Zoekresultaat 11 - 20 van 82 resultaten

 • Rechten van betrokkenen

  Wat u moet weten

  U hebt een aantal rechten die u kunt uitoefenen om grip te houden op uw persoonsgegevens. Deze rechten worden hieronder aan u uitgelegd.

  Recht op inzage

  Het inzagerecht biedt u de mogelijkheid om na te gaan welke persoonsgegevens van u worden verwerkt. Het recht van inzage heeft alleen betrekking op uw eigen persoonsgegevens en niet op die van een ander persoon. Als u jonger bent dan zestien jaar of als u onder curatele bent gesteld, dan kan alleen uw wettelijk vertegenwoordiger namens u een inzageverzoek doen.

  In bepaalde gevallen kan de gemeente hier kosten voor in rekening brengen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u verzoekt om meerdere kopieën en bij onredelijke, herhaaldelijke en/of excessieve verzoeken.

  Recht op correctie

  Wanneer u onjuistheden heeft gevonden in uw persoonsgegevens, kunt u bij de gemeente een verzoek indienen om uw gegevens te corrigeren, aan te vullen of af te schermen. Hetzelfde kunt u doen als gegevens onvolledig zijn.

  Voorbeeld: U heeft opgemerkt dat bepaalde persoonsgegevens die de gemeente van u gebruikt niet kloppen en/of niet compleet zijn. Daarom vraagt u de gemeente om uw gegevens aan te passen of aan te vullen. U dient hiertoe een verzoek tot rectificatie in.

  Let op: Het recht op correctie geldt niet als u het niet eens bent met een professionele indruk, mening of conclusie.

  Recht op beperking

  U kunt de gemeente verzoeken de verwerking van uw gegevens te beperken. Dat kan alleen als:

  • de gegevens misschien niet kloppen en de gemeente deze moet controleren.
  • de gemeente de gegevens onterecht verwerkt heeft, maar u niet wilt dat de gemeente ze verwijdert.
  • de gemeente deze gegevens niet meer nodig heeft, maar u wel voor een rechtsvordering.
  • u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en de gemeente moet beoordelen of uw belang groter is dan dat van de gemeente.

  Recht op verwijdering

  U kunt verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens. U dient in uw verzoek duidelijk aan te geven welke persoonsgegevens om welke reden(en) gewist moeten worden.

  Voorbeeld: U heeft opgemerkt dat de gemeente uw Wmo dossier, ondanks de verlopen wettelijk bepaalde bewaartermijn, nog steeds in bezit heeft. Daarom vraagt u de gemeente om uw gegevens verwijderen. U dient hiertoe een verzoek tot verwijdering in.

  Let op: Het recht op verwijdering geldt niet in gevallen waarin:

  • de gemeente of anderen het recht hebben op de informatie die u wilt wissen.
  • de gemeente wettelijk verplicht is de gegevens te bewaren of een taak van algemeen belang moet uitoefenen.
  • de gegevens van belang zijn voor de volksgezondheid en wij deze mogen verwerken.
  • de gemeente uw gegevens nodig heeft voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doelen.
  • de gemeente uw gegevens nodig heeft voor een rechtsvordering.

  Recht op bezwaar

  U kunt bezwaar indienen tegen het verwerken van uw persoonsgegevens. Als u een bezwaar indient tegen de verwerking van uw persoonsgegevens maakt de gemeente een afweging. U moet kunnen aantonen dat de verwerking nadelige effecten voor u kan hebben. U kunt altijd bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als deze verwerking in strijd is met de wet. Bijvoorbeeld wanneer de verwerking van persoonsgegevens verboden is of wanneer ze langer dan de toegestane termijn worden bewaard.

  Let op: Als het gaat om een gegevensverwerking, die noodzakelijk is om een wettelijke bepaling na te leven of noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, kan uw bezwaar ongegrond worden verklaard.

  Verzoek indienen

  U moet inloggen met Digid. Zo kan de gemeente vaststellen dat de juiste persoon het verzoek indient.

   

 • Innovatiefonds Zorg en Welzijn

  Heeft u een vernieuwend idee om de zorg of het welzijn in de gemeente Amstelveen te verbeteren? Dan komt u wellicht in aanmerking voor een bijdrage uit het Innovatiefonds Zorg en Welzijn.

  Inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven kunnen een innovatief idee op het gebied van zorg, ondersteuning of welzijn indienen. Waardevolle initiatieven worden door de gemeente financieel ondersteund. Het doel van het fonds is de zorg in Amstelveen efficiënter en kwalitatief beter maken.

  Budget en bedrag per project

  • Voor de innovatieprojecten is in 2024 € 100.000,- beschikbaar.
  • Bedrijven en organisaties kunnen maximaal € 40.000,- per project aanvragen. Voor commerciële partijen geldt een co-financieringseis van 25% van de totale projectkosten die ingevuld kan worden met financiële middelen of inzet.
  • Voor inwonersinitiatieven geldt een maximum van € 15.000,- per aanvraag. 
  • Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. 

