Zoekresultaat 251 - 260 van 262 resultaten

 • Water Noord-Holland, vervallen

  Hieronder vindt u de relevante informatie met betrekking tot (de) voorbije openstelling(en) van de uitvoeringsregeling Water Noord-Holland.

 • Gemeenschappelijke regelingen, geschilbeslechting

  Heeft u als gemeentebestuur een meningsverschil met een andere gemeente over de toepassing van een gemeentelijke regeling? De provincie biedt hulp bij het oplossen van meningsverschillen. U kunt een aanvraag geschilbeslechting indienen bij de provincie.

 • Onderzoek fysieke uitvoeringsprojecten klimaatadaptatie Noord-Holland, vervallen

  Deze pagina is bedoeld voor partijen die subsidie hebben ontvangen en waarbij het project nog niet is afgerond en de subsidie nog niet is vastgesteld.

 • Fietsknelpunten Noord-Holland, subsidie

  DoelOplossen van zo veel mogelijk fietsknelpunten op gemeentelijk areaal.DoelgroepGemeenten in de Provincie Noord-Holland.ActiviteitenDe provincie geeft subsidie voor het oplossen van fietsknelpunten die staan vermeld in de knelpuntenlijst in bijlage 1 van de uitvoeringsregeling.Berekening subsidie50% van de subsidiabele kosten. Per categorie project (zie artikel 3 lid 3 van de uitvoeringsregeling) geldt een ander maximaal subsidiebedrag: Voor nieuwe infrastructuur groot: maximaal € 2.000.000,- Voor nieuwe infrastructuur klein: maximaal € 1.000.000,- Voor aanpassing bestaande infrastructuur en verkeersvoorzieningen: maximaal € 500.000,- SubsidieplafondVoor deze regeling is in 2019 in totaal € 3.865.170,- (het subsidieplafond) beschikbaar.In aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door.

 • Ondersteuning aanvragen Europese projectsubsidie Noord-Holland 2023, subsidie

  DoelDe provincie Noord-Holland wil het opstellen en indienen van een aanvraag voor Europese subsidie ondersteunen en stimuleren; Met deze regeling wordt de drempel voor met name het MKB weggenomen om een aanvraag op te laten stellen voor een subsidie op grond van de Europese programma’s Kansen voor West 3 provincie Noord-Holland (KvW3) en Just Transition Fund IJmond (JTF-IJmond) . DoelgroepDe provincie verleent subsidie aan een rechtspersoon die een aanvraag voor een projectsubsidie in het kader van Kansen voor West 3 Noord-Holland (KvW3) of Just Transition Fund IJmond (JTF-IJmond) gaat opstellen en indienen. Activiteiten1. De provincie geeft subsidie voor het opstellen en indienen van een aanvraag die op tijd is (binnen de periode van openstelling), die inhoudelijk en financieel volledig is en die voldoet aan de door het betreffende Europese programma gestelde eisen van indiening, voor een projectsubsidie op grond van de volgende Europese programma’s:a. Kansen voor West 3 provincie Noord-Holland; ofb. Just Transition Fund-IJmond.2.  De uitvoering van de activiteiten van de projectsubsidie zal in Noord-Holland plaatsvinden of ten goede komen aan Noord-Holland. Berekening subsidie100% van de noodzakelijke kosten tot maximaal € 10.000,-. SubsidieplafondVoor deze regeling is in totaal € 420.000 (het subsidieplafond) beschikbaar. Wilt u in aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door.

 • Bemiddeling gemeenten en waterschappen door provincie

  Heeft u als gemeente of waterschap een probleem met een andere gemeente of waterschap? Komt u er samen niet uit? Dan kunt u de provincie vragen om te bemiddelen in het meningsverschil.

 • Toekomstbestendige winkelgebieden Noord-Holland, vervallen

   Hieronder vindt u de relevante informatie met betrekking tot (de) voorbije openstelling(en) van de uitvoeringsregeling Toekomstbestendige winkelgebieden Noord-Holland.

 • Informatie aanvragen of klachten indienen over zwembaden

  De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) controleert of (zwem)baden voldoen aan eisen voor hygiëne en veiligheid. U kunt bij de OD NHN terecht voor informatie en klachten.

 • Programma stimulering regionale arbeidsmarkt en scholing, deelname

  Wilt u deelnemen aan het programma Stimulering regionale arbeidsmarkt en scholing? Dan vraagt u dit aan bij de provincie.

