Zoekresultaat 11 - 20 van 102 resultaten

 • Klein chemisch afval

  Klein chemisch afval (kca) is huishoudelijk afval waar chemische stoffen inzitten. Deze kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en voor het milieu. Voorbeelden van kca zijn: batterijen; accu's; verf; schoonmaakmiddelen; olieproducten. Kijk voor een volledig overzicht van kca op de website van ROVA. U kunt iedere zaterdag tussen 08.00 en 12.00 uur uw klein chemisch afval bij Lagemaat brengen. U moet zich kunnen legitimeren als inwoner van de gemeente Heerde. Oude medicijnen en injectienaalden Kunt u inleveren bij de apotheek in Heerde en Wapenveld.

 • Evenement organiseren

  Wilt u een evenement organiseren? Dan heeft u een vergunning nodig of moet u een melding doen. In sommige gevallen is een evenement zowel vergunnings- als meldingsvrij. Niets nodig, een melding doen of een vergunning aanvragen Niets nodig Als uw evenement aan onderstaande voorwaarden voldoet, dan is er geen melding of vergunning nodig. Er zijn minder dan 100 personen aanwezig bij het evenement. Het evenement vindt niet plaats op de rijbaan, brom- / fietspad of parkeerplaats. Het evenement vormt niet op een andere manier een belemmering voor het verkeer en hulpdiensten. Voor 10.00 uur en na 22.00 uur brengt het evenement geen geluid voort. Een melding doen Als uw evenement aan onderstaande voorwaarden voldoet, dan kunt u een melding doen. Er zijn maximaal 200 personen aanwezig bij het evenement. Het evenement vindt plaats tussen 08.00 uur en 23.00 uur. Het evenement vindt niet plaats op de rijbaan, brom- / fietspad of parkeerplaats. Het evenement vormt niet op een andere manier een belemmering voor het verkeer en hulpdiensten. Voor 10.00 uur en na 22.00 uur brengt het evenement geen geluid voort. U plaatst slechts kleine objecten met een oppervlakte van minder dan 10 m2 per object. De organisator moet minimaal 10 werkdagen voor het evenement een melding doen bij de gemeente. Een vergunning aanvragen Voldoet uw evenement niet aan de voorwaarden van een melding? Dan heeft u een vergunning nodig. De organisator moet minimaal 8 weken, bij voorkeur 12 weken, voor het evenement plaatsvindt een vergunning aanvragen bij de gemeente. Een vergunning aanvragen of een melding doen Dit kan met het volgende formulier:  Evenementenvergunning aanvragen of melding doen (pdf, 333Kb). Let op: voor het aanvragen van een vergunning of het doen van een melding gebruikt u dus hetzelfde formulier. Als u een activiteit organiseert waar een podium, tent of ander bouwsel wordt geplaatst waar meer dan 150 personen op of in kunnen, moet u een gebruiksmelding doen. Ook als u een activiteit organiseert waar meer dan 10 personen blijven overnachten moet u een gebruiksmelding doen. Meer informatie staat op de pagina Brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen. •    Meldingsformulier brandveilig gebruik en basishulpverlening Wat zijn de kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag? Voor 1 evenement: € 58,15 Voor een evenement met 1 of meerdere activiteiten op basis van de Algemene plaatselijke verordening en/of bijzondere wetten wordt het bedrag, genoemd in 3.2.1, per activiteit, verhoogd met € 5,60 Voor 2 of meer evenementen in 1 aanvraag: € 90,85 Voor 2 of meer evenementen met 1 of meerdere activiteiten op basis van de Algemene plaatselijke verordening en/of bijzondere wetten wordt het bedrag genoemd in 3.3.2, per activiteit, verhoogd met € 5,60 Voor een circus of kermis: € 116,40. Als het gaat om 2 evenementen van méér dan 1500 personen dan wordt het tarief als genoemd in artikel 3.2.1 of 3.2.2, per activiteit, verhoogd met € 58,15. Voor vergunningen voor evenementen van vrijwilligersorganisaties (non-profit instellingen, gerund door vrijwilligers) worden geen kosten in rekening gebracht. Welke gegevens moet u aanleveren? De naam, locatie en een omschrijving van het evenement. Een draaiboek met tijden, plaatsen, activiteiten. Het aantal bezoekers. Een situatietekening met daarop de indeling van het terrein en alle objecten zoals tenten, tappunten, bak- en braadinrichtingen, EHBO-posten, gasflessen etc.  Als een tent, waarin 50 personen of meer tegelijk in aanwezig zullen zijn, wordt geplaatst moet dit worden weergegeven op de situatietekening. Voeg ook een plattegrond van de tent toe. Een overzichtstekening met alle objecten die worden geplaatst. Geef podia en tribunes ook op de situatietekening weer. Een verkeersplan: dit is een overzichtstekening met de (gewenste) verkeersmaatregelen en parkeerplaatsen. Een veiligheidsplan. Wat doen wij met uw aanvraag? Wij bekijken of u alle gegevens heeft ingevuld en aangeleverd. Als er gegevens missen, vragen wij u om uw aanvraag aan te vullen met de ontbrekende gegevens. Doet u dit niet, dan is uw aanvraag niet-ontvankelijk en nemen wij uw aanvraag niet in behandeling. Wij toetsen de volledige aanvraag aan de Algemene plaatselijke verordening. U ontvangt een beslissing op uw aanvraag. Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u bezwaar maken. Wij bekijken de zaak dan opnieuw. Wij moeten uw bezwaarschrift binnen 6 weken hebben na de verzenddatum op onze brief. In het bezwaarschrift staan: de datum, uw naam en adres, uw handtekening, met welk besluit u het niet eens bent en waarom. Voor meer informatie: www.heerde.nl/bezwaar. Gezondheid en veiligheid Naast een mooi evenement wilt u natuurlijk ook een veilig evenement organiseren. Er zijn veel onderwerpen over gezondheid en veiligheid waarvoor u aandacht moet hebben. Daarom hebben GHOR en GGD NOG een infographic ontwikkeld voor evenementenorganisatoren. Infographic met informatiefolders 

