Zoekresultaat 11 - 20 van 30 resultaten

 • Asverstrooiing

  Na een crematie krijgen nabestaanden de as van de overledene niet meteen mee. De asbus met daarin de as moet minimaal 1 maand bewaard blijven. De urn blijft op het crematorium. Daarna mag u zelf beslissen wat u met de as wilt doen. U kunt bijvoorbeeld de as verstrooien, mee naar huis nemen of laten bijzetten in een urnenmuur. Wilt u de as verstrooien? U mag geen overlast veroorzaken. Daarnaast is het verboden de as te verstrooien op: de verharde weg gemeentelijke begraafplaatsen crematoriumterreinen Het is soms mogelijk een ontheffing op dit verbod te krijgen.

 • Beroepschrift indienen

  Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift? Dan kunt u in beroep tegen deze beslissing. We noemen dat een beroepschrift indienen. In onze brief met de beslissing op uw bezwaarschrift staat vermeld bij wie u in beroep kunt gaan. Dit is meestal de rechtbank. In de beroepsprocedure bent u niet verplicht een advocaat in te schakelen. Het mag wel. Ook kunt u iemand machtigen om namens u in beroep te gaan. Die persoon hoeft geen advocaat te zijn. Is uw vertegenwoordiger geen advocaat, dan moet u de persoon schriftelijk machtigen. Deze machtiging moet meegestuurd worden met het beroepschrift. Vaak krijgt u een uitnodiging voor een rechtszitting, waar u uw bezwaarschrift mondeling kunt toelichten. U mag dit door uw advocaat of gemachtigde laten doen. U mag het beroepschrift in een andere taal schrijven. Voor een goede afhandeling door de rechtbank kan een vertaling noodzakelijk zijn. U moet zelf zorgen voor deze vertaling. Wat zijn de voorwaarden? U dient het beroepschrift binnen zes weken in. Deze zes weken gaan in vanaf de verzenddatum op onze beslissing. In uw beroepschrift moet staan: uw naam en adres; de datum waarop het beroepschrift is geschreven; een omschrijving en datum van het besluit waar u het niet mee eens bent (of een kopie ervan); de reden waarom u in beroep gaat; uw handtekening; indien van toepassing: de machtiging van de vertegenwoordiger die geen advocaat is.  Stuur ook, als dat kan, een kopie mee van het besluit waar u het niet mee eens bent. Wat zijn de kosten? Kijk voor actuele tarieven op www.rechtspraak.nl. Hoe kunt u een beroepschrift indienen? U moet het beroepschrift sturen naar Rechtbank Gelderland in Arnhem. Dit moet binnen zes weken na de verzenddatum van de brief waarin het besluit staat. Voorlopige voorziening Het instellen van beroep betekent niet dat de beslissing ongeldig is. De beslissing is gewoon rechtsgeldig. Als u wilt dat de beslissing tijdens uw beroepsprocedure tijdelijk wordt opgeschort, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Hoger beroep Als u het niet eens bent met de beslissing van de rechter, kunt u binnen zes weken hoger beroep instellen. U leest bij de het vonnis van de rechtbank waar u in hoger beroep kunt gaan. Wilt u meer weten? Op www.rechtspraak.nl of www.raadvanstate.nl vindt u meer informatie over de procedures.

 • Hondenbelasting

  In onze gemeente hoeft u geen hondenbelasting te betalen. Wijzigingen hoeft u dus niet door te geven.

 • Spandoek, aankondigingsbord, paneel op welkomstportaal plaatsen

  Wilt u tijdelijk een spandoek ophangen of een aankondigingsbord plaatsen? Dan moet u een vergunning aanvragen. U moet uw aanvraag minimaal 6 weken van te voren indienen. Wat zijn de voorwaarden? Het spandoek, bord of paneel levert geen gevaar op maakt het beheer en onderhoud van de weg niet onmogelijk veroorzaakt geen overlast heeft geen kwetsende afbeeldingen en teksten De betreffende locatie is beschikbaar. Een vergunning aanvragen Kan met het volgende formulier: Vergunning aanvragen Log in met eHerkenning of DigiD. Wilt u uw vergunning liever schriftelijk aanvragen? Download dan het formulier Spandoek, aankondigingsbord, paneel op een welkomstportaal plaatsen (pdf, 107 Kb). Vul het in en stuur het naar ons op. Wat zijn de kosten? Het aanvragen van deze vergunning kost niets. Welke gegevens moet u aanleveren bij uw aanvraag? Het soort spandoek, bord of paneel dat u wilt gebruiken. Waar het spandoek, bord of paneel wordt opgehangen. Wanneer het spandoek, bord of paneel wordt opgehangen. Wat doen wij met uw aanvraag? Wij bekijken of u alle gegevens heeft ingevuld en aangeleverd. Als er gegevens missen, vragen wij u om uw aanvraag aan te vullen met de ontbrekende gegevens. Doet u dit niet, dan is uw aanvraag niet-ontvankelijk en nemen wij uw aanvraag niet in behandeling. Wij toetsen uw aanvraag aan de Algemene plaatselijke verordening. Wij nemen binnen 8 weken een beslissing. Deze termijn kunnen wij eenmalig verlengen met maximaal 8 weken. U ontvangt een schriftelijke beslissing op uw aanvraag. Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u bezwaar maken. Wij bekijken de zaak dan opnieuw. Wij moeten uw bezwaarschrift binnen 6 weken hebben na de verzenddatum op onze brief. In het bezwaarschrift staan: de datum, uw naam en adres, uw handtekening, met welk besluit u het niet eens bent en waarom. Voor meer informatie: www.heerde.nl/bezwaar.

