Zoekresultaat 11 - 20 van 57 resultaten

 • Vergoeding schade door waterbeheer

  Het kan voorkomen dat u schade lijdt door werkzaamheden in het waterbeheer. In dat geval kunt u een verzoek indienen bij de instantie die de werkza...

 • Intrekken/wijzigen vergunning onttrekken grondwater of infiltreren water, schadevergoeding

  Het kan voorkomen dat uw vergunning om grondwater te onttrekken of om water te infiltreren ingetrokken of gewijzigd wordt. Als u hierdoor schade lijdt of zal lijden, dan kunt u schadevergoeding krijgen. 

 • Omgevingsvergunning wateronttrekkingsactiviteit

  Wateronttrekkingsactiviteiten zijn bijvoorbeeld: het oppompen van water uit grondwater of oppervlaktewater om er drinkwater van te maken. Of het gebruik van rivierwater voor koeling in een productieproces.

 • Omgevingsverordening Fryslân, ontheffing

  Wilt u als gemeente ruimtelijke activiteiten uitvoeren? Bijvoorbeeld een woonwijk bouwen, een viaduct aanpassen of een boerenbedrijf verplaatsen? S...

 • Provinciale heffing voor grondwateronttrekking

  In de meeste gevallen moet u aan de provincie belasting betalen voor het onttrekken van grondwater. Hoeveel belasting u moet betalen, is afhankelijk van de hoeveelheid grondwater die u onttrekt. U kunt de aangifte doen bij de provincie.

 • Meldingsplicht voor verontreiniging bodem oppervlaktewater

  Merkt u een verontreiniging of aantasting van bodem of oever op? Meld dit dan zo snel mogelijk bij de waterbeheerder. Dit is meestal Rijkswaterstaat, het waterschap of de provincie.

 • Aanvragen schadevergoeding door gevolgen ontgrondingsvergunning

  U kunt een schadevergoeding aanvragen voor schade die u lijdt door een ontgrondingsvergunning.

 • Ontgronding, vergunningvrij

  U heeft een ontgrondingsvergunning nodig als u de bodem wilt gaan afgraven. Dit geldt voor land (het maaiveld) en de waterbodem. Haalt u

 • Grondwateronttrekking, provinciale heffing

  Voor het onttrekken van grondwater kan een heffing worden ingesteld door de provincie in de vorm van een provinciale belasting. U bent belastingplichtig indien u houder bent van een inrichting die is ingeschreven in het register van inrichtingen en die is aangewezen bij de verordening waaruit de belasting voortkomt. 

 • Inzage provinciaal projectbesluit

  De provincie kan besluiten om een project uit te voeren dat voor de hele provincie belangrijk is. Denk daarbij aan infrastructuur, grote bedrijventerreinen, uitbreiding natuurgebieden enzovoorts. Een deel van de regels uit een projectbesluit komt in het omgevingsplan van de gemeente terecht. Andere regels gelden als een soort vergunningvoorschriften bij de uitvoering van het projectbesluit van de provincie.