Zoekresultaat 11 - 20 van 56 resultaten

 • Bezwaarschrift indienen

  Bent u het niet eens met een besluit van ons? Dan kunt u bezwaar maken. We noemen dat een bezwaarschrift indienen.  Het kan gaan om een besluit dat u heeft ontvangen, maar ook om een besluit dat bijvoorbeeld uw buurman heeft ontvangen, maar dat voor u rechtstreeks nadelige gevolgen heeft. Bij het bekendmaken van een besluit staat vermeld of bezwaar kan worden gemaakt en bij wie. Wij maken het besluit bekend in een brief aan betrokkene(n), en/of door een publicatie op www.officielebekendmakingen.nl en in huis-aan-huiskrant De Schaapskooi.  Wat zijn de voorwaarden? Een bezwaarschrift moet aan een aantal voorwaarden voldoen. U moet uw bezwaarschrift indienen binnen 6 weken na de datum van de bekendmaking van het besluit. Uw bezwaarschrift bevat uw naam, adres en handtekening (wanneer u online een bezwaar indient is dit uw DigiD). In uw bezwaarschrift staat met welk besluit u het niet eens bent en waarom. Als uw bezwaarschrift niet voldoet aan één van de voorwaarden, dan kunnen wij uw bezwaarschrift als niet-ontvankelijk verklaren. Dat betekent dat uw bezwaarschrift inhoudelijk niet wordt behandeld. Wat zijn de kosten? Het indienen van een bezwaarschrift is gratis. Hoe kunt u een bezwaarschrift indienen? U kunt een bezwaarschrift online en schriftelijk indienen.  Bezwaarschrift online indienen Log in met uw DigiD-gebruikersnaam en -wachtwoord. Maakt u liever schriftelijk bezwaar? Schrijf dan een brief aan de gemeente Heerde, Postbus 175, 8180 AD Heerde. Let er wel op dat uw bezwaarschrift aan de voorwaarden voldoet. Bezwaarschriften, nadere motivering of andere stukken kunt u niet per e-mail indienen. Beslissing op uw bezwaar Na de bezwaartermijn van zes weken hebben wij twaalf weken de tijd om een beslissing te nemen op uw bezwaar. Deze termijn kan eventueel verlengd worden met zes weken. Als dit het geval is, dan stellen wij u daarvan schriftelijk op de hoogte. Wat is de procedure? De commissie voor de bezwaarschriften brengt advies uit over een ingediend bezwaarschrift. De commissie adviseert niet over bezwaarschriften op grond van belastingen of de Wet waardering onroerende zaken (WOZ), functiewaardering voor het ambtelijk personeel en (her)plaatsing in het kader van een reorganisatie. De commissie vergadert in principe elke drie weken in een openbare zitting. Als u bezwaar heeft gemaakt, krijgt u meestal een uitnodiging om uw bezwaarschrift mondeling toe te lichten. U mag dat zelf doen of u laten vertegenwoordigen door iemand anders. Dit hoeft geen advocaat te zijn. Na de hoorzitting brengt de commissie voor de bezwaarschriften een schriftelijk advies over uw bezwaarschrift uit aan het bestuursorgaan (burgemeester, college of gemeenteraad) dat het besluit heeft genomen. Dat bestuursorgaan neemt een beslissing op uw bezwaarschrift. Van het advies van de commissie mag het bestuursorgaan slechts gemotiveerd afwijken. Voorlopige voorziening Als u bezwaar maakt tegen een besluit, betekent dit niet dat de werking van het besluit ook automatisch wordt uitgesteld. Het besluit blijft van kracht totdat er een beslissing op uw bezwaar is genomen. Het kan zijn dat uw belangen hierdoor worden geschaad. Is dit het geval dan kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank. Als u zo'n verzoek indient, moet u tegelijkertijd het bezwaarschrift indienen bij de gemeente. Beroep instellen Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift? Dan kunt u binnen zes weken beroep instellen bij de rechtbank. Op de pagina Beroepschrift indienen staat hoe dat werkt.