 • Aansprakelijk stellen gemeente

  Denkt u dat u schade heeft aan uw eigendom(men) en/of heeft u een ongeval gehad door onze schuld van de gemeente? Dan kunt u ons aansprakelijk stellen. In dat geval kunt u ons vragen om een vergoeding van de door u geleden schade. Als u verzekerd bent, meldt u de schade bij uw verzekeraar. Zij regelen het verder met ons. Als u niet verzekerd bent, dient u de schadeclaim bij ons in. Dat kan online met het formulier hieronder. Indienen schadeclaim / aansprakelijkstelling Log in met uw DigiD-gebruikersnaam en -wachtwoord. Wilt u uw aansprakelijkstelling niet online indienen? Dan kunt u uw aansprakelijkstelling ook met een brief bij ons indienen. Welke gegevens moet u aanleveren? Naam, adres, postcode, woonplaats; Telefoonnummer en e-mailadres; IBAN (rekeningnummer); Reden van de aansprakelijkstelling; Datum en locatie van het voorval; Omschrijving van de schade en vermoedelijk schadebedrag; Bewijsstukken (bijvoorbeeld een foto van de locatie, een offerte voor het herstel van de schade). Wij beoordelen zelf uw melding. Als wij vinden dat er inderdaad sprake is van schade door ons handelen, dan krijgt u uw kosten vergoed (alles of een deel).

 • Luchtruim gebruiken

  Voor het opstijgen en landen met een heteluchtballon, kleine kabelballon of een helikopter heeft u ontheffing van de provincie nodig. Dit geldt ook voor het landen met een parachute. Wilt u meer informatie of een ontheffing aanvragen? Kijk dan op de website van de provincie Gelderland.

 • Echtscheiding of beĆ«indiging geregistreerd partnerschap

  Bent u gescheiden of is uw partnerschap beëindigd? Bij een echtscheiding moet de uitspraak van de rechtbank binnen 6 maanden bij de gemeente worden ingeleverd waar uw huwelijk is gesloten. Bij het beëindigen van een geregistreerd partnerschap moet dit binnen 3 maanden worden ingeleverd bij de gemeente waar het partnerschap is gesloten. Meestal regelt een advocaat dit voor u. Wat zijn de kosten? Het laten inschrijven van een echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand is gratis. Een afschrift van de akte van ontbinding van het huwelijk kost € 15,70. Wat is de gang van zaken? U kunt uw huwelijk of partnerschap laten ontbinden. Daar heeft u een advocaat voor nodig. Heeft u een geregistreerd partnerschap en geen kinderen jonger dan 18 jaar? Dan kunt u ook een verzoek tot beëindiging van het partnerschap laten opstellen door een notaris. Lees de informatie op www.rijksoverheid.nl. De advocaat dient uw verzoek in bij de rechtbank. Deze procedure kunt u zelf of samen met uw partner opstarten. De rechter doet een uitspraak. Deze uitspraak staat op een officiële beschikking. De gemeente schrijft de beschikking van de rechtbank in de burgerlijke stand in. Daarna is uw huwelijk of partnerschap officieel ontbonden of beëindigd. Voorwaarde is dat er geen beroep tegen de beschikking meer mogelijk is. Achternaam veranderen Gebruikte u de achternaam van uw partner en wilt u dit veranderen? Lees meer over uw achternaam veranderen op de pagina Andere achternaam gebruiken. Wilt u meer weten? Bekijk dan de informatie op www.rijksoverheid.nl of neem contact op met Burgerzaken. Overige informatie Als u gaat scheiden, moet u veel regelen. Geldplan Scheiden levert op basis van enkele gegevens een eerste indicatie over financiële consequenties. Ook worden tips gegeven over vervolgstappen. Bekijk het Geldplan Scheiden.

