Zoekresultaat 11 - 20 van 21 resultaten

 • Kind erkennen voor de geboorte

  Erkenning betekent dat u verplicht bent uw kind te onderhouden. U hebt ook recht op omgang met uw kind na een scheiding. En uw kind heeft na uw overlijden recht op een wettelijk erfdeel. Zodra het kind is geboren, wordt de erkenning rechtsgeldig. Let op: u kunt ook een kind erkennen bij of na de geboorteaangifte. Voorwaarden de man of duomoeder is 16 jaar of ouder er zijn niet al 2 ouders de man of duomoeder is geen familie van de biologische moeder staat u onder curatele? U hebt toestemming nodig van de rechter. Bent u de biologische vader? Dan kunt u de erkenning later niet ongedaan maken. Bijzonderheden U hoeft uw kind niet te erkennen als u automatisch juridisch ouder wordt. Dit is zo als u de biologische moeder bent. Een man of duomoeder wordt automatisch juridisch ouder in 2 situaties: huwelijk met de moeder geregistreerd partnerschap met de moeder. Let op: als duomoeder moet u dan wel de verklaring ‘donor onbekend’ meenemen bij de geboorteaangifte. Doet u dit niet? Dan kunt u juridisch ouder worden door uw kind te erkennen. Ouderlijk gezag apart aanvragen Door erkenning bent u nog geen wettelijke vertegenwoordiger van uw kind. Daar heeft u nog ouderlijk gezag voor nodig. Pas met ouderlijk gezag mag u beslissingen nemen over de opvoeding en de verzorging van uw kind. U mag vanaf dan ook het vermogen van uw kind beheren. Vraag ouderlijk gezag aan nadat u het kind erkend heeft. Ouderlijk gezag vraagt u aan via de website van de Rechtspraak. Let op: ouderlijk gezag hoeft u niet aan te vragen als uw kind geboren is tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap. Achternaam vastleggen tijdens de erkenning Uw kind krijgt automatisch de volgende achternaam: van de vader of duomoeder als u getrouwd of geregistreerd partners bent van de moeder als u een andere relatie heeft. Wilt u dat uw kind niet automatisch die achternaam krijgt? Doe dan meteen ook de naamskeuze en leg vast welke achternaam uw kind moet krijgen.  Als ouders kiezen voor de achternaam van de man of de duomoeder dan moet de moeder mee komen naar het gemeentehuis. Dit kan alleen bij uw eerste kind, voor uw eventueel volgende kinderen ligt het dan meteen vast. Aanvraag Maak online een afspraak Meenemen Gaat de biologische moeder mee naar de gemeente? Neem dan mee: uw geldige identiteitsbewijs geldig identiteitsbewijs van de biologische moeder. Gaat de biologische moeder niet mee naar de gemeente? Neem dan onderstaande mee. Dit kan alleen als het een tweede of volgend kind is van dezelfde ouders. uw geldige identiteitsbewijs schriftelijke toestemming van de biologische moeder handtekening van de moeder op de schriftelijke toestemming geldig identiteitsbewijs van de biologische moeder. let op: als ouders kiezen voor de achternaam van de man of de duomoeder dan moet de moeder mee komen naar het gemeentehuis. Woont u of de biologische moeder in het buitenland? Neem dan ook een buitenlands bewijs dat u niet getrouwd bent mee.