 • Bouwplannen opvragen of inzien

  U kunt documenten van aangevraagde of verleende omgevingsvergunningen die nog in procedure zijn bij ons opvragen of inkijken. Opvragen kan online via het formulier hieronder. Documenten opvragen Log in met uw DigiD-gebruikersnaam en -wachtwoord. Wilt u de documenten niet opvragen? U kunt de bouwplannen ook digitaal inkijken op het gemeentekantoor. Maak hiervoor een afspraak. Documenten van vergunningen die uit procedure zijn Kunt u opvragen met het aanvraagformulier op de pagina Bouwtekening opvragen.

 • Buurtbarbecue, straatfeest

  Wilt u een buurtbarbecue of straatfeest organiseren? Dan moet u dit bij ons melden. Doe uw melding minimaal 10 werkdagen voor het begin van de activiteit. Een melding doen kost niets. Tijdens de activiteit moet u zich aan een aantal regels houden Lees de regels Een melding doen Dit kan met het volgende formulier: Buurtbarbecue of straatfeest melden Log in met eHerkenning of DigiD. Wilt u uw melding niet online doen? Download dan het formulier buurtbarbecue of straatfeest melden (pdf, 236Kb). Vul het formulier in en stuur het naar ons op. Welke gegevens moet u aanleveren bij uw melding? Een omschrijving van de activiteit. De locatie van de activiteit. De datum en het tijdstip (van/tot) van de activiteit. Het verwachte aantal bezoekers. Of er een openbare weg/weggedeelte (parkeerplaats) voor verkeer wordt afgesloten: zo ja, de locatie hiervan. Of er een tent wordt geplaatst waarin 50 personen of meer tegelijk aanwezig zullen zijn: zo ja, het aantal tenten, de afmetingen van de tenten, een situatietekening en een plattegrond van de tent(en). Wat doen wij met uw melding? Wij bekijken of u alle gegevens heeft ingevuld en aangeleverd. Als er gegevens missen, vragen wij u om uw melding aan te vullen met de ontbrekende gegevens. Doet u dit niet, dan is uw melding niet-ontvankelijk en nemen wij uw melding niet in behandeling. Wij toetsen uw melding aan de Algemene plaatselijke verordening. U ontvangt een schriftelijke reactie op uw melding.

