Zoekresultaat 11 - 18 van 18 resultaten

 • Dood dier gevonden

  Dode dieren (kadavers) kunnen een gevaar opleveren voor uw gezondheid. Het is verstandig zieke en dode dieren niet met blote handen aan te raken. Ze kunnen een besmettingsgevaar vormen. Dode, wilde dieren meldt u via de Fixi-app of website: waar en wanneer het u uitkomt. Dode huisdieren meldt u bij de dierenambulance De Ronde Venen.

 • Subsidie gemeentelijke monumenten

  Wilt u beschermingswaardige onderdelen van een gemeentelijk monument herstellen of conserveren? Dan kunt u in aanmerking komen voor subsidie als tegemoetkoming in de kosten.

 • Kapotte straatverlichting melden

  De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van de openbare verlichting. Het onderhoud verloopt volgens een vastgelegde planning. Dit betekent dat alleen bij storingen die de (verkeers)veiligheid en de openbare orde in gevaar brengen direct onderhoud wordt gepleegd. U meldt een storing met Fixi.

 • Kapotte of vieze speelplekken, melding

  Als u ziet dat een speeltoestel stuk is of de speeltuin is vies, kunt u hiervan een melding maken bij de gemeente. Zo kan er overlast zijn door honden- of kattenpoep. Of er liggen plassen, omdat de waterafvoer niet goed is. U kunt uw melding online maken met Fixi.

 • Rechten van betrokkenen

  Wat u moet weten

  U hebt een aantal rechten die u kunt uitoefenen om grip te houden op uw persoonsgegevens. Deze rechten leggen wij hieronder aan u uit.

  Recht op inzage

  Het inzagerecht biedt u de mogelijkheid om na te gaan welke persoonsgegevens van u worden verwerkt. Het recht van inzage heeft alleen betrekking op uw eigen persoonsgegevens en niet op die van een ander persoon. Als u jonger bent dan zestien jaar of als u onder curatele bent gesteld, dan kan alleen uw wettelijk vertegenwoordiger namens u een inzageverzoek doen.

  In bepaalde gevallen kan de gemeente hier kosten voor in rekening brengen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u verzoekt om meerdere kopieën en bij onredelijke, herhaaldelijke en/of excessieve verzoeken.

  Recht op correctie

  Wanneer u onjuistheden heeft gevonden in uw persoonsgegevens, kunt u bij de gemeente een verzoek indienen om uw gegevens te corrigeren, aan te vullen of af te schermen. Hetzelfde kunt u doen als gegevens onvolledig zijn.

  Voorbeeld: U heeft opgemerkt dat bepaalde persoonsgegevens die de gemeente van u gebruikt niet kloppen en/of niet compleet zijn. Daarom vraagt u de gemeente om uw gegevens aan te passen of aan te vullen. U dient hiertoe een verzoek tot rectificatie in.

  Let op: Het recht op correctie geldt niet als u het niet eens bent met een professionele indruk, mening of conclusie.

  Recht op beperking

  U kunt de gemeente verzoeken de verwerking van uw gegevens te beperken. Dat kan alleen als:

  • de gegevens misschien niet kloppen en de gemeente deze moet controleren.
  • de gemeente de gegevens onterecht verwerkt heeft, maar u niet wilt dat de gemeente ze verwijderen.
  • de gemeente deze gegevens niet meer nodig heeft, maar u wel voor een rechtsvordering.
  • u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en de gemeente moet beoordelen of uw belang groter is dan dat van de gemeente.

  Recht op verwijdering

  U kunt verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens. U dient in uw verzoek duidelijk aan te geven welke persoonsgegevens om welke reden(en) gewist moeten worden.

  Voorbeeld: U heeft opgemerkt dat de gemeente uw Wmo dossier, ondanks de verlopen wettelijk bepaalde bewaartermijn, nog steeds in bezit heeft. Daarom vraagt u de gemeente om uw gegevens verwijderen. U dient hiertoe een verzoek tot verwijdering in.

  Let op: Het recht op verwijdering geldt niet in gevallen waarin:

  • de gemeente of anderen het recht hebben op de informatie die u wilt wissen.
  • de gemeente wettelijk verplicht is de gegevens te bewaren of een taak van algemeen belang moet uitoefenen.
  • de gegevens van belang zijn voor de volksgezondheid en wij deze mogen verwerken.
  • de gemeente uw gegevens nodig heeft voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doelen.
  • de gemeente uw gegevens nodig heeft voor een rechtsvordering.

  Recht op bezwaar

  U kunt bezwaar indienen tegen het verwerken van uw persoonsgegevens. Als u een bezwaar indient tegen de verwerking van uw persoonsgegevens maakt de gemeente een afweging. U moet kunnen aantonen dat de verwerking nadelige effecten voor u kan hebben. U kunt altijd bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als deze verwerking in strijd is met de wet. Bijvoorbeeld wanneer de verwerking van persoonsgegevens verboden is of wanneer ze langer dan de toegestane termijn worden bewaard.

  Let op: Als het gaat om een gegevensverwerking, die noodzakelijk is om een wettelijke bepaling na te leven of noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, kan uw bezwaar ongegrond worden verklaard.

  Verzoek indienen

  U moet inloggen met Digid. Zo kan de gemeente vaststellen dat de juiste persoon het verzoek indient.

   

 • Demonstratie of betoging houden

  Iedereen mag een betoging of demonstratie organiseren, mits iedereen zich hierbij aan de wet houdt. U dient uw demonstratie uiterlijk vier werkdagen van te voren digitaal te melden bij de gemeente. De gemeente kan voorschriften en beperkingen aan een demonstratie opleggen. Ook kunnen er tijdens een demonstratie aan de deelnemers aanwijziginen worden gegeven als dat noodzakelijk is ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en om wanordelijkheden te bestrijden of te voorkomen.

 • Vervoer bij jeugdhulp

  Gecontracteerde jeugdhulpaanbieders voor jeugdvervoer kunnen vervoer van een jeugdige van en naar een jeugdhulpaanbieder online aanvragen.

  Wanneer een jeugdige is aangewezen op jeugdhulp, zorgen de ouders/verzorgers van de jeugdige voor het vervoer van en naar een jeugdhulpaanbieder. Hierbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheden om zelfstandig of onder begeleiding met het openbaar vervoer te reizen. Het kan voorkomen dat de jeugdige, zijn/haar ouders en hun netwerk hier niet voor kunnen zorgen. Door de gemeente gecontracteerde organisaties kunnen dan een vervoersvoorziening online aanvragen.

 • Marktvergunning

  Wilt u handel op de weekwarenmarkt bedrijven? Dan moet u daarvoor een marktvergunning hebben. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen een vaste standplaats, een dagplaats en een standwerkersplaats.