 • Uittreksel burgerlijke stand

  Gemeenten leggen belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven vast in hun burgerlijke stand. Als u een geboorte, overlijden, huwelijk, scheiding of partnerregistratie schriftelijk wilt bewijzen, heeft u een uittreksel uit de burgerlijke stand nodig. U vraagt het uittreksel aan bij de gemeente waar de betreffende gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Bij de gemeente Heerde kunt u het uittreksel online of op het gemeentekantoor aanvragen. Uittreksel online aanvragen Log in met uw DigiD-gebruikersnaam en -wachtwoord. U kunt betalen via iDEAL of een creditcard (Visa of Mastercard). Na het online aanvragen wordt uw uittreksel binnen enkele werkdagen verstuurd naar het adres waar u volgens de basisregistratie personen staat ingeschreven. Wat kost een uittreksel? Een uittreksel kost € 16,60. Van welke akten kunt u een uittreksel opvragen? Geboorteakte Overlijdensakte Huwelijksakte Echtscheidingsakte Akte van partnerschapsregistratie Akte van beëindiging partnerschap Wilt u het uittreksel aanvragen bij de balie in het gemeentekantoor? Maak dan hieronder online een afspraak. Afspraak maken. Heeft u een afspraak gemaakt om het uittreksel aan te vragen aan de balie van het gemeentekantoor? Neem dan de volgende documenten mee: Een geldig identiteitsbewijs. Voldoende geld. U moet uw uittreksel betalen bij de aanvraag. U kunt contant of met uw pinpas betalen. U kunt uw uittreksel, in de meeste gevallen, direct meenemen. Of bent u op zoek naar Uittreksel basisregistratie personen

