Zoekresultaat 11 - 20 van 104 resultaten

 • Stimulerend energietoezicht bedrijven Noord-Holland, subsidie

  DoelFinanciële ondersteuning bieden aan Noord-Hollandse gemeenten voor de uitvoering van stimulerend energietoezicht bij bedrijven met een wettelijke energiebesparingsverplichting.  DoelgroepSubsidie wordt verstrekt aan gemeenten in de provincie Noord-Holland, die het Energiebesparingsakkoord Noord-Hollandse bedrijven 2022-2025 hebben ondertekend.   ActiviteitenSubsidie kan worden verstrekt voor door de subsidieontvanger in afstemming met de omgevingsdiensten uit te voeren activiteiten in de periode 2022-2026 in het kader van het Traject Stimulerend Toezicht. Berekening subsidie50% van de noodzakelijke kosten tot maximaal het bedrag dat voor de desbetreffende gemeente is vastgesteld in de tabel die als bijlage 2 bij de uitvoeringsregeling is gevoegd. SubsidieplafondVoor deze regeling is in totaal € 8.000.000,-- (het subsidieplafond) beschikbaar.Dit plafond is opgesplitst in deelplafonds per gemeente (zie bijlage 2 van de uitvoeringsregeling). Wilt u in aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door.

 • Programma Aanpak Stikstof (PAS) Noord-Holland, vervallen

  Hieronder vindt u de relevante informatie met betrekking tot (de) voorbije openstelling(en) van de uitvoeringsregeling Programma Aanpak Stikstof (PAS) Noord-Holland.

 • SKNL: Kwaliteitsimpuls natuur en landschap Noord-Holland, subsidie

  DoelStimuleren van het omzetten van landbouwgrond in natuurgrond. Zo kunnen we waardevolle natuur- en cultuurlandschappen behouden en verder ontwikkelen.ActiviteitenDe provincie geeft subsidie voor twee onderdelen: FunctieveranderingCompensatie voor de waardedaling aan grondeigenaren als de functie landbouwgrond definitief wordt omgezet in natuurgrond. InvesteringVoor (extra) inrichtingsmaatregelen om de gewenste natuur te kunnen krijgen op percelen waar u zeggenschap over heeft:- Het realiseren van natuur op voormalig landbouwgrond;- Het verhogen van de natuurkwaliteit op een bestaand natuurterrein (kwaliteitsimpuls bestaande natuur);- Het omzetten naar een ander natuurbeheertype voor het natuurterrein, zoals aangegeven in de ambitiekaart – onderdeel van het Natuurbeheerplan (kwaliteitsimpuls zoals genoemd in de ambitiekaart). Berekening subsidiebedrag- Functieverandering: bedraagt ten hoogste het verschil in de marktwaarde van de landbouwgrond en de marktwaarde van de grond na functieverandering.- Investering: 100% van de subsidiabele kosten.Let op: De maximale subsidie voor de onderdelen kwaliteitsimpuls bestaande natuur en kwaliteitsimpuls zoals genoemd in de ambitiekaart is € 15.000,- per hectare.Subsidieplafonds 2024Subsidie functieveranderingHet subsidieplafond voor subsidie functieverandering bedraagt € 7.000.000,-; Investeringssubsidie Het subsidieplafond voor het realiseren van natuur op voormalig landbouwgrond bedraagt € 1.890.000,-; Het subsidieplafond voor het verhogen van de natuurkwaliteit van een bestaand natuurbeheertype en; Het subsidieplafond voor het omzetten naar een ander natuurbeheertype voor het natuurterrein, zoals aangegeven in de ambitiekaart bedragen samen € 2.100.000,-. In aanmerking komen voor subsidie? Zie de uitvoeringsregeling onderaan deze pagina.