 • Klacht of bezwaar

  De raad, het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester van de gemeente Kaag en Braassem nemen dagelijks vele beslissingen. Om te voorkomen dat inwoners niet betrokken of hun belangen niet meegewogen worden bij besluiten, zijn er procedures in wet- en regelgeving vastgelegd. Bezwaar of klacht indienen Bezwaar kan worden ingediend op een genomen besluit. U hoeft dan niet eerst een zienswijze te hebben ingediend. Bij sommige procedures is er geen bezwaar mogelijk, maar kunt u direct beroep instellen. Voorwaarden zijn dat een bezwaarschrift binnen 6 weken moet worden ingediend nadat het besluit is genomen, en dat u een belang heeft bij het genomen besluit. Het indienen van een bezwaar is gratis. Bent u het niet eens met uw belastingaanslag of WOZ-waarde? Dan kunt u bezwaar indienen tegen de gemeentelijke belastingen. Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over de manier waarop u bent behandeld. Dan kunt u een klacht over ambtenaar of bestuurder indienen.  Bij gemeente Kaag en Braassem bestaat ook de mogelijkheid om het conflict onder begeleiding van een bemiddelaar (mediator) op te lossen.  Heeft u een melding, klacht of tip over zaken die in beheer en onderhoud zijn bij de gemeente? Dan kunt u dit doorgeven via de website van Fixi. Bijzonderheden bezwaar indienen een bezwaarschrift wordt (meestal) door een onafhankelijke bezwaarschriftcommissie behandeld, of middels ambtelijk horen er kan een hoorzitting zijn, waarin u uw bezwaar kunt toelichten. Daarna neemt het bevoegde bestuursorgaan een besluit over uw bezwaar bent u het niet eens met de beslissing op het bezwaar, dan kunt u binnen 6 weken in beroep gaan. In de beslissing op uw bezwaar staat bij welke instantie u in beroep kunt gaan u kunt geen bezwaar maken tegen een besluit waarbij algemene regels zijn vastgesteld (bijvoorbeeld een verordening). Bezwaar indienen  online het formulier Bezwaarschrift indienen via onlineregelen.kaagenbraassem.nl U logt in met DigiD of eHerkenning. Vermeld op de aanvraag: voor wie u bezwaar indient reden van bezwaar, kenmerk of zaaknummer ondertekenaar en verzenddatum besluit gegevens van persoon namens wie u bezwaar maakt (indien van toepassing) waarom u het oneens bent met het besluit indien u een bijlage toevoegd vermeld dan het kenmerk in de bestandsnaam of u een hoorzitting wilt om uw bezwaarschrift toe te lichten.   schriftelijk. Vermeld dan de volgende gegevens in uw brief: naam en adres de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht de reden van bezwaar ondertekening. Commissie bezwaarschriften De gemeente stuurt, indien van toepassing, uw bezwaarschift door naar de commissie bezwaarschriften. Deze is door het gemeentebestuur speciaal ingesteld voor de beoordeling van en de advisering over bezwaarschriften. Het horen en adviseren over de bezwaarschriften is opgedragen aan een bezwaarschriftencommissie van gemeente Nieuwkoop. De commissie is onafhankelijk. Alle leden hebben een bestuurlijke of juridische achtergrond en hebben ervaring met en kennis van het bestuursrecht. Dit is vastgelegd in de verordening commissie bezwaarschriften op overheid.nl. Voor planning van de bezwaarschriften kunt u contact opnemen met de secretaris van de bezwaarschriftencommissie via gemeente Nieuwkoop, telefoonnummer 14 0172 of e-mail info@nieuwkoop.nl. De commissie bezwaarschriften is alleen bevoegd als het gaat om een te nemen beslissing op een bezwaarschrift tegen: een besluit over een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een project met de activiteit ‘het bouwen van een bouwwerk’ (2.1, lid 1, sub a van de Wabo) een besluit over een omgevingsvergunning voor de activiteit ‘afwijken van bestemmingsplan’ (2.1, lid 1, sub c en/of art 2.12, lid 1, sub a van de Wabo) indien onder a enkel uitgevoerd kan worden met deze omgevingsvergunning een beslissing tot het opleggen last onder dwangsom of bestuursdwang, gekoppeld aan een herstelsanctie op het terrein van de Wabo, Woningwet of Bouwbesluit. (maar geen besluiten spoedeisende bestuursdwang ontmanteling hennepkwekerijen) besluiten op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning en dwangsombesluiten mbt deze wet raadsbesluiten. De commissie is niet bevoegd als het gaat om: bezwaarschriften op het terrein van Werk en inkomen bezwaarschriften tegen besluiten op grond van een wettelijk voorschrift inzake belastingen en de Wet waardering onroerende zaken bezwaarschriften op het terrein van de Jeugdwet bezwaarschriften tegen aanslagen leges. Voor bezwaarschriften onder 1 t/m 3 is de afhandeling via de externe bezwaarschriftencommissie van de gemeente Alphen aan den Rijn;  de afhandeling van de bezwaarschriften onder 4. ligt bij de gemeente Kaag en Braassem. Ambtelijk horen Voor de bezwaarschriften die niet via een externe bezwarencommissie behandelt worden, verloopt de behandeling ervan door ambtelijk horen. Hier wordt eveneens de bezwaarmaker in de gelegenheid gesteld om te worden gehoord. Het horen gaat door twee medewerkers van de gemeente die niet bij de voorbereiding van het besluit betrokken zijn geweest. Het gaat hierbij ondermeer over bezwaarschriften gericht tegen besluiten van het college mbt de volgende onderwerpen: verkeersbesluiten besluiten mbt aslast- en breedtebeperking besluiten inschrijving/ uitschrijving wet BRP besluiten tot verlening/ weigering gehandicaptenparkeerplaats/ gehandicaptenparkeerkaart besluiten toegepaste spoedeisende bestuursdwang wegen het verkeerd aanbieden van afval. Zienswijze indienen Een voorgenomen besluit komt één stap voor het daadwerkelijke besluit of de vaststelling van een plan. De wet bepaalt wanneer een ontwerpbesluit moet worden opgesteld. Het ligt daarna ter inzage. Vanaf dat moment kunnen betrokken personen daarop reageren door het schriftelijk indienen van een zienswijze. Een zienswijze is een mening over een voorgenomen besluit of plan van de gemeente. In een zienswijze beschrijft u met welke punten hiervan u het wel of niet eens bent en waarom. Deze punten kan de gemeente eventueel meenemen in het definitieve besluit. Mediation: oplossing door bemiddeling Bij gemeente Kaag en Braassem bestaat ook de mogelijkheid om het conflict onder begeleiding van een bemiddelaar (mediator) op te lossen. Dit blijkt vaak meer op te lossen dan een formele bezwarenprocedure. Er wordt een mediator van de gemeente Kaag en Braassem of Nieuwkoop aangewezen. De mediator neemt geen standpunt in, hij begeleidt het proces onafhankelijk. Mediation via onze mediators is kosteloos. Wilt u een andere, eigen gekozen mediator inzetten, dan betaalt u de inzet daarvan. Het is van belang dat u de punten die besproken moeten worden in de mediation op een rijtje zet. Zo zorgt u ervoor dat de zaken die voor u van belang zijn in ieder geval aan de orde komen. Wees erop voorbereid zoveel mogelijk flexibel te zijn. Dit betekent dat u bereid bent te luisteren en te zoeken naar mogelijke praktische alternatieven in wederzijds belang. In veel gevallen lukt het dan om samen tot een goede oplossing te komen. Wilt u meer informatie over mediation, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de gemeente via 071 332 72 72.

