Zoekresultaat 11 - 20 van 114 resultaten

 • Vaststelling Natuurnetwerk Nederland

  Het Natuurnetwerk Nederland is een netwerk van belangrijke natuurgebieden die er al zijn en natuurgebieden die de provincie nog gaat ontwikkelen. Het natuurnetwerk bestaat uit kerngebieden: grote natuurgebieden met een hoge kwaliteit, die aan elkaar zijn verbonden. De provincie bepaalt welke gebieden onderdeel zijn van het Natuurnetwerk Nederland. De provincie kan ook gebieden aanwijzen die buiten het Natuurnetwerk Nederland liggen, maar wel belangrijk zijn door hun natuur of landschap. Dit zijn 'bijzondere provinciale natuurgebieden' of ‘bijzondere provinciale landschappen'.

  Welke gebieden deel uitmaken van de Ecologische Hoofdstructuur is vastgesteld in het Natuurgebiedsplan Zeeland. De bestaande natuurgebieden worden wettelijk beschermd (bestemmingsplan, deels Natuurbeschermingswet). Het beheer is grotendeels in handen van de terreinbeheerders (Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Het Zeeuwse Landschap) en een aantal particulieren. Via natuurontwikkeling (5372 ha. nieuwe natuur) wordt getracht om bestaande natuurgebieden uit te breiden tot forse kerngebieden. Deze zijn onderling verbonden via ecologische verbindingszones en vormen tezamen de Ecologische Hoofdstructuur, waarin de Zeeuwse natuurwaarden duurzaam kunnen voortbestaan.
  De provincie streeft ernaar om in 2013 de Ecologische Hoofdstructuur (versneld ten opzichte van 2018) af te ronden.

 • Hergebruik van overheidsinformatie aanvragen

  Provincies zijn verplicht om hergebruik van hun informatie mogelijk te maken. Iedereen mag bij de provincie een verzoek om informatie voor hergebruik indienen. Bijvoorbeeld voor een app die geografische informatie bevat. U mag de informatie ook voor een ander doel gebruiken dan waarvoor de informatie eigenlijk bedoeld was. Uw doel mag commercieel of niet-commercieel zijn.

 • Nationale ombudsman

  Als u een klacht heeft, neemt u eerst contact op met de provincie. Vervolgens behandelt de provincie uw klacht. Bent u niet tevreden met het resultaat? Dan kunt u de Nationale ombudsman om hulp vragen. De Nationale ombudsman is onafhankelijk en geeft advies aan de overheid. Dus ook aan de provincie. De provincie hoeft dit advies niet over te nemen.

  De Nationale ombudsman luistert naar u en onderzoekt uw klacht. Dit zijn voorbeelden waarbij de Nationale ombudsman kan helpen:

  • Het duurt te lang voordat de provincie uw aanvraag of bezwaarschrift behandelt.
  • Het duurt te lang voordat de provincie uw klacht afhandelt.
  • U krijgt geen reactie op uw vraag of verzoek om informatie.
  • U bent niet tevreden met de reactie op uw vraag of verzoek om informatie.
  • U kunt de provincie niet goed (telefonisch) bereiken.

  Lees meer over wat de Nationale ombudsman voor u kan doen op nationaleombudsman.nl.

 • Provinciale heffing voor grondwateronttrekking

  Voor het onttrekken van grondwater kan de provincie geld vragen in de vorm van een provinciale belasting.

  Hoeveel u moet betalen hangt af van de hoeveelheid grondwater die u gebruikt. De provincie gebruikt hiervoor de gegevens in het Landelijk Grondwater Register (LGR).

  De provincie houdt er bij het opleggen van de belasting rekening mee of u het water infiltreert. Dat betekent dat u het water in de bodem brengt en daarmee het grondwater aanvult. U hoeft voor sommige vormen van onttrekken geen belasting te betalen. Bijvoorbeeld het onttrekken van grondwater voor landijsbanen, het schoonmaken van het grondwater en het onttrekken voor koude- en warmteopslag in de bodem.

 • Vergunning voor bijzonder transport over provinciale vaarweg aanvragen

  De provincie beheert onder andere vaarwegen. Er gelden regels voor de maat van schepen die hierop varen en voor wat u mag vervoeren. Is uw schip groter? Of wilt u een bijzonder transport over het water doen? Dan moet u toestemming hebben. Vraag hiervoor een ontheffing aan.

