Zoekresultaat 21 - 22 van 22 resultaten

  • Milieu, melding of vergunning

    Wil je een bedrijf starten of verbouwen? Of veranderen de activiteiten van je bedrijf? Dan kan het zijn dat je een milieumelding moet doen of omgevingsvergunning moet aanvragen voor een milieubelastende activiteit. aanvragen voor een milieubelastende activiteit Een milieubelastende activiteit is een activiteit die nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben. Denk aan het lozen van afvalwater in het riool of in de bodem. Check voordat je aan de slag gaat of je een melding moet doen of een vergunning moet aanvragen voor je activiteit. Dit doe je in het Omgevingsloket. Naar het Omgevingsloket

  • Zienswijze bij een planologische procedure

    Deze zienswijze wordt vervolgens samengevat en beantwoord in een zogenaamde 'nota van zienswijzen'. Ook wordt in deze nota een voorstel gedaan over hoe de raad kan omgaan met je zienswijze in relatie tot het bestemmingsplan/procedure buitenplanse afwijking (vvgb). Deze nota wordt daarna voorgelegd aan de raad van de gemeente Hattem. Samen met het bestemmingsplan. De raad beslist vervolgens of het bestemmingsplan wordt vastgesteld of gewijzigd wordt vastgesteld.  Niet eens met het besluit van de raad? Je kunt dan beroepschrift indienen bij de Raad van State. Dat kan per brief. Of via het digitale loket op de website van de Raad van State.  Per brief In de brief geef je aan dat je in beroep gaat. En waarom je het niet eens bent met de beslissing van het bestuursorgaan. Of met de uitspraak van de rechtbank. Dit moet binnen de wettelijk gestelde termijn van zes weken waarin het plan ter inzage ligt. In de Staatscourant en in het gemeenteblad (De Hattemer) wordt gepubliceerd wanneer en hoe je een beroepschrift kan indienen.