 • Verhuizing doorgeven (adreswijziging)

  Staat u al ingeschreven in Nederland maar wilt u uw adres wijzigen? U kunt dit vanaf 4 weken van tevoren tot 5 dagen na uw verhuisdatum doorgeven. Verhuist u naar een andere gemeente dan Kaag en Braassem, dan moet u bij de nieuwe gemeente uw aangifte doen. Komt uw aangifte na de wettelijke 5 dagen bij ons binnen, dan houden wij de datum van ontvangst als verhuisdatum aan. U kunt vanaf 16-jarige leeftijd zelfstandig een aangifte adreswijziging doen. Naar aanleiding van uw aangifte kan er mogelijk een adresonderzoek plaatsvinden. Wie kan er een adreswijziging doorgeven? Iedereen die 16 jaar of ouder is. Voor uw echtgenoot/geregistreerd partner en uw kinderen als u op hetzelfde adres woont en naar hetzelfde adres verhuist. Meerderjarigen voor personen die hen daarvoor gemachtigd hebben. De curator voor een persoon die onder curatele staat. Gaat uw kind bij de andere ouder wonen? Vul het formulier toestemming inwoning kind bij de andere ouder in (u logt in met DigiD). Wat heeft u nodig? Verhuist u naar een huur- of een koopwoning dan moet een kopie van uw volledige huur- of koopovereenkomst meezenden. Gaat u bij iemand inwonen dan kan de hoofdbewoner op onze website het formulier toestemming inwoning invullen (u logt in met DigiD). Verhuist u naar een instelling of verzorgingshuis maar u heeft geen huurcontract op uw naam? Stuur dan de bevestigingsbrief van de instelling of verzorgingshuis mee. Aanvraag Uw verhuizing kunt u digitaal aan de gemeente doorgeven met het digitale formulier op onlineregelen.kaagenbraassem.nl. Verhuizing binnen de gemeente doorgeven via onlineregelen.kaagenbraassem.nl U logt in met DigiD. Verhuizing naar de gemeente doorgeven via onlineregelen.kaagenbraassem.nl   U logt in met DigiD.   Kosten Er zijn geen kosten aan verbonden. Verhuizing doorgeven zonder DigiD Het makkelijkst is om uw verhuizing door te geven met DigiD. Lukt dit niet dan kunt u een mail sturen naar info@kaagenbraassem.nl voor een schriftelijk formulier. Bij een schriftelijk formulier moet u een kopie van uw legitimatiebewijs, uw volledige huur- of koopovereenkomst of toestemming inwoning met kopie legitimatie van de toestemminggever meezenden. Verhuizing doorgeven aan de balie U kunt uw verhuizing ook aan de balie doorgeven. Hiervoor moet u een afspraak maken. U neemt dan mee: Uw legitimatie. Verhuist u naar een huur- of een koopwoning dan neemt u een kopie van uw volledige huur- of koopovereenkomst mee. Gaat u bij iemand inwonen dan kan de hoofdbewoner het formulier toestemming inwoning invullen (u logt in met DigiD). Lukt dit niet dan kan deze persoon meekomen naar de afspraak of een mail sturen naar info@kaagenbraassem.nl voor een schriftelijk formulier. Bij een schriftelijk formulier hoort een kopie legitimatiebewijs. Verhuist u naar een instelling of verzorgingshuis maar u heeft geen huurcontract op uw naam? Neem dan de bevestigingsbrief van de instelling of verzorgingshuis mee.           -------------------------------------------------     Wanneer u verhuist naar of binnen Kaag en Braassem moet u dat melden bij de gemeente. Dat geldt ook als u vanuit het buitenland naar Kaag en Braassem komt of als u naar het buitenland gaat. Verhuist u vanuit Kaag en Braassem naar een andere gemeente? Dan moet u uw verhuizing melden bij uw nieuwe gemeente. Uw verhuizing wordt dan verwerkt in de Basis Registratie Personen (BRP). Wie moet de verhuizing melden? iedereen van 16 jaar of ouder voor zichzelf ouders, voogden en verzorgers voor minderjarigen, behalve als de minderjarige van 16 jaar of ouder de aangifte al zelf heeft gedaan curatoren voor onder curatele gestelden. Wie mag de verhuizing binnen de gemeente ook melden? ouders en hun meerderjarige kind(eren) voor elkaar, maar alleen als zij op hetzelfde adres wonen echtgenoten en geregistreerd partners voor elkaar, maar alleen als zij op hetzelfde adres wonen meerderjarigen voor personen die hen daarvoor gemachtigd hebben. Schrijf voor een machtiging een brief met daarin de volgende informatie: 'Hierbij machtig ik (uw voorletters, achternaam, geboortedatum en geboorteplaats en adres), de hieronder vermelde persoon (voorletters, achternaam, geboortedatum en geboorteplaats en adres van degene die u machtigt) tot het doorgeven van mijn verhuizing van (oude adres) naar (nieuwe adres).' Onderteken deze brief en geef hem aan de gemachtigde. Voorwaarden U kunt uw verhuizing vanaf 4 weken van tevoren of 5 dagen achteraf doorgeven. Bijzonderheden Emigratie / Vertrek naar het buitenland Als u voor langer dan 8 maanden naar het buitenland vertrekt, is het noodzakelijk dat u aangifte van vertrek naar het buitenland doet. U wordt dan uitgeschreven uit de Basis Registratie Personen (BRP). U kunt voor uzelf en voor gerelateerden aangifte doen. Gerelateerden hoeven zich dan niet persoonlijk te melden. U kunt niet voor een gerelateerde aangifte van vertrek doen als u zelf niet mee emigreert. U kunt uw vertrek maximaal 5 dagen van tevoren doorgeven. U wordt uitgeschreven op de dag dat u uw verhuizing doorgeeft (en dus niet per uw daadwerkelijke vertrekdatum). Als u op een later moment een bewijs van uitschrijving nodig heeft, dan kunt u deze aanvragen bij één van de RNI (Registratie Niet-Ingezetenen) gemeenten op Nederlandwereldwijd.nl van rijksoverheid.   Aanvraag Uw verhuizing kunt u digitaal aan de gemeente doorgeven met het digitale formulier op onlineregelen.kaagenbraassem.nl: Verhuizing binnen de gemeente doorgeven via onlineregelen.kaagenbraassem.nl U logt in met DigiD  Verhuizing naar de gemeente doorgeven via onlineregelen.kaagenbraassem.nl   U logt in met DigiD Emigratie doorgeven via onlineregelen.kaagenbraassem.nl U logt in met DigiD. Heeft u geen DigiD? Vraag het schriftelijke formulier dan aan via e-mail info@kaagenbraassem.nl  T.a.v. Burgerzaken. U kunt uw verhuizing ook aan de balie doorgeven. Hiervoor moet u een afspraak maken. U neemt dan mee: een geldig identiteitsbewijs kopie huur- of koopcontract als uw kind bij de andere ouder gaat wonen het formulier toestemming inwoning kind bij de andere ouder via onlineregelen.kaagenbraassem.nl (u logt in met DigiD) wanneer iemand bij u in komt wonen: een Verklaring hoofdbewoner doorgeven, via onlineregelen.kaagenbraassem.nl (u logt in met DigiD). Of vraag het schriftelijke formulier voor de afspraak aan via e-mail info@kaagenbraassem.nl T.a.v. Burgerzaken - Verhuizen. Hiermee verklaart de hoofdbewoner van een woning geen bezwaar te hebben tegen inschrijving van een ander persoon op zijn/haar adres. Bij een ondertekende verklaring moet een (kopie van een) geldig identiteitsbewijs worden overgelegd van degene die de verklaring heeft ondertekend.

