Zoekresultaat 21 - 30 van 130 resultaten

 • Nadeelcompensatie (vergoeding)

  De provincie zorgt voor duurzaam onderhoud van de provinciale wegen, vaarwegen, bruggen, sluizen en oevers. Om de taken uit te voeren, neemt de provincie veel maatregelen en besluiten die in het algemeen belang en rechtmatig genomen zijn. Ondervindt u als particulier of ondernemer nadelige gevolgen van dit optreden dan komt u mogelijk in aanmerking voor nadeelcompensatie.

 • Groen, subsidie, 2.16: Verbeteren Leefgebied Boerenlandvogels

  De subsidie Verbeteren Leefgebied Boerenlandvogels bekostigt acties en maatregelen om het leefgebied van boerenlandvogels te verbeteren. Dit is onderdeel van het Actieplan Boerenlandvogels.

 • Verplaatsing, subsidieregeling verplaatsing en bedrijfsbeëindiging veehouderij

  Alle eigenaren of gebruiksgerechtigden van een landbouwbedrijf kunnen een aanvraag indienen voor een bijdrage uit de Subsidieregeling verplaatsing en bedrijfsbeëindiging veehouderij Zuid-Holland.

 • R-net projecten (§ 2.4.1 SRM)

  Gemeenten kunnen op grond van paragraaf 16A van de Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland 2017 subsidie aanvragen voor de realisatie van infrastructurele maatregelen ten behoeve van R-net bus- en treincorridors in Zuid-Holland.

 • Experimenten vernieuwingen mobiliteit (§ 16B SRM 2017)

  De subsidie is voor experimenten met vernieuwingen, waarbij het openbaar vervoer beter benut wordt. Het gaat om projecten die bijdragen aan het aantrekkelijker en efficiënter maken van het openbaar vervoer, of van het vervoer van en naar een OV-halte. Daarbij hecht de provincie veel waarde aan het delen van de kennis die ontwikkeld wordt tijdens een experiment, bijvoorbeeld om succesvolle innovaties op een bredere schaal toe te kunnen passen.

 • POP3, 2.5: Weidevogels, biodiversiteit, en landschap, subsidie

  De subsidieregeling is bedoeld voor landbouwers en andere grondeigenaren en grondgebruikers. Met de subsidie worden projecten gestimuleerd waarmee de natuur, de biodiversiteit en het landschap worden verbeterd. Ook worden hydrologische maatregelen gefinancierd ten behoeve van Natura 2000-gebieden in het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

 • Revolverend Verenfonds (Projecten voor vervanging of renovatie van veerponten (§ 2.3.4SRM))

  Veerexploitanten kunnen op grond van paragraaf 12 van de Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland 2017 een lening krijgen voor het aanschaffen of renoveren van een veerpont. 

 • POP3, 2.7: Samenwerking voor innovaties water, subsidie

  De provincie Zuid-Holland stelt subsidie beschikbaar voor het opzetten van samenwerkingsverbanden en het uitvoeren van innovatieprojecten met als doel een betere waterkwaliteit. De subsidie maakt deel uit van het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP 3).

 • Lokale initiatieven in de energietransitie 2023

  Met deze subsidieregeling stimuleert de provincie Zuid-Holland projecten van lokale initiatieven die bijdragen aan een eerlijke en duurzame energietransitie.

 • MKB-Deals Zuid-Holland, subsidie

  De provincie Zuid-Holland zet in op een toekomstbestendig midden- en kleinbedrijf (MKB) in Zuid-Holland. Om dit te bereiken wil de provincie met gemeenten en bedrijfsleven in de regio ‘MKB-deals’ sluiten en uitvoeren. MKB-Deals zijn bestuurlijke afspraken met gemeenten en bedrijfsleven met als doel het ondernemersklimaat in Zuid-Holland te versterken.