 • Alcohol schenken of verkopen

  Wilt u in een horecabedrijf alcohol schenken of in een slijterij sterke drank verkopen? Dan heeft u een alcoholwetvergunning nodig. Dit geldt ook voor paracommerciële instellingen zoals sportkantines en buurt- en dorpshuizen die alcohol willen schenken. U moet een alcoholwetvergunning minimaal 8 weken van te voren aanvragen. Dat kan met de volgende formulieren: Alcoholwetvergunning (model A) aanvragen (pdf, 807Kb) - voor horecabedrijven en slijterijen Alcoholwetvergunning (model B) aanvragen (pdf, 812Kb) - voor paracommerciële instellingen Vul 1 van de formulieren in en stuur het naar ons op. Wat zijn de voorwaarden? U kunt een alcoholwetvergunning aanvragen als u: 21 jaar of ouder bent. van onbesproken gedrag bent. een Verklaring Sociale Hygiëne heeft. De vergunning heeft betrekking op het pand en wordt verleend op een (rechts)persoon. U moet opnieuw een vergunning aanvragen als er iets aan de vergunning verandert. Bijvoorbeeld als de ondernemingsvorm of de inrichting (bouwtechnisch) verandert. Wat zijn de kosten? Het in behandeling nemen van een aanvraag kost € 363,65. Welke gegevens moet u aanleveren bij uw aanvraag? Horecabedrijf (commercieel) Ingevuld aanvraagformulier model A met de volgende bijlagen:  Verklaring van een leidinggevende werkzaam in de inrichting. Per medewerker in loondienst: een arbeidsovereenkomst. Kopie identiteitsbewijs van ondernemers / bestuursleden en leidinggevenden. Bewijsstukken kennis en inzicht sociale hygiëne van leidinggevenden. Bouwkundige plattegrondtekening van de inrichting met alle bijbehorende lokaliteiten, terrassen of slijtlokalen. Het ingevulde Bibob-vragenformulier (pdf, 45,9Kb) inclusief bijlagen (pdf, 34,8Kb). Horecabedrijf (paracommercieel) Ingevuld aanvraagformulier model B met de volgende bijlagen:  Verklaring van een leidinggevende werkzaam in de inrichting. Kopie bestuursreglement. Een verklaring van de eigenaar en/of verhuurder van het pand, voorzien van datum en handtekening. Hierin staat vermeld dat de eigenaar en/of verhuurder geen bezwaar heeft tegen de vestiging van de inrichting in het pand. Kopie identiteitsbewijs van ondernemers/bestuursleden en leidinggevenden. Bouwkundige plattegrondtekening van de inrichting met alle daarbij behorende lokaliteiten, terrassen, of slijtlokaliteiten. Komt er een nieuwe leidinggevende? Meld dit dan met het formulier Melding wijzigen leidinggevende (pdf, 581kb). Vul het formulier in en stuur het naar ons op. Heeft u bouwkundige wijzigingen aangebracht aan de inrichting? Meld dit dan met het formulier Melding wijzigen inrichting (pdf, 460kb). Vul het formulier in en stuur het naar ons op. Als u de melding binnen 30 dagen na de wijziging doorgeeft dan hoeft u geen nieuwe alcoholwetvergunning aan te vragen. Wat doen wij met uw aanvraag? Wij bekijken of u alle gegevens heeft ingevuld en aangeleverd. Als er gegevens missen, vragen wij u om uw aanvraag aan te vullen met de ontbrekende gegevens. Doet u dit niet, dan is uw aanvraag niet-ontvankelijk en nemen wij uw aanvraag niet in behandeling. Wij toetsen uw volledige aanvraag aan de Alcoholwet. Wij nemen binnen 8 weken een beslissing. Deze termijn kunnen wij eenmalig verlengen met maximaal 8 weken. U ontvangt een schriftelijke beslissing op uw aanvraag. Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u bezwaar maken. Wij bekijken de zaak dan opnieuw. Wij moeten uw bezwaarschrift binnen 6 weken hebben na de verzenddatum op onze brief. In het bezwaarschrift staan: de datum, uw naam en adres, uw handtekening, met welk besluit u het niet eens bent en waarom. Voor meer informatie: www.heerde.nl/bezwaar.

 • Huisnummer aanvragen, wijzigen of intrekken

  Als inwoner of bedrijf kunt u bij de gemeente  Een huisnummer aanvragen; Een verzoek indienen om een huisnummer te laten wijzigen; Een verzoek indienen om een huisnummer te laten intrekken. Voor nieuwbouw of niet vergunningsvrije aan-/verbouw hoeft u geen verzoek in te dienen. Hiervoor moet u namelijk een omgevingsvergunning met de activiteit "bouwen" aanvragen. Uw omgevingsvergunningsaanvraag wordt in dat geval door de gemeente automatisch gebruikt voor de beoordeling van het toekennen van een huisnummer.

 • Asverstrooiing

  Na een crematie krijgen nabestaanden de as van de overledene niet meteen mee. De asbus met daarin de as moet minimaal 1 maand bewaard blijven. De urn blijft op het crematorium. Daarna mag u zelf beslissen wat u met de as wilt doen. U kunt bijvoorbeeld de as verstrooien, mee naar huis nemen of laten bijzetten in een urnenmuur. Wilt u de as verstrooien? U mag geen overlast veroorzaken. Daarnaast is het verboden de as te verstrooien op: de verharde weg gemeentelijke begraafplaatsen crematoriumterreinen Het is soms mogelijk een ontheffing op dit verbod te krijgen.