 • MKB innovatiestimulering topsectoren (MIT) Noord-Holland - Haalbaarheidsproject, subsidie

  DoelDeze uitvoeringsregeling heeft als doel het bevorderen van innovaties in het MKB om een bijdrage te leveren aan een duurzame, vernieuwende en ondernemende economie.   DoelgroepDoor middel van deze uitvoeringsregeling kan subsidie worden verstrekt aan een MKB-onderneming die volgens het uittreksel van de Kamer van Koophandel een vestiging in de provincie Noord-Holland heeft waar bedrijfsactiviteiten, inclusief het haalbaarheidsproject, plaatsvinden. ActiviteitenDe provincie geeft subsidie voor het uitvoeren van een haalbaarheidsproject. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet onder meer worden voldaan aan de volgende vereisten: het haalbaarheidsproject is gericht op een nog te ontwikkelen nieuw product, nieuw proces of nieuwe dienst; het product, het proces of de dienst is concreet, innovatief en nog niet bewezen; het product, het proces of de dienst heeft voldoende en realistisch onderbouwd economisch perspectief; de ontwikkeling van het product, het proces of de dienst is technisch en financieel risicovol; de ontwikkeling en het commercialiseren van het product, het proces of de dienst is uitvoerbaar voor de MKB-onderneming; het haalbaarheidsproject concretiseert de technische en financiële risico’s die het ontwikkelen van het product, het proces of de dienst met zich meebrengt en ook eventuele andere risico’s, bijvoorbeeld op juridisch, organisatorisch en commercieel gebied; de antwoorden op de haalbaarheidsvragen in het project zijn een voorbereiding op en dragen effectief bij aan het onderbouwd nemen van een besluit tot het wel of niet starten van het beoogde Research & Development vervolgtraject waarmee het product, het proces of de dienst wordt ontwikkeld. De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd, moeten passen binnen de (deel)programma’s en missies van het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid, te vinden via Staatscourant Nr. 7680 (15 maart 2024) en in bijlage 3.4.1 behorende bij artikelen 3.3.2, eerste lid, en 3.4.2, eerste lid, van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies. Om voor subsidie in aanmerking te komen moet het te ontwikkelen innovatieve product, proces of de dienst gericht zijn op onderwerpen die specifiek in dit document zijn genoemd.  Via de links naar de Kennis en Innovatie Agenda's (KIA’s) in dit document vindt u achtergrondinformatie over de (deel)programma's en missies, maar deze informatie is geen basis voor toekenning van subsidie. Bij de provincie Noord-Holland kunnen aanvragen worden ingediend voor de programma's: 1. Klimaat & Energie, 2. Circulaire Economie, 3. Landbouw, Water & Voedsel, 4. Gezondheid & Zorg, 5. Veiligheid, 6. Sleuteltechnologieën en 7. Digitalisering. Nadat u een van de bovenstaande programma's heeft gekozen, kunt u ook aangeven en onderbouwen of uw project tevens aansluit bij programma 8 ‘Maatschappelijk Verdienvermogen’. Projecten die alleen aansluiten bij het programma ‘Maatschappelijk Verdienvermogen’, en niet bij een van de andere programma's, komen niet in aanmerking voor subsidie. Projecten die aansluiten bij het onderwerp ‘Artificial Intelligence (AI)’ binnen het programma Sleuteltechnologieën, moeten naast de doelstellingen van 6. Sleuteltechnologieën, ook voldoen aan onderdeel '6.a. Digital Technologies: Artificiële Intelligentie (AI)' van het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid. Programma 7. Digitalisering is complementair aan het programma Sleuteltechnologieën. Van aansluiting bij het programma Digitalisering kan alleen sprake zijn als het project één van de maatschappelijke uitdagingen van de programma’s 1 t/m 5 adresseert in relatie tot één van de missies van programma 7. SoftwareVoor een indiening bij de subsidiemodule MIT is het van belang dat software, zoals applicaties of beveiligingssoftware, verbonden zijn aan een fysiek product. Op zichzelf staande software, zonder fysiek product, komt niet in aanmerking voor de MIT. Dit betekent dat er sprake moet zijn van een directe link tussen de ontwikkeling van software en het fysieke product, waarbij de software daadwerkelijk een interactie aangaat met het fysieke product. Bijvoorbeeld doordat de software een apparaat beter laat functioneren. Apps en platforms, die in beginsel alleen de toegang tot een dienst ondersteunen (bijvoorbeeld voor webwinkels), komen daarmee niet in aanmerking voor subsidie vanuit de MIT. Deze clausule is niet van toepassing op onderdeel ‘6.a. Digital Technologies: Artificiële Intelligentie (AI)’ van het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid. Voor projecten die bijdragen aan de generieke ontwikkeling van AI, en daarmee aansluiten bij 6.a, geldt dus niet de eis dat deze verbonden moeten zijn aan een fysiek product. Berekening subsidieDeze subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 20.000,-. SubsidieplafondVoor deze regeling is in totaal € 2.856.000,- (het subsidieplafond) beschikbaar.