 • Woonakkoorden Noord-Holland, subsidie

  DoelDe regeling heeft als doelstelling om subsidie te verlenen aan gemeenten voor het uitvoeren van activiteiten die aansluiten bij de afspraken in het door de regio en door Gedeputeerde Staten overeengekomen woonakkoord, vanwege het belang van de regionale samenwerking tussen gemeenten, het stimuleren van de woningmarkt en verbetering van bestaande bouw. DoelgroepSubsidie wordt verstrekt aan de Regio Gooi en Vechtstreek en gemeenten in de provincie Noord-Holland, die aanvragen namens een regio. NB. Het indienen van bovenregionale aanvragen is ook mogelijk; 1 regio kan een aanvraag indienen voor een project waar meerdere gemeenten/regio’s aan deelnemen. ActiviteitenDe provincie geeft subsidie voora. het opstellen van een woonakkoord als bedoeld in de Woonagenda provincie Noord-Holland 2020-2025;b. het uitvoeren van de acties en afspraken die volgen uit het tussen de gemeenten in de regio en Gedeputeerde Staten vastgestelde woonakkoord. Berekening subsidie De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 25.000,- voor een aanvraag om subsidie op grond van artikel 4, onder a, en 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 150.000,- voor een aanvraag om subsidie op grond van artikel 4, onder b. Indien de aanvraag ziet op het doen van onderzoek bedraagt de subsidie 50 % van de subsidiabele kosten met een maximum van € 75.000,-. Indien de activiteit op grond van een andere uitvoeringsregeling wordt gesubsidieerd, wordt het subsidiebedrag zodanig berekend dat het totaal aan subsidies niet meer bedraagt dan 50 % van de totale projectkosten. SubsidieplafondVoor deze regeling is in totaal € 2.519.000,-- (het subsidieplafond) beschikbaar. Wilt u in aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door.

 • Stimulering regionale samenwerking cultuur Noord-Holland 2021, vervallen

  DoelDe regionale samenwerking op het gebied van cultuur tussen gemeenten en tussen culturele instellingen te stimuleren om een breed cultureel aanbod bereikbaar en toegankelijk te houden en de cultuurparticipatie te bevorderen ten behoeve van een breed publiek. Doelgroep a) een gemeente in Noord-Holland die op het gebied van cultuur samenwerkt met tenminste twee andere gemeenten in Noord-Holland; b) een gemeenschappelijke regeling van gemeenten in Noord-Holland; c) een rechtspersoon die eigenaar of exploitant is van een culturele instelling gelegen binnen de grenzen van de provincie Noord-Holland die op het gebied van cultuur samenwerkt met ten minste twee van de volgende instellingen: archief: archief opgenomen in bijlage 1 behorende bij deze regeling; bibliotheek: bibliotheek aangesloten bij de Vereniging van Openbare Bibliotheken; filmhuis: filmtheater aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters dat subsidie van een overheidsorgaan ontvangt; museum: museum dat op het moment van de subsidieaanvraag voorlopig of definitief is opgenomen in het Museumregister of lid is van de Museumvereniging; poppodium: poppodium aangesloten bij de Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals; theater: schouwburg die of concertgebouw dat lid is van de Vereniging van Schouwburg-en Concertzaaldirecties; theatergroep: theatergroep aangesloten bij de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten; muziek(theater)groep: muziek(theater)groep aangesloten bij de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten of de Vereniging voor Vrije Theaterproducenten; dansgroep: dansgroep aangesloten bij de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten of de Vereniging voor Vrije Theaterproducenten; festivals: festivals aangesloten bij De Verenigde Podiumkunstenfestivals. ActiviteitenSubsidie aan een gemeente kan worden verstrekt voor: a) het opstellen van een regionaal cultureel actieplan ter uitvoering van de regionale visie op het gebied van cultuur binnen de betrokken gemeenten of; b) de uitvoering van een regionaal cultureel actieplan als bedoeld in onderdeel a. Subsidie aan een rechtspersoon, genoemd hierboven onder het kopje Doelgroep, onder c, kan worden verstrekt voor activiteiten die voortkomen uit de samenwerking tussen de rechtspersonen met als doel: a. het verrijken van het culturele aanbod; b. het vergroten van het publieksbereik; c. het bereiken van een meer divers publiek; of d. het delen van kennis en expertise. Berekening subsidie 50% van de noodzakelijke kosten tot maximaal € 25.000. SubsidieplafondVoor deze regeling is in totaal € 106.000,- (het subsidieplafond) beschikbaar. Wilt u in aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door.

