Zoekresultaat 11 - 20 van 90 resultaten

 • Stremmingen voor het scheepvaartverkeer

  Gaat u varen? Dan is het handig om te weten wanneer de bruggen open en dicht gaan. Alle informatie over vaarwegen vindt u op de website van de Rijksoverheid. Op de website vaarweginformatie.nl staan de scheepvaartberichten van alle vaarwegen, bruggen en sluizen in heel Nederland. Hier staan korte en lange stremmingen, gehele of gedeeltelijke stremmingen en bijzonderheden zoals evenementen waardoor enige hinder voor het scheepvaartverkeer kan ontstaan.

 • Scheiden of geregistreerd partnerschap eindigen

  Uw echtscheiding of de beëindiging van uw geregistreerd partnerschap moet ingeschreven zijn bij de gemeente. Voorwaarden U hebt een uitspraak van de rechter nodig of een verklaring van uzelf en uw partner waarin staat dat u het geregistreerd partnerschap wilt beëindigen. De scheiding is pas definitief als deze stukken zijn ingeschreven bij de gemeente in de registers van de burgerlijke stand. U of uw advocaat moet de inschrijving regelen: gaat het om echtscheiding? Dan regelt u dit bij de gemeente waar u getrouwd bent gaat het om de beëindiging van een geregistreerd partnerschap? Dan regelt u dit bij de gemeente waar uw geregistreerd partnerschap ingeschreven is. Scheiden Een huwelijk eindigt officieel als de rechter de echtscheiding uitspreekt. Uw advocaat kan hiervoor een verzoek indienen bij de rechter. Vragen u en uw partner samen de scheiding aan? Dan kunt u dezelfde advocaat kiezen. Bent u het niet met elkaar eens? Dan moet u ieder een eigen advocaat kiezen. U of uw advocaat moet daarna de echtscheiding inschrijven bij de gemeente. Zorg dat dit binnen 6 maanden na de definitieve uitspraak van de rechter gebeurt. Geregistreerd partnerschap eindigen Een geregistreerd partnerschap eindigt officieel door een uitspraak van de rechter of een verklaring van u en uw partner. Dit laatste kan alleen als u en uw partner het eens zijn. Een advocaat of notaris moet de verklaring ook ondertekenen. Hebt u samen gezag over minderjarige kinderen? Dan moet u het geregistreerd partnerschap ontbinden via de rechter. Bij einde geregistreerd partnerschap door de rechter: U of uw advocaat moet daarna de echtscheiding inschrijven bij de gemeente. Zorg dat dit binnen 6 maanden na de definitieve uitspraak van de rechter gebeurt. Bij einde geregistreerd partnerschap door verklaring: Laat de verklaring van u en uw partner door uw advocaat of notaris inschrijven bij de gemeente. Zorg dat dit binnen 3 maanden na het ondertekenen van de verklaring gebeurt. Aanvraag Wilt u het einde van uw huwelijk of geregisteerd partnerschap melden, dan moet u hiervoor een afspraak maken.  Meenemen bij inschrijven echtscheiding bij de gemeente: een schriftelijk verzoek tot inschrijving afschrift van de uitspraak van de rechter eventueel: een verklaring van de rechtbank dat er geen beroep is ingediend. Meenemen bij inschrijven einde geregistreerd partnerschap bij de gemeente, einde door de rechter: een schriftelijk verzoek tot inschrijving afschrift van de uitspraak van de rechter eventueel: een verklaring van de rechtbank dat er geen beroep is ingediend. Meenemen bij inschrijven einde geregistreerd partnerschap bij de gemeente, einde door een verklaring: de verklaring dat u uw geregistreerd partnerschap wilt beëindigen.

 • Verklaring ontkenning vaderschap door moeder

  Als moeder kunt u ontkennen dat uw overleden echtgenoot de vader van uw kind is. Hiervoor moet u een verklaring afleggen bij de gemeente. Voorwaarden uw echtgenoot is overleden binnen 306 dagen vóór de geboorte van het kind, én u leefde vanaf de 306e dag voor de geboorte gescheiden van uw echtgenoot óf u was vanaf die dag gescheiden van tafel en bed, én het kind is nog geen jaar oud. Ook in andere situaties kunt u soms het vaderschap ontkennen. U moet dan een verzoek indienen bij de rechtbank. Bijzonderheden Was u al hertrouwd toen uw kind geboren werd? Dan wordt uw nieuwe echtgenoot door uw verklaring wettelijk de vader van het kind. Aanvraag U legt de verklaring af bij de gemeente. Maak online een afspraak. Meenemen uw geldige identiteitsbewijs uittreksel geboorteakte kind uittreksel overlijdensakte vader.