 • Eerste inschrijving in Nederland

  U moet zich inschrijven bij de gemeente als u voor het eerst in Nederland komt wonen. Dit geldt ook als u al eerder in Nederland woonde en vóór 1 oktober 1994 vertrokken bent uit Nederland. Voorwaarden U kunt zich inschrijven als u legaal in Nederland bent. Dit heet rechtmatig verblijf. Uw verblijf is rechtmatig in de volgende gevallen: u hebt de Nederlandse nationaliteit u hebt de nationaliteit van een ander land uit de Europese Unie u hebt een geldige verblijfsvergunning u mag de beslissing op uw aanvraag om een verblijfsvergunning in Nederland afwachten. U moet zich laten inschrijven bij de gemeente waar u woont als u gedurende een periode van 6 maanden tenminste 4 maanden in Nederland blijft. U bent dan verplicht om binnen 5 dagen na aankomst in Nederland aangifte te doen bij de gemeente. Personen met een vreemde nationaliteit In sommige gevallen hebt u voor de inschrijving in Nederland een machtiging voorlopig verblijf of verblijfsvergunning nodig van de Immigratie- en naturalisatiedienst (IND). Is dit voor u van toepassing en hebt u die niet? Dan kunt u bij de gemeente aangifte doen van een voorlopige inschrijving. Nadat de gemeente van de Immigratie- en naturalisatiedienst (IND) een bewijs van uw aanmelding heeft ontvangen, wordt u ingeschreven bij de gemeente. Een afspraak maken Wilt u zich voor het eerst inschrijven in Nederland, dan moet u hiervoor een afspraak maken. Doe dit binnen 5 dagen nadat u in Nederland bent aangekomen. Meenemen Bij uw eerste inschrijving moet u buitenlandse documenten laten zien. Bijvoorbeeld een geboorteakte, huwelijksakte of echtscheidingsakte. Soms moet u eerst laten bepalen of de buitenlandse documenten echt zijn. Dit heet legalisatie. De gemeente vertelt u of legalisatie nodig is. een reisdocument of ander document waaruit uw nationaliteit blijkt documenten die bewijzen dat u hier woont, zoals een huurcontract, eigendomsbewijs of verklaring van de hoofdbewoner van de woning documenten van levensgebeurtenissen uit uw tijd in het buitenland, zoals een geboorteakte, huwelijksakte, erkenningsakte, echtscheidingsakte. In bepaalde situaties hebt u extra documenten nodig bij uw inschrijving: U gaat bij iemand inwonen of u gaat samenwonen schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner van dat adres. U verhuist vanuit Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten een bewijs van uitschrijving.

 • Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

  Voor sommige beroepen en functies is het nodig dat u aantoont dat u van onbesproken gedrag bent. Of dat u te vertrouwen bent. Dit doet u door middel van de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), ook wel bewijs van goed gedrag genoemd. Zo heeft u deze nodig als u als onderwijzer of taxichauffeur aan de slag gaat. Staat u ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van Kaag en Braassem, dan kunt u de VOG bij de gemeente aanvragen. Kosten Een VOG bij de gemeente aanvragen kost € 44,50. Een VOG online aanvragen kost € 33,85. U kunt alleen met pin betalen. Gratis VOG voor vrijwilligers Naast vrijwilligers die werken met kinderen kunnen ook vrijwilligers die werken met mensen met een verstandelijke beperking een gratis VOG krijgen. Bovendien is het dan mogelijk om de aanvraag zonder betaling af te ronden, waardoor achteraf geen declaraties meer nodig zijn. Daarvoor moet de VOG voor vrijwilligers wel digitaal worden aangevraagd bij Justis. Aanvraag U kunt een VOG op 2 manieren aanvragen: Online aanvragen Het is alleen mogelijk een VOG digitaal aan te vragen als de aanvraag digitaal is klaargezet door de organisatie die de VOG van u vraagt. De organisatie moet dan met eHerkenning inloggen bij Justis. Vraag uw organisatie of zij dit ook kunnen doen. Om uw VOG online te kunnen aanvragen, moet u: ingeschreven staan in de gemeente waar u woont een burgerservicenummer hebben een DigiD-account hebben internet en een e-mailadres hebben kunnen betalen met iDeal. Uw organisatie bereidt de aanvraag online voor. U krijgt van Justis vervolgens een e-mail met een link en een aanvraagcode. Via de link logt u in met DigiD, waarna u de gegevens van de aanvraag in beeld krijgt. Controleer uw gegevens. Klopt alles? Dan bevestigt u de aanvraag en wordt u doorverwezen naar iDeal om de VOG te betalen. U krijgt van Justis een mail met een betaalbevestiging. Uw aanvraag wordt vervolgens door Justis in behandeling genomen. Justis informeert u schriftelijk over de afhandeling van uw aanvraag. Aanvragen via commerciële tussenpartijen Screeningsautoriteit Justis is als enige instantie in Nederland bevoegd om VOG-aanvragen te beoordelen en VOG’s af te geven. Op het internet zijn commerciële partijen actief die aanbieden het aanvraagproces voor de VOG van u over te nemen. Deze bedrijven zijn géén onderdeel of partner van Justis. VOG-aanvragen die via commerciële partijen worden ingediend komen uiteindelijk ook bij Justis terecht. Zij worden op dezelfde manier en in hetzelfde tempo behandeld als alle andere VOG-aanvragen. Het inschakelen van commerciële bedrijven levert dus geen tijdswinst op. Het zorgt wel voor extra kosten: u betaalt het betreffende bedrijf een bedrag voor het overnemen van het aanvraagproces. Dit bedrag komt bovenop de normale kosten van een VOG-aanvraag (zie boven). Aanvragen via de gemeente U vraagt een VOG via de gemeente aan door een volledig ingevuld aanvraagformulier in te leveren bij de gemeente waar u staat ingeschreven. U ontvangt dit formulier van degene die u vraagt een VOG te overleggen. Meestal is dat de werkgever. De organisatie geeft op het formulier aan wat het doel van de aanvraag is en bepaalt waarop de medewerker wordt gescreend. Op het aanvraagformulier moet de organisatie aangeven op welke functieaspecten hij de betreffende medewerker wil laten screenen. Voor bepaalde sectoren zijn specifieke screeningsprofielen gemaakt, bijvoorbeeld voor de taxibranche. Daarnaast is er een algemeen screeningsprofiel. Wanneer u de aanvraag via de gemeente indient, moet u bij de gemeente een geldig identiteitsbewijs tonen en het tarief van de aanvraag  voldoen. Een gemeenteambtenaar bekijkt of het formulier correct is ingevuld, controleert uw identiteit en int het tarief. Vervolgens stuurt de gemeenteambtenaar uw aanvraagformulier naar Justis. Wilt u de aanvraag via de gemeente doen, dan moet u hiervoor een afspraak maken. Meenemen Wanneer u de VOG aanvraagt via de gemeente: ingevuld en ondertekend aanvraagformulier alle documenten die u moet bijvoegen volgens het aanvraagformulier geldig identiteitsbewijs. Iemand anders machtigen Als u iemand anders de VOG voor u aanvraagt bij de gemeente, dan neemt die persoon het volgende mee: ingevuld aanvraagformulier met alle gevraagde documenten machtigingsbrief een geldig identiteitsbewijs zijn of haar eigen identiteitsbewijs. Bijzonderheden Het is niet altijd mogelijk om een volledig door de werkgever ingevuld en ondertekend aanvraagformulier in te dienen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u de VOG aanvraagt ten behoeve van: een emigratie de beëdiging als advocaat het verkrijgen van een visum of werkvergunning. U kunt het aanvraagformulier dan indienen zonder de handtekening van een vertegenwoordiger van de belanghebbende (doorgaans de toekomstige werkgever). U dient dan wel aan de volgende voorwaarden te voldoen: de gegevens van de organisatie en het doel van de aanvraag moet u zelf op het aanvraagformulier invullen een bevestiging of document van de organisatie/instelling die de VOG verlangt, met een handtekening, waarin wordt vermeld dat de VOG wordt verlangd. Dit document vervangt de handtekening op het aanvraagformulier.