 • Nadeelcompensatie

  Sinds 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Als u van mening bent planschade te hebben en de oorzaak van de schade ligt voor deze datum, dan geldt de oude procedure voor planschade. Is de schade veroorzaakt na 1 januari 2024, dan geldt de onderstaande procedure voor nadeelcompensatie. Nadeelcompensatie De gemeente kan een omgevingsplan wijzigen of een omgevingsvergunning afgeven. Bijvoorbeeld als er een nieuwe woonwijk komt of als een nieuwe weg wordt aangelegd. U kunt daarvan nadeel ondervinden. Dit nadeel kan bijvoorbeeld bestaan uit waardevermindering van uw woning of verlies van inkomsten.  Ook kan het voorkomen dat werkzaamheden die de gemeente uitvoert nadelig voor u uitpakken. Bijvoorbeeld: uw bedrijf was een aantal maanden moeilijk bereikbaar vanwege uitgelopen rioleringswerkzaamheden. U kunt daarvoor nadeelcompensatie aanvragen. U krijgt mogelijk een deel van de door u geleden financiële schade vergoed. Bekijk voordat u de aanvraag doet of u voldoet aan de voorwaarden.  De gemeente heeft hiervoor de Verordening nadeelcompensatie gemeente Heerde vastgesteld. In deze verordening staat beschreven hoe de procedure eruit ziet als u een aanvraag om compensatie van nadeel wilt doen.  Wat zijn de voorwaarden? U komt in aanmerking voor compensatie van nadeel onder de volgende voorwaarden: U heeft schade (u bent eigenaar, huurder, pachter of anders) of verlies van inkomsten;  Er is een rechtstreeks verband tussen het handelen van de gemeente en uw schade; De schade moet niet behoren tot het normale maatschappellijke risico of het normale ondernemersrisico. U moet onevenredige schade hebben door een rechtmatig genomen besluit of handeling van de gemeente; De schade moet niet voorzienbaar zijn. Voorbeeld van wel voorzienbaar is: een ondernemer vestigt zich in een gebied waar werkzaamheden plaatsvinden en hij wist of kon weten dat dit zou gaan gebeuren; U vraagt de vergoeding aan binnen 5 jaar nadat u met de schade bekend bent geworden of binnen 5 jaar nadat een besluit onherroepelijk is geworden; U moet al het mogelijke hebben gedaan om het nadeel te voorkomen of te beperken; Er is geen andere regeling op grond waarvan u compensatie kunt krijgen. Kosten U betaalt voor de behandeling van de aanvraag € 500,-. Bij een positief besluit krijgt u dit bedrag terug, bij een negatief besluit niet. Nadeelcompensatie aanvragen Dit kan met het volgende formulier: Nadeelcompensatie aanvragen Log in met uw DigiD-gebruikersnaam en -wachtwoord. U kunt ook schriftelijk nadeelcompensatie aanvragen (pdf, 208Kb). Vul het formulier volledig in, voeg alle gevraagde documenten toe en stuur het naar ons op. Dat kan op de volgende manieren: Per post naar Postbus 175, 8180 AD Heerde. Per beveiligde e-mail via Zivver. Dit is een programma om e-mails met vertrouwelijke gegevens met versleuteling te versturen. Welke gegevens moet u aanleveren? Kopie eigendomsbewijs van onroerende zaak, huurovereenkomst of pachtovereenkomst; Eventuele relevante schriftelijke bewijzen die uw aanvragen ondersteunen; Bij een gemachtigde: schriftelijke machtiging waaruit blijkt dat de gemachtigde bevoegd is om namens u op te treden. De gemeente heeft 6 maanden de tijd om uw aanvraag te behandelen. De termijn kan verlengd worden tot 1 jaar.  Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Bekijk dan de volgende informatie: Afdeling 15.1 Omgevingswet Titel 4.5 Algemene wet bestuursrecht Verordening nadeelcompensatie gemeente Heerde U kunt ook contact met ons opnemen. Dit kan op de volgende manieren: Bel naar 0578 - 69 94 94 Stuur een e-mail naar gemeente@heerde.nl.

