Zoekresultaat 11 - 20 van 96 resultaten

 • Graffity

  De gemeente pakt graffityoerlêst oan troch de stêd skjin te hâlden en tagelyk graffitykeunst te stimulearjen.

 • Sosjale oerlêst

  Yn it Meldpunt Oerlêst pakt de gemeente Ljouwert, yn oparbeidzjen mei plysje en helpferlieners, oerlêst stevich oan.

 • Reizgje mei bern

  Guon lannen easkje in ferklearring dêr't bliken út docht dat de folwoeksene ek werklik de âlder is of it foech hat oer it meireizgjende bern. Ynformearje dêrnei by de ambassade of it konsulaat fan it lân fan bestimming.

 • Trouwen en geregistreerd partnerschap

  Voordat u gaat trouwen moet u een aantal dingen regelen. Dit geldt ook voor het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Voor trouwen en een geregistreerd partnerschap (GP) gelden dezelfde regels.

 • Gebrûk iepenbiere romte

  Wolle jo gebrûk meitsje fan de iepenbiere romte foar bygelyks in boukraan, kontener, reklameboerd of oare foarwerpen en bouwurksumheden? Dan ha jo mooglik in fergunning gebrûk iepenbiere romte nedich.

 • Nammekar bern

  As âlden meie jo kieze hokker efternamme oft jo earste bern krijt. Dy fan jo of fan jo partner. Jo kieze fóar de berte of by de berte-oanjefte.

 • Gok- en speelautomaten

  Als u een gokkast of fruitautomaat (kansspelautomaat) wilt plaatsen, heeft u een aanwezigheidsvergunning nodig. Dit kan alleen als u een alcoholvergunning hebt. Ook moet u voldoen aan een aantal eisen. Een aanwezigheidsvergunning wordt verleend voor 12 maanden of 4 jaar.

 • Melding wen-, wurk- en leefomjouwing.

  Ha jo in klacht of melding oer it ûnderhâld of de kwaliteit fan jo wen-, wurk- of leefomjouwing? Jou dat troch oan de gemeente.

 • Ferhúzje

  Ferhúzje jo nei of yn Ljouwert? Dan moatte jo dat melde by de gemeente Ljouwert.

 • Zienswijze indienen

  Wat vindt u van de voorgenomen besluiten en plannen van de gemeente? U kunt reageren door een zienswijze in te dienen.