 • Overlijden aangeven

  Na het overlijden van een familielid hebben de nabestaanden veel zaken te regelen. Naast het op de hoogte stellen van overige familieleden en de huisarts en het inschakelen van een uitvaartonderneming moet de gemeente op de hoogte worden gesteld van het overlijden. Voorwaarden iedereen die uit eigen wetenschap kennis draagt van het overlijden, mag hier aangifte van doen. Het verdient echter de voorkeur om een aangifte van overlijden te laten verzorgen door een uitvaartondernemer. Hij of zij is volledig op de hoogte van alle formaliteiten die vervuld moeten worden er is geen termijn vastgesteld voor het doen van de aangifte. Volgens de Wet op de lijkbezorging moet de begrafenis of crematie uiterlijk op de zesde dag na het overlijden plaatsvinden. Daarom moet doorgaans binnen zes dagen na de dag van overlijden aangifte worden gedaan bij de aangifte van overlijden bij de burgerlijke stand krijgt u een verlof tot begraven of crematie. Zelf aangifte doen De aangifte van overlijden wordt vrijwel altijd gedaan door een ingeschakelde uitvaartverzorger. Is er iemand in uw naaste omgeving overleden en komt u daarvan aangifte doen, dan moet u hiervoor een afspraak maken. De ambtenaar van de burgerlijke stand in de plaats van overlijden maakt een overlijdensakte op, die in het register van overlijden wordt opgenomen en in de gemeente blijft. Aan het doen van een overlijdensaangifte zijn geen kosten verbonden. U kunt een uittreksel van de overlijdensaangifte aanvragen. Wilt u een overlijden doorgeven? Maak telefonisch een afspraak via 071 332 72 72, of maak online een afspraak. Vanwege drukte met afspraken, is het raadzaam om telefonisch een afspraak te maken.  Meenemen geldig identiteitsbewijs van de persoon die aangifte doet verklaring van overlijden de enveloppe met verklaring over oorzaak van overlijden (B-verklaring voor het Centraal Bureau voor de Statistiek) trouwboekje (niet verplicht). Aangifte door uitvaartondernemers Uitvaartondernemers kunnen online aangifte doen van overlijden. Om online aangifte te doen volgt u onderstaande stappen: Klik op de knop ‘Aangifte doen van overlijden’ onderaan deze pagina. Log in met uw eHerkenning. Vul de gevraagde gegevens in en voeg de gevraagde bijlagen toe. Betaal de aangifte meteen.   Hebt u een B-verklaring (verklaring van doodsoorzaak) van de arts ontvangen? Stop dan de dichte envelop in een eigen envelop en verstuur hem naar: Gemeente Kaag en Braassem, Cluster Burgerzaken, Postbus 1, 2370 AA Roelofarendsveen Wij mailen u na aangifte het benodigde verlof. Het uittreksel ontvangt u per post.       Aangifte doen van overlijden via onlineregelen.kaagenbraassem.nl U logt in met eHerkenning. ​​​​​    

 • Identiteitskaart

  De identiteitskaart is een identiteitsbewijs. In Nederland moet iedereen van 14 jaar en ouder zich kunnen identificeren met een paspoort of een identiteitskaart. Wie naar het buitenland gaat, moet over een geldig reisdocument beschikken. Met een paspoort kunt u reizen naar alle landen van de wereld. De identiteitskaart is geldig voor een beperkt aantal landen. Vraag op tijd aan: door drukte duurt het een paar weken voor u een paspoort kunt aanvragen. Meer informatie hierover leest u op deze webpagina.  Aanvragen en meenemen Afspraak maken Wilt u een nieuwe identiteitskaart aanvragen of ophalen, dan moet u hiervoor een afspraak maken. Het aanvragen en ophalen van een identiteitskaart doet u zelf (dit geldt ook voor minderjarigen, uw kind moet aanwezig zijn bij het aanvragen én bij het ophalen). U betaalt de kosten bij het aanvragen. Maak een afspraak Meenemen Neem het volgende mee als u uw identiteitskaart komt aanvragen: al uw oude reisdocument(en): paspoort en/of identiteitskaart, geldig of niet geldig 1 pasfoto in kleur die voldoet aan de pasfoto-eisen op rijksoverheid.nl en die niet ouder is dan 6 maanden. In het gemeentehuis is een fotohokje waar u pasfoto's kunt maken. Dit kost € 7,00 (contant of contactloos pinnen) voor 8 pasfoto’s. Het fotohokje in het gemeentehuis is niet geschikt voor: - Personen kleiner dan 1 meter 40. - Als u in het dagelijks leven een bril draagt en zo ook op de foto wilt. Wij adviseren u in deze gevallen de foto bij een fotograaf te laten maken. voor kinderen jonger dan 12 jaar: toestemming van beide ouders of van degene die alleen het gezag over het kind heeft. - Dit kan online met het formulier Toestemming reisdocument voor kinderen via onlineregelen.kaagenbraassem.nl, u logt in met DigiD. - Heeft u geen DigiD? Geef dan schriftelijk toestemming, aan de hand van dit formulier van Nederland Wereldwijd. Er is hierbij een kopie legitimatiebewijs nodig van degene die het gezag over het kind heeft. - Kan of wil één van de ouders geen toestemming geven? Dan kunt u via www.rechtspraak.nl vervangende toestemming voor een reisdocument voor een kind aanvragen bij de rechtbank in Den Haag.​​​ Kosten Voor iedereen die 18 jaar of ouder is, kost de ID-kaart  € 75,80. Deze is 10 jaar geldig Voor jongeren tot 18 jaar is de geldigheidsduur van de ID-kaart 5 jaar. De kosten bedragen € 40,92 Bij een spoedaanvraag worden extra kosten in rekening gebracht van € 57,09.  U kunt alleen met pin betalen. Spoedaanvraag Identiteitskaart snel nodig? Doe dan een spoedaanvraag. Als u de identiteitskaart in de ochtend aanvraagt, dan kunt u het de volgende werkdag na 10.00 uur afhalen. Voor een spoedaanvraag betaalt u € 57,09 extra. Overige informatie Rijksoverheid.nl - Toestemmingsformulier reizen met minderjarige kinderen. DigiD.nl - Inlogfunctie identiteitskaart  