 • Nederlandse nationaliteit verkrijgen via de optieprocedure

  Als vreemdeling kunt u de Nederlandse nationaliteit krijgen. Dat kan op 2 manieren: de optieprocedure en de naturalisatieprocedure. De snelste manier is de optieprocedure. De optieprocedure is goedkoper en u bent niet verplicht in te burgeren. Of u de optieprocedure mag doorlopen, hangt af van uw persoonlijke omstandigheden. Voldoet uw situatie aan de eisen? Dan hoeft u alleen maar een verklaring af te leggen dat u Nederlander wilt worden. Dit heet de optieverklaring. Daarna krijgt u een uitnodiging voor de naturalisatieceremonie. Daar moet u verplicht bij aanwezig zijn. U krijgt daar het optiebesluit uitgereikt. En u moet de verklaring van verbondenheid afleggen. Daardoor wordt u Nederlander. Komt u niet in aanmerking voor de optieprocedure? U kunt ook Nederlander worden door de naturalisatieprocedure.

 • Nederlandse nationaliteit opgeven of verliezen

  Als u de Nederlandse nationaliteit wilt opgeven, legt u daar een ‘verklaring van afstand’ over af. Heeft u kinderen onder de 18? Zij verliezen de Nederlandse nationaliteit dan automatisch ook. U moet uw Nederlandse identiteitsbewijs inleveren. U kunt ook op andere manieren de Nederlandse nationaliteit verliezen. U raakt het Nederlanderschap bijvoorbeeld kwijt als u vrijwillig een andere nationaliteit aanneemt. Daarnaast kan uw Nederlanderschap worden ingetrokken, óók als u daardoor staatloos wordt. Dit gebeurt bijvoorbeeld: als u fraude heeft gepleegd bij de optie- of naturalisatieprocedure als u voor een misdrijf tegen de Nederlandse staat bent veroordeeld

 • Milieubelastende activiteit

  Wilt u een bedrijf starten of verbouwen? Of veranderen de activiteiten van uw bedrijf? Dan kan het zijn dat u een milieumelding moet doen of omgevingsvergunning moet aanvragen voor een milieubelastende activiteit. Een milieubelastende activiteit is een activiteit die nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben. Denk aan het lozen van afvalwater in het riool of in de bodem. Controleer voordat u aan de slag gaat of u een melding moet doen of een vergunning moet aanvragen voor uw activiteit. Dit doet u in het Omgevingsloket. Omgevingsloket Wat zijn de kosten? Een milieumelding doen kost niets. De kosten voor een omgevingsvergunning zijn afhankelijk van de activiteiten waarvoor u een vergunning aanvraagt. In de tarieventabel bij de legesverordening kunt u de kosten voor uw aanvraag vinden. Welke termijnen gelden? Bij een melding kunt u na 4 weken beginnen met uw bedrijfsmatige activiteit.  Bij een omgevingsvergunning is de behandeltermijn voor een aanvraag maximaal 8 weken. Voor complexe aanvragen is de behandeltermijn maximaal 6 maanden. Beide behandeltermijnen kunnen eenmalig worden verlengd met 6 weken. Na ontvangst van uw aanvraag, krijgt u schriftelijk bericht over de termijn. Bezwaar en beroep Bij een reguliere aanvraag kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente. Bij een complexe aanvraag kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit heeft ingediend.