 • Opvoedondersteuning

  Met kleine en grote vragen over opvoeden en opgroeien kunt u terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in Kaag en Braassem. In het CJG werken medewerkers van verschillende organisaties samen. Ieder met zijn/haar eigen deskundigheid over de ontwikkeling en het opgroeien van kinderen en jeugdigen. Ook voor hulp op maat kunt u contact opnemen met het CJG. Kijk voor meer informatie op de website van CJG Kaag en Braassem. Cursussen en bijeenkomsten Het kan prettig zijn om informatie uit te wisselen met andere ouders. Het CJG in Kaag en Braassem biedt verschillende cursussen, bijeenkomsten en lezingen op www.cjgkaagenbraassem.nl aan om ouders te ondersteunen bij de opvoeding van kinderen in alle leeftijden. Tijdens deze bijeenkomsten krijgt u informatie, kunt u vragen stellen en ervaringen en tips uitwisselen met andere ouders.

 • Bodeminformatie opvragen

  U kunt de bodemkwaliteit van uw perceel laten onderzoeken. Uit het onderzoek kan informatie komen die u bijvoorbeeld kan helpen bij de beslissing of u een woning of bedrijfspand wilt kopen. Aanvraag Doe uw aanvraag bij het Bodem Informatie Punt (BIP) van de Omgevingsdienst West-Holland. Het BIP beheert de gegevens van alle bij de Omgevingsdienst bekende bodemonderzoeken, ondergrondse tanks en historische bedrijfsactiviteiten. Tips U vindt ook bodeminformatie via het Bodemloket van Rijkswaterstaat. Het Bodemloket geeft inzicht in de bij de overheid bekende gegevens. Ook ziet u waar vroeger (bedrijfs)activiteiten hebben plaatsgevonden die de bodemkwaliteit beïnvloed kunnen hebben.

 • Straatnaam, suggestie

  De gemeente zorg voor namen voor nieuwe straten en pleinen. U kunt een suggestie voor een nieuwe straatnaam doorgeven aan de gemeente. Suggestie doen Stuur uw voorstel voor de nieuwe straatnaam naar de gemeente via het contactformulier of per post: Gemeente Kaag en Braassem, Postadres 1, 2370 AA Roelofarendsveen.

 • Bijstandsuitkering terugbetalen door ex-partner of ouder

  De gemeente kan iemand anders dan degene die bijstand krijgt, verplichten om de bijstandsuitkering terug te betalen. Bijvoorbeeld als u uw onderhoudsplicht niet nakomt. U heeft onderhoudsplicht als u moet meebetalen aan de kosten van levensonderhoud van iemans anders. Dit kan zijn voor uw kind jonger dan 21 jaar, een (ex-)echtgenoot/echtgenote of een (ex-)geregistreerd partner. Komt u uw onderhoudsplicht niet na, en heeft uw kind of (ex-)partner daardoor een bijstandsuitkering? Dan kan de gemeente beslissen dat u uw bijstandsuitkering moet terugbetalen. Voorwaarden In de volgende gevallen kan de gemeente kan u verplichten bijstand terug te betalen: u heeft kinderen jonger dan 21 jaar en u betaalt niet of onvoldoende mee aan de kosten van hun levensonderhoud u leeft gescheiden van uw echtgenoot/echtgenote/geregistreerd partner en u betaalt niet of onvoldoende mee aan de kosten van diens levensonderhoud u bent officieel gescheiden en u betaalt te weinig of geen alimentatie u heeft een schenking gekregen van iemand die bijstand krijgt u heeft een erfenis gekregen van iemand die onterecht of teveel bijstand kreeg u heeft een erfenis gekregen van iemand die bijstand als lening kreeg. Aanvraag Zorg dat u zich aan uw financiële verplichtingen houdt. Krijgt u bericht van de gemeente dat u bijstand moet terugbetalen? Dan moet u dit betalen. U kunt geen bezwaar maken. Alle zaken op gebied van werk en inkomen worden voor de gemeente Kaag en Braassem uitgevoerd door de gemeente Alphen aan den Rijn. Moet u bijstand terugbetalen en heeft u daar een vraag over? Neem dan contact op met het Serviceplein van de gemeente Alphen aan den Rijn. Het Serviceplein is in het gemeentehuis van Alphen aan den Rijn. Als u vragen heeft neemt u contact op met het Serviceplein via telefoonnummer 14 0172 (u moet de naam van de gemeente inspreken, noem de gemeente Alphen aan den Rijn). Meenemen U moet de gemeente Alphen aan den Rijn alle informatie geven die nodig is om te bepalen hoeveel u moet betalen. U krijgt hierover een brief of u wordt telefonisch uitgenodigd op het Serviceplein langs te komen. Deze informatie kan zijn: een echtscheidingsbeschikking een alimentatiebeschikking een bewijs van schenking een bewijs van erfenis bewijsstukken van inkomen, vermogen of schulden van uw ex.