 • Kabels en leidingen aanleggen en beheren in of bij provinciale (vaar)weg

  Als u kabels of leidingen wilt aanleggen, onderhouden of verwijderen in, onder, langs of boven een provinciale weg of vaarweg, dan heeft u daarvoor toestemming nodig. U moet een melding doen of u moet een omgevingsvergunning aanvragen. U doet uw verzoek bij de eigenaar of beheerder van de (vaar)weg.

  U doet een melding als u onder, boven of dicht bij een provinciale (vaar)weg aanlegt, wijzigt of verwijdert:

  • een huisaansluiting met bijbehorende leidingen
  • leidingen en kabels voor telecommunicatie
  • laag- en middenspanning elektriciteitskabels

  In alle andere gevallen moet u een omgevingsvergunning aanvragen wanneer u kabels of leidingen wilt aanleggen, wijzigen of verwijderen in, onder, langs of boven een provinciale (vaar)weg.

  De provincie voert soms werkzaamheden uit waarvoor er kabels of leidingen worden verlegd. Bent u eigenaar van deze kabels? Dan kunt u nadeel hebben van deze werkzaamheden. U heeft dan misschien recht op een vergoeding. De vergoeding is onder andere afhankelijk van de tijd dat de kabels of leidingen er al liggen.

 • Bijzonder transport provinciale vaarweg, ontheffing

  Wilt u bijzonder transport vervoeren over het Kanaal door Walcheren? Of wilt u varen met een schip waarvan de toegestane afmetingen niet voldoen aan de gestelde eisen?

  In deze gevallen dient u ontheffing aan te vragen van de Waterverordening Zeeland bij de provincie.

 • Bebouwingsvrije stroken, ontheffing

  Bebouwingsvrije stroken

  1. Het is verboden langs wegen buiten de bebouwde kom bouwwerken te maken of te hebben binnen een afstand uit de as van de hoofdverkeersbaan of, indien de weg twee hoofdverkeersbanen heeft, uit de as van de dichtstbij gelegen hoofdverkeersbaan, van:
   - 40 meter voor wegen die in beheer zijn bij de provincie;
   - 20 meter voor wegen die niet in beheer zijn bij de provincie.
  2. Het is verboden bestaande bouwwerken binnen de in het eerste lid bedoelde stroken te vernieuwen, te wijzigen of uit te breiden. Dit verbod geldt niet voor interne verbouwingen en vernieuwingen van ondergeschikte betekenis waardoor de bebouwde oppervlakte niet wordt vergroot.

 • Dwangsom aanvragen bij een te laat besluit

  Neemt de provincie te laat een beslissing op uw aanvraag of bezwaarschrift voor een vergunning of ontheffing? Dan kunt u recht hebben op een dwangsom. Deze dwangsom is een boete die de provincie aan u moet betalen. De boete wordt opgelegd per dag dat de beslissing te laat is (maximaal 42 dagen). De hoogte van de boete is voor de eerste 14 dagen € 23 per dag. De 14 dagen daarna € 35 per dag en de overige dagen € 45 per dag. De maximale totale dwangsom is € 1442.

  U meldt de provincie schriftelijk dat de beslissing te laat genomen is. De provincie heeft daarna 2 weken de tijd om alsnog een beslissing te nemen. Neemt de provincie in die 2 weken nog geen beslissing, dan heeft u recht op een dwangsom.

  Is er meer dan 1 aanvrager? Dan wordt het verschuldigde bedrag gelijk verdeeld over de aanvragers.

 • Vaststellen hogere grenswaarde geluidsbelasting

  Er zijn regels voor hoeveel geluid bijvoorbeeld het verkeer, treinen en industriegebieden mogen maken. Dat noemen we de geluidsbelasting.

  De provincie kan in specifieke gevallen een hogere grenswaarde voor geluidsbelasting vaststellen bij:

  • grote industriegebieden waarvoor de provincie de geluidsregels vaststelt
  • provinciale wegen
  • lokale spoorwegen

  De provincie kan soms ook een hogere waarde vaststellen als u dat vraagt. Dit kan alleen als er echt geen andere mogelijkheid is.

  Op 1 januari 2007 is de Wet geluidhinder gewijzigd en geeft de provincie alleen nog hogere grenswaarden af bij reconstructies van provinciale wegen en de wijziging van de geluidzone rond de regionale industrieterreinen. Regionale industrieterreinen in Zeeland zijn Arnestein (gemeente Middelburg), Schelde Buitenhaven (gemeente Vlissingen), Vlissingen-Oost (gemeenten Vlissingen en Borsele) en de industrieterreinen Terneuzen-West, Oostelijke Kanaaloevers, Sluiskil-Oost, Axelse Vlakte en Poel en Gellinkpolder (gemeente Terneuzen).