 • Loterij organiseren

  Bij een loterij worden loten verkocht en maken de deelnemers kans op prijzen. Wilt u een loterij organiseren? Dan moet u een vergunning aanvragen. U moet de vergunning minimaal 4 weken voor het begin van de loterij aanvragen. Wat zijn de voorwaarden? Het doel van de loterij is van algemeen nut.  Minimaal de helft van de opbrengst wordt aan het doel besteed. De prijzen of premies zijn niet hoger dan € 4.500. Anders moet u een vergunning aanvragen bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie. U kunt een loterijvergunning aanvragen namens een vereniging, stichting of instelling. Wat zijn de kosten? Een loterijvergunning kost € 28,85. De kosten worden in rekening gebracht als de vergunning wordt verleend. Een vergunning aanvragen Kan met het volgende formulier: Vergunning aanvragen Log in met eHerkenning of DigiD. Wilt u uw vergunning liever schriftelijk aanvragen? Download dan het formulier Loterijvergunning aanvragen (pdf, 101Kb). Vul het formulier in en stuur het naar ons op. Welke gegevens moet u aanleveren bij uw aanvraag? Wat u doet met de opbrengst. Het aantal loten en de prijs per lot. De totale waarde van de prijzen. De datum van de uitgifte van de loten. De datum van de prijsbepaling. Wat doen wij met uw aanvraag? Wij bekijken of u alle gegevens heeft ingevuld en aangeleverd. Als er gegevens missen, vragen wij u om uw aanvraag aan te vullen met de ontbrekende gegevens. Doet u dit niet, dan is uw aanvraag niet-ontvankelijk en nemen wij uw aanvraag niet in behandeling. Wij toetsen uw volledige aanvraag aan de Algemene plaatselijke verordening. Wij nemen binnen 8 weken een beslissing. Deze termijn kunnen wij eenmalig verlengen met maximaal 8 weken. U ontvangt deze beslissing schriftelijk van ons. Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u bezwaar maken. Wij bekijken de zaak dan opnieuw. Wij moeten uw bezwaarschrift binnen 6 weken hebben na de verzenddatum op onze brief. In het bezwaarschrift staan: de datum, uw naam en adres, uw handtekening, met welk besluit u het niet eens bent en waarom. Wilt u meer informatie hierover? Ga dan naar www.heerde.nl/bezwaar.

 • Bouwtekening opvragen

  Wilt u bouwen, verbouwen of op een andere manier iets aan uw omgeving veranderen? Dan kan het zijn dat u bij het aanvragen van een vergunning een kopie nodig heeft van een bouwtekening. U kunt een kopie van bouwtekening online opvragen. Kopie van een bouwtekening opvragen Log in met uw DigiD-gebruikersnaam en -wachtwoord. Aangevraagde of verleende omgevingsvergunningen die nog in procedure zijn, kunt opvragen via het aanvraagformulier op de pagina Bouwplannen opvragen of inzien.

 • Bodem- of geluidinformatie aanvragen

  De gemeente Heerde heeft een geautomatiseerd bodeminformatiesysteem. Hierin zijn de resultaten vermeld van alle bodemonderzoeken die binnen de gemeente Heerde zijn uitgevoerd. Daarnaast heeft de gemeente een geluidniveaukaart. Hierin zijn de geluidniveau's vastgelegd van het wegverkeer.

 • Handtekening laten legaliseren

  Met een gelegaliseerde handtekening bewijst u dat uw handtekening echt is. Dit is bijvoorbeeld nodig als u bezoek uit het buitenland ontvangt dat een visum moet aanvragen. Een bedrijf of organisatie kan er ook om vragen. De legalisatie bewijst alleen dat uw handtekening echt is. Het zegt niets over de inhoud van het document of ingevulde formulier. U ondertekent het document of formulier waar de ambtenaar van de gemeente bij staat. De ambtenaar vergelijkt die handtekening met de handtekening op uw identiteitsbewijs. Wilt u uw handtekening laten legaliseren? Maak dan online een afspraak. Afspraak maken Wat kost het legaliseren van een handtekening? Dat kost € 10,80. Wat moet u meenemen? Een geldig identiteitsbewijs. Het document dat u wilt ondertekenen. Voldoende geld. U moet de legalisatie betalen bij de aanvraag. U kunt contant of met uw pinpas betalen.