 • Gezondheidsverklaring rijbewijs

  Om veilig aan het verkeer deel te nemen, moet u gezond genoeg zijn. Niet alleen voor uzelf, maar ook voor andere weggebruikers. Het CBR beoordeelt dit met de gezondheidsverklaring. Dat is een formulier met vragen over uw gezondheid. Door de verklaring in te vullen, kan het CBR beoordelen of u gezond genoeg bent om te rijden. U vult deze verklaring in via het CBR of de gemeente. Wanneer heeft u een gezondheidsverklaring nodig? U wilt een praktijkexamen doen voor het auto-, motor-, vrachtauto-, bus- of T-rijbewijs. U wilt uw rijbewijs verlengen met beperkte geldigheidsduur vanwege uw medische situatie. U wilt uw vrachtauto- of busrijbewijs halen of verlengen. U wilt uw rijbewijs verlengen en op de datum dat uw rijbewijs verloopt bent u 75 jaar of ouder. Let op: bent u nu 74 jaar en verloopt uw rijbewijs op of na uw 75e verjaardag? Dan heeft u dus een gezondheidsverklaring nodig. U heeft een rijbewijs en u twijfelt of u nog in staat bent om veilig aan het verkeer deel te nemen. Het CBR heeft uw rijbewijs ongeldig verklaard in een mededelingenprocedure (voorheen vorderingsprocedure) en u wilt opnieuw een rijbewijs aanvragen. U woont in Nederland en heeft nu een buitenlands rijbewijs. Waar kunt u een gezondheidsverklaring aanvragen? Mijn CBR voor het online indienen van een Gezondheidsverklaring. Log in op Mijn CBR met uw DigiD-gebruikersnaam en -wachtwoord. Online indienen gaat sneller dan een papieren aanvraag. U kunt op Mijn CBR de status van uw aanvraag op elk moment bekijken.  De CBR webshop voor een papieren Gezondheidsverklaring. U kunt de Gezondheidsverklaring ook aanvragen bij de balie in het gemeentekantoor. Dit kan alleen op afspraak. U kunt contant of met uw pinpas betalen. Wanneer moet u uw Gezondheidsverklaring indienen? Dit legt het CBR uit in een filmpje. U kunt het filmpje bekijken op de website van het CBR. Wat zijn de kosten? Aanvragen bij het CBR: € 44,50. Aanvragen bij de gemeente: € 48,50.

 • Brandveilig gebruik gebouwen

  Als eigenaar, beheerder of gebruiker van een gebouw moet u een aantal maatregelen nemen om dat gebouw brandveilig te gebruiken. In het Omgevingsloket kunt u hier een melding voor doen. Dit kan via de volgende link: Ik wil een melding doen U moet een melding doen als: u aan meer dan 10 personen het volgende aanbiedt: bedrijfsmatig nachtverblijf (zoals in hotels en pensions) nachtverblijf als verzorging (zoals in ziekenhuizen en verpleeghuizen) dagverblijf aan kinderen jonger dan 12 jaar (zoals in basisscholen en kinderdagverblijven) dagverblijf aan mensen met een lichamelijke of geestelijke handicap er in het gebouw meer dan 50 personen tegelijk aanwezig zullen zijn u een woning kamergewijs gaat verhuren het gebruik van het bouwwerk op gelijkwaardige wijze voldoet aan de voorschriften van het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) Beslissing op uw aanvraag De behandeltermijn van een melding is 4 weken. U krijgt schriftelijk bericht over uw melding.