 • Collectieve zorgverzekering

  Heeft u een laag inkomen of weinig tot geen eigen vermogen? Dan kunt u gebruik maken van de collectieve zorgverzekering Gezond Verzekerd van de gemeente Kaag en Braassem en zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid. Kijk voor informatie op de website Gezond Verzekerd.nl.  Voorwaarden U kunt de collectieve zorgverzekering Gezond Verzekerd aanvragen, als: uw inkomen niet hoger is dan 130% van de voor u geldende bijstandsnorm (op rijksoverheid.nl) u geen of weinig vermogen heeft (rijksoverheid.nl). Verder geldt: kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd de zorgverzekeraar keurt uw aanvraag goed ongeacht uw gezondheid u kunt overstappen vanaf november, want dan zijn de premies voor het nieuwe jaar bekend. Bijzonderheden De gemeente betaalt mee aan de premie voor de aanvullende verzekering en u krijgt een korting op de basisverzekering. De verzekering vergoedt bepaalde zorgkosten voor 100% (tot een maximaal bedrag). U kunt daarbij denken aan vergoedingen voor brillen, fysiotherapie, tandartskosten en de eigen bijdrage Wmo. U kunt kiezen uit verschillende aanvullende verzekeringen: de AV-gemeente Standaard de AV-gemeente Top (gunstig als u hoge zorgkosten heeft, bijvoorbeeld door een chronische ziekte of handicap). Aanvraag U maakt telefonisch een afspraak bij het Serviceplein via 14 0172 (spreek eerst 'Alphen aan den Rijn' in). Alle zaken op gebied van werk en inkomen in de gemeente Kaag en Braassem worden namelijk uitgevoerd door het Serviceplein van de gemeente Alphen aan den Rijn.

 • In gebreke stellen bij te laat beslissen

  Voor aanvragen en bezwaren geldt een termijn waarbinnen de gemeente een besluit moet nemen. Dit heet de beslistermijn. Is de gemeente te laat met beslissen? Dan heeft u mogelijk recht op een dwangsom en kunt u direct beroep instellen bij de rechter. U moet dan eerst de gemeente in gebreke stellen. Hiermee geeft u de gemeente de gelegenheid alsnog binnen 2 weken een beslissing te nemen. Doet zij dit niet, dan heeft u in veel gevallen recht op een dwangsom en kunt u zelfs beroep instellen bij de rechter. De maximale hoogte van de dwangsom bedraagt € 1.440. Voorwaarden de wettelijke beslistermijn van uw aanvraag of bezwaar is verstreken uw aanvraag of bezwaar is ontvankelijk en u bent belanghebbende. Kosten Geen. Bijzonderheden Bij een aanvraag is de beslistermijn meestal 8 weken. Bij een bezwaar kan de beslistermijn 6 tot 12 weken zijn. Soms gelden andere termijnen op grond van wetgeving. De beslistermijn mag worden verlengd als voor een zorgvuldig besluit extra tijd nodig is. Indien dit van toepassing is, laat de gemeente u dit binnen de wettelijke termijn weten. Uw aanvraag is (nog) niet compleet. De gemeente vraagt om aanvullende informatie en geeft aan binnen hoeveel tijd u deze informatie moet aanleveren. Deze extra tijd komt bovenop het aantal weken dat nodig is om een beslissing te nemen. Kijk voor meer informatie over dwangsom bij te laat beslissen op Rijksoverheid.nl. U heeft geen recht op een dwangsom in geval van verzoeken in het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur. Aanvraag Vermeld op uw aanvraag: onderwerp aanvraag of bezwaar zaaknummer of kenmerk datum van aanvraag of bezwaar. Ingebrekestelling bij te laat beslissen indienen via onlineregelen.kaagenbraassem.nl  U logt in met DigiD of eHerkenning. U ontvangt binnen 2 weken een reactie.

 • Valys

  Voor langere afstanden is er de Valys-pas. Om in aanmerking te komen voor een Valys-pas, moet u één of meer van de volgende documenten hebben: bewijs (beschikking) van de gemeente dat u recht heeft op Wmo-vervoer, zoals de Regiotaxi bewijs (beschikking) van de gemeente heb dat u recht heeft op een Wmo rolstoel of scootmobiel gehandicaptenparkeerkaart van de gemeente OV-begeleiderspas. U kunt een aanvraagformulier voor Valys ophalen op het gemeenthuis, Westeinde 1 in Roelofarendsveen, zie hiervoor onze openingstijden. U kunt ook een formulier downloaden via de website van Valys. Op deze website kunt u ook meer informatie vinden over Valys en de voorwaarden waar u aan moet voldoen. Bellen is mogelijk via (0900) 96 30 (€ 0,05 per minuut).