 • Paardenbakkenbeleid

  De gemeente is in principe en onder voorwaarden bereid medewerking te verlenen aan de realisatie en gebruik van een paardenbak bij een burgerwoning of een (agrarische) bedrijfswoning. Voor het toestaan van een paardenbak heeft de gemeente sinds 2007 beleidsregels. Het doel voor het hebben van beleidsregels voor paardenbakken is om de burger de mogelijkheid te geven om op een legale manier een paardenbak aan te leggen en te gebruiken, waarbij rekening is gehouden met de inpassing in het landschap en het voorkomen van overlast richting derden (buren). De vastgestelde beleidsregels worden als toetsingskader gehanteerd voor het aanleggen / bouwen en gebruiken van een paardenbak. Beleidsnotitie Paardenbakken in de gemeente Heerde 

 • Klacht indienen

  Bent u ontevreden over hoe u bent behandeld door een medewerker van de gemeente? Dan kunt u een klacht indienen. Dit moet u doen bij het college van burgemeester en wethouders. Het college kan u vragen om meer uitleg. U legt dan uit waardoor u te maken kreeg met de gemeente. Ook geeft u precies aan wat er gebeurd is. U kunt online een klacht indienen.  Klacht indienen Log in met uw DigiD-gebruikersnaam en -wachtwoord. Wat doen wij met uw klacht? Na het versturen van de klacht krijgt u een ontvangstbevestiging. Daarin staat of wij de klacht wel of niet in behandeling nemen. Nemen wij uw klacht in behandeling? Dan krijgen u én de betrokken ambtenaar, over wie uw klacht gaat, 3 weken de tijd om op elkaars standpunt te reageren. U krijgt daarna de gelegenheid uw klacht in te trekken. Als u vasthoudt aan uw klacht, leggen wij uw klacht voor aan een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Deze functionaris beoordeelt de klacht en brengt advies uit aan het college. Uiterlijk 10 weken na ontvangst van uw klacht, neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit. U krijgt de beslissing per post. Bent u het niet eens met het besluit van het college van burgemeester en wethouders? Dan kunt u naar de Nationale ombudsman gaan. Meer informatie Nationale ombudsman Klachtenverordening

 • Dwangsom bij niet tijdig beslissen

  Wij moeten binnen een vastgestelde periode een beslissing nemen over uw aanvraag. Deze periode heet de beslistermijn. Voor sommige aanvragen ligt de beslistermijn vast in de wet. Is er geen wettelijke termijn voor uw aanvraag? Dan geldt een 'redelijke termijn'. Wat redelijk is, hangt af van de soort beslissing en hoe ingewikkeld de aanvraag of het bezwaar is. Een redelijke termijn kan variëren van enkele weken tot enkele maanden. Wij moeten in ieder geval binnen 8 weken een besluit nemen of een nieuwe beslistermijn bekendmaken. Er is een ook wettelijke termijn waarin wij op uw bezwaar moeten reageren. In de meeste gevallen is dit 6 weken. Bij inschakeling van een bezwaarschriftenadviescommissie is dit doorgaans 12 weken. Let op: op grond van bijzondere wetgeving gelden soms andere termijnen. Ingebrekestelling sturen Als u binnen de beslistermijn geen beslissing op uw aanvraag of bezwaarschrift heeft ontvangen, dan kunt u een ingebrekestelling sturen. Dat kan online met het formulier hieronder. Leg uit dat u een aanvraag of bezwaar heeft ingediend en dat de beslistermijn is verstreken. Ingebrekestelling sturen Log in met uw DigiD-gebruikersnaam en -wachtwoord. U kunt ook het pdf-formulier van www.rijksoverheid.nl downloaden, uitprinten, invullen, inscannen en naar ons toesturen. Wat is de hoogte van de dwangsom? De hoogte van de dwangsom is afhankelijk van de duur van de vertraging. Als de dwangsom gaat lopen gelden de volgende bedragen: € 23,00 per dag voor de eerste 2 weken; € 35,00 per dag voor de volgende 2 weken; € 45,00 per dag voor de overige dagen. De dwangsom loopt uiterlijk 42 dagen en bedraagt maximaal € 1.442,00. In sommige gevallen heeft u geen recht op een dwangsom Als wij door u veel te laat op de hoogte zijn gesteld. Als de aanvrager geen betrokkene is. Als de aanvraag niet volledig is. Meer informatie www.rijksoverheid.nl