 • Begraven

  Op deze pagina staat informatie over de volgende onderwerpen: Begraafplaatsen Kosten van begraven Grafrecht Afkoop onderhoud Schudden van een graf Soort graven Grafsteen plaatsen Geen kist maar een urn Meer informatie Begraafplaatsen De gemeente Heerde heeft 4 gemeentelijke begraafplaatsen: begraafplaats aan de Kamperweg te Heerde; begraafplaats aan de Meester Nijhoffstraat te Heerde; begraafplaats Engelmanskamp aan de Elburgerweg te Heerde; begraafplaats aan de Kwartelweg te Wapenveld. Alleen op de begraafplaats Engelmanskamp en de begraafplaats aan de Kwartelweg geeft de gemeente nog nieuwe graven uit. Het is ook alleen op deze 2 begraafplaatsen mogelijk om in nieuwe of al aangekochte, nog niet benutte graven 3 stoffelijke overschotten te begraven. Bijzetting in een bestaand graf is mogelijk op alle begraafplaatsen. Kosten van begraven Er moet een graf worden gegraven of de overledene wordt bijgezet in een bestaand graf. Medewerkers van de begraafplaats zorgen hiervoor en zorgen ook dat het graf na afloop van de begrafenis weer dicht wordt gemaakt. Ook wijzen ze vaak de weg op de begraafplaats door voor te lopen en zorgen ze dat de kist zakt. De nabestaanden moeten deze kosten betalen. Bekijk de tarieven 2024 Grafrecht Voor het recht om een kist op een plek op de begraafplaats te begraven betalen de nabestaanden grafrecht. Het grafrecht is voor bepaalde tijd. Dat betekent, dat het tarief recht geeft op een graf voor 40 jaar. Na 40 jaar kunnen de nabestaanden het grafrecht verlengen, steeds voor een periode van 20 jaar. Met het aanvraagformulier Recht op graf aanvragen (pdf, 45,5Kb) vraagt u recht op een graf aan. Als u voor 15 oktober 2020 onderhoud en/of grafrecht heeft afgekocht voor onbepaalde tijd, dan blijft dat gelden. Dat is ook zo als degene, waarvoor is afgekocht, nog niet begraven is. Als u voor 15 oktober 2020 jaarlijks een bedrag voor onderhoud betaalde, kunt u jaarlijks blijven betalen.  Bekijk de tarieven 2024 Afkoop onderhoud De begraafplaats waar het graf is, moet onderhouden worden. Niet alleen het groen, maar ook de paden en de omheining. Er staan bankjes en er zijn waterpunten die ook onderhouden en vervangen moeten worden. Dat kost menskracht, materiaal en er is gereedschap nodig voor het onderhoud. Als nabestaande betaalt u voor dit onderhoud. Het bedrag voor de afkoop van onderhoud is voor 40 jaar.  Bekijk de tarieven 2024 De mogelijkheid om jaarlijks een bedrag voor onderhoud te betalen, bestaat niet meer. Voor nabestaanden is er wel de mogelijkheid om het afkoopbedrag voor 40 jaar in 5 jaar betalen. Als alle nabestaanden/erfgenamen een heel laag inkomen hebben en bijna geen spaargeld, kan het ook in 10 jaar. Ook deze afkoop van het onderhoud kunt u na 40 jaar verlengen, telkens voor een periode van 20 jaar. Als u niet kiest voor verlenging van het grafrecht en de afkoop van onderhoud, kan de gemeente besluiten om het graf te ruimen en de overblijfselen op een verzamelplek op de begraafplaats te begraven.  Er zijn ook regels wat u moet betalen wanneer iemand begraven wordt terwijl het einde van de termijn van 40 jaar binnen 10 jaar wordt bereikt. Als gemeente moeten we namelijk de wettelijke grafrust van 10 jaar respecteren.  Schudden van een graf Het is mogelijk om een bestaand graf te laten schudden, waardoor er nog één overledene bij begraven kan worden. In dat geval betaalt u de kosten van het schudden naast de kosten van begraven.  Soorten graven We hebben in onze gemeente 2 soorten graven: Particulier Algemeen Op een particulier graf mag een gedenkteken worden geplaatst en de nabestaanden bepalen wie er in een graf komt te liggen. Op een algemeen graf komt geen gedenkteken, omdat de overledene samen met een willekeurige andere overledene in één graf begraven kan worden. In een algemeen graf geldt de wettelijke grafrust van 10 jaar. Het bedrag dat voor onderhoud moet worden betaald is daarom lager.  Grafsteen plaatsen Bij het graf van een overledene mag u een aandenken plaatsen, zoals een grafsteen, gedenkplaat of graftuin. U heeft hier een vergunning voor nodig. Meestal regelt de steenhouwer dit. Geen kist, maar een urn Voor het plaatsen of begraven van een urn geldt ook dat de tarieven niet langer berekend worden voor onbepaalde tijd, maar voor een periode van 40 jaar.  Meer informatie Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Heerde Nadere regels voor het beheer en het gebruik van de begraafplaatsen in de gemeente Heerde Verordening begrafenisrechten U kunt daarnaast informatie krijgen aan de balie van het gemeentekantoor. Dit kan alleen op afspraak. Maak uw afspraak