 • Besluit over voorschot op uitkering vragen (Voorziening onverwijlde bijstand)

  De gemeente beslist of u een bijstandsuitkering krijgt en eventueel een voorschot. Voor de aanvullende bijstand voor ouderen (AIO) neemt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) deze beslissing.U heeft een uitkering aangevraagd, maar u krijgt in de tussentijd geen voorschot van de gemeente? Of zij geven u te weinig voorschot voor bijstand of de aanvullende bijstand voor ouderen (AIO) van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). U kunt dan gebruikmaken van de voorziening onverwijlde bijstand. U dient een verzoek in bij de provincie.

 • POP3: Samenwerking voor innovaties (in het kader van EIP) Noord-Holland, vervallen

  Deze openstelling (§ 8) richt zich op “Samenwerking voor innovatie (in het kader van EIP (Europees Partnerschap voor innovatie))” voor onze doelen de Voedselvisie 2020-2030. Deze openstelling is bedoeld voor de ondersteuning van het ontwikkelen en valideren van praktische kennis en technologie met een groep van ondernemers, die met name resulteert in technische innovatie, productinnovatie, procesinnovatie, organisatie-innovatie, innovatie in businessconcepten en/of uiteindelijk in systeeminnovatie. Het gaat om innovaties binnen de agri&food sector maar ook om cross-overs met andere sectoren en markten, die betrekking hebben op de thema’s: regeneratieve landbouw en/of kringlooplandbouw en/of korte ketens. Deze regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).PIM organiseert deze zomer nog voor de sluiting de zogenaamde POP spreekuren in de weken van 26 tot en met 30 juli én van 9 tot en met 13 augustus.Tijdens de spreekuren geven adviseurs van PIM hun advies voor het nog beter maken of scherper opschrijven van uitgewerkte EIP/POP projectvoorstellen.Klik op deze link voor het plannen van een afspraak: https://www.pimnh.nl/agenda: spreekuren POP3 subsidie  

 • Versterken bestuurskracht Noord-Holland, vervallen

  Hieronder vindt u de relevante informatie met betrekking tot (de) voorbije openstelling(en) van de uitvoeringsregeling Versterken bestuurskracht Noord-Holland.

 • Bovenlokale culturele evenementen Noord-Holland, vervallen

  DoelHet ondersteunen van culturele evenementen in Noord-Holland met een regionale uitstraling. DoelgroepSubsidie kan worden verstrekt aan een rechtspersoon die volgens de doelstelling van zijn statuten werkzaam is op het gebied van cultuur. ActiviteitenDe provincie geeft subsidie voor het organiseren van evenementen in Noord-Holland met een bovenlokale uitstraling op het gebied van cultuur zoals muziek, dans, toneel, beeldende kunst, media, mode, film, design, architectuur, erfgoed, vormgeving, bibliotheken, letteren, taal, literatuur, monumenten, archeologie, musea en immaterieel erfgoed of cross-overs tussen deze disciplines. Deze wordt verstrekt voor de direct aan de organisatie en uitvoering van een evenement verbonden kosten, die resteren na aftrek van bijdragen van derden en die naar het oordeel van Gedeputeerde Staten noodzakelijk zijn voor het realiseren van de gesubsidieerde activiteit. Verbonden kosten moeten gericht zijn op een of meer van de hierna genoemde kostenposten: a) Organisatiekosten;b) Beveiliging en veiligheid;c) Marketing en communicatie;d) Programmering. Berekening subsidieMaximaal 50% van de eerder genoemde kosten tot maximaal € 15.000.- SubsidieplafondVoor deze regeling is in totaal € 200.000,- (het subsidieplafond) beschikbaar. In aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door.

 • Uitvoeringsregeling subsidie 75 jaar vrijheid Noord-Holland 2019, vervallen

  Deze pagina is bedoeld voor partijen die subsidie hebben ontvangen en waarbij het project nog niet is afgerond en de subsidie nog niet is vastgesteld.