 • Naamskeuze kind

  Vanaf 1 januari 2024 kunt u ook voor een dubbele achternaam kiezen voor uw kind dat op of na deze datum geboren wordt. U kunt dan kiezen voor de achternaam van de moeder, die van de ander ouder of voor een combinatie van deze twee achternamen. De achternaam die u kiest voor uw eerste kind geldt ook voor alle volgende kinderen van dezelfde ouders. Op de website van de Rijksoverheid leest u meer over waar de gecombineerde naam aan moet voldoen en andere voorwaarden. Voorwaarden U moet getrouwd, of geregistreerd partners zijn om een dubbel achternaam te kunnen aanvragen Of u kiest voor een dubbele geslachtsnaam bij erkenning van het kind U kunt een dubbele achternaam aanvragen als u eerste kind na 1 januari 2016 is geboren. Lees meer onder de tab 'Tijdelijke regeling al geboren kinderen'. Aanvragen Maak telefonisch een afspraak om samen met uw partner naar de balie te komen. Bel 071-3327272 Meenemen naar de afspraak Een geldig legitimatiebewijs van beide ouders. Tijdelijke regeling al geboren kinderen Is uw oudste kind geboren tussen 1 januari 2016 en 1 januari 2024? Of hebt u nog andere kinderen die geboren zijn in die periode?  Wilt u dat deze kinderen een combinatie van de achternamen van beide ouders als achternaam krijgen?  Dat kan. Van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024 geldt hiervoor een tijdelijke regeling. Belangrijk is dat u deze keuze in 2024 vastlegt. Daarna kan het niet meer.  Is uw eerste kind geboren vóór 1 januari 2016? Dan kunt u geen dubbele achternaam kiezen voor uw kinderen.  Kosten tijdelijke regeling Voor de naamskeuze die onder deze tijdelijke regeling vallen betaalt u legeskosten. U betaalt deze kosten aan de balie tijdens uw afspraak voor het ondertekenen van de akte van naamskeuze. Let op: Het wijzigen van de achternaam heeft gevolgen voor alle registraties van uw kind. U moet bijvoorbeeld een nieuw identiteitsbewijs aanvragen. Maar ook alle registraties bij bijvoorbeeld banken, of sportverenigingen en school moeten worden gewijzigd. Al deze kosten moet u zelf betalen. Kosten Naamkeuze is gratis: voor kinderen geboren in 2024. Of later bij erkenning van een kind Maakt u gebruik van de tijdelijke regeling voor kinderen die geboren zijn na 1 januari 2016 en vóór 1 januari 2024? Dan betaalt u legeskosten. Voor het eerste kind betaalt u € 75 euro en voor elk volgend kind betaalt u € 50 euro.    

 • Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP)

  Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) is een schriftelijk bewijs dat u in de gemeente staat ingeschreven. Op het uittreksel BRP staan standaard uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum en geboorteplaats. Aanvragen en meenemen Er zijn verschillende soorten uittreksels. Bij de aanvraag van het uittreksel kunt u aangeven welk uittreksel u nodig heeft. Zo is er een apart uittreksel voor: een woningbouwvereniging: met historische adressen zaken in het buitenland: internationaal uittreksel BRP een buitenlandse instantie: meertalig uittreksel U kunt een uittreksel BRP aanvragen voor: uzelf uw kind dat jonger is dan 18 jaar en op hetzelfde adres woont als u iemand anders, als deze persoon u hiervoor machtigt Aanvragen Online met DigiD: met het formulier Uittreksel BRP aanvragen via onlineregelen.kaagenbraassem.nl. U ontvangt het uittreksel na een paar dagen per post. Schriftelijk: U schrijft een brief met daarin de reden waarom u het uittreksel nodig heeft. U ondertekent de brief. Stuur bij uw aanvraag een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee. Aan de balie: wilt u het uittreksel aanvragen in het gemeentehuis dan moet u hiervoor een afspraak maken. U kunt alleen met pin betalen. Met machtiging: U kunt iemand met een brief machtigen om het uittreksel voor u aan te vragen in het gemeentehuis. U geeft de brief mee met een kopie van uw geldig legitimatiebewijs. In de brief staat de de volgende informatie: de reden waarvoor u het uittreksel nodig heeft de naam van de persoon die u machtigt uw handtekening de handtekening van de persoon die u machtigt Meenemen Neem het volgende mee als u een uittreksel komt aanvragen: een geldig legitimatiebewijs als u de aanvraag voor iemand anders doet: een ondertekende schriftelijke machtiging een kopie van een geldig legitimatiebewijs van deze persoon Kosten Een uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) kost € 12,15. Uittreksel aanvragen als u niet ingeschreven staat bij een Nederlandse gemeente Als u in het buitenland woont of niet meer bij een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, dan staan uw persoonsgegevens in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). U kunt een uittreksel hiervan aanvragen bij één van de RNI (Registratie Niet-Ingezetenen) gemeenten (rijksoverheid.nl). Als u een uittreksel nodig hebt voor een buitenlandse organisatie, kunt u dit in meerdere talen krijgen.  

