bevoegdhedenovereenkomst.