 • Reinigen openbare weg

  De gemeente reinigt openbare wegen, pleinen en voetgangersgebieden. Dit gebeurt volgens een vast rooster. Net als het ophalen van afval en het legen van de afvalbakken. Heeft u klachten over deze dienst? Of vindt u dat uw omgeving ernstig is vervuild? Geef snel en eenvoudig uw melding door via de Fixi-app of website: waar en wanneer het u uitkomt. Uw melding wordt zo snel mogelijk in behandeling genomen.

 • Rioolaansluiting aanvragen

  Gaat u een nieuw huis of bedrijfsgebouw bouwen en wilt u een aansluiting op de riolering of drainage aanleggen of vervangen? Vraag dan op tijd een rioolaansluiting aan voor het lozen van (huishoudelijk) afvalwater, regen- of grondwater.

  Nieuwe aansluitingen zijn volledig voor rekening van de eigenaar/bewoner en moeten zes weken voor uitvoering schriftelijk worden ingediend. Tijdens deze periode zal de gemeente beoordelen of de aansluiting daadwerkelijk mogelijk is. Indien er sprake blijkt te zijn van vervuilde grond is deze periode niet van toepassing en zal team riolering contact met u opnemen. 

 • Standplaats, vergunning

  Zonder vergunning mag u geen standplaats innemen. Dit geldt ook voor standplaatsen aan het water of op eigen grond. Wilt u voertuigen, tafels of kraampjes plaatsen voor het verkopen van producten of voor promotionele activiteiten? Vraag dan een standplaatsvergunning aan.

  Vaste standplaatsvergunning

  Wilt u meer dan twaalf dagen aaneengesloten of meer dan zes losse dagen per jaar een standplaats innemen? Dan heeft u een vaste standplaatsvergunning nodig. Neem voor het indienen van een aanvraag vaste standplaatsvergunning altijd eerst contact op met de gemeente over de mogelijkheden.

  Locaties

  De locaties voor vaste en (niet-incidentele) seizoensstandplaatsen zijn opgenomen in de Nadere regels standplaatsen Amstelveen 2024. Er zijn op dit moment geen beschikbare standplaatsen.

  Vergunning overdragen

  Wilt u een standplaatsvergunning aan iemand anders overdragen? Daar gelden strenge voorwaarden voor. Neem contact op als u meer informatie wilt ontvangen.

  Seizoensstandplaatsvergunning

  Er zijn geen beschikbare seizoensstandplaatsen voor de verkoop van oliebollen en/of koek-en-zopie.

  Incidentele standplaatsvergunning

  Wilt u maximaal twaalf dagen aaneengesloten of maximaal zes losse dagen per jaar een standplaats innemen? Dan heeft u een incidentele standplaatsvergunning nodig. 

  In verband met de weekmarkt is het niet toegestaan om op een vrijdag een incidentele standplaats in te nemen op het Stadsplein en op de Rembrandtweg. 

  Meer informatie kunt u lezen in de Nadere regels standplaatsen Amstelveen 2024.

 • Bouwplannen en bouwtekeningen inzien

  U kunt bouwplannen en bouwtekeningen opvragen en inzien. Bijvoorbeeld omdat u bezwaar wilt maken tegen een omgevingsvergunning in uw buurt. U kunt de plannen en tekeningen van zowel bestaande als nieuwe bouwwerken inzien. Hiervoor heeft de gemeente een register.

  In het register staat onder andere:

  • informatie over aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen
  • bouwtekeningen (de tekeningen die horen bij aanvragen voor omgevingsvergunningen)
  • de plaats en kadastergegevens van het bouwwerk
  • informatie over de bouwwerkzaamheden

 • Parkeervergunning voor ondernemers

  Een ondernemersvergunning is een digitale parkeervergunning voor bedrijven die gevestigd zijn in gebieden waar betaald parkeren geldt.

 • Bezwaarschrift indienen

  Bent u het niet eens met een beslissing van het College van burgemeester en wethouders, de burgemeester of van de gemeenteraad (ook wel ‘bestuursorgaan’ genoemd)? Dan kunt u in veel gevallen bezwaar maken en uitleggen waarom u dat doet.  Dan wordt de zaak nog eens bekeken. De procedure is geregeld in de Algemene wet bestuursrecht.

  Bezwaar bij belastingaanslag en WOZ-waarde

  Niet eens met een belastingaanslag of waardebeschikking over de WOZ, OZB of rioolrecht? Dien geen bezwaar in via deze pagina. Ga voor meer informatie naar bezwaar maken bij een gemeentelijke belasting of waardebeschikking.

 • Bestemmingsplan, wijzigen

  De gemeente kan een bestemmingsplan wijzigen. Bijvoorbeeld als het beleid verandert. Als de gemeente dat doet, kan dat ineens botsen met uw plannen om te bouwen of verbouwen. U kunt eerst aan de gemeente vragen of u mag afwijken van het bestemmingsplan. Meer daarover leest u bij 'Bestemmingsplan, afwijking'.

 • Kinderopvang of gastouderbureau starten

  Als u wilt beginnen met een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, gastouderopvang of een gastouderbureau, moet u verschillende zaken regelen. Om te worden opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) moet de kinderopvang voldoen aan wettelijke eisen en regels.