 • Kind erkennen

  Erkenning betekent dat u verplicht bent uw kind te onderhouden. U heeft ook recht op omgang met uw kind na een scheiding. En uw kind heeft na uw overlijden recht op een wettelijk erfdeel. Erkennen kan bij of na de geboorteaangifte. Voorwaarden De man of duomoeder is 16 jaar. U heeft toestemming van de biologische moeder om het kind te erkennen. Bij de erkenning van een 1e kind is de moeder ook zelf aanwezig. Het kind is nog niet door iemand anders erkend. De moeder was op het moment van de geboorte niet met iemand anders getrouwd. Zij had op dat moment ook niet met iemand anders een geregistreerd partnerschap. U kunt een kind niet erkennen als u niet met de moeder mag trouwen. Bijvoorbeeld omdat u een bloedverwant van de moeder bent. Staat u onder curatele? U hebt toestemming nodig van de kantonrechter. Het kind is in leven. Voor kinderen van 12 tot 16 jaar moeten moeder en kind toestemming geven. Dat kan aan de balie of schriftelijk. Is het kind dat u wilt erkennen ouder dan 16? Dan geeft het kind zelf toestemming voor de erkenning. Dit kan alleen aan de balie. Aanvraag U kunt de erkenning regelen in elke gemeente in Nederland. Wilt u de erkenning regelen in de gemeente Kaag en Braassem? Maak dan online een afspraak. Meenemen Gaat de biologische moeder mee naar de gemeente? Neem dan mee: uw geldige identiteitsbewijs geldig identiteitsbewijs van de biologische moeder gaat de duomoeder het kind erkennen en is de donor anoniem? Neem dan ook verklaring van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting mee. Gaat de biologische moeder niet mee naar de gemeente? Neem dan onderstaande mee. Dit kan alleen als het een tweede of volgend kind is van dezelfde ouders. uw geldige identiteitsbewijs schriftelijke toestemming van de moeder, met handtekening van de moeder kopie geldig identiteitsbewijs moeder gaat de duomoeder het kind erkennen en is de donor anoniem? Neem dan ook verklaring van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting mee. Is het kind 12 tot 16 jaar? Neem dan ook nog mee: schriftelijke toestemming van het kind kopie geldig identiteitsbewijs van het kind. Is het kind 16 jaar of ouder? kom samen met het kind naar de gemeente de biologische moeder hoeft er niet bij te zijn. Ouderlijk gezag bij erkenning voor 1 januari 2023 Bent u niet getrouwd? Of hebt u geen geregistreerd partnerschap met de moeder van het kind? Maar hebt u het kind voor 1 januari 2023 wel erkend? Dan krijgt u niet automatisch het ouderlijk gezag. Zonder ouderlijk gezag kunt u volgens de wet niet meebeslissen over de opvoeding van uw kind. Ook kunt u dan niet optreden als zijn of haar wettelijk vertegenwoordiger. Die neemt beslissingen voor bijvoorbeeld een minderjarige die dat volgens de wet nog niet zelf kan. U krijgt een aantal rechten en plichten bij ouderlijk gezag. Wilt u ouderlijk gezag aanvragen? Hebt u het kind erkend voor 1 januari 2023? Dan vraagt u samen het gezag aan bij de rechter. Dit kan digitaal of schriftelijk via het formulier gezamenlijk gezag aanvragen. U hebt hiervoor geen advocaat nodig. Meer informatie Op de website van de Rijksoverheid staat meer informatie over het erkennen van een kind en het aanvragen van ouderlijk gezag. Bijzonderheden Een getrouwde man mag het kind van een andere vrouw dan zijn echtgenote erkennen, zonder tussenkomst van de rechter. Bent u de biologische vader? Dan kunt u de erkenning later niet ongedaan maken. Buitenlandse nationaliteit Heeft u een andere nationaliteit dan de Nederlandse? Dan onderzoekt de gemeente Kaag en Braassem eerst de regels en wetten in het land van uw nationaliteit. Na dit onderzoek hoort u of u het kind in Nederland kunt laten erkennen en welke documenten u daarvoor nodig heeft. Wetten en regels Wet basisregistratie personen Burgerlijk Wetboek Boek 1